11 Sinif Tarih 1 Donem 1 Yazili Sinav Sorulari

Okuma Süresi:9 Dakika, 34 Saniye

11 Sinif Tarih 1 Donem 1 Yazili Sinav Sorulari

11.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.ORTAK YAZILI SINAVI

1- 1533'te imzalanan – – – – Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

Paragrafta bulunan boşluğa uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İstanbul         B) Zitvatorok     C) Bucaş          D) Bahçesaray       E) II. Kasrışirin

 

2-Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile     “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı   padişahına eşit sayılacaktı”. Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?

A) Toprak kaybı yaşandığı

B) Askerî bir zafer kazanıldığı

C) İki devlet arasında mütekabiliyet esasının belirleyici olduğu

D) Dış politikada Avusturya ile ortak hareket edildiği

E) Avusturya’da “Arşidüklük” makamının resmen tanındığı

3-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. Yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

A) Avusturya     B) İran     C) Venedik         D) Rusya          E) İsveç

 

4-Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalızenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticareteönem verilmiştir. Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;

I. yeni ticaret yolların aranması,

II. ham madde ve pazar arayışının çoğalması,

III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II  C) I ve II         D) I ve III        E) I, II ve III

 

5-1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması

B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi

C) Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya geçmesi

D) Gerileme Dönemi'nin başlaması

E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

 

6-Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?

A) İngiltere      B) Avusturya     C) Fransa           D) Portekiz        E) İspanya

 

7-I. Venedik

   II. Rusya

  III. İran

  IV. Bulgaristan

Verilen devletlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin

XVII. yüzyılda batıda mücadele ettiği devletlerden değildir?

A) Yalnız IV.    B) I ve II.    C) I ve III.       D) II ve IV.      E) III ve IV.

 

8-I. İnebahtı Savaşı

    II. Preveze Deniz Savaşı

   III. Çeşme Olayı

Gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetine olumsuz etkisi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve III.           D) II ve III      E) I, II ve III.

 

9-1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Kırım’a bağımsızlık verilmesine

B) Rusya’nın kapitülasyonlardan faydalanmasına

C) Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemesine

D) Rusya’nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesine

E) Osmanlı’nın, Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmesine

 

10-I. Coğrafi Keşifler

      II. Kavimler Göçü

     III. Reform

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I      B) Yalnız II     C) Yalnız III.            D) I ve III          E) I, II ve III

 

11-  I. Prut Antlaşması,

      II. Belgrat Antlaşması

     III. Karden Antlaşması

     IV. Küçük Kaynarca Antlaşması

Yukarı da verilen gelişmelerin kronolojik sralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, III, II, IV  B)  II, I, III, IV,    C) II, I, IV,III,         D) I, II , IV, III,    E) I, II, III, IV

 

12- XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İran mücadelesini sonlandıran ve günümüz sınırlarını koruyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1736 İstanbul

B) 1639 Kasr-ı Şirin

C) 1746 Karden

D) 1774 Küçük Kaynarca

E) 1792 Yaş

 

13-Aşağıda verilen bilim adamı ve bilime katkılarıyla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Copernicus: “Dünya Merkezli Evren” teorisini çürüttü.

B) Machiavelli:”Prens” adlı eserinde mutlak monarşiyi savundu.

C) Thomas More: “Ütopya” adlı eseriyle monarşiye ve sınıf ayrımına karşı çıktı.

D) İmmanuel Kant: Bilgi Kuramını ön plana çıkardı

E) Jean Jacques Rousseau “Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri” adlı eserinde evrensel kütle çekim yasasını açıkladı.

 

14- Osmanlı Devletinin 17 ve 18 yüzyıllarda imzaladığı antlaşmalardan hangisinin özelliği yanlış olarak verilmiştir?

A) Bucaş Antlaşması: Osmanlı’nın Batı’da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır.

B) Bahçesaray Antlaşması: Osmanlı Devleti’nin Rusyayla imzaladığı ilk antlaşmadır.

C) Ferhat Paşa Antlaşması: Osmanlı Devletin’nin Doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır.

D) Küçük Kaynarca Antlaşması: Kırımın Rusyaya ait olduğunun kabul edildiği antlaşmadır.

E) Belgrat Antlaşması: Osmanlı Gerileme Döneminin en kazançlı antlaşmasıdır.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bozulan ekonomisini dengede tutmak için aldığı tedbirlerdenbiri değildir?

A) Müsadere

B) Bedargah

C) Para Tağşişi

D) Malikâne sistemi

E) Esham sistemi

 

16-İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?

A) Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi

B) Yerel yöneticilerin adaletsiz yönetimi

C) Ekonominin bozulması

D) İltizamın yaygınlaştırılması

E) Halktan ağır vergiler alınması

 

17-Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir. İltizam sisteminden vergi kaynağı olan arazi  kişilere ömür boyu verilmeye başlanmış ve bu sistemin devamı niteliğinde bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A) İltizam        B) Mukataa C) Mültezim     D) Tımar E) Malikâne

 

18- 30 Yıl Savaşları sonucunda bağımsız olan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İsviçre, Hollanda,

B) Prusya Piyomente,

C) Sirbistan, Karadağ

D) Çekoslovakya, Karadağ,

E) Yunanistan, Macaristan

 

19- İsveç’in Poltava Savaşı sonucunda Rusyaya yenilmesi  ve İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı devletine sığınması Osmanlı- Rusya arasında hangi savaşa yol açmıştır?

A) Hoçava Meydan Savaşı

B) Prut Savaşı

C) Küçük Kaynarca Antlaşması

D) Belgrat Antlaşması

E) Yaş Antlaşması
 

20-Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde (1718-1730) yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Yeni sanat eserlerinin yapılması          
B) Matbanının kullanılmaya başlanması        
C) İtfaiye teşkilatının kurulması
D) Sürekli elçiliklerin açılması
E) Karantina uygulamasının başlatılması

 

21- Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana kuşatmasından sonra oluşan Kutsal İttifak Devleterinden biri değildir?

A)  İspanya       B) Avusturya       C) Venedik             D) Lehistan                   E) Rusya

 

22-   Reform                  Avrupa’da

      hareketlerinin         mezhep birliğinin         …..?………

        başlaması                  bozulması

Yukarıda verilen gelişmeler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulduğunda “?” ile gösterilen alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yedi Yıl Savaşları       B) Otuz Yıl Savaşları   

C) I. Dünya Savaşı           D) Kutsal İttifak Savaşları                       E) Yüz Yıl Savaşları

 

23-Güneş Merkezli Evren Teorisi’nin kurucusu Avrupalı bilim insanalrından hangisidir?

A) Brahe          B) Kepler       C) Galilei             D) Kant            E) Copernicus

 

24-Osmanlı Devletinde son zamanlarda ekonomi de bozulmasıyla birlikte çeşitli uygulamalara gitmiştir.

Bu uygulamalardan hangisi ile devlet adamlarının mallarına el konulmuş ve mülkiyet kavramı engellenmiştir?

 A) Malikane           B) Müsadere     C) Tağşiş               D) Esham               E) İltizam

 

25- Yeni Çağ Avrupasında ortaya çıkan dünyevileşme toplumda ahiretten dini ve ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına yönelme, günümüzde laiklik ile ilişkilendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sekülerleşme       B) Merkantalizm  C) Pozitivizm           D) Rasyonalizm     E) Humanizm    

 

Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİM.

Tarih Öğretmeni: 

 

CEVAPLAR

1 A, 2 C 3 E 4 E 5 E 6B 7 E 8C 9E 10D 11 E 12 C 13 E 14 D 15B 16A 17 E 18 A 19 B 20 D 21 A 22 B 23 E  24 B 25 A

 

 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: