Read Time:25 Minute, 17 Second

Aday Ogretmenlik Hazirlayici Egitim Sinav Sorulari

1. Kamu mali kontrol kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

a. 5018           b. 1702      c. 4483      d. 5510

2. Harcama birimlerinde en üst amirin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?

a. Mutemet            b. Gerçekleştirme görevlisi            c. Harcama Yetkilisi        d. Muhasebe Yetkilisi

3. Devlet Malzeme Ofisinden alım yapılmak üzere gönderilen avans kaç ayda kapatılmalıdır?

a. 1      b. 2   c. 3   d. 4

4. Aksi bir emir olmadıkça ihtiyaç duyulan bir ihalenin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlak zorunluluktur?

a. İhtiyaç.                                    b. Ödeneğin mevcut olması.

c. Depoda asgari malzeme bulunması. d. Tasarruf

5.  9 yıl hizmeti bulunan öğretmenin yıllık izini kaç gündür ?

a. 20               b. 30          c. 40           d. Hiçbiri

6. Harcırahlar hangi kanuna göre ödenir ?

a. 6245           b. 5018.     c. 5510      d. 222

7. Üst Üste kaç yıl disiplin cezası alınmazsa 1 kademe terfisi alınır?

a. 2                                   b. 4            c. 6   d. 8

8. Haftalık 29 saat derse giren ve üzerinde Şube rehber öğretmenliği görevi bulunmayan bir branş öğretmeni, haftalık toplam kaç saat ekders alır?

a. 15              b. 16          c. 17           d. 18

9. Doğum öncesi iznini 3 hafta kullanan bir bayan memur doğum sonrası doğumdan dolayı en fazla kaç hafta izin kullanabilir ?

a. 8                                   b. 10          c. 13 d. 15

10. Köy statüsünde olan  bir yerleşim birimindeki orta öğretim öğrencilerinin taşına bilmesi için bu yerleşim birimi taşıma merkezi okula en az kaç  km uzaklıkta olmalıdır?

a. 2                                                       b. 3   c. 5   d. 7

11. Bir  sonraki yılın taşımalı eğitim planlamasına ilçelerde hangi ayda başlanır?

a.Ocak            b. Şubat     c. Temmuz          d. Ağustos

12. Okulu bulunmayan bir köy veya köy altı yerleşim birimindeki öğrencilerin taşınması için 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrenci toplamının en az kaç olması gerekir  ?

a. 5                           b. 10                    c. 20                    d. 30

13. 0-6 yaş grubu çocuklarda çocuk başına ödenen çocuk yardımı katsayısı aşağıdakilerden hangisidir ?

a. 250             b. 500                 c. 1000      d. 1500

14. Derece kademesi ¼ olan bir öğretmenin ek göstergesi aşağıdakilerden hangisidir ?

a. 630             b. 750                 c. 2200                d. 3000

15. Bir sınıf öğretmeni maaş karşılığı olarak haftada kaç saat ders okutmak zorundadır?

a. 12               b. 15          c. 18           d. 30

16. Görev yeri sınırları dışına  geçici görevle gönderilen bir memur aynı gün saat 16 da görevine döner ise yevmiyesini hangi oranda alır   ?

a. 1/3              b. 2/3                  c. ¼            d. 2/4

17. Devlet memurlarının il içindeki görev yerleri hangi kanun kapsamında değiştirilebilir?

a. 5442           b. 5018      c. 5510                d. 6245

18 Sosyal güvenlik kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

a. 5510           b. 5018      c. 5442                d. 6245

19. SGK kapsamında  bir personelin işe başlaması için SGK’na elektronik ortamda en az kaç gün önceden bildirilmesi gerekir ?

a. 4        b. 3            c. 2             d. 1

20. Taşımalı eğitim ödemelerinde damga vergisi hangi  oranda uygulanır?

a. Yüzde 6,6           b. Yüzde 66

c. Yüzde 9,48                   d. Binde 9,48

21. İşverence karşılanması gereken SGK prim oranı prim matrahının yüzde kaçıdır ?

a. 14      b. 19,5                c. 25           d. 33

22. İşçi tarafından  karşılanması gereken SGK prim oranı prim matrahının yüzde kaçıdır?

a. 14      b. 19,5       c. 25                    d. 33

23. İşçi tarafından  karşılanması gereken işsizlik prim oranı prim matrahının yüzde kaçıdır?

a. 1        b. 2            c. 3             d. 4

24. Geçici görevle görev mahalli dışına gönderilen bir devlet memuruna aşağıdakilerden hangisi ödenmez ?

a. yol parası            b. Mutat taşıt ücreti

c. Yevmiyesi           d. Sürekli görev yolluğu

25. 0-6 yaş üzeri grubu çocuklar için çocuk yardımı katsayısı kaçtır?

a. 250   b. 500                 c.  750                 d. 1000

26. Özel öğretim sınıflarında görevli öğretmenlere ek ders ücreti hangi oranda fazla ödenir ?

a. % 5   b. %10       c. %15       d. %25

27. Devlet memurları Bir takvim yılında toplam kaç gün rapor aldığında maaşında herhangi bir kesinti olmaz  ?

a. 7        b. 10          c. 20                    d. 30

28. Devlet memurlarına aşağıdakilerden hangisi tümüne eşit olarak ödenir?

a. Aylık                   b. Taban Aylığı

c. Aile Yardımı                d. Çocuk Yardımı

29. Görev mahalli dışına atanan bir devlet memuru en geç kaç gün içinde görevinden ayrılıp yeni görev yerindeki görevine başlamak zorundadır ?

a. 5                 b. 10                    c. 15                    d. 20

30. Aşağıdaki devlet memurlarından hangilerine idari olarak 2.görev verilebilir?

a. Polislere     b. Hizmetlilere   c. Öğretmenlere d. Hemşirelere

31. Ocak 2013 ayından geçerli olmak üzere devlet memurları maaş katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0,073837   b. 300                 c. 600                  d. 900

32. 9 yıl hizmeti bulunan bir memurun yıllık izini kaç gündür?

a. 10      b. 20                    c. 30                   d. 40

33. Memurların isteğe bağlı karşılıklı olarak yer değiştirmelerine ne denir?

a. Naklen atama               b. Kurumlar arası atama

c. Becayiş                d. Açıktan atama

34. Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

a)  5-13           b) 6-13                c) 5-14                d) 6-14

35. 222 sayılı kanuna göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

a) 25                b) 30          c) 35          d) 40

36. 222 sayılı kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı zorlayıcı sebepler dışında, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?

a) 10 gün              b) 15 gün            c) 20 gün            d) 25 gün

37. 222 sayılı kanuna göre, Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

a) 500                 b) 300                 c) 200                  d) 100

38.Aşağıdakilerden  hangisi  Adaylık Eğitimi,  Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun görevlerinden değildir?

a) Eğitim ve sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b) Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak,

d)Rehber eğitici ve rehber öğretmenleri seçmek

 

l-Test ,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılabilir.

ll- Sınavların test usulüyle yapılması halinde sorular üç kat olarak hazırlanır ve kur'a ile belirlenir.

lll-Sınavda 100 üzerinden 60 almak başarılı olmak için yeterlidir.

39.Hazırlayıcı eğitim sınavı ile ilgili olarak verilen yukarıdaki hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l-ll                   b) l-lll                 c) ll-lll                 d) Hepsi

40.Adaylık sınav evrakları kaç yıl saklanır?

a) 10 yılb) 5 yılc) 2 yıld) 1 yıl

41. Aday memurlara adaylık eğitiminin başarısız oldukları eğitim devresi  en fazla kaç defa tekrarlattırılır?

a) 4            b)3             c) 2            d) 1

42.Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemi için yeterli personelin olmaması halinde en az kaç kişilik komisyon kurulur?

a) 3            b) 4            c) 5            d)  6

l-Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

ll-Komisyonlar kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, Komisyon başkanının kararı yönünde işlem yapılır.

lll-İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

43. Arşiv evrak imha Komisyonları ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) Yalnız l           b)Yalnız ll          c)l-lll                   d)l-ll-lll

44. Devlet memurlarından 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş  olanlar aşağıdaki  görevlerden hangisine atanabilirler?

a) Müdür   b)Şube Müdürü          c)  Araştırmacı   d) Şef

45. Kamu Görevlilerinin Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programları en az kaç saat olmalıdır?

a) 50          b)75           c) 100                 d) 110

46. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl'e bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

a)Yönetmelik ileb) Tüzük ile

c) KHK ile                             d) Kanun ile

l-Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

ll- Vali,  ilde ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

lll-Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen ceza verebilirler

47. Valiler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l        b) l-ll     c) ll-lll       d) Hepsi

l- İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.

ll- Kaymakam, ilçede Devletin ve Hükümetin temsilcisidir.

lll- Kaymakamlara mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

48.  Kaymakamlar ile ilgili yukarıda belirtilen hususlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) l                  b) l-lll                 c) ll-lll       d) Hepsi

49.Aşağıdakilerden hangisi millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe açılan okul/ kurumlardan değildir?

a) Okul öncesi eğitim kurumları  b) İlköğretim okulları

c) Anadolu Liseleri                        d)Halk eğitim merkezleri

50. Aşağıdaki hangi şartları taşıyan  okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Ata… adları verilemez?

a) Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara        

 b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma

c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına

d) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma

-Merkez Teşkilatı

-Taşra Teşkilatı

-Yurt Dışı Teşkilatı

51.Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinden oluşmuştur?

a) Yalnız l           b) Yalnız ll

c) l-ll                            d) Hepsi

52.Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı     b) Hukuk Müşavirliği

c) Milli Eğitim Şûrası                    d) Bakanlık Müşavirliği

53.Aşağıdakilerden  hangisi Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının temel ilkelerinden değildir?

a)Katılımcılık              b) Planlılık         c)Gönüllülük               d) Mücadele

l-  Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetiminde ders saatleri içinde öğrencilerce gerçekleştirilir.

ll- Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.

lll- Öğrencilerin ilgi duydukları yalnız bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.

lV- Sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

54. Yukarıdakilerden hangileri Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde uyulacak hususlardandır?

a) ll-lll                    b) ll-lV            c) l-lll                  d) l-lV

55.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Her resmi kuruma sadece bir mühür yaptırılır.

b) Mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal edilir.

c) Mühürlerde kullanılacak yazı karakteri Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.

d) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.

56.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Başbakanlıkta bir resmî mühür kütüğü oluşturulur.

b) İmal edilen resmi mühürler mühür beratı ile birlikte mahalline gönderilir.

c) Herhangi bir şekilde kayıp edilen beratlara ait mühürler kullanılamaz.

d) Görev değişikliği nedeni ile resmi mühürünü devretmesi gereken memurlar mühürü beratı ile birlikte devrederler.

57.Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 3 Mart 1924   b) 1 Kasım 1922         c) 3 Mart 1922   d) 1 Kasım 1924

58.Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i  Tedrisat  Kanunu hükümlerinden değildir?

a) İmam ve Hatip yetiştirilmesi için okullar açılacaktır.

b) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan tüm medrese ve mektepler Eğitim Bakanlığına devir ve bağlanacaktır.

c) Türkiye dahilindeki  Sağlık Bakanlığına bağlı okullar haricindeki tüm ilmi ve eğitim müesseseleri Eğitim Bakanlığına bağlanacaktır.

d) Eğitim Bakanlığınca, Yüksek dini mütehassıslar yetiştirmek üzere, Darülfünunda ilahiyat fakültesi kurulacaktır.

l-Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır.

ll-Projeler, belediye sınırları içerisinde belediyelerce, onaylanmak şartıyla uygulanır. 

lll- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde valilikler tarafından onaylanmak şartıyla uygulanır. 

59.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız lll                  b) l-ll                   c) ll-lll                 d) l-ll-lll

60. Kamuya ait telefon kabinleri, kamu binaları, lojmanlar ve diğer kurum ve kuruluşların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, hangi renkte “YANGIN 110” yazılması zorunludur?

a) Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte

b) Mavi zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte

c) Yeşil  zemin üzerine fosforlu kırmızı veya beyaz renkte

d) Beyaz zemin üzerine fosforlu sarı veya kırmızı renkte

61.Pansiyon ücretleri her yıl nasıl tespit edilir?

a) Okul Müdürlüğünce                 b)Satın alma komisyonunca

c)Milli Eğitim Müdürlüğünce      d) Bütçe Kanunu ile

62.Pansiyonların bağlı bulunduğu okulların öğretmenleri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin yüzde kaçını ödemek şartıyla, pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler?

a) 25          b)45           c) 55          d)      75

63.50 öğrencisi bulunan bir özel öğretim okulu pansiyonuna kaç belletici görevlendirilebilir?

a)1             b)2             c) 3            d)5

l- Başvuru formu,

ll- İkametgah ilmuhaberi

lll- Aşı kartı,

64.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Okul öncesi kurumlara kayıt için istenecek belgelerden değildir?

a) Yalnız ll         b) ll-lll                c) l-ll                   d) l-ll-lll   

65. Anaokullarına, kapasitenin yüzde kaçı oranında şehit, malûl, gazi ve yoksul aile çocukları ücretsiz kabul edilir?

a) 1            b) 2            c) 5            d) 10

CEVAP ANAHTARI

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

1.

X

 

 

 

26.

 

 

 

X

51.

 

 

 

X

76.

 

 

 

 

2.

 

 

X

 

27.

X

 

 

 

52.

 

 

X

 

77.

 

 

 

 

3.

 

 

X

 

28.

 

X

 

 

53.

 

 

 

X

78.

 

 

 

 

4.

 

X

 

 

29.

 

 

X

 

54.

 

X

 

 

79.

 

 

 

 

5.

 

 

 

X

30.

 

 

X

 

55.

X

 

 

 

80.

 

 

 

 

6.

X

 

 

 

31.

X

 

 

 

56.

X

 

 

 

81.

 

 

 

 

7.

 

 

 

X

32.

 

X

 

 

57.

X

 

 

 

82.

 

 

 

 

8.

 

X

 

 

33.

 

 

X

 

58.

 

 

X

 

83.

 

 

 

 

9.

 

 

X

 

34.

 

X

 

 

59.

 

X

 

 

84.

 

 

 

 

10.

 

 

X

 

35.

 

 

 

X

60.

X

 

 

 

85.

 

 

 

 

11.

 

X

 

 

36.

 

X

 

 

61.

 

 

 

X

86.

 

 

 

 

12.

 

X

 

 

37.

 

 

 

X

62.

 

 

X

 

87.

 

 

 

 

13.

 

X

 

 

38.

 

 

 

X

63.

 

 

X

 

88.

 

 

 

 

14.

 

 

 

X

39.

 

X

 

 

64.

X

 

 

 

89.

 

 

 

 

15.

 

 

X

 

40.

 

 

X

 

65.

 

 

 

X

90.

 

 

 

 

16.

X

 

 

 

41.

 

 

 

X

66.

 

 

 

 

91.

 

 

 

 

17.

X

 

 

 

42.

X

 

 

 

67.

 

 

 

 

92.

 

 

 

 

18.

X

 

 

 

43.

 

X

 

 

68.

 

 

 

 

93.

 

 

 

 

19.

 

 

 

X

44.

 

 

 

X

69.

 

 

 

 

94.

 

 

 

 

20.

 

 

 

X

45.

 

X

 

 

70.

 

 

 

 

95.

 

 

 

 

21.

 

X

 

 

46.

 

 

 

X

71.

 

 

 

 

96.

 

 

 

 

22.

X

 

 

 

47.

 

X

 

 

72.

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

23.

X

 

 

 

48.

 

X

 

 

73.

 

 

 

 

98.

 

 

 

 

24.

 

 

 

X

49.

 

 

X

 

74.

 

 

 

 

99.

 

 

 

 

25.

X

 

 

 

50.

X

 

 

 

75.

 

 

 

 

100.

 

 

 

 

 

 

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın