Ucretsiz Egitim Sitesi 2000 Oss Tarih - Eegitimim
Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2000 Oss Tarih

Okuma Süresi:8 Dakika, 44 Saniye

2000 Oss Tarih Sorulari Cevaplari

2000 Oss Tarih Sorulari Cevaplari

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Indir/Yukle

2000 Oss Tarih Online Test Haziran

1. Herodotos'tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir.
Herodotos'un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

a) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması
b) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması
c) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi
d) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi
e) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

2. İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?
a) Meclis hükümeti
b) Olağanüstü meclis
c) Kurucu meclis
d) Ulusal meclis
e) Danışma meclisi

3. I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an surelerini toplamıştır.
II. Hz. Osman zamanında Kur'an'ın düzenlemesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur'an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri, Kur'an'ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

4. Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti'nde
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması
III. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması gibi gelişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuçlanmıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) II ve IV
e) I, II, III ve IV

5. Osmanlı Devleti'nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların "maaş karşılığı" olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?    

a) İşlenmeyen toprakların geri alınması
b) Gelirinin fazla olması
c) Mülkiyetinin devlete ait olması
d) Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması
e) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

6. XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söy- leme hakkına sahip olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabi- lecek sonuçlardan biri değildir?
a) Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
b) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
c) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
d) Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
e) Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın, istek- lerini Rusya’ya iletme imkânına kavuştuğu

7. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde âyanlar, halk tarafından seçilmiş; kendilerine devlet tarafından, vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster- gesi değildir?
a) Âyanlığın resmiyet kazandığının
b) Âyanların halkı temsil ettiğinin
c) Âyanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
d) Halkın âyanların çalışmalarından memnun olduğunun
e) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin âyanlarla işbirliği yaptığının

8. XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin "milliyetçilik"i yansıtmadığı savunulabilir?
a) Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması
b) Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi
c) Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayılması
d) Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi
e) Bosna-Hersek ve Sırbistan'da bağımsızlık hareketlerinin başlaması

9. Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti'nde Avrupa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
a) Halkın aydınlanması
b) Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi
c) Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması
d) Okuma ve yazmanın önem kazanması
e) Kültürel etkileşimin artması

10. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Hicaz'da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir.
Bu durum, Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
a) Bağımsız devlet anlayışını
b) Ordudaki disiplini
c) Türk-Alman dostluğunu
d) Arap topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
e) Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu

11. TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan Vekiller Heyeti'nin programında, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulacağı belir- tilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz?
a) Türkçe'nin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması
b) Kültür alanında inkılaplar yapılması
c) Konuşma ve yazı dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması
d) Türkçe'nin ulusal dil haline getirilmesi
e) Türkçe'nin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi

12. Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde şu hü- kümler yer almıştır:
I. Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirmesinin engellenmesi
II. İki taraf birlikleri arasında 10 km'lik, askerden arındırılmış bir alan bırakılması
III. Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi
Bu hükümlerden hangileri, öneride Yunanistan'ın gözetilmiş olduğunu gösterir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

13. İsmet İnönü, Lozan Konferansı'nın iç tüzük çalışmala- rında,
I. Türkçe'nin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını
II. "Karadeniz'de kıyısı olan devletler" ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
III. Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir.
Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü'nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

14. "Ulusal egemenliğin dayanağı 'halkçılık' tır." yargısı,
I. Cumhuriyetçilik
II. Devletçilik
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

15. Atatürk, 1 Kasım 1934’te TBMM'nin toplantı yılını açarken, "Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları bir an önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir." demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
a) Türk musiki tarihinin çok eskiye dayandığını
b) Türk müziğinde çağdaşlaşmanın gereğini
c) Türk müziğinde batı tarzındaki müziğe de yer verilmesi gerektiğini
d) Türk müziğinin evrensel müziğe olan katkısını
e) Müziğin evrensel boyutta algılanmasının önemini

16. Türkiye'de,
I. Ayrıcalık işareti olan unvanların kullanılmasının yasaklanması
II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
III. Miladi Takvimin kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin "imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke" oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

17. Atatürk, Türk milletine gideceği yolu gösterirken, "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle, milli eğitimde çağdaşlığın, aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır?
a) Birlik ve bütünlük
b) Ulusallık
c) Eşitlik
d) Laiklik
e) Sevgi ve sorumluluk

18. I. Kütahya-Eskişehir savaşları – Kurtuluş Savaşı
II. Derne ve Tobruk savaşları – Trablusgarp Savaşı
III. Çanakkale savaşları – I. Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri, "Kesin sonuç alınmadığı sürece, bir savaşın kaybedilmesi savaşın tümden kaybedilmesine neden olmaz." yargısını doğrulamaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

19. I. Genel savaş, bütün güç ve kaynakların sınırsız olarak kullanıldığı topyekün bir mücadeledir.
II. Gayri nizami savaş, düşmanın işgal etmiş olduğu bölgelerde kalan yerli halkın, düşman kuvvetlerine karşı girişmiş olduğu direnme hare- kâtıdır.
III. Soğuk savaş, düşmanın direnme azmini ve iradesini kırmak amacıyla uygulanan siyasi, ekonomik ve psikolojik baskılara, kuvvet gösterilerine dayanan uluslararası bir gerilimdir.
Türk Kurtuluş Savaşı'nın, yukarıda tanımlanan savaş türlerinden hangilerine açık bir örnek oluşturduğu savunulabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

———-Schlüssel———-

1. (a) 
2. (e) 
3. (d) 
4. (b) 
5. (e) 
6. (c) 
7. (d) 
8. (c) 
9. (b) 
10. (a) 
11. (e) 
12. (c) 
13. (e) 
14. (a) 
15. (b) 
16. (d) 
17. (b) 
18. (a) 
19. (a)
 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: