11 sinif inkilap tarihi 2 donem 1 yazili

11 sinif inkilap tarihi 2 donem 1 yazili

 

LİSESİ II.DÖNEM 11. SINIFLAR TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. YAZILI SINAVI

SORU 1)

Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde aşağıdaki­lerden hangisinde ulusal egemenliğin gerçekleş­mesine yönelik bir karar alınmamıştır?

Amasya Genelgesi

I. TBMM'de

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Misak-ı Milli kararlarında

 

SORU 2)

Amasya Genelgesi ‘nin

I.  Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II.  İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yeri­ne

getirememektedir.

III.  Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurta­racaktır.

hükümlerinden hangilerinin, Milli Mücadele'nin yön­temini belirleyici bir nitelik taşıdığı söylenebilir?

A) Yalnız I                                 B) Yalnız II                                C) Yalnız III

D) I  ve II   E) II ve III

 

SORU 3)

Erzurum Kongresinde alınan "milli sınırlar İçinde vatan bir

bütündür parçalanamaz." kararının aşa-ğıdakilerden hangisinin içinde yer alması kong­re kararlarının Meclis-i Mebusan'a yansıdığını gösterir?

A)  Amasya Genelgesi'nde

B)  Amasya Görüşmesinde

C)  Alaşehir Kongresinde

D)  Havza Genelgesi'nde

E)  Misak-ı Mİlli'de

 

SORU 4)

I. TBMM'nin açılışı sırasında bir grup milletvekili Os­ manlı parlamenter sisteminde olduğu gibi TBMM'nin

yanı sıra Ayan Meclisi'nin benzeri bir kurumun oluştu­ rulmasını önerdiler; ancak önerileri reddedildi.

Buna göre, öneriyi yapanların; Ulusal egemenlikle çeliştikleri Mandater rejimi savundukları Ulusal egemenlikten yana olanların TBMM'de daha güçlü oldukları

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız   I                      B) Yalnız II                        C) Yalnız III

D) I ve III                                E) I, II ve III

 

SORU 5)

Amasya Genelgesi'nde, "Milletimizin haklarını dile geti­rip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve dene­timden uzak bir kurulun varlığı gereklidir." maddesi yer almıştır.

Amasya Genelgesi'nde bu maddeye yer verilmesine aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunu­labilir?

A)  Kuvayımilliye birliklerinin kurulması

B)  Manda düşüncesinin ortaya atılması

C)  İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkması

D)  Avrupa devletlerinin yardımına ihtiyaç duyulması

E)  İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletleri'nin baskısı altı­na girmesi

 

SORU 6)

Kurtuluş Savaşı sırasında, 1919'da başlayan ayaklan­ malar TBMM'nin açılmasından sonra daha da yaygın­

laştı. Ulusal mücadele karşıtı bu ayaklanmaların;
İşgalleri kolaylaştırma

TBMM'yi etkisizleştirme

Halkın TBMM'nin etrafında bütünleşmesini engelle­me

hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmesine yö­nelik olduğu söylenebilir?

 A) Yalnız I                                       B) Yalnız II                         C) Yalnız III

D) I ve II                       E) I, II ve III

 

SORU 7)

Başkomutanlık   Yasası   ile   Mustafa   Kemal'e

 I.   Güçler Birliği ilkesi benimsendi.

II. TBMM'nin yetkileri üçer aylık sürelerle devredildi.

II. İstiklâl Marşı kabul edildi.

I. TBMM Dönemi'nde alınan bu kararlardan hangile­rinin, ülkenin sorunlarına ilişkin politikaların üretil­mesi ve uygulanması sürecini hızlandırmaya yöne­lik olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                                B) Yalnız II                             C) Yalnız III

D) I ve II                       E) I, II ve III

 

SORU 8)

1921 Anayasası'nda "Şer-i hükümlerinin yerine getiril­mesi TBMM'ye aittir." hükmü yer almıştır. Bu hüküm aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Yönetim şeklinin değiştiğinin Güçler ayrılığının uygulandığının Meclis hükümeti sisteminin devam ettirildiğinin Kabine sisteminin uygulandığının Anayasa'nın laik olmadığının

 

SORU 9)

M. Kemal Ankara'da açılacak olan yeni meclisin "kuru­ cu meclis" olarak tanımlanmasını planlamış, fakat da­ ha sonra "olağanüstü yetkilere sahip meclis" deyi­ mini kullanmıştır. Bu açıklamaya karşın TBMM'nin kurucu meclis ol­duğuna;
Başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmiş ol­ması

Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul etmesi

Üyelerinin seçimle belirlenmiş olması

özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I             B) Yalnız II                        C) I ve II              D) II ve III               E) I, II ve III

 

SORU 10)

Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen; Tekalif-i Milliye Kanunu'nun yayınlanması Vatana ihanet Yasası'nın çıkartılması Egemenlik haklarına saygılı olan devletlerin her türlü yardım önerisinin kabul edilmesi gelişmelerinden hangilerinin TBMM'nin milli müca­dele sırasında ekonomik sıkıntı çektiğine kanıt ola­rak gösterilebilir?

A) Yalnız I              B) Yalnız II                C) Yalnız III            D) I ve III            E) I, II ve III

 

SORU 11)

 İtilâf Devletleri'nin I. İnönü Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin yanında TBMM Hükümetinl de çağırması;

Barış yanlısı oldukları

TBMM'yi Türk halkının gerçek temsilcisi olarak gördükleri

Görüş ayrılıklarından yararlanmaya çalıştıkları yargılardan hangilerini doğrular?

A) Yalnız I           B) Yalnız II             C) Yalnız III               D) II ve III          E) I, II ve III

 

SORU 12)

Düzenli Ordu Kütahya – Eskişehir Muharebesi'nde ye­nilince TBMM'de bulunan muhalefet, Mustafa Kemal'e yönelik eleştirilerini artırmıştır.

Bu bilgilerin;

TBMM'de muhalefetin çoğunluğu oluşturduğu,

TBMM'de Mustafa Kemal'e tam destek verilmediği,

Halkın düzenli orduya desteğini geri çektiği,

yargılarından hangilerinin kanıtı olduğu söylenebi­ lir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II                C) Yalnız III                   D) I ve II            C) I, II ve III

 

SORU  13)

Kurtuluş Savaşı'nı belirleyen cephe Batı Cephesi'dir. Burada kazanılan başarılar sadece bu cepheyi değil di­

ğer cepheleri de doğrudan etkiledi.

Gümrü Antlaşması'nın imzalanması ile Doğu Cephesi'nin kapanması

Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanması ile Güney Cephesi'nin kapanması

İtalyanların işgal ettikleri topraklarımızdan çekilme­ si

gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıya kanıt olarak gösterilemez?

A) Yalnız I                                   B) Yalnız II                                   C) I ve II

D) I ve III                                  E) I, II ve III

 

SORU 14)  Mustafa Kemal ‘in 19 Mayıs 1919’da Samsun ‘a çıktıktan sonra uygulamaya başladığı kurtuluş planını sırası ve dönemleriyle birlikte yazınız.

 

SORU 15) I. TBMM'nin olağanüstü yetkilere sahip olduğunun göstergeleri nelerdir , yazınız?

 

SORU 16) Mustafa Kemal'in TBMM açıldığında meclise verdiği önergeye göre kabul edilen meclisin statüsü ile ilgili maddeleri yazınız.

 

SORU 17)Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya ile imzalanan Moskova Anlaşması'nın önemini maddeler halinde yazınız.

 

SORU 18) Sivas Kongresi'nin hangi maddeleri Erzurum Kongresi'nin bölgesel kararlarının ulusal hale dönüştürülmüş şeklidir?

 

 

NOT:İlk 13 soru 4'er puan , diğer sorular 10 'ar puan, sınav süresi bir ders saatidir.               

                                                                           BAŞARILAR…

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: