Öğrenci Secme Yerleştirme Merkezi

2006 Kpss Calisma Ekonomisi Online Test

Okuma Süresi:14 Dakika, 30 Saniye

2006 Kpss Calisma Ekonomisi Online Test

Kpss 2006 Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Soruları Çöz

1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) İşçi çalıştıran, gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.
b) İşveren vekilinin, bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
c) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
d) Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri gibi eklentiler işyerinden sayılmaz.
e) İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

2. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 
a) İşçinin sendikaya üye olması
b) İşyerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
c) İşçinin işyeri sendika temsilciliği yapması
d) İşçinin sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine adli makamlara başvurması
e) İşçinin mevzuattan doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari makamlarda başlatılmış sürece katılması

3. 45 kişinin çalıştığı bir işyerinde 2 yıldır devam eden belirsiz süreli iş akdini haklı nedenle fesheden işçi,  
I. kıdem tazminatı 
II. ihbar tazminatı 
III. kötü niyet tazminatı 
haklarından hangilerini talep edebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

4. Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Bu zorunluluk, 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde uygulanır.
b) Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı % 6’dır.
c) Bu kapsamda eleman istihdamında, işyerinin işçisi iken sakatlananlara, terör mağduru olanlara veya eski hükümlülere öncelik tanınır.
d) Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde, yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır.
e) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

5. Sendika üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler.
b) İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez.
c) Birden çok sendikaya üye olunması halinde önceki üyelikler geçersizdir.
d) İşveren sendikasına işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, işyerinde işçilere ödediği bir günlük çıplak ücretleri toplamını geçemez.
e) İşçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan işçilerin, bu göreve getirildikleri anda üyesi bulundukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder.

6. I. Yazılı yapılan iş sözleşmeleri damga vergisi ile her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
II. Süresi bir yıldan az olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. 
III. İşveren, yazılı sözleşme yapılmayan hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne işçinin çalışma koşullarını gösteren bir belge göndermek zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmelerinin şekli konusunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

7. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre deneme süresi, toplu iş sözleşmesi ile kaç aya kadar uzatılabilir? 
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

8. Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir.
b) Bireysel iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.
c) Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılabilir.
d) Toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir.
e) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri, yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder.

9. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra taraf sendikaya üye olanlar, üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.
b) Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.
c) Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf sendikaya üye olanlar, yürürlük tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.
d) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da çıkarılanlar, taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeseler dahi toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar.
e) Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra işyerine giren, ancak taraf sendikaya üye olmayanlar, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilirler.

10. Toplu iş sözleşmesinin teşmili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a) Teşmil kararı, Bakanlar Kurulu tarafından verilir.
b) Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı ortadan kalkmaz.
c) Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü zaman gerekçesini de açıklayarak teşmil kararnamesini yürürlükten kaldırabilir.
d) Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ile özel hakeme başvurma hakkındaki hükümleri teşmil edilemez.
e) Yetki için başvurulduktan sonra yetki sorunu çözülünceye kadar yetki kapsamına giren işyerleri için teşmil kararı alınamaz.

11. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel amaçlarından biri değildir?
a) Bireye ekonomik güvence sağlamak
b) Sosyal risklerin ortaya çıkışını önlemek
c) Bireyin kişiliğini geliştirmek
d) Sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerini yaşama geçirmek
e) Bireysel adaleti sağlamak

12. Dağıtım yöntemiyle finanse edilen bir sosyal güvenlik sisteminde emeklilik gelir düzeyinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Çalışanın medeni durumu
b) Ücret düzeyindeki değişmeler
c) Demografik yapı
d) İstihdama katılma oranı
e) Emeklilik yaşı

13. Aşağıdakilerden hangisi fon biriktirim yönteminin uygulanabilirliği açısından sorun yaratır? 
a) Ekonomik büyüme
b) Nüfus artışı
c) Enflasyon
d) Tasarruf düzeyinde artış
e) Gelir düzeyinde artış

14. SSK’ya tabi kadın sigortalıların doğum öncesi ve doğum sonrası iş göremezlik ödeneklerinden yararlanma süresi toplam kaç haftadır?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18

15. Aşağıdakilerden hangisi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları arasında yer almaz?
a) İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma süresinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılmış olması
b) Faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden olan sebeplerin en az 3 hafta sürmüş olması
c) İşin, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olması
d) Kısa çalışmanın başladığı tarihte, işçilerin 4447 sayılı Kanun hükümlerine göre işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması
e) Faaliyeti tamamen veya kısmen durduran işverenin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun bulunması

16. I. Hastalık 
II. Analık 
III. İş kazası ve meslek hastalığı 
IV. Yaşlılık, malullük, ölüm 
506 sayılı Kanun’a tabi bir işte tekrar çalışmaya başlayan ve sosyal güvenlik destek primine tabi olanlara yukarıdaki sigorta kollarından hangilerinin hükümleri uygulanır? 
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) III ve IV

17. Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik programlarının işlevleri arasında yer almaz? 
a) Çalışanların emeklilik dönemlerini finanse etmesini sağlamak
b) Uzun dönemli tasarruf düzeyini artırmak
c) Sermaye piyasasının derinleşmesine katkıda bulunmak
d) Gelir dağılımını iyileştirmek
e) Yeni finansal kurumların gelişmesine katkıda bulunmak

18. Aşağıdakilerden hangisi Bismarkçı sosyal sigorta modelinin etkili olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? 
a) Esnek çalışma biçimlerinin yaygın olması
b) İşgücünün çoğunluğunun düzenli ücretli istihdamda olması
c) Ücretlilerin ekonomik olarak aktif işgücüne katılma oranının yüksek olması
d) Kentleşme oranının yüksek olması
e) Kişi başına gelirin yüksek olması

19. Aşağıdakilerden hangisi faal nüfusun büyüklüğünü doğrudan belirleyen etkenlerden biridir?
a) İşgücünün verimliliği
b) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı
c) Sermaye stokunun büyüklüğü
d) İşsizliğin seviyesi
e) İşgücü talebi

20. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oranını doğrudan etkileyen bir unsur değildir? 
a) Nüfusun yaş yapısı
b) Üretici nüfus
c) Tüketici nüfus
d) Faal olmayan nüfus
e) Faal nüfusun niteliği

21. Neoklasik kurama göre, işgücü piyasasında oluşabilecek işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Gizli işsizlik
b) Konjonktürel işsizlik
c) Teknolojik işsizlik
d) İradi işsizlik
e) Talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik

22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İş Kurumunun görevlerinden biri değildir?
a) Maliye politikaları yürütmek
b) İşsizlik sigortası ödemelerini yapmak
c) Meslek danışmanlığı hizmetleri vermek
d) İş kurma eğitimi düzenlemek
e) Meslek geliştirme kursları düzenleme

23. Post-fordist üretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Esnek üretim
b) Esnek uzmanlaşma
c) Stoklama
d) İnsan kaynakları yönetimi
e) Tam zamanında üretim

24. Aşağıdakilerden hangisi bireysel işgücü arzında belirleyici etkenlerden biri değildir? 
a) Boş zaman tercihi
b) Ücret seviyesi
c) Ücret dışı gelir düzeyi
d) İşsizlik seviyesi
e) Mal ve hizmet arzı

25. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasında tabakalaşmaya yol açmaz?
a) Ayrımcılık
b) Güvenceli istihdamın yaygınlaşması
c) Teknolojik gelişme
d) Beşeri sermaye yatırımının düşük olması
e) Eğitimde fırsat eşitsizliği

26. Aşağıdakilerden hangisi Keynes’in savunduğu görüşlerden biri değildir? 
a) İşsizlik, toplam talep yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
b) Efektif talep, istihdam seviyesini belirler.
c) Parasal ücretler tam esnektir.
d) Emek arzı parasal ücretin bir fonksiyonudur.
e) Tam istihdamı sağlamada bütçe politikaları etkilidir.

27. Klasik iktisatçıların işsizlikle ilgili otomatik dengeye ilişkin görüşleri aşağıdakilerin hangisine dayanmaktadır?
a) Say’in Mahreçler Yasası
b) Malthus’un Nüfus Teorisi
c) Smith’in Net Avantajlar Teorisi
d) Ricardo’nun Bölüşüm Teorisi
e) Lassalle’in Tunç Yasas

28. Aşağıdakilerden hangisi “enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı” olarak nitelendirilir?
a) Doğal işsizlik
b) Gizli işsizlik
c) Teknolojik işsizlik
d) Konjonktürel işsizlik
e) Yapısal işsizlik

29. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de işgücü piyasasının günümüzdeki özelliklerinden biri değildir? 
a) İkili bir yapıya sahip olması
b) Tarımsal istihdamın önemli bir paya sahip olması
c) Kayıtdışı istihdamın önemli bir sorun olması
d) İşgücüne katılımın gelişmiş ülkelere göre düşük olması
e) Ücretsiz aile işçiliğinin toplam istihdam içinde en yüksek paya sahip olması

30. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Politikasının araçlarından biri değildir? 
a) Avrupa İstihdam Stratejisi
b) Avrupa Sosyal Fonu
c) Avrupa İş Hareketliliği Portalı
d) Avrupa Büyüme Stratejisi
e) Avrupa Asgari Ücret Belirleme Forumu

31. Avrupa Birliğinde 2000’li yıllar için belirlenen Sosyal Koruma Sistemleri aşağıdakilerden hangisini kapsar? 
a) Sosyal politika uygulamalarında kamu finansmanının payının artırılması
b) Sigorta sistemlerinin sürdürülebilir kılınması
c) Sendikal alanda kazanılmış hakların üye devletlere karşı korunması
d) Toplu işten çıkarmalarda sendika denetiminin sağlanması
e) Aile hekimliği sisteminin kamu sorumluluğuna alınması

32. Aşağıdakilerden hangisi “korporatizm” kavramını açıklamaktadır? 
a) zellikle tarımsal kesimlerin ağırlık taşıdığı ekonomilerde geniş çaplı toplumsal ve hukuksal reformlarla bu kesimlere destek sağlanması
b) Özel girişimcilik ve mülkiyetin dokunulmazlığına gölge düşürmeden ekonomide devlet müdahaleciliğini öneren ideolojik yaklaşım
c) Sivil toplumun örgütlü bir biçim almış çıkarlarıyla devletin karar alma yapılarını birbirine bağlayan temsil sistemi
d) Referandumlara ve katılıma dayalı yönetimler ile kurulmuş popülist demokrasi sistemi
e) Toplumsal güçlerin yeni bir düzen kurma konusunda birliğini oluşturan siyasal hareket

33. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000’li yıllarda yasal değişim sürecine girmiş sosyal politika alanlarından biri değildir? 
a) Sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme düzeni
b) Bireysel iş hukuku düzenlemeleri
c) Sosyal güvenlik sistemi
d) Kamu personel rejimi
e) Asgari ücret belirleme sistemi

34. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, 1960-1971 döneminde sendikal hareketle bağlantılı olarak kurulmuş örgütlenmelerden biri değildir? 
a) Türkiye İşçi Partisi
b) Türkiye Çalışanlar Partisi
c) Sendikalar Arası Dayanışma Komitesi
d) İşçi Temsilcileri Meclisi
e) İstanbul İşçi Sendikaları Birliği

35. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın öncüleri arasında sayılmaz? 
a) R. Owen
b) J. A. Blanqui
c) L. R. Villerme
d) S. Gompers
e) D. Maniska

36. Aşağıdakilerden hangisi, vasıflı işgücünün uluslararası göçüne yol açan etmenler arasında sayılamaz? 
a) Üretim süreçlerinde ortaya çıkan yeni teknolojilerin işgücü talebi yaratması
b) Ülkeler arasındaki iktisadi eşitsizliğin küreselleşme süreciyle artması
c) Ülkelerin yüksek eğitim sistemlerindeki yakınlaşma
d) Daha önceden göç etmiş aile üyelerine katılım
e) Gelişmiş ülkelerde kariyer ve bilimsel çalışma olanaklarının daha fazla olması

37. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, çalışma yaşamında kadınların kariyer ilerlemesindeki sınırını açıklamak için kullanılır? 
a) Cam tavan
b) Pozitif ayrımcılık
c) Duygusal saldırı
d) Ataerkillik
e) Cinsiyet eşitsizliği

38. Kitlesel tüketimle bağlantılı olarak kitlesel üretim sistemine ne ad verilmektedir?
a) Taylorizm
b) Bilimsel yönetim
c) Fordizm
d) Toyotaizm
e) Tam zamanında üretim

39. Aşağıdakilerden hangisi bireyin, kendisini zorlayan fiziksel ya da psikolojik bir uyarıcıya karşı geliştirdiği, uyum sağlamaya yönelik tepki olarak tanımlanabilir? 
a) Risk alma
b) Öğrenilmiş çaresizlik
c) Yanılsama
d) Çatışma
e) Stres

40. Çalışanın işine, iş ortamına ya da iş arkadaşlarına yönelik duygu, düşünce ve davranışlarının sonucu olarak ortaya çıkan, işlerine yönelik olumlu içsel değerlendirmelerine ne ad verilir? 
a) İş zenginleştirme
b) İş doyumu
c) İş performansı
d) İşe güdülenme
e) İş analizi

———-Anahtar———-

1. (d) 
2. (b) 
3. (a) 
4. (d) 
5. (c) 
6. (a) 
7. (a) 
8. (c) 
9. (d) 
10. (b) 
11. (e) 
12. (a) 
13. (c) 
14. (d) 
15. (b) 
16. (c) 
17. (d) 
18. (a) 
19. (b) 
20. (e) 
21. (d) 
22. (a) 
23. (c) 
24. (e) 
25. (b) 
26. (c) 
27. (a) 
28. (a) 
29. (d) 
30. (e) 
31. (b) 
32. (c) 
33. (e) 
34. (a) (b) (c) (d) (e) iptal soru
35. (d) 
36. (d) 
37. (a) 
38. (c) 
39. (e) 
40. (c) 
 

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: