Ogrenci Secme ve Yerlestirme Merkezi

2007 Kpss Hukuk Online Test

Okuma Süresi:15 Dakika, 0 Saniye
 1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin gösterilmesi gerekir.
  2.   ?    Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
  3.   ?    Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
  4.   ?    Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedilikle görüşülür.
  5.   ?    Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için verilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sona ermesine yol açar.
 2. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
  2.   ?    Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay içinde ara seçim yapılmasına karar verilir.
  3.   ?    Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.
  4.   ?    TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona ermeden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
  5.   ?    TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.
 3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan hususlardan biri değildir?
  1.   ?    Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
  2.   ?    Anayasa’nın üstünlüğü
  3.   ?    Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
  4.   ?    Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması
  5.   ?    Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
 4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden biri değildir?
  1.   ?    Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alması
  2.   ?    Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymesi
  3.   ?    Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla kısıtlanması
  4.   ?    Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmaması
  5.   ?    Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
 5. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi belirtilmemiştir?
  1.   ?    Yetki genişliği ilkesi
  2.   ?    Merkezden yönetim ilkesi
  3.   ?    Kanuni idare ilkesi
  4.   ?    Düzenli idare ilkesi
  5.   ?    İdarenin bütünlüğü ilkesi
 6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
  1.   ?    Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri
  2.   ?    Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
  3.   ?    Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
  4.   ?    Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olmaları
  5.   ?    Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmaları
 7. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisinin bağlı kuruluşudur?
  1.   ?    Genelkurmay Başkanlığ
  2.   ?    Milli Savunma Bakanlığı
  3.   ?    Cumhurbaşkanlığı
  4.   ?    İçişleri Bakanlığı
  5.   ?    Başbakanlık
 8. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    İdari yargıda genel görevli mahkeme Danıştaydır.
  2.   ?    Sayıştay tarafından verilen kararlara karşı Danıştaya itiraz edilebilir.
  3.   ?    Danıştay daireleri 3 üyeden oluşur.
  4.   ?    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay ve Danıştay eşit sayıda üyeyle temsil edilir.
  5.   ?    Danıştay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir
 9. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
  1.   ?    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
  2.   ?    Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
  3.   ?    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
  4.   ?    Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
  5.   ?    Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
 10. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    30 gün
  2.   ?    60 gün
  3.   ?    3 ay
  4.   ?    15 gün
  5.   ?    7 gün
 11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargılamanın yenilenmesinde görev yapamaz.
  2.   ?    Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o işe bakamaz.
  3.   ?    Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemede bu hükme ilişkin olarak verilecek karara katılamaz.
  4.   ?    Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz.
  5.   ?    Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz.
 12. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden biri değildir?
  1.   ?    Şüphelinin kaçması
  2.   ?    Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme konusunda kuvvetli şüphe oluşturması
  3.   ?    Fiilin kamuoyunda infial uyandırmas
  4.   ?    Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması
  5.   ?    Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe oluşturması
 13. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir.
  2.   ?    Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır.
  3.   ?    Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir.
  4.   ?    Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu olarak bir avukat görevlendirilir.
  5.   ?    Mirasçılar davaya katılabilir.
 14. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlenebilir?
  1.   ?    Zimmet
  2.   ?    Hırsızlık suçu
  3.   ?    Yaralama suçu
  4.   ?    Cinsel saldırı suçu
  5.   ?    Tehdit suçu
 15. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin ölümüne neden olur. Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar.
  2.   ?    Olası kastla insan öldürme suçundan sorumludurlar.
  3.   ?    Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumludurlar
  4.   ?    Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar.
  5.   ?    İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumludurlar.
 16. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir
  2.   ?    Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır.
  3.   ?    Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
  4.   ?    Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst soyuna yönelmiş olmalıdır.
  5.   ?    Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabalarına yönelmiş olmalıdır.
 17. Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?
  1.   ?    Atıf
  2.   ?    Örf ve âdet
  3.   ?    Kıyas
  4.   ?    Karşı kavram kanıtı
  5.   ?    Analiz
 18. A, B’den çaldığı saati C’ye rehin olarak vermiş; C de bu saati D’ye satmış ve teslim etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    C, saatin emin sıfatıyla zilyedi olduğu için D iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
  2.   ?    D iyi niyetli ise, saati B’ye ancak C’ye ödediği bedel kendisine ödendiği takdirde geri vermekle yükümlüdür.
  3.   ?    B, mutlak hak sahibi olduğu için somut olayda saatin kendisine geri verilmesini her zaman D’den talep edebilir.
  4.   ?    D, saatin mülkiyetini iyi niyetli de olsa teslim ile kazanamaz
  5.   ?    D, bu saati 5 yıl süreyle zilyetliğinde bulundurursa, her durumda onun maliki olur.
 19. Kendisine yasal danışman atanan kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapamaz?
  1.   ?    Evlat edinmeye ilişkin kanundaki şartlar mevcutsa evlat edinme
  2.   ?    Miras sözleşmesi yapma
  3.   ?    Kefil olma
  4.   ?    Vasiyetname yapma
  5.   ?    Bağış kabul etme
 20. Taşınır davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Taşınır davası kötü niyetli zilyede karşı bir süreye bağlı değildir.
  2.   ?    Çalınmış, kaybedilmiş de olsa para ve hamile yazılı senetleri iyi niyetle edinenlere karşı taşınır davası açılamaz.
  3.   ?    Taşınır davasını malın zilyetliğini hiçbir zaman kazanamamış olan malik açamaz.
  4.   ?    Zilyetliği kötü niyetle kazanmış olanlar, kendilerinden sonraki kötü niyetli zilyetlere karşı taşınır davası açamazlar.
  5.   ?    Taşınır davasının açılması iyi niyetli zilyede karşı 2 yıllık zaman aşımına tabidir.
 21. A, S’den bir otomobil satın almış ve bir radyo takılması için 2 gün süreyle otomobili S’nin dükkânında bırakmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1.   ?    A, otomobil kendisine teslim edilmemiş olsa da otomobilin dolaysız zilyedidir.
  2.   ?    A, zilyetliğin havalesi yoluyla otomobilin zilyedi ve maliki olmuştur.
  3.   ?    A, otomobilin mülkiyetini aslen kazanmıştır.
  4.   ?    Otomobil A’ya teslim edilmediği için A, otomobilin mülkiyet hakkını kazanmamıştır.
  5.   ?    A, otomobilin zilyetliğini hükmen teslimle kazanarak malik olmuştur.
 22. Terekenin resmî tasfiyesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Miras bırakanın alacaklıları, mirasçıların kendilerine güvence vermemesi halinde resmî tasfiye isteyebilirler.
  2.   ?    Terekedeki taşınmazlar, açık artırma veya bütün mirasçıların kabulü halinde pazarlık yoluyla satılır.
  3.   ?    Resmî tasfiye asliye mahkemesi tarafından resen yapılır
  4.   ?    Resmî tasfiye iflas hükümlerine göre yapılır.
  5.   ?    Resmî tasfiyede mirasçılar terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.
 23. Bir sözleşme gabin nedeniyle hangi süre içinde iptal edilebilir?
  1.   ?    Zor durumun bitmesinden itibaren 6 ay içinde
  2.   ?    Gabinin varlığının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
  3.   ?    Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 ay içinde
  4.   ?    Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde
  5.   ?    Zor durumun bitmesinden itibaren 1 yıl içinde
 24. Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir?
  1.   ?    Borçlunun ikametgâhının bulunduğu yerde
  2.   ?    Borçlunun borcunun doğduğu yerde
  3.   ?    Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin bulunduğu yerde
  4.   ?    Borçlunun istediği yerde
  5.   ?    Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde
 25. Aşağıdakilerin hangisinde zaman aşımı süresi durmaz?
  1.   ?    Evliliğin devamı süresince karı kocanın diğerine karşı olan alacakları hakkında
  2.   ?    Hizmet ilişkisinin devamı süresince hizmetçinin işverene karşı olan alacakları hakkınd
  3.   ?    Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına haiz olması durumunda
  4.   ?    Alacaklının ağır hastalığı nedeniyle mahkeme huzurunda iddia edilme imkânı bulunmayan alacaklar hakkında
  5.   ?    Velayet süresince çocukların ana babalarına karşı olan alacakları hakkında
 26. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının sözleşmeyle alacak hakkından vazgeçmesini ifade eder?
  1.   ?    Dönme
  2.   ?    Takas
  3.   ?    İbra
  4.   ?    Yenileme
  5.   ?    Alacağın borçluya geçmesi
 27. Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
  1.   ?    Sözleşme batıldır.
  2.   ?    Sözleşme iptal edilebilir.
  3.   ?    Sözleşme yok hükmündedir.
  4.   ?    Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.
  5.   ?    Sözleşme eksiktir
 28. A, B’ye 10 YTL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme gücünden yoksundur ve kısıtlıdır. Buna göre, A’nın verdiği paranın iadesini sağlamak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir
  1.   ?    Sebepsiz zenginleşme davası
  2.   ?    Taşınır davası
  3.   ?    İstihkak davası
  4.   ?    Gasp halinde açılan zilyetlik davası
  5.   ?    Tazminat davası
 29. Tacir yardımcılarından biri olan ticari mümessil aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
  1.   ?    Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahkemede temsil etmek
  2.   ?    Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına kiraya vermek
  3.   ?    Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
  4.   ?    Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adına kredi almak
  5.   ?    Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak
 30. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?
  1.   ?    Ticari işletme işleten dernekle
  2.   ?    Ticari işletme işleten vakıflar
  3.   ?    Ticari işletme işleten gerçek kişiler
  4.   ?    Ticaret şirketleri
  5.   ?    Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri
 31. Görüldüğünde ödenecek bir bonoda, ödenmeme protestosu aşağıdaki sürelerden hangisine uyularak çekilebilir?
  1.   ?    Ödemenin reddini takip eden 2 iş günü içinde
  2.   ?    Keşide tarihini takip eden 10 iş günü içinde
  3.   ?    Keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde
  4.   ?    Ödemenin reddinden itibaren 2 gün içinde
  5.   ?    Keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde
 32. Aşağıdakilerden hangisi çek ile poliçenin farklarından biri değildir?
  1.   ?    Poliçede kabul mümkünken, çekte kabul yasağı vardır.
  2.   ?    Hamile yazılı poliçe geçersizken, hamile yazılı çek düzenlenebilir.
  3.   ?    Poliçenin hukuki niteliği ödeme vaadiyken, çekin hukuki niteliği havaledir.
  4.   ?    Poliçede vade bulunurken, çekte ibraz süreleri vardır.
  5.   ?    Poliçe ekonomik fonksiyonu itibariyle kredi aracıyken, çek ödeme aracıdır.
 33. Anonim şirketlerde sermayenin bir bölümünün ortaklarca taahhüt edildiği, kalanı için de halka müracaat olunduğu kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  1.   ?    Ani mevsuf kuruluş
  2.   ?    Nakdi kuruluş
  3.   ?    Tedrici kuruluş
  4.   ?    Mevsuf kuruluş
  5.   ?    Ani kuruluş
 34. Şahıs (kişi) şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  1.   ?    Ortakların şirketin borçlarından dolayı sorumlulukları, getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlandırılmıştır
  2.   ?    Ortaklar üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsilen sorumludur.
  3.   ?    Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer ortakların izni gerekir.
  4.   ?    Birbirlerini tanıyan ve birbirlerine güvenen az sayıda kişiden oluşur.
  5.   ?    Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak girebilmesi, diğer ortakların iznine bağlıdır.
 35. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerinden biri değildir?
  1.   ?    Gerçeğe aykırı bilançolarla aktifini fazla veya eksik göstermişse
  2.   ?    Konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden iflasına hükmolunmuşsa
  3.   ?    Zararları için makul sebepler gösteremezse
  4.   ?    Evinin masrafları haddinden fazla değilse
  5.   ?    Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamışsa
 36. Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade eder?
  1.   ?    Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerin iflasında görevlendirdiği heyet
  2.   ?    İflas idaresi sekreteryası
  3.   ?    İflas konusunda uzman olduğu bilinen kişilerin profesyonelce hizmet verdikleri büro
  4.   ?    İflas müdürünün birinci alacaklılar toplantısı için oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerliliği konusunda yetkili kurul
  5.   ?    İflas dairesi kalemi
 37. Borçlu, iflas içi konkordato teklifini aşağıdakilerden hangisine verir?
  1.   ?    İcra mahkemesine
  2.   ?    Ticaret siciline
  3.   ?    İflas idaresine
  4.   ?    Konkordato komiserine
  5.   ?    Ticaret mahkemesine
 38. Aşağıdaki alacaklardan hangisinde ilamsız icra yapılabilmesi mümkündür?
  1.   ?    Taşınmaz mal alacağı
  2.   ?    Altın para alacağı
  3.   ?    Teminat alacağı
  4.   ?    Çocuk teslimi
  5.   ?    Taşınır mal alacağı
 39. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
  1.   ?    İlamlı icrada icranın geri bırakılması
  2.   ?    İhtiyati haciz kararı verilmesi
  3.   ?    İtfa sebebiyle icra takibinin iptali
  4.   ?    Malın iflas masasında olması halinde istihkak davası açılması
  5.   ?    İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkini talebi
 40. Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur?
  1.   ?    Hem alacak hakkı hem ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa
  2.   ?    İpotek ileride doğacak bir alacağın temini için alınmışsa
  3.   ?    İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeriyorsa
  4.   ?    Yalnızca alacak hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa
  5.   ?    Yalnızca ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağlanmışsa

rusca bir gun ev isleri alistirma

Мой день – Mi dia Vocabulario Утро – la mañana Утром – por la mañana Просыпаться – despertarse Я просыпаюсь – me despierto Вставать – levantarse Я встаю – …
Read More

rusca doktorda calisma

У ВРАЧА прилагательные существительные кого? чего? мужской род какого? ОГО ЕГО А Я средний род женский род какой? ОЙ ЕЙ Ы И множественное число каких? ЫХ ИХ м.р. ОВ ЕВ …
Read More
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: