aof

Lbv101U Aöf Temel Veteriner Anatomi Özet

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

İndir/Yükle

1.ÜNİTE-ANATOMİNİN TANIMI VETEMEL ANATOMİK KAVRAMLAR

ANATOMİNİN TANIMI

Anatomi biyolojinin bir alt koludur, canlı vücudunu oluşturan organlar›n normal şekil, yapı, büyüklüğünü,doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini inceler ve açıklar.
Anatomi terimi Grekçe kökenli olup ana + tome sözcüklerinden türemiştir, kesip parçalara ayırmakanlamına gelir. Kesme işlemi araştırma amacıyla bilimsel yöntemler kullanılarak yapılır.

ANATOMİK TERİMLER
Anatomide Latince veya Grekçe asıldan gelme uluslararası ölçü ve değerde bir takım standart terimler kullanılır.

VÜCUT DÜZLEMLERİ (PLANA CORPORIS)

Veteriner Anatomide baş kuyruk doğrultusunda dört ayak üzerinde duran bir hayvanda; organların normal duruş, konumları tanımlanır ve bu tanımlamada bir takım tasarlanmış düzlemlerden (planum) yararlanılır.
Vücudun çeşitli yerlerinden geçtiği ve üzerlerine çeşitli organların izdüşümlerinin düştüğü farz edilen düzlemlere plana corporis denir.

DOĞRULTU, YÖN, KONUM BİLDİREN TERİMLER

Dexter: Sağ Sinister: Sol
Cranialis:Cranium’dan (kafatası), başa yakın
Caudalis: Cauda’dan (kuyruk) kuyruğa yakın
Oralis: Os’tan (ağız) ağız tarafında olan
Aboralis: Başta ağızdan uzak olan, ağız gerisinde bulunan
Rostralis: Başta buruna yakın olan
Anterior: Ön, önde olan
Posterior:Ard, arkada olan
Superior:Üst, üstteki
Inferior: Alt, alttaki
Superficialis: Yüzlek

VETERİNER ANATOMİDE İNCELENEN HAYVANLAR

Veteriner Anatomi’de incelen hayvanlar aşağıda belirtildiği şekilde gruplanır.
Otla beslenenlerden (herbivora) at (Equuscaballus), tek toynaklılar (perissodactyla) takımı içinde bulunan equidae ailesinde; sığır (Bos taurus), koyun (Ovisaries), keçi (Caprahircus) ise çift toynaklılar (artiodactyla) takımına ait bir alt takımda (ruminantia) yer alır.

MEMELİLERDE BÜYÜK VÜCUT BOŞLUKLARI

Memelilerde üç büyük vücut boşluğu vardır. Bunlar göğüs boşluğu (cavumthoracis), karın boşluğu (cavumabdominis), leğen boşluğu (cavumpelvis)’dur. Göğüs ve karın boşluğunu kasselzarsel bir bölme olan diyafram (diaphragma); karın ve leğen boşluğunu ise sağrı ve kalça kemikleri üzerinden geçen oval bir çizgi (lineaterminalis) birbirinden ayırır.

GÖĞÜS BOŞLUĞU (CAVUM THORACIS)

Göğüs kafesi veya thorax sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiği tarafından oluşturulur. Ön ve arka uçları açık olan göğüs kafesinin ön açıklığı dar arka açıklığa geniştir. Canlı hayvanda göğüs boşluğu girişini, göğüs kemiğinin (sternum) palpe edilebilen ön ucu dıştan belirler. Aperturathoraciscranialis’te yukarıdan aşağıya doğru kas dokusu, yemek borusu, soluk borusu; baş, boyun, ön bacak ve thorax duvarını besleyen arter’ler, vena’lar ; lenf sistemine ait yapılar, sinirler ayrıca genç hayvanlarda thymus bulunur. Bu oluşumlar yoğun bağ ve yağ dokusu
içine gömülmüştür.

TEMEL VETERİNER ANATOMİ

PLEURA
Göğüs boşluğundaki organları örten serözmembrandır. Pleura iki lateral konumlu yarım koni şeklindeki pleura kesesini şekillendirir. Pleura keselerinin her biri cavumpleurae’yı oluşturur. Cavumpleurae’ ninlateral duvarını oluşturan pleura, pleuracostalis; geride diaphragma’yı örten pleura, pleuradiaphragmatica; medial’de iki kesenin medial duvarlarını oluşturan iki pleura yaprağı ise pleuramediastinalis olarak adlandırılır.

KARIN BOŞLUĞU (CAVUM ABDOMINIS)
Karın boşluğu önde diaphragma, yukarıda bel omurları ve onlarla ilişkili kaslar, yanlarda ve altta karın kasları ile sınırlandırılmıştır. Gerisinde ise leğen boşluğu yer alır. Karın boşluğu ile leğen boşluğunun sınırını lineaterminalis verir. Karın boşluğu diaphragma üzerindeki üç delikle göğüs boşluğu ile ilişki halindedir. Bu delikler yukarıdan aşağıya doğru hiatusaoticus, iatusesophageus, foramenvenaecavae’dir. Karın boşluğu erkek hayvanda ve bir de dişi köpekte kasık bölgesinde bulunan anulusinguinalis denilen delikle canalisinguinalis ile ilişki halindedir.
Erkek üreme organlarından testis bu kanaldan geçerek testis torbasına iner.

LEĞEN BOŞLUĞU (CAVUM PELVIS)

Leğen boşluğunun iskeletini üstte sağrı kemiği ve ilk kuyruk omurları, yanlarda ve altta kalça kemiği şekillendirir. Bu kemiksel çatıya ilgili kaslar ve ligamentlerin (bağlar) katılmasıyla leğen boşluğu çevrelenmiş olur. Leğen boşluğunun önde lineaterminalis’le sınırlandırılmış bir giriti vardır. Arkada yer alan çıkıtı sindirim kanal›nın son bölümleri rectum ve anus, dişilerde idrarı dış ortama taşıyan kanal urethra, üreme organlarından vagina ve vulva etrafını saran kaslar, akzarlar, bağ doku ile kapatılmıştır.

KARIN BOŞLUĞU VE PERİTONEUM

Peritoneumdiaphragma’nın arka yüzünü örttükten sonra diaphragma’nın hemen gerisinde olan karaciğer (hepar), mide (gaster), dalağın (lien) üzerine atlayarak onları örter ve organlarla diaphragma’yı bağlayan ligamentleri; bu organların üzerinden taşarak da organları biribirine bağlayan ligamentleri oluşturur.

LEĞEN BOŞLUĞU VE PERİTONEUM

Peritoneum atta 3.-4. sağrı omuru, gevişgetirenlerde1., etçillerde ise 1.-2. Kuyruk omuru bölgesine kadar leğen boşluğunu örter. Daha gerideki bölgeler peritoneum’la örtülü değildir. Leğen boşluğunun yan duvarını örten peritoneum yan duvardan ayrılarak boşluğu üst ve alt konumlu iki yarıma ayıran enine bir dürüm oluşturur

Bir Cevap Yazın