Read Time:11 Minute, 11 Second

11 sinif inkilap tarihi ve ataturculuk 1 donem 1 yazili

 

1-Osmanlı Hükümeti’nin Türk Milletine olan sorumluluğunu yerine getirmediği ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır?

A)Erzurum kongresi                                      B)Sivas Kongresi

C)Amasya Tamimi                                         D)Amasya Görüşmesi

E)Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

2-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı protesto ve mitingler yapılması      

B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf Devletlerinin isteklerine uymaması          

C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi

D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması 

E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi  Üyelerinin de alınması

 

3-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü de yer almıştır. Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?   

A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması      

B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması    

C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi     

D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç duyması  

E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

 

4-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır?

A)Erzurum Kongresi                                     B)Sivas Kongresi      

C)Alaşehir Kongresi                                      D)Balıkesir Kongresi

E)Edirne Kongresi

 

5-Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda değişik yer ve zamanlarda alınmış olan aşağıdaki kararlardan hangisi, yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiğini en açık bir biçimde ortaya koymaktadır?         

A)Misak-ı Milli belgesi hazırlanarak, meclise kabul ettirilecektir.   

B)Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri tek bir cemiyet haline getirilecektir.    

C)Hıristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecektir.   

D)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk

E)Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.

 

6-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak ulusal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri ve belediye baş kanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir. Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?           

A)Hilafet ordusunu yıpratmak

B)Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak  

C)Anadolu’da toplanacak kongrelerin sayısını artırmak      

D)Yerel direnişleri başlatmak           

E)işgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

 

7-Aşağıdakilerden hangisinde, milli güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?    

A)Erzurum Kongresi                                     B)Sivas Kongresi      

C)Amasya Genelgesi                                     D)Amasya Görüşmesi           

E)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin Oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?

A)Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşından yenik çıkması

B)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi

C)Osmanlı Hükümeti’nin Türk Halkı’nın can ve mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi

D)itilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı tek taraflı olarak uygulaması

E)Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı Onaylaması

 

9-Amasya Genelgesi, Türk ulusuna, ulusal egemenliğe kavuşması yönünde bir çağrı idi.

Bu çağrının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Vatanın bütünlüğü ve ulusun egemenliğinin tehlikede olması

B)İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaktan çekinmesi

C)Ulusun bağımsızlığını yine ulusun istem ve kararının kurtaracağı

D)Ulusal bir kongrenin kısa sürede Sivas’ta toplanmasına karar verilmesi

E)Her olasılığa karşı durumun ulusal bir sır olarak Saklanması

10-Erzurum Kongresinde ortaya çikan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)İstanbul Hükümetine yardımcı olma

B)Azınlıkların çıkarlarına son verme

C)Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlama

D)Doğu Anadolu’yu düşman saldırılarına karşı koruma

E)Ulusal egemenliği koşulsuz olarak  Gerçekleştirme

 

11-Kurtuluş Savaşı sırasında, İstanbul Hükümeti ile temsil kurulu aşağıdakilerden hangisinde

birlikte hareket etmiştir?

A)Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasında

B)Amasya Protokollerinin hazırlanmasında

C)Sivas Kongresi kararlarının alınmasında

D)Kuvay-ı Milliye’nin desteklenmesinde

E)Erzurum Kongresi kararlarının alınmasında

 

12-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu hareketinin İstanbul Hükümetince tanındığını gösterir?

A)Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi

B)Mustafa Kemal’in Temsil Kurulu başkanı seçilmesi

C)Ali Fuat Paşa’nın Kuvay-ı Milliye kumandanlığına seçilmesi

D)Ulusal direniş derneklerinin birleştirilmesi

E)Kazım Karabekir Paşa’nın Doğu cephesine tayin edilmesi

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes antlaşmas’ından sonra ilk önce işgal edilmiştir?

A) Hatay                                B) Musul                                C) İzmir

D) İstanbul                             E) Antalya

 

14-Mustafa Kemal’in son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Müdafaa-i Hukuk grubu oluşturulmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar almak

B)Padişahın yetkilerini artırmak

C)Hükümette değişiklik yapılmasını sağlamak

D)Meclisin toplanabilmesi içn gerekli çoğunluğu sağlamak

E)Yasama ve yürütme organları arasında uyum sağlamak

 

15-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınacak kararların Mustafa Kemal Paşa hazırladığı halde, sadece vatanın bütünlüğünü korumaya yönelik kararlarda bu taslağa uyuluş,diğerlerinde uyulmamıştır.

Mebusların böyle farklı kararlar almasında aşağı-

dakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)Çoğunluğun saltanata bağlı olması

B)Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri

C)Demokratik kurallara uymaya çalışmaları

D)itilaf Devletlerinin baskılarından korkmaları

E)Çoğunluğun manda taraftarı olması

 

16- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?

A) Amasya genelgesi                                     B) Sivas kongresi

C) Misak-ı milli                                              D) Heyet-i temsiliye

E)Tekalif-i milliye.

 

17-Birinci Balkan Savaşı’nın sonunda Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bulgar kilisesinin özerklik kazanması

B)Osmanlıların Balkanlar’da ıslahat hareketlerini geciktirmesi

C)Alınan toprakların paylaşılmasında sorun  Çıkması         

D)Balkanlar’dan Anadolu’ya göç edenlerin sayısının artması       

E)Osmanlıların Edirne’yi geri almak için hare Kete geçmesi

 

18-Çerkez Ethem ve kardeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu elverişli bulan Yunanlılar Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.

Bunun Üzerine, Yunanlıları durdurma amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eskişehir-Kütahya B)İkinci İnönü

C)Sakarya D)Birinci İnönü

E)Dumlupınar

 

19- Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM Hükümetleri birlikte katılmışlardır?

A)Sevr Antlaşması                                        B)Lozan Görüşmeleri

C)Londra Konferansı                                                D)Moskova Antlaşması

E)San Remo Konferansı

 

20-Aşağıdakilerden Hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümeti’nin Londra konferansına çağrılmalarında etkili olmuştur?

A)I. İnönü Muharebesi

B)II.İnönü Muharebesi

C)Sakarya Meydan Muharebesi

D)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

E)Doğu İllerinin düşmandan temizlenmesi

 

21-Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?

A)Sevr Antlaşması                             B)Londra Konferansı

C)Paris Barış Konferansı                   D)Mondros Ateşkes Ant.

D)Ankara antlaşması

 

22-Kurtuluş Savaşı’nda Rusya’nın TBMM ile yakın ilişkiler kurmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Silah ihtiyacını Anadolu’dan sağlaması

B)Ortak düşman karşısında bulunma

C)TBMM’den borç para alma

D)Boğazları ele geçirme

E)Yeni kapitülasyonlar elde etme

 

23-TBMM’nin açılmasında sonra ortaya çıkan isyanları önlemek amacıyla TBMM hangi önlemi almıştır?

A)İstiklal mahkemelerinin kurulması

B)Tekalif-i Milliye emirlerinin çıkartılması

C)1921 Anayasasının değiştirilmesi

D)Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi

E)Siyasi partilerin kapatılması

 

24-TBMM hükümeti Londra Konferansına aşağıdaki devletlerden hangisi aracılığı ile çağrılmıştır?

A)Yunanistan                                                B)İngiltere                              C)Fransa

D)A.B.D                                            E)İtalya

 

25-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı nerede ortaya çıkmıştır?

A)Çanakkale Savaşlarında

B)Trablusgarp Savaşında

C)Kafkas Cephesinde

D)Sakarya Meydan Muharebesinde

E)Başkomutanlık Meydan Muharebesinde

About Post Author

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın