Ogrenci Secme ve Yerlestirme Merkezi

osym sinavlarinda almanca siklikla kullanilan kelimeler

Kpds Üds Yds Yök Almanca sıklıkla kullanılmış Kelimeler Sözlüğü

Absprache  f        anlaşma, danışma, eşitlik sağlama

abstammen … neslinden gelmek

absprechen bir konuda söz kesmek, kabul etmemek, danışmak

abstoßen  borç ödeyerek kurtulmak, atmak, itmek, elden çıkarmak

abzocken              aldatarak parasını almak

aktuell   güncel durumla ilgili, güncel

anfüllen                ağzına kadar dolmak

anstreichen  acısını çıkarmak, badanalamak, gününü göstermek,

 aufwenden çaba harcamak

Ausbildung  f eğitim,vasıf

überprüfen  denetlemek

abalienieren dışlamak, yabancılaştırmak

Abänderung  f     değişiklik yapma, silme, tadil, tadilat

abbauen               iptal etmek, çıkarmak , kaldırmak, feshetmek, sökmek

abbilden  birisinin portresini yapmak, kopya etmek, şeklini göstermek

abbrennen yakıp kül etmek

abbringen aklını çekmek, caydırmak, doğru yoldan çıkarmak

abdampfenbuharlaşarak uçmak, buharlaşmak

abdecken açığı kapamak

abdichten hava veya su geçirmez hale getirmek, tıkamak

abebben etkisini kaybetmek, çekilmek, azalmak

abfallen batmak, azalmak

abfassen oluşturmak, derlemek

Abfassung  f bileşim, karışım , oluşum,yakalama

abfertigen işlemlerini yapmak

abflachen düzleştirmek,

abfüllen boşaltmak, şişelemek

Abgabe    f barç, havale, ödeme

abgeben                açıklamak

abgeschlossen ayrılmış, bitirilmiş, tecrit edilmiş

abgrenzen sınırlandırmak, belirlemek

abhanden zayi, kayıp

Abhandlung  f araştırma, inceleme, makale, yazı

abhängig bağımlı, tabi

abholzen tüm ağaçları kesip bitirmek

abkämmen köşe bucak aramak

abkommen uzlaş-, uzlaşma

abkühlen gevşetmek, soğutmak

ablagern                depola-, bayatla-

Ablagerung  f bir şeyi bir yere koyma, depolama

ablassen                fiyat düşürmek, aksımak, boşaltmak, rahatsız etmekten vazgeçmek

Ablauf   m akış, prosedür, sona erme, seyir, son

ablaufen               cereyan etmek, akmak, geçmek

ablegen bir şeyi saklamak için dosyalamak, hesap vermek, ifade vermek, kayıtlara geçirmek

ablehnen geri çevirmek

ableisten yapmak, yerine getirmek

ableiten türemek, sonuç çıkarmak

ableiten başka yöne kanalize etmek, sonuç çıkarmak, yönünü degiştirmek, türetmek

ableugnen inkar etmek

ablösen  birinin görevini devralmak, borç ödemek, derisini soymak,

Abmachung  f     akit, anlaşma, karar

abneigen hoşlanmamak

abnutzen yıpratmak

Abnutzung  f Aşındırma, yıprandırma,

abprallen  bir yere çarptıktan sonra sıçramak, birisine tesir etmemek, çıvmak

abraten  birisine bir işi yapmaması için tavsiyede bulunmak, birisini bir şeyden vazgeçirmek

abrechnen ciro etmek, ödeşmek, hesaptan düşmek

abreißen  yola çıkmak, hareket etmek, yıkmak

abrichten düzenlemek, hayvanı eğitmek, işleri tıkırına sokmak

abrollen dolamak

abrufbereit çalışabilir durumda

abrufen geri çağırmak ,ilgili yerden bilgi almak, bankadan para çekmek, birisini geri çağırmak

abrücken ayrılmak, çekilmek, geri gelmek, yürüyüşe geçmek

Abrüstung  f silahsızlanma, yapı iskelesinin sökülmesi

absacken batmak, çökmek, irtifa kaybetmek, okulda notları kötüye gitmek

absagen iptalini bildirmek

Absatz  m fıkra, bent, paragraf

abschaffen ayrılmak, iptal etmek, öldürmek, kaldırmak, elemek, feshetmek

abschätzen değer biçmek, tahmin etmek

abscheiden ayırmak, ayrılıpgitmek

abschieben sınırdışı etmek, iterek uzaklaştırmak, sorumluluğu üstünden atmak

abschirmen karartmak, korumak

abschleppen  aracı başka bir araçla çekmek, sürükleyerek alıp götürmek

abschließen sonuçlandırmak, kilitlemek,  kapatmak , kapamak , bitirmek ,tamamlamak

abschwächen azaltmak, gevşetmek

absehen hesaba katmamak,  gözlerine bakıp amacını anlamak,

absetzen               amorti etmek, indirmek, mal dağıtımı yapmak, mal pazarlamak,

Absicherung  f güvenceye alma, önlem, tedbir

Absicht  f amaç, niyet

absichtlich bile bile, kasti

absinken aşağı düşmek, cinsi bozulmak, yozlaşmak

absitzen birisinden uzakta oturmak, bisikletten inmek, yere inmek

absorbieren Çekmek, emmek

absprechen bir konuyu konuşarak halletmek, bir konuda söz kesmek

Abstammung f   asil, esas, iştirak, soy sop, türem

Abstand  m          mesafe, boşluk, uzaklık, aralık

abstellen Bırakmak, durdurmak, kesmek, park etmek, makineyi durdurmak

absterben bertaraf etmek, fesh etmek, kaldırmak, işten çıkarmak,

abtippen               metne bakarak bilgisayarda yazmak

abtöten  kökünü kazımak, canına okumak,  utandırmak

Abtragung   f amortisman, bina yıkma, borcunu ödeme, ipotekten kurtarma

Abtretung  f  devretme, devir

Abtrünnigkeit  f  inancından dönme

abwägen dengelemek, sözlerini tartmak

abwählen oylayarak birisini görevden almak

abwälzen suçu başkasının sırtına yüklemek, suçu üstünden atmak

abwehren  korunmak, korunmak, müdafa etmek, mani olmak

abweisen baştan savmak, geri çevirmek

abwenden bakışlarını ayırmak, birisini tehlikeden korumak, çevirmek, mani olmak

abwerten değerini düşürmek, devalüe etmek

abwickeln dürülmüş bir şeyi açmak, işi çözmek, işi halletmek, çözümlemek, iş görüp bitirmek

abwiegen bir kısmını tartmak

abzahlen ödemek, saymak, azar azar ödemek, borcuna mahsuben vermek

Abzug   m tetik, iskonto, kopya, çıkarma, gidiş

abzüglich çıkarıldıktan sonra

achtsam                dikkatli, gözü açık

adoptieren benimsemek, evlat edinmek

Aggressor  m saldırgan, taarruzcu

agieren   hareket etmek, davranmak, rol yapmak

agnoszieren kabul etmek, tanımak

ahnen hissetmek, içine doğmak, şüphelenmek

akzentuieren vurgulamak

allmählich azar azar, gitgide, kademe kademe

ambulant  gezgin, seyyar

anbauen               yetiştirmek, birbirine bağlamak, ziraat etmek

Anbetung  f  çok sevme, ibadet

anbieten  arzetmek, sunmak

aneignen benimsemek, kazanmak, elde etmek

Aneignung    f benimseme, kendine mal edinme

anfallen  ortaya çıkmak, tahakkuk etmek, hastalık yakalamak, suikast yapmak, tecavüz etmek, üzerine atlamak

anfällig  hastalığa yatkın, dispoze

Anfallshäufigkeit  f kasılma nöbetlerinin sıklığı,

Anfertigung  f      imal, yapım

anfordern istemek, talep etmek

Anfrage  f başvuru, başvurma

Angabe    f beyan, bilgi, gösterme

angeben                hava atmak, gösteriş yapmak, vermek, göstermek

Angelegenheit  f  dava, husus

Angleichung  f benzeşme

Angreifen başlamak, bir şeye bağlamak, bir şeye teşebbüs etmek, bir şeyi yağmalamak

anhalten               ara vermek , durdurmak

anhänglich bağlı, sadık, vefakar

Anhänglichkeit  f  bağlılık, sadakat, vefakarlık

anlagern                tortu bırakmak, yığmak

Anlass    m bahane, neden, vesile

anlässlich dolayısıyla, münasebetiyle

anlegen  para yatırmak, yatırmak, bir şeyi bir yere koymak

anlehnen aralık bırakmak, aralık bırakmak, yaslanmak

Anlehnung  f bağlı olma, başkasına dayanma, destek, taklit etme

anleiten                 akıl öğretmek, yönetmek

Annahme  f farz, varsayım, kabul, tahmin

Annehmlichkeit   f uygunluk, rahatlık

annoncieren duyuruda bulunmak

annullieren feshetmek, iptal etmek

anordnen ayarlamak, düzenlemek

Anordnung   f  düzen, karar, kararname, nizam

anpassen uydurmak, ayarlamak

Anpassung  f  ayarlama, uyarlama

anprangern  birisini teşhir direğine bağlamak, rezil etmek

anrechnen alacak hanesine geçirmek, değer biçmek, hesaptan düşmek

Anrede   f hitap, nutuk

anregen                teşvik etmek

Anreicherung  f  artırma, çoğaltma, iyileştirme

anrichten sebep olmak, kurmak, aptallık yapmak

ansagen                anons etmek, duyurmak, ilan etmek

ansässig                aturan, sakin

Ansatz  m atılım, yaklaşım, başlangıç

anschaulich berrak, anlaşılır, belirgin, açık

Anschlag  m  afiş, vuruş, hücum, saldırış, saldırı

Anschluss  m bağlantı, bağlama, bitişme, ek, bağlantı treni

anschneiden        bir parça kesmek, bahis açmak, bir parça kesmek, konu açmak

ansehen bakmak, seyretmek, anlamak, gözden geçirmek

ansehnlich gösterişli, dikkate değer

Ansicht    f düşünce, fikir, görünüm

anspannen germek, kasmak

Anspielung  f ima, anıştırma, kinaye

Anspruch  m talep, istem, idda, istem

anstecken             ateş tutuşturmak , hastalık bulaştırmak, iğnelemek, sigara yakmak

Anstieg    m artış, bayır, çoğalma, yokuiş, çıkış

antreffen rastgelmek, denk gelmek

anwachsen gelişip büyümek, çoğalmak, kök sarmak

Anwandlung  f    ruhsal durum, mizaç

anweisen direktif vermek, emir vermek, tahsis etmek, Bilgi vermek

anwenden kullanmak, sarf etmek, uygulamak

anwerben iş vermek, asker almak, angaje etmek,.

Anzug    m takım elbise, bir yere yerleşme

Anzüglichkeit  f  alay, ima

Anzweifeln bir şeyden şüphelenmek, tereddütlenmek

Apathie   f Alakasızlık, duygusuzluk

appellieren başvurmak, çağrıda bulunmak

applizieren ilaç almak

Äquivalenz  f      benzerlik, eşdeğerlik

arrangieren düzenlemek

artikulieren boğumlanmak, eklemlenmek, heceleyerek konuşmak, ifade etmek

Aspekt  m bakış açısı

Aufarbeitung  f  tamamlama, yenileme

aufbauen kurmak, inşa etmek, yerleştirmek

aufbereiten hazır hale getirmek, işlemek

Aufbereitung  f  hazır hale getirme, hazırlama

aufbewahren emanet bırakmak, hatıra olarak saklamak, saklamak, muhafaza etmek

Aufenthalt  m dinlenme, duraklama

auferlegen birisine yüklemek, birisine zorla kabul ettirmek, sorumlu saymak, vergi salmak

auffallen bir şeyin üzerine düşmek, dikkatini çelmek, gözüne çarpmak

Auffälligkeit  f)  alışılmamışlık, dikkati çekme, göze batma

auffassen algılamak , almak , satın almak,  anlamak,  kavramak , kazanmak,  elde etmek

Auffassung  f  algı,  anlayış

auffinden kaybolmuş bir şeyi bulmak

Aufforderung  f  davet, çağrı, emel, istek

aufhalten açık bırakmak, engellemek, durdurmak, meşgul etmek

aufheben saklamak, kaldırmak, feshetmek, iptal etmek yükseltmek, yürürlükten kaldırmak

aufkommen büyümek, doğmak

auflegen basmak, tanzim etmek, telefonu kapatmak, borçlanma senetleri ihraç etmek

Auflehnung  f ayaklanma, isyan

aufnehmen karşılamak, kabul etmek, başlamak, düzenlemek ,girişmek, filme almak ,listeye almak

aufrechterhalten devam ettirmek, korumak, sürdürmek

Aufrichtigkeit  f bonkörlük, candanlık, doğruluk,

aufrücken kademede yükselmek

aufschieben başka bir zamana bırakmak

aufschließen açmak, gelişme katetmek, ifade etmek

Aufschluss  m açıklama, bilgi

aufspalten açmak, ayırmak, bölmek, yarmak

Aufspeicherung  f  birikim

aufstellen kurmak, takmak, koymak, kopmak

Aufstellung  f adaylığını koyma, bilanço düzenleme, döküm ,açıklama,  liste

aufsuchen  aramak, ziyaret etmek

auftauchen görünmek, meydana çıkmak

aufteilen paylaşmak, ayırmak, teslim etmek

auftürmen birikmek, yığmak

aufwachsen büyümek, gelişmek, hasıl olmak,

Aufwand  f bol kullanma, harç, harcama, israf

aufweisen arzetmek ,göstermek

aufwenden çaba harcamak, masraf etmek

aufwerten değer kazandırmak, para değerini tekrar kıymetlendirmek

aufwinden yukarı kaldırmak

augenscheinlich  belirgin, aşikâr, görünüşe göre

Auktion  f açık artırma, mezat

ausarbeiten hazırlamak, eşlemek, tasarlamak, bitirmek

Ausarbeitung f   belge düzenleme, kaleme alma

ausarten cinsi bozulmak, dejenere olmak, soysuzlaşmak

ausbauen bitirmek, büyütmek, demonte etmek, derinleştirmek, genişletmek

ausbereiten dağıtım, açılım, genleşme, yayılma

Ausbeutung  f faydalanma, kullanma, avantacılık, kan emicilik

ausbilden eğitmek, yetiştirmek, terbiye etmek, geliştirmek

ausbleiben gecikmek, gelmemek, ortada görünmemek

ausbrechen aniden oluşmak, ateş püskürtmek, baş göstermek, çığlık atmak

ausdauern sebat etmek, azmetmek

ausdehnen açmak, esnetmek, genelleştirmek, genişletmek

Ausdehnung  f aralık, boyut

ausdienen görev süresini tamamlamak

ausdrücken ifade etmek, sıkmak, anlatmak

Auseinandersetzung  f açıklama, beyan, çatışma

ausersehen göz koymak, tercih etmek

ausfallen bozulmak, dökülmek, düşmek

ausführbar ihraç edilebilir

ausführen ayrıntılı olarak anlatmak, icra etmek, yurt dışına satmak, uygulamak

ausführlich ayrıntılı, detaylı

ausgehen bir şeyden yola çıkmak, ilan edilmek, evden dısarı çıkmak, sabrı tükenmek, sona ermek

ausgeschlossen   imkanı yok

ausgleichen         dengelemek, denkleştirmek, açığı kapatmak

auskommen         geçinmek, kafi gelmek, yetmek

Auslage  f             camekan, masraf , ödeme, sergi

Auslastung  f       kapasiteyi kullanma, tam yararlanma, yararlanma

auslegen yorumlamak, açıklamak, mal sermek

Auslöser  harekete geçirici kol, uyarıcı, deklanşör

Auslösung ayırma, çözme, sebepolma

ausmachen Anlatmak, bir şey ifade etmek, halletmek, kapatmak, av hayvanını bulmak

ausmerzen adını listeden çıkarmak, kötüsünü ayırmak

ausmessen adımlayarak ölçmek, kuvvetini ölçmek

ausnahmslos ayırmaksızın, istisnasız

ausprägen  madeni para basmak, resmini paraya basmak,  şekillendirmek

Ausprägung  f açık belirti, aşikar, şekilli

ausrechnen hepsini hesaplamak hesaba katmak

ausreifen olgun hale gelmek,

Ausreifungsprozess  m     olgunlaşma süresi

ausrichten  ayarlamak, düzenlemek, hizalamak

ausrotten yıkmak yok etmek

Ausrufung uyarı, ünlem, duyurma

ausrüsten donatmak, silahlandırmak

aussagen açıklamak, tanıklık etmek

ausschlagen avuta atmak, bir işi sona erdirmek, reddetmek

Ausschnitt m kesit, kısım, seçmei parça, detay, alıntı, pasaj

ausschreiben duyurmak , ilan etmek, atamak

aussetzen ara vermek, birisini eleştirmek, birisini kusurlu bulmak, durmak, hayvan salıvermek

aussichtslos imkansız gibi görünen

aussortieren ayıklamak, beğenerek almak, seçip almak

aussöhnen aralarını bulmak

ausstatten donatmak, döşemek, başlık parası vermek, bahşetmek

Ausstattung donanım, dekor, başlık parası,

ausstellen sergilemek, çıkarmak, düzenlemek, akımı kesmek

aussterben nesli tükenmek, boş kalmak, ıssız kalmak

Ausstrahlung  f  cazibe, çekicilik, ışın yayma

aussuchen beğenerek ayırmak, seçip ayırmak, seçmek

Austausch  m değişim, değiş tokuş

austauschen değiş tokuş etmek

austragen bebeği karnında taşımak, eskiyene kadar giymek, karara bağlamak

austrocknen        körlenmek

ausüben                uygulamak , icra etmek

Ausübung  f         icra etme, uygulama

auswechseln         değiş tokuş yapmak, değiştirmek, takas etmek

ausweichen          çekinmek, sakınmak, savulmak, bahane aramak

Ausweisung  f      kimliğini belgeleme, kovma, ikamet yasağı, sınırdışı etme

ausweiten             tevsi etmek, yaymak, bollaştırmak, genişletmek

auswerfen             atmak, ayırmak, boşaltmak, kazmak, olta savurmak

auswerten             değerlemek, sonuçları çıkarmak, yararlanmak

Auswertung f       değerlendirme, sonuç çıkarma, yararlanma

auswirken             birisine bir şey sağlamak, elde etmek, etkilemek, sonuçlanmak

auszahlen             ödemek, parasını vermek, sayarak belirlemek

auszehren             dermansız kılmak, güçten kuvvetten düşürmek

avisieren               bildirmek

basieren dayanmak

beachten               aldırmak, göz önünde bulundurmak, dikkat etmek

beanspruchen      istemek, iddaetmek

bearbeiten           

Bearbeitung  f      araştırma, çalışma

bebauen                bina yapmak, dikmek, ekip biçmek, sürmek, imar etmek

bedacht                 düşünceli, dikkatli

bedauern              bir şeye üzülmek

bedenklich            düşünceli, kuşku uyandırıcı

bedingen               yol açmak, neden olmak, gerektirmek

bedrohen              tehdit etmek

bedürfen               muhtaç olmak, ihtiyacı olmak, gerektirmek

beeinträchtigen    tehlikeye atmak, olumsuz şekilde etkilemek, kısıtlamak, zedelemek

Beendigung  f      bitim, sona erme

beerdigen              defnetmek, gömmek

Befähigung  f       yetenek, eğilim

befallen başına gelmek, yakalanmak, etkilemek

Befangenheit f  çekingenlik, sıkılganlık, taraflılık, utangaçlık

befassen               el sürmek, elle yoklamak, bir şeyle meşgul olmak

befeuchten           ıslatmak, nemlendirmek, rutubetlendirmek

befindlich             bulunan, mevcut

Befolgung  f         uyum, riayet etme

befördern              nakletmek, geliştirmek

befreien                 serbest bırakmak, salmak

befruchten            canlandırmak, döllemek, tohumlamak

Befugnis f             hak, yetki

Befürchtung  f     endişe, kaygı, korku, tasa

begegnen              başına gelmek, karşılaşmak, çare bulmak

begehbar               ciro edilebilir, devredilebilir, üstünden gidilebilir

Beglaubigung f  onay, tasdik, belgeye bağlama

begleichen            açığı ödeyerek kapamak, borcu kapatmak, hesabı kapamak

begradigen            düzeltmek, doğrultmak

begreifen               anlamak

begrenzen             sınırlamak

begünstigen          himaye etmek, iltimas etmek , kayırmak, korumak, tercih etmek

behandeln            ağırlamak, davranmak, tedavi etmek

beharrlich             direnen,ısrarlı

Behausung  f       ikametgah, konut, ev

Behebung  f         giderme, onarma, para çekme

behelfen (sich)     başının çaresine bakmak, işin içinden sıyrılmak, bir şey için çare bulmak, işin içinden sıyrılmak

behelfsmäßig       destekleyici olarak, geçici olarak, yardımcı olarak

beherbergen         ağırlamak

behilflich               yardıma hazır, yardımcı

behördlich            idari, resmi

behufs (Genetiv)  amacıyla , yardımıyla, için

beibehalten          sürdürmek, tutmak, korumak, alıkoymak

beidseitig               çift yüzlü, çift taraflı

beilegen                 atfetmek, halletmek, uzlaşmak, yüklemek, ilave etmek, barıştırmak

Beilegung f           barıştıma, ilave, ek

beinhalten            içermek

beiordnen             refakatine vermek, eklemek

beistehen              birisine yardım etmek, savunmak

beitragen               geliştirmek, katkıda bulunmak, alacağını almak

bejahen                 evet demek, kabul etmek

beklagen               şikayet etmek

Beklemmung  f  bunaltı, kaygı

bekümmern         endişelendirmek, keyfini kaçırmak

Belang   m            çıkar, husus, ehemmiyet

belaufen               baliğ olmak, gezmek, erişmek, çiftleşmek

belauschen           casusluk yapmak, gizli gizli dinlemek, kulak misafiri olmak

belegen kanıtlamak

belehrend              açıklayıcı, öğretici

bellen                     havlamak, öksürmek, ürümek

bemächtigen        ele geçirmek

bemannen            gemiye tayfa almak

Benachteiligung f  dezavantaj, mağduriyet

benetzen               nemlendirmek

Benommenheit  f  baş dönmesi, uyuşukluk, kendine gelememe

berauben              birisini soymak, mahrum bırakmak

Berechnung          hesap, hesaplama,

berechtigen           hak sahibi kılmak, yetki vermek, ümitlendirmek

bereichern             bilgi artırmak, zengin etmek

Bereinigung f       arındırma, ayarlama, çözümleme

berieseln                etki altında bulundurmak, hafifçe ıslatmak

berufen                 atamak

beruhen bir şeye dayanmak

berühren               dokunmak, değmek

besagen söylemek, demek, anlamına gelmek

besänftigen          gönlünü almak

Besatzung  f         ekip, garnizon, işgal kuvvetleri, mürettebat

Beschädigung  f   belgenin tahrifi, bozma, hasar

Beschaffung  f    arayıp bulma, alış, sağlama, satın alma, tedarik

bescheinigen        onaylamak

bescheren             hediye dağıtmak

beschlagen           buğulu, küflü

beschlagnahmen ambargo koymak, haczetmek, el koymak

Beschluss              karar, saptama, belirleme

beschnüffeln        koklayarak anlamak

beschönigen         allayıp pullayıp kakalamak, güzel göstermek

beschreiten           adım atmak, başlamak

Beschwerde  f      acı verici, dava, ağırlık, bir nesnenin uçmasını engellemek için konan küçük ama ağır nesne

beschwerlich        eziyetli, güç, müşkül

beschwören          çağırmak, yalvarıp yakarmak, ruh çağırmak

Beseitigung  f       tasfiye, ortadankaldırma

besetzen                donatmak, işgal etmek, dağıtmak, istila etmek

Besetzung  f         istila, rol dağıtımı

Besoldung  f         ödeme, ücret, yevmiye

Besorgnis  f          endişe, kaygı, bunaltı ortaklık

bespötteln             birisiyle alay etmek

Besprechung  f  danışma, toplantı,

bespritzen             ıslatmak, serpmek, üzerine pislik sıçratmak

Bestand  m           envanter, devamlılık, mevcudiyet

beständig              daima, hep

Bestandteil  m     ayrılmaz parça, birleşme, bölüm, parça

bestatten               gömmek, cesedi yakmak

besteigen               bir şeyin üzerine çıkmak, dağ tırmanmak, tahta çıkmak

besteuern              vergi almak, vergi koymak

bestreichen           bir şeyin üzerine bir şey sürmek, boya sürmek,

betätigen               çalıştırmak, gerçekleştirmek

Betäubung  f        baygınlık, narkoz

beteiligen              birisini bir şeye iştirak ettirmek

Beteiligung  f        hisse, iştirak, katılım

betrachten            bakmak, dikkatle bakmak, gözü ile bakmak, incelemek

beträchtlich          bir hayli, büyük, çok fazla

betragen                tutmak

betreiben               işletmek, birşeyle meşgul olmak

betreuen                dikkat ederek bakmak, özenle bakmak, danışmanlık yapmak

Betrieb  m             çalışır durumda, çalışma, iş, işletme

beugen                  birisine boyun eğmek, fotoğraf çekmek

beurkunden          belgelemek

Beurteilung  f       yargı, hüküm, değerlendirme

bevollmächtigen yetki vermek

bevormunden      birisine vasilik etmek

Bevormundung  f   devletin vatandaşlarını himaye eden politikası, vasilik

bewähren              doğruluğunu göstermek, ertelemek, ispat etmek

bewahrheiten       gerçekleşmek

Bewährung  f       gözetleme, muhafaza etme

bewältigen            alt etmek,becermek,  başa çıkmak

bewandern           amaçsızca dolanmak, gezinmek, yaya olarak dolaşmak

Bewässerung  f   sulama

bewenden             yetinmek

bewilligen              bahşetmek, bağışlamak

bewirten                misafir ağırlamak

bezeichnen           adlandırmak, belirtmek, damgalamak

Beziehung  f         bağıntı, ilişki

Bezug  m)             alaka, bağ

Bezugnahme  f  dayanma, ilgi, istinat,

bezüglich              ilgili, dair, hakkında

bieten                    tedarik etmek, müsaade etmek, sunmak

binden                   bağ yapmak, bağlamak, demetlemek

blamieren             birisini rezil etmek, gülünç duruma düşürmek

Blendung  f          göz kamaşma

Borniertheit  f      dar görüşlülük, kavrayış kıtlığı

Breitengrad  m     arz derecesi, enlem

brünieren              matlaştırma cilası vurmak

brüskieren             kaba davranmak, meydan okumak

bündeln bohçalamak, demet yapmak

dahinschwinden kaybolmak, erimek, kaybolmak

Damm  m             apış arası, dalgakıran, doldurulmuş yol

danebengehen     basarısızlığa uğramak, hedefi şaşaırmak, isabet ettirememek

danebengreifen   tahmininde yanılmak,

darren                  fırında, güneşte kurutmak

Naturrecht  n        doğal hukuk

deduzieren            sonuç çıkarmak, tümden getirmek

Degeneration  f  bir yapının özelliğini yitirmesi, bozulma

degradieren          birisini küçültmek, rütbe indirmek, alçaltmak

deklarieren           açıklamak

dekretieren           belirlemek, karara bağlamak

Delikt  n suç, cürüm, kabahat

demaskieren        birinin maskesini çıkart-

dementieren         düzeltmek, yalanlamak

desorientieren      yanlış haberler vererek infial yaratmak

detektieren           algılamak

dezimieren            azalmak

diagnostizieren    tanı koymak

diaphoretisch       terletici

Differenz              ayrım

differenzieren      ayırt etmek, bölümlemek, değişiklik yapmak

Diskrepanz  f       çelişki, ayrılık

diskret    ketum

Distanzierung  f karışmama, uzak durma

divergent               ıraksak, karşı, zıt

domestizieren      bitkileri ehlileştirme, ehlileştirmek

dominant              ağırlıklı, baskın

dornig                    dikenli, meşakkatli

dörren                    kurutmak

drastisch               aşırı derecede, çok fazla

durchführen         düzenlemek, tertip etmek, bir yerin arasından geçirmek

Durchführung f   icra, uygulama, yürütme

durchgreifen         elini bir şeyin arasından geçirmek, sert önlemler almak

durchlaufen         arasından koşarak geçmek, her tarafı gezmek, dört bir yanı gezmek, aşmak

durchschaubar    anlaşılır, kavranabilir

durchschlagend  açık, etkili, kati, kesin

durchschnittlich  ortalama

durchsetzen          bir şeyi zorla yaptırmak, lafı geçmek

ebenbürtig            aynı düzeyde

echappieren      kaçmak, kurtulmak             

Egalität  f              eşitlik

ehelich                   evlilikle ilgili

ehrenamtlich        fahri olarak, onursal olarak

eigentümlich        acayip, has, özel, özgü

Eignung  f             elverişli olma, işe yarama

Einarbeitung  f     Çalışmaya uyum sağlama

einberufen            çağırmak, davet etmek, silah altına almak

einbeziehen          bir şeyi hesaba katmak, dahil etmek, içine almak

einbringen             kazandırmak, beraberinde getirmek, dahil etmek, hesaba katmak

eindeutig               açık, net

eindringen             saldırmak, hücum etmek, istila etmek, girmek

einführen              tanıtmak, bilgi vermek

eingehen               girişmek, karışmak

eingliedern            bir düzene sokmak, düzenlemek, koordine etmek

Einhalt   m            durdurma, engelleme, mani olma

einhalten               bağdaşmak

Einhaltung            riayet, uyma

einheitlich             türdeş, birbirine uygun, tutarlı

einhellig oy birliği ile

Einigung  f            anlaşma, birleşme, uzlaşma

Einklang  m          ahenk, uyum

Einkommen n      gelir, kazanç

einleiten başlamak, tanıtmak, hazırlamak

Einleitung  f          giriş, tanıtım,

Einmischung  f    karışma, müdahale

Einnahme  f         rant, kazanç, tahsilat, zapt

einnehmen           sapmak, almak, yutmak, zapt etmek

einreichen             sunmak, dava açmak, arz etmek

einrichten              donatmak, döşemek, düzenlemek

Einsatz m             ek, faaliyet, kullanma

einschränken       kısıtlamak

einschüchtern      korkutmak, ürkütmek

einsehen                anlamak, gözetlemek, incelemek, kavramak

einsetzen               ata-, başlat-,

Einsicht  f             anlayış, içyüzünü anlama

einspeisen             beslemek

Einspruch  m        protesto, itiraz, ret, hak arama

einstellen               ayarlamak, bitirmek, durdurmak, istihdam etmek

einstimmen          iştirak etmek,  katılmak

einstimmig            oy birliğli ile

einstufen               sınıflandırmak, baremlendirmek

Einsturz  m           çökme, göçme

einstürzen             çökmek, yıkılmak

einstweilig             eğreti, geçici

eintauschen          değiş tokuş etmek, eskisini verip yenisini almak

einteilen                sınıflandırmak, bölmek

eintragen               kayıt etmek, geçirmek, kaydetmek

einverleiben          eklemek, eline geçirmek,yemek

einverleiben          katmak, eklemek, ilhak etmek, yemek , içmek

Einvernehmen  n  anlaşma, rıza

einvernehmend   sorgulamak, uzlaşmak

Einwand   m         idda, sav, hak arama

einweisen              iş göstermek, yerleştirmek

einwenden            itiraz etmek, karşı çıkmak

Einzahlung  f       ödeme yapma işi, ödeme, para yatırma işi

empfindlich          kırılgan, hassas,  duygusal

endgültig               kesin, kati            

engagieren            angaje etmek, iş vermek, yüklenmek

Entartung  f          yozlaşma

entbehren             aramak, mahrum olmak, yoksun olmak

entbehrlich           fuzuli, gereksiz

entbinden             doğurmak, doğum yapmak, muaf tutmak

entfachen             alevlendirmek, tutuşturmak, uyandırmak

entfallen               aklından çıkmak, devre dışı bırakmak, uygulanmamak

entfalten               açılmak, geliştirmek

Entfaltung            gelişme, açılım, enleşme

entfernen              ayrılmak, silmek, çıkarmak, kaldırmak,  elemek

Entfremdung  f    yabancılaştırma

entgehen               atlatmak, gözünden kaçmak

entgelten               bir şeyin cezasını çekmek, ödemek, telafi etmek

Entgiftungsprozess  m       zehirden arınma süreci

entgleiten              es geçmek, kayıp gitmek,

enthalten              bünyesine dahil etmek, bulundurmak, içermek

enthärten              sertliğini gidermek

entlassen               serbest bırakmak, yol vermek, işten çıkarmak, tahliye etmek

Entlassung            çıkarma, çıkış verme, işten çıkarılma, terhis etme

entlaufen              kaçmak

entledigen             birisini bir yükten kurtarmak, başından savmak

entlehnen              alınan bir şeyi kendine mal etmek, borçalmak

Entleihung  f        borç alma, ödünç alma

entlohnen             hakkını para ile vermek, maaşını ödemek

entmachtet           yetkisi alınmış

Entmündigung f hacir altına alınma, kısıtlama

entnehmen           çıkarmak, anlamak, almak, anlam çıkarmak

entpuppen:           meydana çıkmak, foyası meydana çıkmak              

Entrepreneur  m   işletmeci, girişimci

entrümpeln           döküntüyü atmak

entrüsten               çileden çıkarmak, kanuna karşı hareket etmek

entschließen         kararlaştırmak

Entschluss  m       karar, kararında direnmek,

entsenden             sevketmek, göndermek

entsetzen              dehşete düşmek

entsetzlich            büyük miktarda, dehşetli, feci

entsorgen              atıkları imha etmek, çöp toplamak ve yok etmek

Entsorgung   f      atıkların imha edilmesi, tasfiye, temizleme

entspannen          biriken değerlerin harcanması, rahatlamak, gevşetmek

entsprechen          denk düşmek

entsprechend       uygun, denk gelen, benzer, göre

entspringen           kaçmak, kaynaklanmak

entstammen         … kökünden gelmek

entstehen              meydana gelmek, oluşmak , ortaya çıkmak

entstellen              şeklini değiştirmek, çirkinleştirmek

entsumpfen          bataklığı kurutmak

Entsühnung  f      günah

entwerfen             çizmek,  hazırlamak, kanun hazırlamak, resmetmek

entwöhnen           alışkanlığından vazgeçirmek, sütten kesmek

Entwurzelung  f kökünden çıkarılma, uzaklaştırma

entziehen              alıkoymak, elinden almak, çıkarmak, yoksun bırakmak

Entziehung  f       alıkoyma, çıkarılma, yokluğunu çekme, yokluk

entzifferbar          çözümlenebilir

entziffern              deşifre etmek, şifreyi çözmek, okunaksız bir yazıyı okuyamamak

Entzug m           elinden alma, mahrum bırakma

entzweien           açılmasına sebep olmak,  aralarını bozmak, bozuşmak,

erahnen                 içine doğmak, sezmek

erarbeiten             çalışarak elde etmek, üretmek

erblicken               bakmak , görmek

erbringen               gerçekleştirmek, arz etmek, getirmek

erdenklich             akla gelebilen

ereignen meydana gelmek

Erfahrung  f         deneyim

erfassen kavramak, anlamak, kapsamak, kaydetmek, toplamak, tutmak

Erfassung  f          anlama, idrak

Erfindung  f          icat, cihaz, buluş, uydurma

erforderlich           gerekli

erfordern               gerektirmek

erfüllen                  yerine getirmek, gerçekleştirmek

ergeben                 ispat etmek, turmak, vermek, boyun eğmek

ergebnislos            başarısız, neticesiz

ergehen                 çıkmak, yayımlanmak

ergreifen                yakalamak, kapmak, almak

ergründen             aslını araştırmak, ortaya çıkmak

erhältlich               alınabilen, bulunabilen

erhärten doğrulamak, emanete vermek, savaşa hazır tutmak, güçlendirmek

erheben                 kaldırmak, yükseltmek, derlemek, dava açmak,

erheblich               çok önemli, büyük, ciddi

Erhebung  f          açma , meydana çıkarma, çıkartım

erhitzen ısıtmak, kızdırmak, çoşturmak

erhöhen arttırmak

erkenntlich           teşekküre şayan

erkiesen seçmek, görevlendirmek, atamak

erklimmen            tırmanmak

erkundigen           bilgi almak, araştırıp soruşturmak, danışmak

erküren                  beğenerek seçmek

erlahmen              azalmak, gayretten kesilmek, gevşemek, yorgun düşmek

erlangen                almak, elde etmek, kazanmak, ele geçirmek

erledigen               halletmek, tamamlamak, bitirmek, yerine getirmek, çözmek

erlegen                avı öldürmek, öldürmek, para yatırmak

erleichtern             kolaylaştırmak, dolandırmak

erliegen  pes etmek , karşı koyamamak, mağlup olmak, hastalık yüzünden ölmek

ermatten               gevşemek, yormak, yorulmak

ermitteln               araştırmak, bulmak, soruşturmak, soruşturma yapmak

ermutigen             cesaretlendirmek, gayret vermek

ernähren               bakmak, besiye çekmek, beslemek

ernstlich                ciddi

ernten   mahsul kaldırmak, hasat etmek

Erörterung f          açıklama, görüşme

Erprobung f          deneme, sınama

erraten                tahmin etmek

Erregung f             heyecan, kızdırma, cinsel uyarm

erschöpfen           tüketmek, bitirmek,  aşırı derecede yormak

erschweren           güç duruma getirmek, güçleşmek

erschwingbar        ödenebilir, satın alınabilir

ersetzen yerine koymak, yerine başkasını koymak

ersichtlich             anlaşılır, açık, aşikar

ersparen                biriktirmek, esirgemek

erstarren                donakalmak, hissizleşmek

erstatten                bedelini ödemek, geri ödemek, iade etmek

ersteigern              açık artırma yoluyla satın almak,

erstellen yaratmak, belirlemek

Erstellung f           belirtme, imaletme

erstrecken             yayılmak, uzanmak

ertappen               suçüstü yakalamak, yakalamak

erteilen                  ders vermek, müsaade etmek, izin vermek

Ertrag  m               gelir, ürün, hasat, kâr, yarar, getiri, mahsûl

erübrigen               biriktirmek

erwähnen              bahsetmek, söz etmek

Erweiterung  f      arttırma, genişleme

erwerben               edinmek , elde etmek

erzeugen               üretmek, meydana getirmek, imal etmek

Erzeugung   f        imal, meydana getime, üretim, doğurma

erzielen amacına ulaşmak, elde etmek, hedef almak, temin etmek

etablieren              kurmak, yerleştirmek

etwaig                 muhtemel

evakuieren           tahliye etmek, boşaltmak

eventuell               icabında, olası

exakt                     dikkatli, ihtimamlı

existieren              var olmak

Expansion  f        genişleme, yayılma

explizit                  açık biçimde, belli, açık

Fachöffentlichkeit: mesleki yayın 

fahrlässig              dikkatsiz, ihmalci

Fälligkeit  f           ödeme sırası, ödeme zamanı

fassbar                  anlaşılabilir

fassungslos           şaşkın

Fertilität     f          döllenme ve doğurma yeteği

fliehen                   bir şeyden çekinmek, kaçmak, sıvışmak

formulieren          anlaşılır tarzda söylemek, belli bir üslupla ifade etmek, formüle etmek

fortschreiten         çoğalmak, gelişmek

fortwähren           devam etmek

fragil                    ince, narin, zayıf

fraglich kesin olmayan, belirsiz

Frust m                  öfke

fummeln               el yordamıyla aramak, kurcalamak

fundieren              kurmak, inşa etmek

fungieren              bir şey sıfatıyla görev yapmak, görev yapmak

führen                 yönetmek, sürmek, önde olmak, sebep olmak, rehberlik etmek

garantieren           bir şeye kefalet etmek, garanti etmek

geflissentlich        bilerek, kasten

Gehorsam             uslu, akıllı, itaatli

Geltung  f              ehemmiyet, geçerlik, kıymet, önem

Genauigkeit  f      açıklık, dikkat, doğruluk

genehmigen          izin vermek, kabul etmek

Genehmigung f  müsaade, uygun görme, izin, yetkilendirme, yetki, kabul, onay

genieren çekinmek, rahatsız etmek

Genossenschaft  f  kooperatif

genügend              yeterli, kâfi

gering                     az ,bayağı

gerinnen                katışlaşmak

geruchlos              kokusuz

gesetzeswidrig      kanuna aykırı, yasaya aykırı

gestatten               izin vermek, müsaade etmek

gestikulieren         dikkat çekmek için el kol hareketi ve işaretler yapmak, jestler yapmak

gewähren              bağışlamak, bahsetmek, garanti etmek, helal etmek

gewährleisten       garanti etmek

Gewährleistung f  garanti, güvence

gewerbsmäßig      meslek olarak

Gewissheit  f         emniyet, kesinlik

gewöhnen             adet edinmek, alışmak

gewöhnlich           normal, sıradan, bayağı

glaubhaft              inandırıcı

Gleichgewicht  f muvazene, denge

gleitend değişken,esnek, hareketli

glimmen                alevsiz yanmak, için için yanmak, parıldamak

grundsätzlich       esasen , temel olarak

Habitat  n            Yetişme ortamı

hallen                 aksetmek, aksetmek, çınlamak, yansımak

Halterung f           askı

Handhabung f     el ile idare, işletim, kullanım, yönetim

häufig                  sıksık, ekseriya

Heilwirkung  f      iyileştirici etki

hektisch kargaşa içinde, telaşlı

heldenhaft            gözü pek

Hemmung f         ara verme, çekince, durma, engelleme

herabsetzen          indirmek, aşağılamak, küçük düşürmek ,azaltmak,indirgemek, iptal etmek

heranziehen         büyütmek, (örnek) istinat etmek

herausfordern      meydan okumak, (düello) davet etmek

herausragen         belli olmak, diğerlerinden çok daha iyi olmak, sivrilmek

herrschaftlich       asil, gösterişli, muazzam

Herstellung  f       üretim

Herstellungsverbot  n         üretimde yasak, üretim yasağı

herunterstürzen                   dökülmek, terk etmek, yüksekten düşmek

hervorbringen                      meydana getirmek, ön plana çıkarmak, yaratmak

hervorheben                        belirtmek, ortaya çıkarmak, vurgulamak

hervorragend                       birinci sınıf, mükemmel

hervorrufen                          neden olmak

hilfreich yardımsever, yardımcı

hinauszögern       ertelemek, geciktirmek

hinbekommen   başarmak

Hinblick m           bakış açısı

hineindrängen      ite kaka içeri girmek, içine sokuşturmak, içine itmek

hinreichend          yeterli

Hinsicht f              bakış

hinsichtlich           bakımından, dolayı

hintergehbar         geçiştirici, yan çizen

hinterlassen          ardında bırakmak, miras bırakmak

Hinwendung  f   yöneltme

Hochempfindlich  çok hassas

hochwertig            yüksek kaliteli

Hochwertigkeit  f yüksek kalite

hungern                 açlık çekmek

hupen                    düdük çalmak, korna çalmak

hüten                     bakmak, korumak

Immunität f         bağışıklık, direnç

Infektion f            bulaşıcı hastalık, bulaşma

Instabilität f         dengesizlik dengeli olmama, dengesizlik

Intensität f           yoğunluk, güç , şiddet, sıklık

identifizieren        kimliğini belirlemek, kimliğini tespit etmek, teşhis etmek

identisch               aynı, özdeş

illustrieren             açıklamak, resimlerle betimlemek

impulsiv                tezcanlı, ateşgibi

in Anbetracht     göz önüne alınırsa, açısından , bakımından

infizieren               hastalık  bulaştırmak, mikrop kapmak

inhaftieren            tutuklamak

inhärent                ayrılamaz, içsel

inhibieren              engellemek

injizieren               iğne yapmak

innovativ              üretken, yenilikçi

inspizieren            denetlemek

integrieren             adapte etmek, bütünleşmek, bütünleştirmek, kaynaştırmak

intendieren           amaçlamak

internieren            enterne etmek

interpretieren        anlam çıkarmak, yorumlamak

irreführend           aldatıcı, yanıltıcı

jucken                   kaşındırmak, kaşımak

kacheln                 çinilerle kaplamak

kantig                    çıkıntılı, kenarlı, köşeli

Kapitalverlust      sermaye kaybı

kapitulieren       teslim olmak, yenilgiyi kabul etmek, pes etmek

Kautionen  f         depozito, güvence

klanglich               sesle ilgili

knöchern              kemikli

kodifizieren          kanunlaştırmak

kollabieren           dolaşım bozukluğu geçirmek

Kollegialität  f      dostlar arasındaki bağlılık, dayanışma

kollidieren             çarpışmak

kolludieren           gizlice anlaşmak

Kollusion              gizli yapılan anlaşma

kolonialisieren    

kolorieren             boyamak, renklerle süslemek, renk vermek

Kombination  f    görüşler arasında anlam bağı kurma, bileşim

kompensieren      değerini karşılamak, değiş tokuş etmek, telafi etmek

kondensieren       yoğunlaştırmak

konfiszieren         el koymak, müsadere etmek, toplatmak

Konfrontation  f  farklı söylemlerde bulunanları karşı karşıya getirme, karşı karşıya gelme, yüzleştirme

konfrontieren       yüzleştirmek

Konjunktur  f       piyasa dalgalanması, konjonktür,

Konjunktur beleben  konjonktürü canlandırmak

konjunkturell          ekonomik gelişmeye bağlı, devresel

konkretisieren        canlandırmak, cisimlendirmek, nesnel duruma getirmek

Konkurrent  m     müsabık

Konkurrenz  f      rekabet

konkurrenzlos         rakipsiz

konkurrieren           rekabet etmek

konsekutiv              nedenselleştiren

konsignieren         doğrulamak, emanete vermek, emanete vermek savaşa hazır tutmak,

Konsistenz  f        dayanıklılık

konstant               dayanıklı, değişmez, sabit, sağlam

konsultieren         danışmak, doktorlar kurulunu toplamak, istişare etmek

kontaminieren      kirletmek, iki sözcüğü birleştirip ortaya yeni bir sözcük çıkarmak

kontinuierlich       aralıksız

Konvektion          dikey hava akımı

Konvention  f      anlaşma, adet

Konvergenz  f       yakınsaklık, yaklaşım, yöndeşme

konvertieren         çevirmek

Koordination  f    çeşitli işler arasında uyum sağlama

koppeln                 birbirine bağlamak

Korpulenz  f         iri yarılık, şişmanlık

Krawall  m            arbede, isyan, kargaşa, kavga

krönen                   başarıyla tamamlamak

Krug m çiçek tacı, güğüm, kupa, testi

Kult  m                  kült

kumulieren           birikmek, oylarını bir aday üzerinde yoğunlaştırmak

labern                  gevezelik etmek

Ladung  f                kargo, yük

lagern                 ambara koymak, boylu boyunca yatmak

lahmen                  aksamak, felç etmek

Lähmungsprozess  m         felç olma süreci

lamentieren          şikayet etmek

langfristig              uzun süreli

laut                        -e göre

lebenswichtig       hayati önem taşıyan

lediglich ancak, sadece, sırf

Legitimität            kanuna uygunluk

leiden                     çekmek, azap çekmek

lenkbar                  yönetilebilir

lenken                   araç kullanmak, çevirmek, döndürmek

Lenkung  f            idare, kontrol

liefern                 teslim etmek, tedarik etmek, göndermek ,ulaştırmak

Lieferung   f         servis, sevk, tedarik

lindern  azaltmak, yatıştırmak, hafifletmek, yumuşatmak

löslich                 çözülebilir

Mahnung  f          uyarı, ikaz

mangelhaft          hatalı, kusurlu, eksik

manifestieren       beyan etmek

manövrieren        düşmanı rahatsız etmek, manevra yapmak, tatbikat yapmak

maßgebend          aslolan, yetkili

maßgeblich          esas olan, yönverici, bağlayıcı, alakadar

Mästung  f            semirme, semirtilme

meliert                kır düşmüş

messbar ölçülebilir

missachten           hiçe saymak, hor görmek

Missdeutung        yanlış anlama, yanlış yorumlama

Misshandlung      fena muamele, dövme, yaralama, üzgü

Missstimmung     anlaşmazlık

Mitleid (n)             acıma, insaf

mitprägen             etkilemek

mitteilen                bildirmek, duyurmak, haber vermek

mittelständisch    orta sınıfla ilgili

moralisieren         ahlak üzerinde düşünceler açıklamak

Mutmaßung         Farz, sanı , tahmin

münden hoşuna gitmek, bir sonuca götürme, akmak, dökülmek

nachahmen          taklidini yapmak, yaptığını aynen yapmak

nachbauen           taklit etmek, kopyalamak

Nachbildung f      öykünme, kopyalama

nachdenklich       düşünceli

nachfolgen           halef olmak, peşinden gitmek, taklit etmek, yerine geçmek

Nachfrage  f         talep, rağbet, arama, araştırma

Nachhaltigkeit  m sürdürülebilirlik, devamlılık

nachkommen      arkadan gelmek izlemek

nachlassen           azalmak, indirim, yapmak, azaltmak,bağışlamak

nachmachen        benzerini yapmak, daha sonra yapmak, sahtesini yapmak

Nachrüstung f      silahlanma, tertip, hazırlama

Nachschlag  m     ilave porsiyon

nachschlagen       bir kelimeye sözlükte bakmak, birisine benzemek, bir şeyi aramak için kitaba başvurmak

nachteilig              sakıncalı, mahzurlu

nachtragen           arkasından getirmek, birisine kin beslemek, ek yapmak

nachträglich         bütünleyici, sonradan eklenen, sonradan gönderilen

nachwachsen       sonradan çıkmak, yeniden çiçeklenmek

nachweisbar         ispat edilebilir, kanıtlanabilir

nachweisen          kanıtlamak, belgelemek

Nachzügler  m     geç kalan kimse,  sürüden ayrılan hayvan

negieren olumsuz kılmak, reddetmek, yadsımak

neigen                  meyletmek, eğilimi olmak, eğilmek

Neigung  f             istek, arzu, eğilim, eğiklik

Nichtachtung  f  kurallara uymama

niederreißen         altını üstüne getirmek

niedrig                   aşağı, alçakça, bayağı

nomadisch           göçebe gibi, göçebe

novellieren            değişiklik yapmak, yenilemek

Obduktion  f        otopsi

obduzierten          otopsi yapmak

oberflächlich        yüzeysel

obliegen kendini bir işe vermek, sorumluluğu olmak

Obligation f          borç ilişkisi, sorumluluk, taahhüt, tahvil

Obrigkeit    f         hükümet, üst düzey yetkililer

Obstruktion  f      engelleme, erteleme, sürüncemede bıraktırma

odorieren               esans katmak

offensichtlich       açık, belli

ordnungsgemäß    istenilen düzende olan, düzene uygun, usulüne uygun

Pacht f  kira, kira bedeli, icar

panieren                galeta ununa batırmak

pflegen               alışkanlık edinmek, bakımını üstlenmek

pflegerisch            bakımla ilgili, bakıma ait

pflügen               çift sürmek, toprağı sürmek

plädieren               desteklemek

plausibel               akla uygun, kabul edilebilir

plündern               yağmalamak, talan etmek

pointieren             özellikle vurgulamak

prägen                   iz bırak, baskın olmak

prägnant               kısa ve kesin, özlü

präsentieren         takdim etmek, önermek, sunmak

präzisieren            açık bir şekilde belirtmek, net biçimde ifade etmek, tüm detaylarıyla anlatmak

Präzision  f           açıklık, belirginlik, dakiklik, özen

Priorität  f             öncelik

prügeln                  dayak atmak, dövmek

pulsieren               kalp çarpması, çarpmak, nabız çarpması

pulverig                 toz, pudra, toz halinde

pürieren püre etmek

Qualitätsanforderung  f     Kalite gerekliliği

Quote  f                 hisse, kota, nispet, oran

rasch                      acele

rationalistisch      akılcılık, rasyonalizme uygun

ratlos                   çaresiz, biçare

Recherche  f         araştırma, inceleme, reşerşe

recherchieren       araştırma yapmak

rechthaberisch   dik kafalı, inatçı

reduzieren             azaltmak

regsam                  aktif, faal

Regulierung   f     tanzim, düzene sokma

Reibung  f             bozuşma, sürtünme

Reiz  m albeni, cazibe

reizen                     büyülemek, fotoğraf çekmek, hırçınlaştırmak,

Rentabilität (f)     karlılık, kazançlılık, verimlilik

resignieren            bırakmak, boyun eğmek, feragat etmek, terk etmek

resistent                 dayanıklı

Resolution  f        karar

Resozialisierung f  yeniden topluma kazandırma

restriktiv                kısıtlayıcı, sınırlayıcı

resultieren             netice olarak çıkmak

revanchieren        -e karşılık vermek, acısını çıkarmak

revidieren              denetimden geçirmek, denetleyip değiştirmek

Rezeption f          alma, alımlama, benimseme

rezipieren              almak, kabul etmek

Rinde f kabuk

rücksichtlich (Genetiv)       bir şeyi dikkate alarak

rücksichtsvoll       başkalarına karşı düşünceli, saygılı

Rückstand m       ara,artık, gecikme, gecikme, kapatılmamış hesap, ödenmemeiş borç

Rückzug m           geri çekilme

rügen                     itiraz etmek, azarlamak

sachlich gerçek, gerçek, yansız

sämtlich                bütün, hepsi

saugfähig              emici, sıvı emebilen

Schadstoffkonzentration  f Kirletici madde konsantrasyonu

Schätzung  f         değer biçme, tahmin

scheuchen            korkutmak, ürkütmek, çekinmek

Scheune  f            tahıl ambarı

schlagfertig           esprili karşılık, hazır cevap

schleudern            sürüklenmek , atmak, fırlatmak, kaymak

schmälern             azaltmak, daraltmak, değerini düşürmek

schmieren             çiziktirmek, rüşvet vermek, yağ sürmek, sürmek

Schnittpunkt  m  fikir birliği noktası, kesişme noktası

schöpferisch         yoktan var edici, yarıtıcı

Schöpfung f         evren, kainat, yaradılış, yaratma

schrumpfen          büzülmek,küçülmek

Schuldner  m        borçlu

schusseln              aceleci olmak

Schwankung  f    çalkalanma, dalgalanma

schwinden            azalmak, bayılmak, kendinden geçmek, kaybolmak

schwindlig             başı dönen

Seligkeit  f             öteki dünya mutluluğu, sonsuz mutluluk

seltsam              tuhaf, garip, acayip

Sicht                   bakış, görme

Siedlung  f        yerleşim yeri

sistieren durdurmak, mani olmak

sittsam  alçakgönüllü, ahlaklı, görgülü

sondieren              araştırmak, çaktırmadan araştırmak, gizlice nabız yoklamak, incelemek

Souveränität  f      bağımsızlık

Sparmaßnahme f  tasarruf önlemi

Sperrung  f                ambargo, boykot, engel

sprunghaft            aniden

spürbar               hissedilebilir, hissedilir

stagnieren             duraklamak, hareketsiz hale gelmek

Stamm  m            aşiret, gövde , kabile

ständig                devamlı

stapeln                düzgün olarak yerleştirmek

stationär               yerleşik, kalıcı, değişken olmayan

stetig                  daimi

Steuerausgaben  f               vergi harcamaları

Steuereinnahme  f              vergi geliri

Stiftung  f             bağışlama, hayır kurumu, vakıf

stottern                  kekelemek, teklemek, tutukluk yapmak

strahlen                 ışımak, ışın yaymak, keyifli görünmek

strapazieren         kullanarak yıpratmak, meşakkat çektirmek, yormak

strapazierfähig    dayanıklı

streben                 çabalamak

strikt                      kati, kesin, müşkülpesent

strittig                    tartışmacı, münazaalı

tadeln                   ayıplamak, azarlamak

tarnen                   gizlemek, kamufle olmak

Tatsache  f             gerçek, hakikat

taufen                    vaftiz etmek

tauglich elverişli, uygun, yerinde kullanılabilen

Täuschung  f        aldanma, dolandırma, hayal kırıklığına uğramak, yanlış algılama,

teilhaben               bir şeye iştirak etmek

theoretisch            kuramsal

tilgen                   amorti etmek, borç kapamak, iptal etmek, çizmek

tilgungsfrei  Zeit ödemesiz süre, vade tarihinin bitiminden itibaren ödeme için tanınan ek kısa bir süre

Tragfähigkeit  f   dayanıklılık, taşıma kabiliyeti, taşıyabilirlik

Trauerfall  m        aileden birinin ölmesi

Trauma  f             aravma, fiziksel veya zihinsel zedelenme

triftig                   inandırıcı, kesin

tummeln               aceleetmek

Umarmung f        kucaklaşma, sarılma

umdenken            bakış açısını değiştirme

umfangreich        kapsamlı, geniş

Umgang m           birlikte yaşama

Umlauf  m           devir, dolaşım, sirkülasyon

umreißen              krokisini yapmak, özetlemek

umständlich         ayrıntılı, detaylı

Umständlichkeit  f  zahmetlilik, karmaş, zorluk

umstellen              başka bir amaç için değiştirmek, etrafını sarmak

Umverteilung  f   paylaşım

umwälzen             tamamen değiştirmek

umwandeln          başka şekle dönüştürmek, kökten değiştirmek, dönüştürmek

Umzug   m            taşınma

unähnlich             benzemeyen, andırmayan

unangenehm        berbat, can sıkıcı, çirkin, fena

unansehnlich       çelimsiz, eskimiş, eskimiş , giyilmez, yıpranmış

unauffällig           dikkat çekmeyen

unauslöschlich     unutulmaz, son bulmaz

unbelebt                cansız, ıssız, ölü, sessiz, tenha

unbemannt          elemansız, insansız, personelsiz

unbestritten          herkes tarafından kabul edilen

undenkbar            akla hayale sığmaz, akla sığmaz

Uneinigkeit (f)      fikir birliğinde olmama, uyuşmazlık

unentgeltlich        bedava, beleş, parasız

unerbittlich           gözünü kann bürümüş, insafsız

unergründlich       anlaşılmaz, gizemli

ungeahnt              beklenmedik, umulmadık

ungesättigt            doymamış

ungestraft             cezalandırılmamış, cezasız

unmittelbar          doğrudan

unscheinbar         göze çarpmayan, gösterişsiz, sade

unschlüssig           çekimser

unselig                 keyifsiz

Unstimmigkeit  f anlaşmazlık, ayrılık

unterbinden          durdurmak, engel olmak

unterbreiten          sunmak

Unterernährung   yetersiz beslenme

Unterführung       altgeçit

untergeben           emri altında bulunmak

untergraben          içten yaralamak, zayıflatmak, kazarak çukur açıp gömmek

untergründig         yeraltında, gizli, yerin altında işleyen

Unterhalt  m         bakım, geçim,  nafaka, yönetim

unterliegen            kaybetmek, yenilmek

Unternehmer  m işletmeci, girişimci

unterordnen         tabi kılmak, birisinin emrine girmek

untersagen            yasaklamak

unterschätzen      azımsamak, hafife almak

Unterstützung  f  destek

untersuchen         araştırmak

unterweisen          ders vermek, öğretmek

unterwerfen          bağımlı kılmak, boyunduruk altına almak,

untrüglich             ihanet etmez, aldatmaz, kesin

unumstößlich       değişmez, kesin

unumstritten        su götürmez

unverfälscht         katıksız, halisi katıksız

unvermeidbar      kaçınılmaz, önlenemez

unverständlich     akıl sır ermez, anlaşılmaz

unvollständig       eksik, bitmemiş

unvorteilhaft        avantajsız

unwahrscheinlich ihtimal dışı, olası olmayan

Urteil  n düşünce, fikir, hüküm

urteilen                  hüküm vermek, fikrini söylemek

uzen                    birisini alaya almak

überarbeiten         gözden geçirmek,  düzenlemek

Überbelastung f  aşırı yükleme

Überbelichtung      f  aşırı ışıklandırma

überbrücken         zorlukları aşmak, üzerine köprü inşa etmek

überdurchschnittlich          ortalamanın üzerinde

übereinstimmen              anlaşmaya varmak

überempfindlich    aşırı alıngan

Überempfindlichkeit  f    aşırı hassasiyet, aşırı alınganlık

Überfluss  m     bereket, bolluk, çokluk

Überflutung  f      sel altında kalma, sel alma

überflüssig            gereksiz, fazla

überführen           başka yere nakletmek, sevk etmek

überfüllen             alabileceğinden fazlasını doldurmak

Übergabe              teslim, devir

Übergangszeit f   geçiş süresi

Übergewicht n      aşırı kilo, daha iyi durumda olma,

übergreifen           atlamak, geçmek, sıçramak

übergreifend         genel, -i aşan

überhand nehmen  çoğalmak, artmak, yayılmak

überhitzen            fazla ısıtmak, kızdırmak

überlassen            bırakmak, devretmek, kendi başına bırakmak, yüzüstü bırakmak

überleben              kurtulmak, daha fazla yaşamak, modası geçmek

überlegen              düşünmek, hesap etmek, hesaplamak, düşünüp taşınmak

Überlegung   f      düşünme

überliefern            gelecek nesillere bırakmak, nakletmek, teslim etmek

übermäßig            aşırı büyük, ölçüsüz

übermitteln           göndermek, yollamak, aktarmak

übermüden           çok yormak

übernehmen         devralmak, üstüne almak, üstlenmek

überordnen           fazla yetki vermek, yetkilerini artırmak

überprüfen           denetlemek, gözden geçirmek

überquellen          dolup taşmak

überqueren           bir yerden karşı tarafa geçmek, karşıdan karşıya geçmek

überragen             çıkıntı oluşturmak, daha büyük olmak, taşmak

übersät                  örtülü, üzeri kapalı

übersättigen         aşırı doyurmak

überschaubar       Derli toplu, gerçekleştirilebilen

überschlagen        iki şeyi üst üste koymak, ayak ayak üstüne atmak, okumayarak geçmek, tahmini hesaplamak

überschreiten       aşmak,geçmek, sorunu aşmak

überschwemmen su basmak, akına uğramak

Überschwemmung  f          feyezan, akın, su baskını

übersehbar           anlaşılamayabilir, ilk bakışta kavranamayabilir

übersehen             görmezden, gelmek gözden kaçırmaki aldırmamak

übersichtlich         açık seçik belirtilen, belli

überstehen            atlatmak, fotoğraf çekmek, çıkıntı oluşturmak, tahammül etmek

übersteigen           karşıya geçmek, karışıya geçmek, tırmanmak

übertreffen           daha üstün olmak, aşmak

Übertreibung  f    abartma, mübalağa

Übertretung  f      ihlal , kabahat

übervorteilen        kandırmak, kazık atmak

Übervorteilung     f aldatma, kandırma, kazık atma

Überweidung f  aşırı otlatma

überweisen           aktarmak, göndermek, havale etmek,

überwiegend         ağırlıklı olarak

überwinden          altetmek, üstesinden gelmek, asmak, yenmek

Überwindung  f  alt etme

überzeugen           ikna etmek

verabreden           karara varmak

Verabredung  f    anlaşma, buluşma, kavil, randevu

verabreichen        vermek, ilaç vermek

verabschieden     veda etmek, vedalaşmak

veralten eskimek

verändern             başkalaştırınak

verankern             demir atmak, sağlamlaştırmak

Veranlagung f   huy, karakteri, kabiliyet

veranlassen          neden olmak

veranstalten         düzenlemek

veranstalten         düzenlemek, gerçekleştirmek, organize etmek

verantwortlich     sorumlu, mesul

verarbeiten           beyinsel çalışma sonucu yeni bir şey ortaya çıkartmak, kendi fikrini oluşturmak, işlemek

Verarbeitung  f    çalışma, işleme

Verausgabung  f var gücünü kullanma

veräußerlich         cirolu, devredilebilir

verbannen            sınırdışı etmek, sürgüne göndermek, uzaklaştırmak

verbauen              manzarayı bozmak, kötü inşa etmek

verbergen              gizlemek, perde çekmek, saklanmak

verbieten               yasaklamak

verbilligen             fiyatını azaltmak

verbinden             bağlantı kurmak

Verbitterung f      hayata küsme, acı

verbleiben             bir yerde bulunmaya devam etmek, bulunduğu yeri korumak Mevcudiyetini sürdürmek

verbreiten             duyurmak, yaymak

Verbrennung f     yanma, yanık, oksitleme

verbringen            (zaman) geçirmek, geçmek

verbummeln        ihmal etmek

Verbundenheit     f  bağlılık

Verbündete          bağlaşık

verbüßen              ceza çekmek, hapis yatmak

Verdacht  m         işkil, kuruntu, şüphe

verdaulich            sindirdebilir

Verdauung  f        sindirim, hazım

verdecken             örtmek, gizlemek

verderben             berbat etmek, ekşitmek, bozmak

verdeutlichen       açık ve net bir hale getirmek

verdrängen           bastırmak , sıkmak . sıkıştırmak, sıkboğaz etmek, ayağını kaydırmak

Verdunstung  f     buharlaşma

verdünnen            cıvıklaştırmak, inceltmek, seyreltmek

veredeln                asilleştirmek, mükemmelleştirmek, işlemek

vereinbaren          sözleşmek, anlaşmak, kararlaştırmak

vereinigen             bağlamak, birleştirmek, uzlaştırmak

vereisen buz kesmek

vererbbar              kalıtsal

vererben                armağan etmek, bağışlamak, miras bırakmak, armağan etmek

vererblich              irsi

Vererbung  f         irsiyet, kalıtım

verfahren              davranmak, işlem, biçem, usul

verfallen               süresi dolmak

verfälschen          saflığını bozmak, sahtesini yapmak, tahrif etmek

verfangen             etkin olmak, yarar sağlamak, kapılmak, tutulmak

verfärben              rengini değiştirmek

verfassen              kağıda dökmek

verfestigen            Sıkıştırmak, katılaştırmak

verflachen            düzleşmek, düzleştirmek, yassılaştırmak

verflechten           bağlantı kur-, içiçegeç-

verfließen             akıp gitmek, birbirine geçmek

verfolgen              bir şey araştırmak, koğuşturmak

verführen              ayartmak, baştan çıkarmak, kandırmak, özendirmek,  yoldan çıkarmak

Vergabe  f             ihale, sipariş verme

vergeben               affetmek, başarıyla bitirmek, okulu bitirmek, armağan etmek

vergehen               akıp gitmek

Vergiftungsprozess m        zehirlenme süreci

vergreifen             ele geçirmek, tutmak, kavramak, yakalamak

vergruben             gömmek

verhalten              hareket etmek, davranmak

verhaspeln            ipi çözerken karıştırmak

verhelfen              desteklemek, arka çıkmak

verhören               sorguya çekmek

Verhüttung   f      işleme

verirren                  yolunu şaşırmak

Verjährung  f       zaman aşımı

verkennen            değerini anlama-, yanlış anla-

verklemmen         kendine güveni olmayan, tutuk, gergin

verklumpen          pıhtılaşma

verknöchern         kemikleşmek, fosilleşmek

verkümmern        dumura uğramak, enejisini kaybetmek, güçsüzleşmek, sararıp solmak

verkünden            haber vermek, ilan etmek, duyurmak, bildirmek

Verlangen  n         arzu, istek, özlem, talep

verlängern            uzatmak

verlaufen              cereyan et-, geçipgit-

verleben                gelip geçmek

verlegen ertelemek, kapatmak, ötelemek, yayımlamak, yayınlamak

Verlegenheit f      çekingenlik, kötü durum, mahcubiyet, utangaçlık

verleihen               ödünç vermek, bahşetmek

verleiten                baştan çıkarmak, ayartmak, aklını çelmek

verlesen ayıklamak, sesli olarak okumak, yanlış okumak

verleumden          iftira atmak

verlaufen              cereyan etmek, geçip gitmek, aşmak, yolunu yitirmek, karışmak akıp gitmek

vermehren            artırmak

vermeiden            çekinmek , kaçınmak

vermeintlich         farz edilen, hesaba katılan, sözde, varsayılan

vermengen           birleştirmek, harmanlamak, karıştırmak, karışmak

Vermerk  m          not, ekaçıklama, dipnot

vermessen            kibirli

Verminderung      f  azaltılma, azalma

vermitteln             iletmek

Vermögen  n        servet, mal, becerebilmek, yapabilmek

vernachlässigen   ihmal etmek, baştan savmak

vernähen              dikerek kapamak, dikmek

vernebeln              duman altı etmek

vernehmen           haber almak, duymak, surgulamak

vernichten            gebertmek, imha etmek

vernünftig             doğru , dürüst, uslu, akıllı, mantıklı

verordnen             emir vermek, emretmek, ilaç yazmak, yönetmek

Verordnung  f      emir, kararname, reçete,düzenleme

veröffentlichen    yayımlamak

verringern             azaltmak, düşürmek, eksiltmek

Verringerung  f  azalma

verrotten               bozulmak, çözülmek

versagen               başaramamak, beklenen başarıyı elde edememek, esirgemek,

Versatz m             basma, rehin bırakma, hareketli dekor

versäumen           ihmal etmek, savsaklamak, okula gitmemek, asmak

verschärfen          arttırmak, dozunu yükseltmek

verscherzen          bir fırsatı kendi suçuyla kaçırmak

Verschiebung  f  erteleme, gecikme

verschlagen          açıkgöz, ahşap kaplamak, kitapta aradığı sayfayı bulamamak, faydalı olmak

verschleiern          gerçekleri gizlemek, örtünmek

verschleppen        kaçak yollardan adam taşımak

verschlimmern   daha kötü hale getirmek

verschlucken        genzine kaçmak, yutmak

verschlüsseln        şifrelemek

verschmähen       Aşağılamak, incitmek

verschmelzen       birleştirmek

verschmutzen      kirletmek

verschoben           kaydırmak, ertelemek, el altından satmak

verschonen           canını bağışlamak, bakmak , korumak , özen göstermek

verschreiben         ilaç yazmak

verschütten          akıtmak, boşaltmak, gözünden düşmek, üzerini örtmek

verschweißen       kaynak yaparak birleştirmek

Verschwiegenheit f ketumiyet

verschwinden       kaçmak, yok olmak, gözden kaybolmak

verschwommen    belli belirsiz

versehen               tedarik etmek, damgalamak, görmek, gözden kaçırmak

versehren              yaralamak

versetzen              başka yere atamak

verseuchen           hastalığı bulaştırmak, bulaştırmak, sirayet ettirmek

versickern             sızmak,  toprağa sızarak akmak

versiegeln              cilalamak, damgalamak, mühür basmak, dişi çürümemesi için sıvıyla kaplamak

versinken              içine gömülmek, batmak

versorgen              bakmak, sağlamak, tedarik etmek, bir hastaya bakmak

Versorgung  f       geçimini sağlama, bakım, bakma, sağlama

versperren             barikat kurmak, engel olmak, kapatmak, kilitlemek

Verstädterung  f  kentleşme

Verstand  m         anlama gücü, akıl

Verständigung f  anlaşma, uyum

versteifen              desteklemek

versteifen              katılaştırmak, payanda vurmak, desteklemek

versteigern            artırma yoluyla satmak

verstellen              ayarını bozmak, biçimini değiştirmek

verstreichen          bağlantıları sıvayarak kapamak, krem süremek, geçip gitmek

vertagen                ertelemek

verteilen                bölmek, bölüştürmek

Verteilung  f         dağılım, bölüm, tahsis, tahsis etme, dağıtım

verteuern              fiyatını artırmak

vertiefen               pekiştirmek

Vertrag  m           mukavele, anlaşma, sözleşme

verträglich            geçimli, uyumlu

Verträglichkeit     f  uyumluluk

vertrauen              güvenmek

Vertraulichkeit  f gizlilik

vertreiben             atmak, püskürtmek, kovmak

Vertretung f          temsil, temsilcilik, vekillik

Vertrieb  m           satış bölümü, satış, sürüm

verunreinigen       kirletmek

Verunreinigung f     kirlilik

verursachen         neden olmak

vervollkommen     mükemmelleştirmek

verwachsen          birbirine dolamak, büyüyerek sığmamak, yaranın büyüyüp kapanması, çarpık, eğri, bodur

verwachsen          yaranın kapanması, birbirine dolamak

verwahren            saklamak

verwalten              idare etmek, işleri çekip çevirmek

verweigern            çekinmek, kabul etmemek, kaçınmak

verweilen              bir süre bir yerde kalmak

verweisen              atıfta bulunmak, dikkatini çekmek, havale etmek,

verwesen               çürümek, bozulmak, ceset kokması, yönetmek

verwickeln            bulaştırmak, dolaştırmak

verwirken              hakkını kaybetmek

verwirklichen       gerçekleştirmek

Verwitterung f      aşınma, bozulma, dağılma, hava etkisiyle parçalanma

Verwundbarkeit  f  yaralanırlık, zayıf nokta

verwünschen        beddua etmek, bela okumak

verzehren              tüketmek

verzeichnen          yanlış çizmek, kaydetmek

verzichten             feragat etmek , vazgeçmek

verzögern              geciktirmek

Verzug   m            direnme, temerrüt, gecikme

Vollmachtgeber vekalet veren kimse, vekalet sahibi

vollständig            eksiksiz

Vollstreckung  f icra, infaz, yerine getirme

vonnöten                              gerekli, lazım

vonstatten gehen                gelişmek,  olmak,

voranschreiten                    ilerlemek

vorantreiben                        aciliyet kazandırmak, hızlandırmak

vorausahnen                       önceden kestirmek,

voraussagen                        kehanette bulunmak, önceden kestirmek

Voraussetzung   f                önkoşul, şart , temel

voraussichtlich                    her ihtimale göre, anlaşılan

vorbehaltlich        koşuluyla, şartıyla

vorbehaltlos         koşulsuz

vorbeilassen         geçmesine izin vermek, geçirmek

vorbeugen            mani olmak, önlemek, önlem almak

voreilig                  düşüncesiz, aceleci, plansız

voreingenommen               ön yargılı, taraflı

vorfertigen            imal etmek, montaj edilmeye hazır hale getirmek

Vorgabe  f            avantaj, yönerge, amaç

Vorgang  m          gelişme, gidiş, hadise, olay

vorgeben               bilerek yanlış söylemek, güçleri dengelemek amacıyla avans vermek,

vorgeblich             iddiaya göre, sözüm ona, lafta, sözde

vorgesprochen   önceden bahsi geçen

Vorhaben  n         amaç, düşünce, niyet

Vorhaltung  f       ayıplama, ihtar, azarlama, paylama

vorherig bundan önceki, önceden gerçekleşen

Vorherrschaft f   hakimiyet

vorkehren            

Vorkehrung  f      önlem, koşul

Vorlauf  m            hazırlık, önayrışan

vorläufig               geçici, şimdilik

vorlegen                ibraz etmek

vorliegen               mevcut olmak, önünde bulunmak

vormalig           eski, önceki

vornehmen           icra etmek, aklına koymak, bir şeyi yapmaya karar vermek

vorrangig              öncelikle              

Vorsatz  m            amaç

vorsätzlich            bilerek, kasıtlı

vorschieben          bahane etmek, öne itmek

Vorstellung           başvuru,  takdim etme / edilme

Vorteil  n               edinim, çıkar, avantaj

vorteilhaft            avantajlı, yararlı

vorübergehen       geçip bitmek, nihayet bulmak, sona ermek

vorweisen             göstermek, ibraz etmek

vorwerfen             azarlamak, itham etmek, suçlamak

vorwiegend           baskın, dominant, bilhassa

Vorzug  m             tercih, avantaj, üstünlük, ayrıcalık, imtiyaz

Wachstum  m      artma, büyüme

Wahren                 hak etmek, kazanmak, korumak

wahrnehmen        aldırış etmek, değerlendirmek

Wahrscheinlichkeit f          olasılık

Währung  f           para birimi, para

Wahrung  f           koruma, saklama

wälzen                düşünüp taşınmak, görüşmek, kitap devirmek, sorunu tartışmak

wandeln                değişmek, dolaşmak

wegradieren          silerek çıkarmak

wegschnappen  kapmak , yakalamak, teklif etmek,

wehren  durdurmak, menetmek, yasaklamak

weitgehend           büyük ölçüde

Wertlosigkeit  f  değersizlik, işe yaramazlık

Wesenlosigkeit  f  gerçek dışılık, soyutluk, cisimsizlik

widerlegbar           aksi ispat edilebilir, (tez) çürütülebilir

widerlegen            aksini ispatetmek

widerrufen            iptal etmek, feshetmek

widersprechen   aksini savunmak

widerwärtig           gudubet, bıktırıcı

widmen adına sunmak

Wirksamkeit   f    etkinlik, etki

Witterung  f                          fark etme, koku, hava durumu

Wohlstand  m                      huzur, refah

Wortlaut  m                         lafız

Wunsch   m                          arzu, canı çekme, dilek

Zeitigen                        gerçekleştirmek, meydana çıkarmak

Zepter   n              hükümdar asası

zerbrechen            kırılmak, kırmak

zerbröckeln          ufalamak, parçalamak

Zerfall  m              bozulma, çürüme

zerknallen             parçalara ayırmak, infilaketmek

zerknittern            buruşturmak

zerlaufen              erimek

zerlegen küçük parçalara ayırmak, sökmek, analiz etmek

zermürben            direncini kırmak

Zerrbild  n             hiciv, alay, bozuntu

zerrütten               bozmak, laçka olmak, sağlığını bozmak

Zersplitterung f  dağılma, dağınıklık, parçalanma, yanılma

zerteilen parçalarına ayırmak, bölümlerine ayırmak

Zerteilung   f         ayırma, dağılma, parçalanma,

Zeugnis   n            belge, sertifika

Zubereitung  f      hazırlama, yemek pişirme

zufügen eklemek

zuführen               beslemek, sağlamak, göndermek, tedarik etmek

zugunsten             lehine

zuhalten                tutmak

zulassen                izin vermek, müsaade etmek, içeri almak

zurechtkommen   hakkından gelmek, başa çıkmak

zurückdrängen        püskürtmek, duygu bastırmak,  geri itmek

zurückführen       geri getirmek, nedene bağlamak

zurückgreifen       başvurmak, her çareye başvurmak

zurücklegen          arkaya koymak, ertelemek

zusagen söz vermek, kabul etmek

zusammenklappen            katlamak, bayılmak

Zusatz  m                             çıkma, dipnot, ek

zustehen               hakkı olmak

zuverlässig            sağlam, inanılır, emniyetli

zuversichtlich       kesin olarak güvenli

zuvorkommen     önde gitmek

Zuwachs  m         artma, büyüme, gelişme

zuwenden             çevirmek, döndürmek, yöneltmek, bağışlamak

züchten kötü sonuçlar doğuran bir şeyin oluşmasında yardımcı olmak, beslemel, büyütmek,

Züchtung  f          büyütme,  yetiştirme

zügig                   cereyanlı, akıntılı, esintili, çabuk

Zyklon  m             tufan, kasırga

Verben mit Präpositionen

abbeißen von+(D): Bir şeyden ısırmak

abberufen von+(D): görevden almak, – den geri çağırmak      

abbringen von+(D): Doğru yoldan çıkarmak, den uzaklaştırmak, -den aklını çelmek    

abbuchen von+(D):-den düşmek, hesaptan düşmek

abfahren von+(D): -den çıkmak, kalkmak, hareket etmek

abfärben               auf+(A): bir şeyi, kimseyi etkileme, aşılama

abfinden mit+(D): İyi geçinmek, -ile yetinmek, sich mit etw. abfinden bir şeyi kabullenmek, jemanden mit Geld abfinden birine tazminat ödemek

abfinden sich mit+(D):Alışmak, anlaşmak, uzlaşmak             

abführen an+(A): -e ödemek, -e sevk etmek

abführen von+(D): -den uzaklaştırmak

abgrenzen (sich) von+(D): -den ayrılmak, -den mesafe koymak

abhalten von+(D):-den alıkoymak, engellemek

abhängen von+(D): -e bağlı olmak, bağımlı olmak

abhärten sich gegen+(A): -e karşı direncini arttırmak, vücut dayanıklılığını arttırmak   

abheben sich von+(D): başka bir şeyden veya kişiden farklı olmak . Atilla hebt sich von den anderen ab.              

abholen  von+(D): – den almak, teslim almak, karşılamak

abkehren sich      von+(D): bir inançtan veya düşünceden vazgeçmek, birisine yüz çevirmek
               
abkommen von+(D): bir şeyden vazgeçmek, ayrılmak, bırakmak vomRechten Weg abkommen doğru yoldan ayrılmak

abladen von+(D): -den tahliye etmek, yükünü boşaltmak

ablassen von+(D): rahatsız etmekten vazgeçmek, – den vazgeçmek, bırakmak

ablenken von+(D): yolundan çevirmek, dikkati dağılmak, yönünü değiştirmek               

ablesen  von+(D): – den bakarak okumak

abmachen mit+(D):  Bir şeyi birisiyle kararlaştırmak               

abmachen von+(D): – den kurtamak, indirmek

abmelden bei+(D): Birine, bir şeye bildirmek

abmelden von+(D): – den çıkmak, bulunduğu yerden ayrılacağını bildirmek, daha önceden kararlaştırılmış emri bozmak 

abmessen mit+(D): -ile ölçmek       

abmühen sich mit+(D): ile uğraşmak, bir şey için çaba harcamak        

abordnen zu+(D): Bir şeye görevlendirmek, tayin etmek

abplagen sich       mit+(D): – ile uğraşmak    

abraten  von+(D): Birine bir şey için öneride bulunmak           

abrücken von+(D): Birisinden uzaklaşmak, ayrılmak             

abschirmen vor+(D): – den korumak

abschleppen mit+(D): – ile çekmek

abschließen mit+(D): – ile kapatmak, kilitlemek mit jdm abschließen birisiyle ilişkiyi kesmek

abschneiden von+(D):- den ayrılamak, -den kesip ayırmak

abschreiben bei+(D):  -den kopya çekmek, -den bakarak yazmak                      

abschreiben von+(D): -den kopya çekmek, -den bakarak yazmak      

abschweifen von+(D): konudan uzaklaşmak

absehen von+(D): Planlanan bir şeyi yürütmemek, uygulamamak

absenden an+(A): Sevk etmek, göndermek

abspalten (sich)   von+(D): Ayrılmak Sie spaltete sich von der Gruppe ab.         

abspringen mit+(D): -ile atlamak (paraşütle..) 

abspringen von+(D): – den atlamak

abstammen von+(D): -den gelmek, köken olarak

absteigen in+(A): -e inmek, düşmek              

absteigen von+(D): – den inmek

abstimmen auf +(A): -e göre ayarlamak, uyumlu hareket etmek

abstimmen über+(A): – hakkında oylama yapmak  

abstimmen sich   mit+(D): ile anlaşmaya varmak, uzlaşmaya varmak,  uyuşmak

abstimmen sich   über +(A): Bir şeyi – ile koordine etmek

abstoßen von+(D): – den itmek

abtreten an+(A)   : -e devretmek, vermek

abtreten von+(D): – den inmek, çıkmak       

abwaschen von+(D):-den bir şeyleri yıkamak, temizlemek    

abwehren von+(D): -den korumak

abweichen von+(D): – den ayrılmak, -den farklı olmak           

abwenden von+(D): – den uzak durmak, caymak, vazgeçmek 

abziehen von+(D): -den çıkarmak, ayırmak, çekmek             

abzielen auf+(A): Bir şeyi hedeflemek, amaçlamak
achten auf+(A): -e dikkat etmek   

achtgeben auf+(A):- e bakmak, göz kulak olmak, dikkat etmek          

addieren mit+(D): ile toplamak

adressieren an+(A): -e göndermek, yollamak             

amüsieren sich über+(A): eğlenmek, keyiflenmek     

anbieten zu +(D): ile sunmak, satmak, teklif etmek  Er bot die Ware zu einem guten Preis an.     

anbinden an+(A): -e bağlamak      

anbinden an+(D) Er bindet den Hund an dem Laternenpfahl an.          E bağlamak

ändern an+(D): Değişmek

anfangen mit+(D): -ile, -e başlamak

anfragen bei+(D): -de ,da, -e  başvurmak

angeben mit+(D): – ile övünmek

angehen gegen+(A): – karşı durmak              

angeln    nach+(D): Balık avlamak Er angelt nach großen Fischen.    

angrenzen an+(A): -e sınırı olmak 

ängstigen sich      vor+(D):-den korkmak

anhalten um+(A): Bir şeyi istemek, talep etmek, um jemandes Hand anhalten birinden kızını istemek

anhalten an+(D): -de , da durmak 

anklagen wegen+(G): suçundan dava açılması, dava açmak

anklopfen an+(A): -e çalmak, vurmak, tıklamak

anknüpfen an+(A): Bir şeye bağ kurmak    

ankommen auf+(A): bir şeye bağlı olmak  

ankommen gegen + (A) : rekabet etmek

anlegen  auf+(A) Sie hatte es auf eine Auseinandersetzung angelegt.   

anlegen  an+(D): -e koymak

anlegen  in+(D): – yatırmak (para …)

anlehnen an+(A): -e yaslanmak, yaslamak, dayamak            

anmelden (sich)   für+(A): -e kaydolmak     

anmelden (sich)   bei+(D)  : -e haber vermek

anmelden (sich)   in+(D): Bir yere kayıt olmak           

anmelden (sich)   zu+(D):- kayıt olmak

annähen an+(A): Bir yere bir şey dikme

annehmen von+(D): -den kabul etmek        

anpassen sich an+(A): -e uyum sağlamak   

anreden mit+(D): – ile hitap etmek, diye hitap etmek

anregen zu+(D): -e teşvik etmek

anreichern mit+(D):  -ile zenginleştirmek

anreizen zu+(D): Dieses Gespräch reizt zu weiteren an.             Hatekete geçirmek, cezbetmek

anschicken sich   zu+(D): bir şeyi yapmaya koyulmak

anschmiegen sich an+(A): birisinin koynuna girmek, sığınmak             

anschuldigen wegen+(G): Bir şey yüzünden suçlamak, itham etmek   

ansetzen zu+(D): bir şeyi yapmaya hazırlanmak      

anspielen auf+(A): – e ima etmek

anspornen zu+(D): -e teşvik etmek

ansprechen auf+(A): -den bahsetmek

ansprechen mit+(D): -ile hitap etmek           

anstecken mit+(D): Hastalık bulaştırmak

anstehen nach+(D): Bir şey için sırada beklemek      

anstellen sich nach+(D): – için sıraya girmek

anstiften zu+(D): birisine kötü bir şey yaptırmak

anstoßen auf+(A): Bir şeye kadeh kaldırmak            

anstrengen gegen+(A): – e karşı çaba sarf etmek, mücadele etmek, dava açmak

antreffen bei+(D): Birine denk gelmek

antreiben zu+(D): -e özendirmek   

antreten gegen+(A): –  karşı yarışmak, dövüşmek

antreten zu+(D):-de , da mücadele etmek   

antworten auf+(A): birşeye cevap vermek  

antworten mit+(D): – ile cevap vermek

anwachsen auf+(A): -e yükselmek

anwachsen zu+(D): -ee büyümek Seine Schwellung war innerhalb kurzer Zeit zu einem dicken Geschwulst Angewachsen.

anwenden auf+(A): -de, da kullanmak, uygulamak  

anzeigen bei+(D): -e bildirmek, ihbar etmek, göstermek

appellieren an+(A): birine seslenmek            

arbeiten für+(A): – için çalışmak

arbeiten gegen+(A): -e karşı çalışmak

arbeiten an+(D)   (Aufgabe) …bir sey üzerine calismak           

arbeiten auf+(D):  -de , da çalışmak

arbeiten bei+(D)  Bir yerde (firma…) çalışmak

arbeiten in+(D):  Bir yerde (market…) çalışmak

ärgern sich über+(A):- e kızmak

aufbauen auf+(D): – üzerine kurmak, inşa etmej      

aufbauen zu+(D): -e  yükseltmek

aufbäumen sich gegen+(A): – e karşı ayaklanmak, karşı çıkmak         

auffahren auf+(A):- e çarpmak     

auffordern zu+(D): …bir seye davet etmek, cagırmak.           

aufgeben bei+(D): -de, da bırakmak, koymak           

aufgehen in+(D): Sie geht ganz in ihrem Beruf auf. Bir şeye karışıp gitmek, o alanda tam olmak, yükselmek         

aufhalten mit+(D): -ile alıkoymak, meşgul etmek     

aufheben für+(A): – için saklamak, tutmak

aufheben von+(D): – den kaldırmak

aufhören mit+(D):- e son vermek, – mit bırakmak    

aufklären über+(A):- hakkında bilgi vermek, açıklama yapmak          

aufkommen für+(A): bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek

aufladen auf+(A): –e yüklemek    

auflehnen sich gegen+(A): -e karşı ayaklanmak, karşı durmak, bir şeye yaslanmak

auflesen von+(D): -den toplamak 

aufmachen sich  auf+(A): Yola çıkmak, koyulmak

aufmucken gegen+(A): – e kafa tutmak, baş kaldırmak

aufnehmen mit+(D): Birisiyle boy ölçüşmek              

aufopfern sich     für+(A)  : – için kendini feda etmek, fedakarlık yapmak         

aufpassen auf+(A) : – e göz kulak olmak    

aufprallen auf+(A): – e çarpmak

aufraffen sich zu+(D):  bir şeye kalkışmak, e- devam etmek, -e gücü kalmak

aufräumen mit+(D): Bir şeyi temizlemek, düzenlemek

aufregen sich über+(A): Bir şey için telaş etmek, bir şeye sinirlenmek  

aufrufen zu+(D): Bir şey için çağırmak, bir araya toplamak  

aufschauen zu+(D): birisine hayran olmak 

aufsehen zu +(D): Birine bakmak, birine, bir şeye hayran hayran bakmak

aufsetzen auf+(D): -e varmak, -e inmek

aufspringen auf+(A): -e binmek, -e atlamak

aufstapeln zu+(D): -e yığmak, stok yapmak, -şeklinde yığmak

aufstehen von+(D): – den kalkmak

aufsteigen auf+(A): -e cıkmak, -e yükselmek            

aufsteigen in+(A): Bir yere çıkmak, terfi etmek, yükselmek

aufsteigen zu+(D): Bir yere terfi etmek, mevkiye yükselmek 

aufstützen sich    auf+(A): Sie stützte sich auf ihren Vater.      Bir şeye dayanmak, yaslanmak

aufwachen aus+(D): -den uyanmak. Komadan uyanmak vb.              

aufwenden für+(A): -için çaba harcamak

aufziehen mit+(D): ile dalga geçmek, 

ausarten in+(A)   : -e dönüşmek     

ausbrechen in+(A): -e boğulmak, gözyaşlarına boğulmak, kahkaha basmak vb             

ausbrechen aus+(D): -den kaçmak               

auseinandersetzen sich mit+(D): – ile münakaşa etmek, tartışmak       

ausersehen zu+(D): Bir şeye göz dikmek, amaç edinmek        

ausfüllen mit+(D): – ile doldurmak

ausfüttern mit+(D): -ile astarlamak, kürklemek         

auffordern zu + D …bir seye davet etmek, cagirmak               

ausgeben für+(A) : -için harcama yapmak

ausgehen von+(D): varsaymak, – den hareket etmek               

ausgießen mit+(D): – den dökmek

ausgleiten auf+(D): -den , üstünden kaymak             

aushalten bei+(D): -e katlanmak,dayanmak             

aushalten mit+(D): Bir şeye katlanmak

aushelfen mit+(D):…bir seyle/aracla yardimda bulunmak                     

auskennen sich in+(D): Bir alanda bilgi sahibi olmak, yol yordam bilmek, her şeyiyle bilmek       

auskennen sich mit+(D): -ile ilgili her şeyi bilmek       

auskommen mit+(D): -ile geçinmek, anlaşmak         

auslassen an+(D): Birilerine yansıtmak, birilerinden çıkarmak (bir şeyin acısını vb.), acı vermek

ausruhen sich auf+(D): -de ,da dinlenmek, yan gelip yatmak

ausruhen sich von+(D): Bir şeyden rahatlamak, dinlenmek   

ausrüsten (sich)   mit+(D): – ile donatmak

ausscheiden aus+(D):  -den ayrılmak

ausscheiden in+(D): -de, da ayrılmak, bırakmak, çekilmek (ilk turda bırakmak              

ausschließen  aus+(D): -den ihraç etmek, çıkarmak 

ausschließen von+(D): -den ayrılmak, mahrum bırakmak- kalmak

ausschmücken    mit+(D): – ile süslemek      

ausschweigen sich über+(A): – hakkında

äußern sich über+(A):        hakkında düşüncesini söylemek

äußern sich zu+(D): – e yönelik düşünce söylemek

aussöhnen sich    mit+(D): ile barişmak

aussprechen sich für+(A): – için fikir beyan etmek    

aussprechen sich gegen+(A): – e karşı konuşmak, fikir beyan etmek

aussprechen sich über+(A): – hakkında konuşmak

aussprechen sich mit+(D): – ile konuşmak, anlatmak               

ausstatten mit+(D): – ile döşemek, donatmak

aussteigen aus+(D): -den inmek

ausstoßen aus+(D): -den çıkarmak, ihraç etmek

austeilen an+(A): – e dağıtmak, paylaştırmak

austeilen unter+(D):- e arasında paylaşmatırmak, dağıtmak 

austreten aus+(D):- den istifa etmek, çıkmak            

ausüben auf+(A): -e uygulamak. einen Druck auf jdn ausüben Birine baskı uygulamak               

auswandern in+(A):  Bir yere göç etmek

auswandern nach+(D): Göç etmek

auswechseln gegen+(A)     : Bir şeyi bir şey ile değiştirmek

ausweisen aus+(D): -den kovmak, sınır dışı etmek

ausweisen sich durch+(A): – dolayı kovulmak

auswirken sich     auf+(A): …birseye etki etmek, tesir göstermek.         

auszeichnen mit+(D): -ile ödüllendirmek     

bangen um+(A) : bir sey için korkmak

basieren auf+(D):Bir şeye daynmak, temellendirmek              

bauen auf+(A): Bir şeye güvenmek              

beauftragen mit+(D): – ile görevlendirmek

bedanken sich bei+(D)       :  Birine bir şey için teşekkür etmek

bedanken sich für+(A)       : Bir şey için teşekkür etmek

bedecken mit+(D): -ile kapatmak

bedrängen mit+(D):  -ile aman dedirtmemek, birisine baskı yapmak

bedrohen mit+(D) E: ile tehdit etmek            

beehren mit+(D): -ile onurlandırmak

befähigen zu+(D):- e müktedir olmak

befassen sich mit+(D): bir şeyle uğraşmak. 

befinden sich       in+(D)- die da bulunma    

befinden sich unter+(D)     :- arasında bulunmak

befragen nach+(D): birine sormak 

befreien aus+(D):- den kurtulmak

befreien von+(D):- den affetmek, azletmek

befreunden sich mit+(D): birisiyle dost olmak

befristen auf+(A): süresince vadeye bağlamak, süresini belirlemek

begeistern (sich) für+(A): Birini bir şey için , bir şeyle etkilemek             

beglückwünschen zu+(D): birisini bir şey için tebrik etmek

begründen mit + (D) : …bir şeyle neden göstermek

begnügen sich mit+(D)       : -ile yetinmek     

begrenzen auf+(A): …bir seyi sıniırlamak

beharren auf+(D): bir şeyde ısrarcı olmak   

behaupten sich    gegen+(A): – e karşı tutunmak, dayanmak

behelfen sich        mit+(D): ile kanaat etmek, yetinmek            

behüten vor+(D): birisini bir şeyden korumak

beißen auf+(A):   -e ısırmak            

beißen in+(A): -i , ı ısırmak

beitragen zu+(D) :…bir seyde yardim etmek, katkida bulunmak.         

bekannt machen mit+(D): ile tanıştırmak

bekehren zu+(D): -e dönmek, dönmej          

beklagen  sich      über+(A): hakkında şikayet etmek

beklagen sich       bei+(D)  :Birine şikayet etmek

beklecksen mit+(D): -ile kirletmek 

beladen mit+(D): ile doldurmak, yüklemek

belasten mit+(D): ile suçmalak, yüklemek, itham etmek         

belästigen mit+(D): ile sataşmak, rahatsız etmek

belaufen sich auf+(A): -e ulaşamak

belegen  mit+(D): – ile örtmek         

beliefern mit+(D): Bir şeyi  erzak olarak vermek,  yiyecek vermek

belohnen für+(A): -için ödüllendirmek

belohnen mit+(D): – ile ödüllendirmek

belustigen mit+(D): -ile eğlendirmek              

bemerken zu+(D): -e beyan etmek,               

bemühen sich um+(A): – için uğraşmak       

benachrichtigen von+(D): hakkında bilgi vermek     

beneiden um+(A): Bir şeyi kıskanmak

benennen nach+(D): Birinin adını koymak, ….ile adlandırmak           

benutzen zu+(D): – için kullanmak

beraten  in+(D):   Einige Dozenten beraten die Studierenden in Studienangelegenheiten.

beraten sich mit+(D) Sie hat sich mit einem Anwalt beraten.   Ile görüşmek, daışmak

beratschlagen über+(A): Sie beratschlagten über ein Hausarbeitsthema. Görüş alışverişinde bulunmak

berauschen sich an+(D): Er berauschte sich an der Atmosphäre. Bir şeyden mest olmak               

berechtigen zu+(D): Das Abitur berechtigt zum Studium.        

berichten über+(A): …bir sey üzerine haber vermek

berichten von+(D) : -den bahsetmek

berufen  zu+(D): – e çağırmak, tayin etmek

berufen sich:auf+(A)         Die Lehrerin berief sich auf die Schulordnung.           

beruhen auf+(D): -e dayanmak     

beschäftigen (sich) mit+(D) …kendini bir seyle meşgul etmek

beschmieren mit+(D): -ile yağlamak, sıvazlamak, sürmek

beschränken sich auf+(A): kendini bir sey üzerine sinirlandirmak, yogunlastirmak          

beschützen vor+(D): – den korumak             

beschweren sich über+(A): – hakkında şikayet etmek

beschweren sich bei+(D): Birine şikayet etmek          

besetzen mit+(D):- ile donatmak, meşgul etmek, istila etmek 

besinnen sich auf+(A): bir şey hatırlamak   

bespannen mit+(D): -ile örtmek, kapatmak

besprechen (sich) mit+(D): -ile konuşmak, müzakere etmek

bespritzen mit+(D) : -ile sulamak, ıslatmak, su dökmek

bestehen auf+(D): üstelemek

bestehen aus+(D): …bir seyden oluşmak, meydana gelmek. 

bestehen vor+(D) : Die Examensarbeit bestand vor allen Gutachtern. 

bestellen bei+(D): -den sipariş etmek            

bestellen zu+(D): -e randevu vermek, çağırmak        

bestimmen über+(A): hakkında karar vermek           

bestimmen zu+(D): – e atanmak, belirlemek, görev vermek

bestrafen für+(A): – için cezalandırmak

beteiligen an+(D) ..(kendini) bir seye katmak, katilmak           

beten für+(A): Bir şey için dua etmek

beten zu+(D): -e dua etmek            

betrauen mit+(D): ile görevlendirmek

betrügen mit+(D): ile aldatmak      

betrügen um+(A): için aldatmak, kandırmak

betteln um+(A): Bir şey için dilenmek

beunruhigen sich über+(A): Hakkında sinirlenmek, telaşa kapılmak   

beurteilen nach+(D): -e göre değerlendirmek, hüküm vermek

bevollmächtigen zu+(D): Yetkilendirmek, birisini vekil tayin etmek

bewaffnen (sich) mit+(D): İle silahlanmak  

bewahren vor+(D): birisini Bir yere başvurmak

bewerben sich um+(A) …kendini bir sey icin basvurmak, basvuruda bulunmak              

bewerfen mit+(D): Bir şey atmak

bezahlen für+(A):- için ödemek     

bezahlen mit+(D): ile ödemek        

beziehen aus+(D):-den almak, çıkarmak, türemek   

beziehen mit+(D) Er bezieht das Sofa mit neuem Stoff. –ile döşemeki kaplamak            

beziehen sich auf+(A) …kendini bir sey üzerine vermek         

biegen um+(A) : Dönmek

binden (sich) an+(A)          : -e bağlamak     

bitten um+(A) …birinden bir sey icin ricada bulunmak.           blättern  in+(D): Bir şeye göz gezdirmek       

bleiben   bei+(D)  : Bir yerde kalmak

brauchen für+(A): – için bir şeye ihtiyacı olmak         

brauchen zu+(D): Bir şey için ihtiyacı olmak             

bringen  auf+(A): Aklına gelmek. Das brachte ihn auf eine gute Idee. 

bringen  in+(A): Bir yere götürmek, bir duruma sokmak         

bringen um+(A) Sie brachte ihn um sein Geld. Bir şey için öldürmek

brüsten sich mit+(D) : -ile böbürlenmek, övünmek    

buchen für+(A):…kişi için rezervasyon yapmak       

buchen bei+(D): -den rezervasyon yapmak

bürgen für+(A): bir şeye kefil olmak             

büßen    für+(A): bir şeyin cezasını çekmek

danebentreffen mit+(D): -ile isabet ettirememek

danken  für+(A): birşeye teşekkür etmek

davonkommen   mit+(D): – ile atlatmak

debattieren über+(A): – hakkında tartışmak               

decken sich mit+(D): bir şeyle örtüşmek      

degradieren zu+(D): aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek

denken  an+(A)   birşeyi düşünmek

denken  über+(A):Hakkında düşünmek

denken  in+(D): – de, da düşünmek, kafa yormak    

denken  von +(D): Birinin hakkında düşünmek        

dienen    zu+(D): Bir şeye hizmet etmek

diskutieren mit+(D): -ile tartışmak

diskutieren über+(A): -üzerine tartışmak

distanzieren sich von+(D): -den ayrılmak, uzak durmak         

dividieren durch+(A): -e ayırmak, bölmek  

dotieren mit+(D): Bir şeyi bağışlamak,         
Das Turnier war mit einem hohen Preisgeld dotiert.

drängen auf+(A): bir şeyde ısrar etmek.       

drängen zu+(D): gerektirmek

drehen (sich) um+(A):  içermek, dönmek

drohen   mit+(D): ile tehdit etmek

drucken auf+(A): – üstüne basmak

drücken auf+(A): -e basmak (düğme)

duften nach+(D): -e kokmak

durchfallen in+(D): -de,da başarısız olmak

durchringen sich zu+(D): bir şeyi yapmak için cesaret bulmak

durchsetzen sich mit+(D): -ile başarılı olmak, uygulamak

eignen sich für+(A): bir şey için uygun olmak             

eignen sich zu+(D): Bir şeye uygun olmak

einarbeiten (sich) in+(A):  bilgi sahibi olmak, kendini bir işe alıştırmak

einbauen in+(A): içine yerleştirmek 

einbeziehen in+(A):  Birini bir şeye katmak

einbilden sich auf+(A): bir şeyle gururlanmak.           

einbrechen bei+(D): Birini soymak

einbrechen in+(A):  Bir yeri soymak, bir yerde soygun yapmak

eindecken (sich) mit+(D): ihtiyacını gidermek

eindringen auf+(A): birisine saldırmak, birisini tehdit etmek   

eindringen in+(A): zorla bir yere girmek

einfügen (sich)     in+(A)    bir şeye kendini alıştırmak
einführen bei+(D): Er führte seine Mitarbeiter bei den Studierenden ein.             

einführen in+(A): birisini bir yere sokmak, yerleştirmek           

eingeben in+(A): Bir yere bir şeyleri girmek, yazmak . Bilgileri bilgisayara girmek gibi     

eingehen auf+(A): Bir şeyi araştırmak         

eingehen in+(A): Adapte olmak, geçmek Napoleon ist in die Geschichte eingegangen.    

eingemeinden in+(A): bir yerleşim yerini başka bir yer ile birleştirmek  

eingreifen in+(A): Bir şeye müdahale etmek, karışmak

einigen sich auf+(A): Bir şeyde uzlaşmak    

einigen sich über+(A): Bir şey hakkında uzlaşmak

einigen sich mit+(D): -ile uzlaşmak

einkehren in+(D): Bir yerde durmak, mola vermek   

einladen in+(A)    : Bir yere davet etmek      

einladen zu+(D): Birşeye davet etmek.        

einlassen sich auf+(A): Bir şeye ya da birine karışmak            

einlassen sich mit+(D) : -ile olan bir şeye karışmak

einlegen gegen+(A): temyize başvurmak     

einliefern in+(A): Bir yere götürülmek, sevk edilmek

einmarschieren    in+(A): Bir yere girmek , işgal etmek             

einmischen sich   in+(A): müdahale etmek, burnunu sokmak               

einmünden in+(A): akmak, bir yere akmak, gitmek,                

einordnen in+(A): Bir yere düzenlemek

einreiben (sich)    mit+(D): ile ovmak

einrichten sich auf+(A): bir şey için hazırlanmak.     

einschleusen in+(A): – içine sızdırmak          

einschließen in+(A):-e dahil etmek

einschließen in+(D): Bir yere koymak, kapamak

einschreiben (sich) in+(A): Bir yere kayıt olmak        

einschreiten gegen+(A): – karşı önlem almak

einschüchtern mit+(D): -ile korkutmak        

einsenden an+(A): -e göndermek

einsetzen sich für+(A): zor zamanlarında yardımcı olmak

einsperren in+(A): – de,da alı koymak          

einstehen für+(A): sorumluluğunu üstlenmek

einsteigen in+(A): – e binmek          

einstellen sich auf+(A): kendini bir şeye hazırlamak, intibak etmek, uymak

einstufen in+(A): – de,da derecelendirmek. Ikinci derecede vb               

eintauchen in+(A):- e dalmak

eintauschen gegen+(A): karşılığında değiştirmek      

einteilen in+(A)    :- lara, lere bölmek, ayırmak          

einteilen zu+(D): Bir şeye sınıflandırmak

eintragen (sich)    in+(A): Bir yere kayıt etmek

eintreten für+(A): – için / e sahip çıkmak, korumak

eintreten in+(A): -e girmek

einwandern in+(A): Bir yere katılmak, göç etmek     

einweihen in+(A): birine gizli/herkesin bilmediği bir sırrı açıklamak

einweisen in+(A): resmen üyesi yapmak (birini) (bir kuruma vb)           

einwenden gegen+(A): aleyhinde olmak      

einwickeln in+(A): Bürünmek

einwilligen in+(A): Razı olmak       

einwirken auf+(A): üzerinde etkisi olmak

einzahlen auf+(A): auf Konto einzahlen hesaba para yatırmak           

einziehen in+(A):- e taşınmak        

einziehen zu +(D): Askere almak, silah altına almak, 

ekeln (sich) vor+(D):-den iğrenmek               

empören sich über+(A): -e kızmak

enden auf+(D): sonunda …şekilde bitmek

enden mit+(D): -ile bitmek

entbinden von+(D): -den muaf tutmak        

entfernen sich von+(D): -den uzaklaşmak, vom Unfallort unerlaubtes Entfernen

kaza yerinden kaçma        

entkommen aus+(D):-den kaçmak               

entlassen aus+(D): -den azletmek, taburcu etmek     

entlassen in+(A): -e izin vermek Sie wurden in die Arbeitswelt entlassen.            

entlasten von+(D): -den aklanmak, kendini temize çıkarmak               

entnehmen aus+(D): -bir şeyden bir şeyi çıkarmak, – den almak, anlam çıkarmak

entrüsten sich über+(A):bir şeye, birine kızmak         

entscheiden über+(A): bir şey hakkında karar vermek            

entscheiden sich für+(A)   :birisi lehinde karar vermek             

entscheiden sich gegen+(A) : birisi aleyhinde karar vermek    

entscheiden sich zu+(D)- e karar vermek

entschließen sich zu+(D): bir şey hakkında karar kılmak        

entschuldigen sich für+(A) :Bir şey için özür dilemek

entschuldigen sich bei+(D):birisinden özür dilemek

entsinnen sich an+(A)        birini / bir şeyi bir yerden hatırlamak/anımsamak

entstehen aus+(D)              meydana gelmek

entweichen aus+(D): -den akmak, sızmak, hava kaçırmak, tüymek   

entwickeln sich    zu+(D): Bir şeye , bir şey olmaya yetişmek, gelişmek

entwickeln sich    aus+(D): Bir şeyden gelişmek         

erbauen sich an+(D): bir şey ile inancını güçlendirmek, bir şeyden zevk almak

erben von+(D):- den miras kalmak               

erblicken in+(D): Er erblickte in seinem Lehrer einen Vater.    

erfahren über+(A): Bir şey hakkında bilgilenmek, öğrenmek

erfahren von+(D): Bir şeyden, birinden bilgi edinmek, tecrübe kazanmak          

erfreuen sich an+(D): Bir şeyden ya da birinden hoşnut/memnun olmak           

ergeben sich         aus+(D): ile sonuçlanmak

ergeben sich in+(A): -e teslim olmak in ihr Schicksal.

ergötzen sich an+(D): Bir şeyden zevk almak            

erheben zu+(D)  : Bir yere terfi etmek

erheben sich         gegen+(A): -e karşı ayaklanmak gegen den Diktator.             

erholen sich von+(D): -den dolayı dinlenmek             

erinnern (sich) an+(A) birşeyi hatırlamak    

erkennen an+(D): -den tanımak (sesinden…)            

erkennen auf+(D): -e karar vermek (ölüm cezasına…)           

erkranken an+(D): – den hastalanmak

erkundigen sich  bei+(D): Birine bilgi vermek

erkundigen sich  nach+(D): Bir şey hakkında bilgi vermek

ermächtigen zu +(D): -e yetkilendirmek

ermahnen zu+(D): birisini bir şey yapması için ihtar etmek    

ernähren sich       von+(D): -den beslenmek von Salaten.        

ernennen zu+(D): -e yükselmek, terfi etmek

erregen sich über+(A): – e kızmak, heyecanlanmak über die hohen Preise        

erröten   über+(A):- den utanmak, kızarmak              

erröten  vor+(D)   Sie errötete vor Freude.: utanmak, kızarmak

erschrecken über+(A): Bir şeyden korkmak, ürkmek über den Knall   

erschrecken vor+(D): -den korkmak vor der Maus    

ersehen  aus+(D): bir şeyi bir şeyden anlamak.          

ersetzen  durch+(A): bir şeyin yerine başka bir şey getirmek   

erstarren vor+(D): -den dona kalmak           

erstrecken sich auf+(A): kapsamak              

erstrecken sich über+(A): bir alanı kapsamak

ersuchen um+(A): Bir şey için birini aramak

erwachen aus+(D): -den uyanmak aus einem schlimmen Traum.        

erwachen von+(D): Bir şeyin neden olması ile uyanmak von dem Baustellenlärm           

erwachsen aus+(D): -den büyümek, gelişmek aus einem Experiment erwachsen              

erwarten von+(D): – den beklentisi olmak    

erweitern um+(A):-e genişlemek  um ein Geschoss erweitert.  

erzählen                über+(A):- hakkında anlatmak

erzählen                von+(D): -den anlatmak, bahsetmek

erzeugen aus+(D): – den imal etmek             

erziehen zu+(D): Birini bir şey için eğitmek  

essen aus+(D)      – den yemek aus der Schüssel.        

essen mit+(D)-ile yemek  mit den Fingern.   

experimentieren mit+(D)- ile deney yapmak mit gefährlichen Chemikalien.      

fahnden nach+(D): Birini, şeyi aramak

fassen sich an+(A): Da konnte sie sich nur an den Kopf fassen. Kendini vb toplamak    

fehlen an+(D): Bir şeyin eksik olması           

feilschen um+(A): bir şey için pazarlık yapmak        

fernhalten (sich)  von+(D): bir şeyden uzak kalmak

festbinden an +(D):-e bağlamak    

festbinden mit+(D): ile bağlamak  

festhalten an+(D)               : bir şeyden ayrılmamak, vazgeçmmek, ısrar etmek

festklammern sich an+(D)                :bir şeye sıkı sıkıya sarılmak, dört elle sarılmak

festkrallen sich an+(D): Yapışmak, tırmanmak,sadık kalmak              

festmachen an+(D): Bir yere eklemek, iliştirmek       

feuern auf+(A): üzerine ateş açmak             

fiebern nach+(D): birisini, bir şeyi şiddetle arzu etmek

fiebern vor+(D): Bir şeyden içi içini yemek, sabırsızlanmak

finden bei+(D): Bir yerde, birinde bulmak   

finden    zu+(D): Bir şeye bulmak (dinlenmek için zaman …)

fischen nach+(D)                : bir şeyi aramak

flehen um+(A):  birisine yalvarmak

fliehen aus+(D): bir yerden kaçmak

fliehen in+(A):  -e kaçmak

fliehen vor+(D) : birisinden kaçmak, bir şeyden kaçmak

fließen   durch+(A): birşeylerin, yerlerin içinden arasından akmak.Der Rhein fließt durch mehrere Städte.              

fließen in+(A): Bir yere akmak       

fluchen auf+(A) Birine ilenmek, lanet etmek, küfür etmek

fluchen  über+(A): Bir şeye ilenmek, lanet etmek, küfür etmek             

flüchten aus+(D) : -den firar etmek, kaçmak             

flüchten in+(A): bir yere kaçmak, irtica etmek           

flüchten vor+(D) : Bir şeyden, bir yerden kaçmak

folgen auf+(A): birisini , bir şeyi takip etmek, yerine geçmek, halef olmak         

folgen aus+(D): bir şeyin neticesi olmak, anlaşılmak

folgern aus+(D): -den anlam çıkarmak, netice çıkarmak        

fordern von+(D): -den talep etmek

fordern  für+(A)  : – için talep etmel              

fordern  zu+(D): -e davet etmek, çağırmak (düelloya… )

forschen  nach+(D): birisini , Bir şeyi aramak

fortfahren mit+(D): Sie fuhren mit ihren Versuchen fort.         

fortlaufen von+(D): -den kaçmak 

fragen nach+(D): birisine bir şey sormak

freimachen sich von+(D): Bir şeyden kurtulmak, serbest kalmak

freisprechen von+(D): beraatine karar vermek          

freuen sich auf+(A): olacak birşeye sevinmek

freuen sich            für+(A): -i için sevinmek

freuen sich            über+(A):olmuş birşeye sevinmek.

frieren an+(D): Bir yeri donmak      Ihm fror an den Fingern.  

fügen sich in+(A): kabul etmek       Er fügte sich in das System.            

fühlen mit+(D): birisinin duygularına katılmak

füllen mit+(D): -ile doldurmak        

fürchten um+(A)Bir şey için korkmak

fürchten sich vor+(D) birisinden, bir şeyden korkmak

fußen auf+(D): bir şeye dayanmak auf Untersuchungsergebnissen.     

füttern   mit+(D)  : -ile beslemek

garantieren für+(A): -için garanti vermek    

geben für+(A)      : – için vermek     

geben in+(A): Bir yere vermek Die Verwandten gaben das Kind ins Heim.         

gebieten über+(A): bir şeye sahip olmak

geheimhalten vor+(D): -den gizlemek

gehen an+(A): Bir şeye doğru gitmek Er geht an die Tür.         

gehen auf+(A) Bir yere gitmek Er geht auf den Hof. 

gehen in+(A) Bir şeyin içine doğru Er geht in den Garten.        

gehen nach: Bir şehre vb yere gitmrk Er geht nach Berlin.       

gehen zu+(D): -e gitmek Er geht zur Schule. AÇIKLAMA YAP

gehören zu+(D): e ait olmak           

geizen mit+(D): bir şeyi esirgemek, tüketmek

gelangen zu+(D): -e ulaşmak

gelten für+(A): – için geçerli olmak 

genesen von+(D) : -den atlatmak, iyileşmek               

genügen  für+(A) : – için yeterli olmak

geradestehen für+(A): sorumluluk altında kalmak

geraten an+(A): birisine rastlamak, denk gelmek       

geraten in+(A): -e girmek, boğuşmak in Schwierigkeiten geraten zorluklara uğramak   

geraten nach+(D): -e benzemek     

geschehen mit+(D): -ile olmak, başına gelmek           

gesellen sich zu+(D): -e katılmak

gewinnen an+(D): Er gewann an Einfluss. De- da kazanmak, bir şeyde  önem kazanmak

gewinnen aus+(D): bir şeyden bir şey elde etmek       

gewinnen für+(A): birisini ilgilendirme          

gewöhnen (sich) an+(A): -e alışmak

glänzen vor+(D): – den dolayı parlamak

glauben an+(A):-e inanmak

gleiten über+(A) üzerinden kaymak, süzülmek, uçmak

graben nach+(D): Bir şey için kazmak         

gratulieren zu+(D):Bir şey için tebrik etmek

grauen vor+(D): -den korkmak      

grausen vor+(D)  :Bir şeyden korkmak

greifen nach+(D) : elini bir şeye uzatmak

greifen   zu+(D): başvurmak

grenzen  an+(A): Bitişik olmak, sınırı olmak Die Grundschule grenzt an eine Realschule.              

gründen sich auf+(A): bir şeye dayanmak. 

gruseln sich vor+(D): -den korkmak, ürkmek

grüßen von+(D): -den selamlamak

haften an+(D): -e yapışmak           

haften    für+(D):-den , için mesul olmak, sorumlu olmak       

halten auf+(A): Er hält viel auf seine Fähigkeiten.    

halten    für+(A): saymak, addetmek           

halten von+(D) : değer vermek       

halten sich an+(A): kendini tutmak den Mund halten  ağzını tutmak  

handeln mit+(D): bir şeyin ticaretini yapmak             

handeln von+(D): bir şeyden bahsetmek

handeln sich um+(A): bir şeyle meşgul olmak, ilgili olmak, bir şey yapmak

hängen  an+(A): -e asmak

hängen  an+(D): bağlı olmak.        

hauen auf+(A): gözdağı vermek, ısrarla isteklerininin kabul olmasını istemek

heißen nach+(D): Birinin adını almak

helfen bei+(D): -de,da yardım etmek           

helfen gegen+(A): -e karşı yardım etmek

helfen mit+(D): -ile yardım etmek Sie hilft ihm mit ihrem Wissen.        

herabfallen von+(D): – den düşmek

herangehen an+(A): bir işe başlamak

heranschleichen sich an+(A): usulca sokulmak.        

heranwachsen zu+(D):-e büyümek Er wuchs zu einem jungen Mann heran.     

heranwagen sich an+(A): yaklaşmaya cesaret etmek, meydan okumak

herausfordern zu+(D): birisini düelloya davet etmek

heraushalten (sich) aus+(D): bulaşmamak, karışmamak        

herauslesen aus+(D): yazdıklarından anlamak, – den anlamak

herausreden sich aus+(D):                Er redete sich aus der brenzligen Situation heraus.    

herausreden sich mit+(D): içinden geldiği gibi konuşmak

hereinbrechen über+(A):hucum etmek, çullanmak, üşüşmek,başına gelmek     

hereinfallen auf+(A): Aldanmak

herfallen über+(A) hapır hupur yemek, üzerine atılmak          

herrschen über+(A): -e hükmetmek

herrühren von+(D): bir şeyden kaynaklanmak

herstellen aus+(D): -den üretmek   

herunterfallen von+(D)      : – den aşağı düşmek         

herunterspringen von+(D): – den aşağı zıplamak      

hervorbrechen aus+(D): – den aniden çıkmak            

hervorkommen aus+(D): -den çıkmak.        

hervorkommen hinter+(D): – arkasından çıkmak

hervorkommen unter+(D):- altından çıkmak             

hervorkommen zwischen+(D)- arasından çıkmak    

hinabsteigen in+(A): inmek

hinarbeiten auf+(A): amaca yönelik çalışmak

hinaufblicken zu+(D): – den bakmak, göz atmak

hinaufsehen zu+(D): başını kaldırıp bakmak

hinausgehen auf+(A): -e açılmak, çıkmak  

hinausgehen über+(A): Sınırını aşmak         Die Frage ging über sein Wissen hinaus.    

hinauslaufen auf+(A): bir şey ile sonuçlanmak

hindern  an+(D): men etmek, birisine bir konuda engel olmak

hindern bei+(D): Bir şeyde engellemek, zorluk çıkarmak

hineinversetzen sich in+(A) : kendini birisinin yerine koymak

hinfinden zu+(D): gidiş yolunu bulabilmek

hinführen zu+(D)                : götürmek, sevk etmek, sonuca götürmek

hinsehen zu+(D): bir yere doğru bakmak

hinwegkommen über+(A):atlatmak,            

hinwegsehen über+(A): görmezden gelmek

hinwegsetzen sich über+(A): bir şeyin üzerinden atlamak       

hinweisen auf+(A): birisinin dikkatini çekmek           

hinwirken auf+(A): bir şey için çalışmak

hinzukommen zu+(D):- dahil olmak 

hinzuziehen bei+(D): – danışmak, başvurmak

hoffen   auf+(A): Bir şeyi ummak, ümit etmek         

horchen auf+(A): Bir şeyi dinlemek, duymaya çalışmak        

hören auf+(A): birisinin sözünü dinlemek    

hören von+(D): birisinden haber almak

hungern nach+(D): bir şeyin hasretini çekmek           

hüten sich vor+(D): -e karşı önlem almak   

identifizieren sich mit+(D): birisi ile aynı ilkeleri paylaşmak, kendini birisi ile özdeşleştirmek

infizieren (sich) mit+(D): ile hastalanmak, bulaşıcı hastalığa yakalanmak

informieren (sich) aus+(D): – den bilgi almak, edinmek

informieren (sich) über+(A): – hakında bilgilenmek

informieren (sich) mit+(D): – ile bilgilenmek Er informierte sich mit dem Internet.            

inspirieren zu+(D):- esinlendirmek, ilham vermek

interessieren sich für+(A): – için ilgi duymak               

intrigieren gegen+(A): birisine karşı dolap çevirmek. 

irren sich in+(D): -de,da yanılmak 

jagen nach+(D): bir şeyi aramak

jammern über+(A): bir şeyden dolayı yakınmak      

jubeln über+(A): Bir şey için sevinç gösterisinde bulunmak

kämpfen               für+(A): – için mücadele etmek, savaşmak

kämpfen  gegen+(A):- karşı savaşmak, mücadele etmek       

kämpfen               mit+(D):-ile mücadele etmek, boğuşmak    

kämpfen               um+(A) : – için mücadele etmek    

kandidieren für+(A): bir şeye adaylığını koymak

kennzeichnen mit+(D): -ile işaretlemek

klettern auf+(A): -e tırmanmak     

klagen auf+(A)    e dava açmak, şikayetçi olmak Er klagte auf Schmerzensgeld

klagen gegen+(A) birisi, bir yer aleyhine dava açmak Er klagte gegen die Schule.             

klagen über+(A): Bir şeyden şikayetçi olmak Er klagte über starke Schmerzen in der Schulter.     

klagen um+(A)    Bir şey için yakınmak, üzülmek Er klagte um die verlorene Heimat.   

klettern  über+(A): üzerine tırmanmak         

klopfen  an+(A): kapıyı çalmak Er klopft an die Tür.              

klopfen  an+(D): kapıya vurmak    Es klopft an der Tür.         

klopfen  auf+(A): -e vurmak Er klopft auf den Tisch.              

kollidieren mit+(D): -ile çarpışmak

kommen               an+(D)  – de ,da gelmek (zamansal ) Er kommt am nächsten Sonntag               

kommen               aus+(D)                : – den gelmek Er kommt aus der Türkei.     

kommen               in+(D):- de, da gelmek Er kommt in einer Stunde.    

kommen               mit+(D) : ile gelmek (vasıta) Er kommt mit dem Bus.             

kommen               nach+: Bir şeye , bir şey için gelmek Er kommt nach dem Essen.         

kommen               von+(D): – den gelmek (işten vb. ) Er kommt von der Arbeit. 

konfrontieren mit+(D): karşı karşıya getirmek, yüzleştirmek 

konkurrieren  mit+(D): -ile rekabet etmek    

konkurrieren um+(A)- için rekabet etmek     Er konkurrierte mit seinen Klassenkameraden um die Gunst des Lehrers.           

konzentrieren sich auf+(A): – e yoğunlaşmak             

korrespondieren mit+(D): -ile bağdaşmak, uygun düşmek

kränken mit+(D): -ile incinmek, gücenmek

krönen zu+(D): hükümdar yapmak, 

krümmen sich vor+(D): iki büklüm olmak, eğilmek sich vor Schmerzen krümmen sancıdan iki büklüm olmak

kümmern sich um+(A): – ile ilgilenmek         

kurieren mit+(D): -ile iyi etmek, tedavi etmek            

kurieren von+(D) :- den iyileştirmek              

lachen    über+(A): – gülmek            

langweilen mit+(D): -ile sıkmak, baymak

langweilen sich bei+(D): -de , da sıkılmak   

lasten auf+(D): -e ağır gelmek, sıkıntı olmak             

lästern    über+(A): birisini çekiştirmek. gegen jdn lästern iftira atmak, kötülemek

leben      für+(A): Bir şeye kendini adamak

leben      von+(D) : – ile yaşamak

leiden an+(D): bir şeyden muzdarip olmak 

leiden unter+(D):  bir şeye üzülmek               

leihen sich von+(D):- den ödünç almak       

lenken auf+(A): – bir şeye çevirmek seine Aufmerksamkeit auf etw lenken dikkatini bir şeye çevirmek

lernen von+(D): Birinden öğrenmek              

lesen über+(A):- hakkında okumak              

lesen von+(D)      : Bir şey, biri hakkında okumak

lesen bei+(D): Birinde, bir yerde okumak

lesen in+(D): -de,da okumak          

liefern an+(A): -e göndermek, sevk etmek

lösen (sich) von+(D): -den çözülmek, sökülmek

loslassen auf+(A): -e salıvermek . Er hatte den Hund auf die Kinder losgelassen. üşürmek die Hunde auf jdn. loslassen       

losreißen (sich) von+(D) : -den güçlükle ayrılmak     

lossagen sich von+(D) : -den vazgeçmek, ilişiğini kesmek Sie sagt sich von ihrer Familie los.         

machen sich an+(A): Die Kinder machten sich ans Werk.       

mahlen  zu+(D): Bir şey , bir şeye için öğütülmek      

mahnen zu+(D): Bir şeye dair uyarmak

mäkeln  an+(D): her şeye kusur bulmak

malnehmen mit+(D)- ile katına çıkarmak, çarpmak

mangeln                an+(D): Bir şeyde eksikliğin olması

meditieren über+(A): Bir şey hakkında derin düşüncelere dalmak

melden (sich) bei+(D): ziyaretine gitme        

meutern gegen+(A):- karşı başkaldırmak Die Besatzung meuterte gegen den Kapitän.   

mischen sich in+(A): bir şeyin içine karışmak

mithalten bei+(D): – durumda katılmak, iştirak etmek             

mithelfen bei+(D): birisine bir konuda yardımcı olmak

mitwirken an+(D):  katkıda bulunmak        

mitwirken bei+(D): bir konuda yardımcı olmak        

mitwirken in+(D) Er hat in einem Theaterstück/Film mitgewirkt            

mokieren sich über+(A): Bir şeyi küçümsemek, -e dudak bükmek, alay etmek 

multiplizieren mit+(D): -ile çarpmak

murren über+(A) : Bir şeyden şikayet etmek Er murrte über seinen Dienstplan.

nachdenken über+(A): -i düşünmek

nachlesen bei+(D): konuşulan bir şeyi kitapta bulup okumak Mehtap las die Lösung bei Wahrig nach.     

nachlesen in+(D): konuşulan bir şeyi kitapta bulup okumak Mehtap las die Herleitung in einem Buch nach.          

nachschlagen in+(D): Bir şeye bir yerde bakmak (sözlük, kitap vb)     

nachsuchen um+(A): Bir şeyi araştırmak

nagen     an+(D): bir şeyi kemirmek               

nähen an+(D): -e dikmek ,dikmek

neigen    zu+(D): bir şeye meyilli olmak

nippen   an+(D): bir fırt çekmek, bir yudum içmek Er nippte an seinem Tee.     

nörgeln  an+(D): bir şeyi beğenmemek, eleştirmek    

nörgeln über+(A): – hakkında eleştiri yapmak, beğenmemek

nötigen  zu+(D):  birisini bir şeyi yapmaya zorlamak.              

ordnen nach+(D) :- e göre sınıflandırmak (alfabeye göre)  nach dem Alphabet

orientieren (sich)  über+(A):  bir konu hakkında bilgi toplamak über die finanzielle Situation der Schule.

orientieren sich an+(D): Yönlendirilmek        Er orientierte sich an den Hinweisschildern.             

packen in+(A): -içine paketlemek, koymak

packen  an+(D): -den tutmak/yakalamak Der Hund packte sie am Arm.          

packen bei+(D): Bir yerden yakalamak Klaus packte Stefan beim Kragen.       

philosophieren über+(A): bir şey hakkında felsefe yapmak   

plädieren für+(A) : bir şeyin lehinde konuşmak.        

plagen (sich) mit+(D): -ile eziyet görmek, sıkıntı yaşamak, rahatsız olmak       

plaudern mit+(D): Biriyle konuşmak, muhabbet etmek

plaudern über+(A):-hakkında konuşmak, muhabbet etmek

pochen  auf+(A) bir şeye güvenmek, ısrar etmek

polemisieren gegen+(A      tartışmak, polemiğe girmek Er polemisiert gegen Migranten.  

prahlen mit+(D): -ile övünmek, fiyaka satmak

prallen   gegen+(A): bir şeye çarpmak          

prasseln auf+(A): – üstüne düşmek, çatırdayarak vurmak, şakır şakır yağmak

produzieren aus+(D): -den üretmek aus unterschiedlichen Metallen     

profitieren von+(D): -den yararlanmak        

protestieren gegen+(A): – karşı protesto etmek

prüfen auf+(A)    : Bir şeyi denemek, test etmek

prüfen in+(D): Bir alanda sınav yapmak, test etmek

prügeln sich mit+(D): -ile dövüşmek

prügeln sich um+(A): – için dövüşmek Er prügelte sich mit seinem Mitschüler um den Ball.           

quälen (sich) mit+(D):- ile acı çektirmek, eziyet etmek

qualifizieren sich für+(A): Bir şey için hak, ehliyet kazanmak

quellen aus+(D): – den taşmak, fışkırmak, kabarmak             

rächen sich an+(D): Birisinden intikam almak           

rächen sich für+(A): Bir şey için intikam almak         

ragen aus+(D): -den çıkmak, yükselmek. Daha büyük olmak

raten zu+(D): Bi şeye tavsiye etmek,            

raufen    mit+(D)  : birisiyle boğuşmak

reagieren auf+(A): bir şeye tepki göstermek

rebellieren gegen+(A): – karşı isyan etmek

rechnen auf+(A) birisine, bir şeye güvenmek             

rechnen mit+(D):  bir şeyi hesaba katmak

rechnen zu+(D):  arasında sayılmak , -olarak sayılmak Der Koala wird zu den Beuteltieren gerechnet.     

rechtfertigen sich mit+(D) Er rechtfertigte sich mit seinem Stress.          

reden über+(A): – hakkında konuşmak

reden mit+(D) : -ile konuşmak

reden von+(D): -denn konuşmak, bahsetmek

reduzieren auf+(A): Bir şeyi azaltmak, eksiltmek

reduzieren um+(A): – e indirmek, seviyeye indirmek Er reduzierte die Preise um ein Viertel.           

referieren über+(A): bir konu hakkında rapor vermek

reflektieren auf+(A):-e yansımak, bir şeye ilgi duymak           

reflektieren über+(A): -e ilgi göstermek         

reinigen  mit+(D)  : -ile temizlemek

reinigen  von+(D) : Bir şeyden temizlemek   

reißen an+(D)       : bir şeyden kendini kurtarmaya çalışmak  

reizen zu+(D): kışkırtmak

reservieren für+(A): -için rezerve etmek

resultieren aus+(D): Bir şeyden sonuçlanmak, hasıl olmak (uzun yılların sonucu… )

retten aus+(D)      : Bir şeyden kurtarmak Sie rettete ihn aus dem brennenden Auto         

retten vor+(D): Bir şeyden kurtarmak Sie rettete ihn vor den Flammen.              

revanchieren sich für+(A) : acısını çıkarmak, bir şey için iyiliğe karşılık vermek Er revanchierte sich mit einem Blumenstrauß bei der Lehrerin für ihre Unterstützung.     

revanchieren sich bei+(D) : Birine karşılık vermek (iyilikle)

revanchieren sich  mit+(D): Bir şeyle karşılık vermek (örnek cümle yukarıda verilmiştir)               

revoltieren gegen+(A): – karşı ayaklanmak

richten an+(A): Birine , bir yere bir şey yöneltmek (soru…)     

richten auf+(A)    Das Fernrohr ist auf den Mond gerichtet.     

richten über+(A): Bir olayı, durumu değerlendirmek 

richten sich nach+(D): birisini örnek almak 

riechen nach+(D): Bir şey kokmak

ringeln sich um+(A):  Çöreklenmek, kıvrılmak Die Schlange ringelte sich um den Ast.    

ringen mit+(D): karşı mücadele etmek.        

ringen nach+(D): Nefesi kesilmek nach Atem ringen

ringen um+(A):  bir şey için çaba sarf etmek

rufen nach+(D): Birini çağırmak    

rufen um+(A): – için çağırmak um Hilfe rufen yardıma çağırmak

rütteln an+(D): Bir şeyi sallamak Er rüttelte an der Tür.           

sagen über+(A):  – hakkında demek, açıklamak, ifade etmek               

sagen von+(D): – den bahsetmek   

sagen zu+(D): Bir şeye dair konuşmak, söylemek     

sammeln für+(A)                : – için toplamak, biriktirmek          

schalten auf+(A) Sie schaltete auf den anderen Sender.          

schämen sich für+(A): Bir şey için utanmak               

schämen sich vor+(D): Birinden utanmak   

scharen sich um+(A): birisinin etrafında kümeleşmek.            

schätzen auf+(A): Bir şeye dair tahminde bulunmak                Sie schätze ihn auf 15 Jahre.          

schaudern vor+(D): -den dehşet duymak, ürpermek, tiksinti duymak  

scheiden  aus+(D): -den ayrılmak, aus dem Amt scheiden resmi görevden ayrılmak

scherzen  über+(A): bir şeye gülmek, takılmak

scheuen sich vor+(D): -den çekinmek           

schicken  an+(A) : Bir yere bir şey göndermek           

schicken auf+(A) : Bir yere birini göndermek Er schickte das Kind auf den Hof.              

schicken in+(A): Bir yere göndermek  Er schickte das Kind in den Garten.         

schicken nach+(D): Birine göndermek  Er schickte das Kind nach dem Arzt.     

schicken zu+(D): Bir şey için göndermek Er schickte das Kind zum Einkaufen.

schieben auf+(A) başkasının üzerine atmak               Er schiebt die Schuld auf seinen Freund.      

schießen auf+(A)                : -e ateş etmek

schimpfen auf+(A): Birine küfür etmek.      

schimpfen gegen+(A): – karşı sövmek          

schimpfen über+(A): hakkında küfür etmek Sie schimpfte über ihre Freundin. 

schimpfen mit+(D):Sie schimpfte mit dem KInd.      

schlagen                nach+(D)- e benzemek    

schließen aus+(D): -den anlam çıkarmak

schließen mit+(D): -ile bitirmek

schlingen um+(A): sarılmak            

schmecken nach+(D): Birşeyin tadı olmak

schmeißen mit+(D: Bir şey atmak  Sie schmiss mit einer Vase nach ihm.           

schmeißen nach+(D): Birine bir şey atmak 

schmücken mit+(D): ile süslemek

schnappen nach+(A): Bir şeyi, birini kapmak , yakalamak , aniden kapmak    

schneiden in+(A) : – şeklinde kesmek, doğramak       

schneiden mit+(D): ile kesmek doğramak   

schnuppern an+(D): Bir şeyde, bir şeyin kokusunu almak

schöpfen aus+(D):  -den akmak, boşaltmak

schreiben an+(A): Birine yazmak

schreiben an+(D): Bir yere yazmak              

schreiben über+(A): – hakkında yazmak

schreiben von+(D): – dair yazmak, hakkında yazmak            

schreiben mit+(D): -ile yazmak

schreien vor+(D):- den bağırmak    acıdan bağırmak vor Schmerzen  

schützen (sich) vor+(D)     : -den korunmak

schützen (sich) gegen+(A): – e karşı korunmak Sie schützen sich gegen die Sonne.           

schwärmen für+(A): birine hayran kalmak

schwärmen von+(D): -den bayılmak, hayran kalmak             

schweigen zu+(D): Bir şey hakkında susmak, konuşmamak 

schwelgen in+(D) Sie schwelgten in Erinnerungen.     

schwören auf+(A) bir şey üzerine yemin etmek bei jdm schwören birisi üzerine yemin etmek       

sehen an+(D): Bir şeyde görünmek, ondan anlaşılmak Man sah an seiner Kleidung, dass seine Eltern wohlhabend waren.  

sehen in+(D) Birinde bir şey görmek Er sieht in seinem Lehrer einen guten Freund.          

sehnen sich nach+(D): bir şeyi özlemek

senden an+(A): -e göndermek        

sich anlegen mit+(D): biriyle dalga geçmek 

sich beeilen mit+(D): Bir şeye acele etmek  

sich zubewegen   auf+(A) : Bir şeyi amaçlamak, bir şeye doğru yaklaşmak

siegen über+(A): Birini, bir şeyi yenmek, başarı kazanmak    

sinnen auf+(A)    : Bir şey hakkında derin derin düşünmek    

solidarisieren sich mit+(D): ile dayanışma içinde olmak

sorgen für+(A): bir şey için çaba göstermek, birisine bakmak 

sorgen sich um+(A): için endişelenmek Eltern sorgen sich um das Wohl der Kinder.         

spalten sich in+(A):- lara ayrılmak (gruplara)

sparen für+(A): – için birikim yapmak          

spekulieren auf+(A):  bir işin olabileceğini ummak, spekülasyon yapmak

sperren sich gegen+(A): Er sperrte sich gegen ein Gespräch.    

spezialisieren sich auf+(A): Bir alanda uzmanlaşmak

spiegeln sich in+(D):Bir yere yansımak

spielen   mit+(D): -ile oynamak      

spielen um+(A): – için oynamak      um Geld parasına oynamak

spotten  über+(A): Bir şeyle alay etmek

sprechen für+(A): birisinin adına konuşmak  Die Lehrerin sprach für ihre Kolleginnen.   

sprechen gegen+(A): aleyhte konuşmak Die Lehrerin sprach gegen das Rauchen.           

sprechen über+(A): hakkında konuşmak Die Lehrerin sprach über ihren Zeitplan.          

sprechen von+(D): -den bahsetmek Die Lehrerin sprach von der Klassenfahrt. 

sprechen mit+(D): Birisiyle konuşmak Die Lehrerin sprach mit den Eltern.         

sprechen vor+(D): önünde konuşmak Die Lehrerin sprach vor dem Kollegium.

sprechen zu+(D): -e hitap etmek Die Lehrerin sprach zu den Elternvertretern.   

sprießen aus+(D): -den sürmek , bitmek  Das Gras sprießt aus der Erde.            

sprudeln                aus+(D)                : – den fışkırmak, kaynamak, köpürmek    

stammen aus+(D): soyundan gelmek, bir yerden türemek

staunen über+(A): bir şeye şaşmak

stecken  in+(A): bir şeyi bir yere sokmak, koymak

stecken  in+(D): – durum da olmak Er steckte in großen Schwierigkeiten.            

steigen auf+(A): – üstüne binmek.  

steigen in+(A): -içine binmek Sie stieg in den Bus.     

steigen aus+(D):- den inmek

steigen   von+(D) : Bir şeyden inmek            

sterben   an+(D): -den dolayı ölmek

stimmen für+(A) : lehte oy kullanmak

stimmen                gegen+(A): aleyhte oy vermek       

stinken   nach+(D): Bir şey kokmak

stöhnen vor+(D)  :- den ah çekmek vor Schmerz stöhnen acıdan inlemek

stolpern über+(A) Bir şeye ayağı dolaşmak

stören bei+(D): -de ,da – esnasında- bir şey yaparken rahatsız etmek

stoßen auf+(A): Bir şeye, birine denk gelmek             

stoßen gegen+(A): bir şeye çarpmak

stoßen sich an+(D): birşeyi uygunsuz bulmak            

straiten  für+(A)  Sie streitet für die Rechte der Frauen.           

straiten  gegen+(A)             Sie streitet gegen das Unrecht.        

sträuben sich gegen+(A): – karşı direnmek

streben nach+(D)                : Bir şeye çaba harcamak

streiken für+(A): Sie streiken für den Erhalt des Standortes. –için grev yapmak

streiken  gegen+(A): -karşı grev yapmak

streiten   über+(A): Bir konu hakkında tartışmak

streiten sich wegen+(G): Bir şey yüzünden tartışmak

streiten sich mit+(D) : -ile tartışmak, kavga etmek    

streiten sich um+(A): için tartışmak              

streiten sich über+(A): Bir şey üzerine tartışmak        

strotzen vor+(D)  : – den dolup taşmak, kaynamak

stürzen (sich) auf+(A): bir şeyin üzerine çullanmak

stürzen (sich)        in+(A):   Das Kind stürzte in das Haus.         

stürzen (sich)        aus+(D): -e girmek

stürzen (sich)        von+(D) : – den düşmek

stützen sich          auf+(A) :- e yaslanmak

subtrahieren         von+(D) : – den çıkarmak ( sonuç …)

suchen   nach+(D): birisini , bir şeyi aramak

suspendieren von+(D): – den askıya almak, geçici olarak görevden atmak

tadeln wegen+(G):- yüzünden azarlamak

tasten nach+(D): bir şeyi el yordamıyla bulmaya çalışmak

taugen für+(A): Bir şey için değerli olmak, bir işe yaramak

taugen zu+(D): -e elverişli olmak   

tauschen  gegen+(A): Bir şeyi bir şeyle değiştirmek

tauschen mit+(D)                : biri ile değiş tokuş etmek

täuschen sich in+(D): -de da yanılmak        

teilen durch+(A): -ile bölünmek

teilen in+(A):- e bölmek
teilen mit+(D): ile paylaşmak

teilhaben an+(D): -e katılmak

teilnehmen an+(D): – e katılmak

telefonieren mit+(D): Birine telefon etmek

trachten nach+(D):elde etmeye çalışmak

trauern um+(A): birisine üzülmek über etw trauern bir şeye üzülmek

träumen von+(D)                : Bir şeyin düşünü kurmak, rüya görmek

treffen sich mit+(D): birine rastlamak, biriyle karşılaşmak

treiben zu+(D): Bir şeye yönlendirmek, yaptırmak   

trennen sich von+(D):- den ayrılmak

triefen    von+(D) : -den akmak

triefen    vor+(D): -den akmak         Die Kinder trieften vor Nässe.         

trinken   auf+(A): Bir şeye içmek

trinken   aus+(D): -den içmek

triumphieren über+(A): – karşı galip gelmek

trösten (sich) mit+(D): -ile teselli etmek

trösten (sich) über+(A): için teselli etmek     

überbacken mit+(D): -ile kızartmak, üstten ısı vererek pişirmek, yemeğin üstüne serpiştirerek fırında kızartmak

überbieten um+(A): açık artırmada herkesten fazla pay sürmek

übereinkommen über+(A): hakkında anlaşmak mit jdm übereinkommen birisiyle uzlaşmak      

überessen sich an+(D): Bir şeyden aşırı yemek          

übergeben an+(A):- e kusmak

übergehen auf+(A): – e geçmek, saf değiştirmek        

übergehen in+(A)                Das Gymnasium ging in fünf Jahen in eine Gesamtschule über.            

übergehen zu+(D): bir şeyi başka yöne çevirmek

übergreifen auf+(A): Bir yere atlamak, sıçramak, yayılmak

überhäufen mit+(D)           : ile boğmak, yağdırmak (işe, hediyeye… ) 

überreden zu+(D): Birisini bir şeye ikna etmek  überschütten mit+(D): Birisini bir şeye boğmak (soru, hediye …)

übersetzen in+(A): Bir dile çevirmek             

überspielen auf+(A): -e kaydetmek

übertragen auf+(A): -e aktarmak  

übertreffen an+(D : -de da aşmak

übertreffen in+(D):- de da aşmak

übertreiben mit+(D): abartmak       Sie übertrieben es mit den Regeln. 

überweisen an+(A): Bir yere havale etmek (para…)

überweisen auf+(A): hesaba aktarmak

überwerfen sich mit+(D): ile bozuşmak

überzeugen von+(D): Bir şey için ikna etmek

überziehen um+(A): bankadan fazla para çekmek (miktarında)          

umdrehen sich nach+(D)   Er drehte sich nach dem Kind um. 

umgeben sich mit+(D): ile çevrili olmak        Er umgab sich mit Experten.           

umgehen mit+(D): birisiyle gereği gibi davranmak.   

umkommen bei+(D): -de,da ölmek, hayatını kaybetmek

umrechnen in+(A): parayı bir başka parayla değiştirmek

umrüsten auf+(A): -ile donatmak

umschalten auf+(A): bir uygulamadan başka bir uygulamaya geçmek

umschulen auf+(A): okulunu değiştirmek, mesleki eğitim vermek

umsehen sich nach+(D)     : bir şey için uğraşmak

umsetzen in+(A):  gerçekleştirmek in die Tat umsetzen.          

umsteigen auf+(A):Bir araca aktarma yapmak        

umstellen auf+(A): başk bir amaç için değiştirmek Sie stellten die Produktion auf Ersatzteile um.               

umwandeln in+(A): başka şekle dönüştürmek..         

umwickeln mit+(D): -ile etrafını sarmak

untergehen in+(D): arada kaynayıp gitmek, batmak               

unterhalten sich über+(A) hakkında sohbet etmek

unterhalten sich  mit+(D) birisiyle sohbet etmek Sie unterhielt sich mit ihrer Freundin über schulische Probleme.     

unterrichten an+(D): Bir yerde ders vermek

unterrichten in+(D): Bir alanda ders vermek

unterrichten über+(A): haberdar etmek        

unterrichten sich  über+(A): bir konuda bilgi edinmek

unterscheiden (sich) von+(D): -den ayırmak

unterstützen in+(D):-de,da desteklemek      

unterstützen mit+(D): -ile desteklemek         

untersuchen auf+(A)          Das Produkt wurde auf Fehler untersucht.   

untersuchen nach+(D)       Das Produkt wurde nach Fehlern untersucht.             

unterweisen in+(D) : ders vermek

urteilen  über+(A) : hakkında hüküm vermek

urteilen  nach+(D): – e göre hüküm vermel  

verabreden sich  mit+(D): ile anlaşmak, kararlaştırmak

verabreden sich zu+(D): için kararlaştırmak

verabschieden sich von+(D): vedalaşmak

verändern sich zu+(D): – e değişmek

veranlassen für+(A): için önlem almak        

veranlassen zu+(D): -e yönlendirmek

verarbeiten zu+(D): – e işlemek       

verbergen (sich)   vor+(D: -den gizlenmek

verbessern (sich)  um+(A): -e iyileşmek, bir düzeye iyileşmek

verbeugen sich vor+(D):- önünde öne doğru eğilmek

verbinden durch+(A): -vasıtasıyla bağlanmak Durch den Tunnel wurde Großbritannien mit dem Festland verbunden.        

verbinden mit+(D)- bir yere bağlanmak

verbrüdern sich mit+(D): -ile kardeş gibi olmak , kardeşçe davranmak.              

verbünden sich    mit+(D): – ile ittifak oluşturmak , birlik oluşturmak   

verbürgen sich für+(A: -de,da kazanmak, bir şeyde kazanç sağlamak (satışta …)

verdienen mit+(D): -ile kazanmak Sie verdient mit dem Seminaren viel Geld.   

verdrängen aus+(D)- den ayağını kaydırmak, bastırmak

vereidigen auf+(A): Bir şeye yemin etmek

vereinen sich mit+(D):Ç –ile birşelmek bir araya gelmek

vereinen sich zu+(D): -e katılmak   Sie haben sich zu einem Bündnis vereint.    

vererben an+(A):- e mirak bırakmak

vererben auf+(A): Birilerine kalıtsal olarak bir şeyler geçirmek Er hatte sein musikalisches Talent nicht auf seine Kinder vererbt.      

verfügen über+(A): elinde bulundurmak,  kuklası gibi kullanmak

verführen zu+(D)                : – e teşvik etmek, ayatmak, yoldan çıkarmak

vergeben an+(A): Birine bahşetmek, vermek, 

vergelten mit+(D): karşılık vermek, misilleme yapmak

vergleichen mit+(D): ile kıyaslamak

verhandeln mit+(D): ile fikir alışverişinde bulunmak

verhandeln über+(A): hakkında fikir alışverişinde bulunmak

verhängen über+(A): olağanüstü hal ilan etmek, ceza vermek Der Präsident verhängte den Ausnahmezustand über die Region.       

verheimlichen vor+(D): -den gizlemek          

verhelfen zu+(D): Bie şeyde desteklemek Sie verhalft ihrer Freundin zu einem Job.         

verkaufen an+(A): Birine satmak  

verkaufen zu+(D): Bir şeye satmak (tutara, paraya ) …zu einem guten Preis.   

verkehren mit+(D): ile arkadaşlık etmek, görüşmek

verklagen auf+(A):  Bir şeyden dolayı şikayet etmek

verknüpfen mit+(D): -ile bağlamak, düğümlemek Die Datei ist mit einer Anwendung verknüpft. 

verlangen nach+(D): Bir şeyi istemek, çağırmak , arzulamak

verlangen von+(D): -den istemek, talep etmek           

verlängern auf+(A): – e uzatmak auf eine Stunde     

verlängern um+(A):  Bir zaman kadar uzatmak Die Abgabefrist wurde um eine Woche verlängert.            

verlassen sich auf+(A): Dayanmak, güvenmek

verlaufen sich in+(D): Bir yerde kaybolmak

verlegen auf+(A): Ertelemek Die Sprechstunde wurde auf nächste Woche verlegt.          

verleiten zu+(D): Bir şeye yönlendirmek, aklını çelmek

verlieben sich       in+(A): birisine aşık olmak

verloben sich mit+(D):- ile nişanlanmak

vermieten an+(A): birine , bir yere kiraya vermek     

veröffentlichen bei+(D): Bir yerde yayınlamak         

veröffentlichen  in+(D): Bir gazetede , dergide yayınlanmak

verpachten an+(A): -e kiralamak

verpflichten (sich) zu+(D): -e mecbur olmak, mecbur bırakmak           

verraten an+(A): Birine birine ihbar etmek, gammazlamak, ifşa etmek

verschanzen sich hinter+(D): arkasına saklanmak

verschenken an+(A) Birine armağan etmek

verschieben auf+(A): ertelemek  auf nächsten Montag verschoben.    

verschonen mit+(D) Er verschonte die Schüler mit komplizierten Regeln.           

verschwören sich gegen+(A): – karşı komplo kurmak               

versehen mit+(D) Die Bilder waren mit den Namen der Schüler versehen.          

versetzen sich      in+(A)    Er konnte sich in die Lage der Schüler versetzen.       

versichern (sich)  bei+(D)  :Bir yerde sigorta yaptırmak           

versichern (sich)  gegen+(A): – karşı sigorta yaptrmak

versöhnen sich mit+(D): bir şeye razı olmak, birisiyle barışmak

versorgen mit+(D): birisine bir şey sağlamak

verspäten sich mit+(D): Bir şeye geç kalmak

verstecken (sich) vor+(D)  : -den saklanmak

verstehen unter+(D): Bir şeyden anlamak, idrak etmek, düşünmek  Jeder versteht etwas anderes unter dem Begriff Integration.       

verstehen von+(D): Bir şeyden anlmak, kafası basmak          

verstehen sich auf+(A) : bir konuda bilgi sahibi olmak

verstehen sich mit+(D): birisiyle iyi geçinmek

verstoßen gegen+(A): karşı gelmek, ihlal etmek         

verstoßen aus+(D): -den atmak, def etmek 

verstricken (sich) in+(A):  Bir işe karışmak, bulaşmak

versuchen sich     in+(D): -de,da amatörce uğraşmak               

verteidigen (sich)  gegen+(A): – karşı kendşnş savunmak

verteidigen (sich)  vor+(D):- önünde korumak, savunmak (vor Gericht verteidigen)

verteilen                an+(A): Birilerine payşaltırmak

verteilen                auf+(A): Bir şeylere bölmek, ayırmak  auf drei Klassen verteilt.          

verteilen unter+(D): arasında  paylaşmak, paylaştırmak        

vertiefen sich in+(A): bir şeye dalmak, derinleşmek in Arbeit vertieft

vertragen sich mit+(D): bir şey ile uyumlu olmak mit Mitschülerin vertragen     

vertrauen auf+(A): bir şeye güvenmek auf die Gutmütigkeit des Lehrers.           

vertreiben aus+(D): Bir yerden kovmak def etmek aus Heimat

verurteilen zu+(D): Bir cezaya çarptırmak

verwandeln (sich) in+(A): bir şeye dönüşmek.            

verwandeln (sich) zu+(D)  Der Bach hat sich zu einem reißenden Strom verwandelt.       

verwechseln mit+(D) başka bir görünüme bürünmek

verweisen von+(D): -den atılmak von der Schule

verweisen an+(A) Die Eltern wurden an den Schulleiter verwiesen.       

verweisen aus+(D) Er wurde aus dem Klassenraum verwiesen.              

verweisen auf+(A) Die Eltern wurden auf die Richtlinien verwiesen.     

verwenden auf+(A): Bir şey için bir şey harcamak ( işe zaman harcamak … )  

verwenden zu+(D): Bir şeye kullanmak (kalemi yazmaya …)              

verwenden sich    für+(A):  biri hakkında başka birine olumlu referans vermek

verwickeln in+(A):  birisini bir işe bulaştırmak

verzichten auf+(A): -den vazgeçmek

verzieren mit+(D): – ile dekore etmek, süslemek         

verzinsen (sich)    mit+(D)  : – oranında faiz getirmek

verzweifeln an+(D):  Bir şeyden ümidini kesmek       

vorbeifahren an+(D): araçla önünden geçip gitmek, bir yere sürüp ulaşmak      

vorbeigehen an+(D): önünden geçip yürümek

vorbeikommen    an+(D): önünden geçip gitmek

vorbereiten (sich) auf+(A): bir şeye hazırlanmak      

vorlesen aus+(D): Bir şeyden yüksek seste okumak  

vorsehen sich vor+(D): – den dikkat etmek vor den Tieren vorsehen.   

vorsorgen für+(A): bir şey için önceden gerekli tedbirleri almak

wachen  über+(A) : Bir şeyi birisini korumak

wählen in+(A): Bir yere seçmek

wählen   unter+(D) : Birileri ya da bir şeyler arasından seçmek , tercih etmek

wählen zu+(D): Bir yere seçmek    

wählen zwischen+(D): -arasından seçmek, tercih etmek

warnen vor+(D): birisini bir şey için uyarmak.            

warten   auf+(A): Birini, bir şeyi beklemek  

warten mit+(D) Sie warteten mit dem Basteln.           

weglaufen vor+(D):-den kaçmak vor dem Hund       

wehren sich gegen+(A):-e karşı savunmak  

weinen   über+(A): Bir şey  hakkında / için

weinen um+(A): bir şeye ağlamak

weinen vor+(D)    Bir şeyden ağlamak vor Glück

weisen auf+(A): Bir şeyi göstermek               

weisen aus+(A): -den kovmak

weisen von+(D):-den kovmak, atmak          

weitergeben an+(A): Başkasına aktarmak, iletmek

weiterleiten an+(A): Birine göndermek, iletme, havale etmek 

wenden sich an+(A): birine müracaat etmek,

wenden sich gegen+(A): Bir şeye karşı durmak, itiraz etmek  

wenden sich zu+(D)            Sie wandte sich zur Klasse.              

werben   für+(A): -için reklam, propoganda yapmak, 

werben   um+(A)  Sie wirbt um mehr Toleranz.           

werden   aus+(D) -den bir şey çıkarmak

werden   zu+(D) Bir şeye dönüşmek, 

werfen nach+(D): Birine bir şey atmak        

werfen mit+(D): Bir şeyi  birine atmak.        

wetteifern mit+(D): biriyle boy ölçüşmek

wetteifern um+(A) Biri ile bir şey için aşık atmak

wetten um+(A): Bir şey için bahse girmek

wetten auf : bir şey üzerine bahse girmek    

wetten    mit+(D): ile bahse girmek

wickeln  in+(A): Bir şeyi bir şeyin içine sarmak          

wickeln  um+(A)  : Bir şeyle ile bir şeyi sarmak Sie wickelte den Verband um den Finger.               

wickeln  aus+(D): -den  çıkarmak Er wickelte den Pinsel aus dem Tuch
wickeln  von+(D): -den çıkarmak Sie wickelte den Verband vom Finger.            

widerspiegeln sich in+(D) : aksetmek,  yansımak

wimmeln von+(D): -ile dolu olmak Der Marktplatz wimmelte von Kindern.      

wirken auf+(A): Birini etkilemek    

wissen    über+(A): hakkında bilmek

wissen    um+(A)  bir şey hakkında bilgisi olmak

wissen von+(D): – den bilmek, üzerine bilmek

wundern sich über+(A): yadırgamak, şaşırmak         

zahlen an+(A):- e ödemek

zahlen für+(A)     : -için ödemek

zählen auf+(A): hesaba katmak, güvenme

zählen    zu+(D): arasında sayılmak

zanken sich mit+(D): birisiyle kapışmak, kavga etmek

zanken sich um+(A): -için kapışmak

zehren an+(D): bir şeyi tüketmek, aşındırmak Die Schüler zehrten an ihren Nerven.       

zehren von+(D): bir şey yiyerek geçinmek Sie zehrten von den letzten Lebensmittelspenden.       

zeigen auf+(A): -e doğrultmak,

zeigen nach+(D): (birşeyin) göstergesi olmak, birşeyi) işaret etmek Der Pfeil zeigte nach Norden.

zerbrechen an+(D): Der Teller zerbrach an der Tischkante.     

zerschellen an+(D): -de,da paramparça olmak Das Flugzeug zerschellte an einem Baum.             

zielen auf+(A):-e nişan almak, amaçlamak

zittern vor+(D):-den titremek

zögern mit+(D)    Er zögerte mit der Antwort.             

zubinden mit+(D)               : -ile bağlayarak kapatmak            

zudecken (sich)   mit+(D)  : -ile örtünmek

zufriedengeben sich mit+(D) : -ile yetinmek

zufriedenlassen mit+(D): rahat bırakmak Sie ließen ihn mit ihren Fragen nicht zufrieden.             

zugehen auf+(A): birisine yaklaşmak, yanaşmak

zukommen auf+(A): birisine, bir yere yaklaşmak

zulassen für+(A): -için yapılmak, uygun olmak

zulassen zu+(D): göz yummak, onaylamak, kabul etmek Er wurde zur Prüfung zugelassen.        

zulaufen  auf+(A) : – doğru koşmak

zumarschieren auf+(A): -e doğru yürümek Die Demonstranten marschierten auf das Rathaus zu.             

zunehmen an+(D): -de,da artmak 

zurechtkommen mit+(D): birisiyle iyi anlaşmak

zurückbleiben  bei+(D): geri durmak Sie blieb bei den Kindern zurück.

zurückbleiben  in+(D): geri dönmek, geri de kalmak

zurückbleiben  hinter+(D): -den geri kalmak,              

zurückbleiben      mit+(D)  Er blieb mit seiner Examensarbeit zurück.   

zurückbleiben      von+(D):- den geri kalmak              

zurückblicken auf+(A): geçmişi hatırlamak

zurückdenken an+(A): geçmişi anımsamak               

zurückführen auf+(A) : -e dayandırmak

zurückgehen auf+(A): -e dayanmak, bağlı olmak    

zurückgreifen auf+(A): -e başvurmak

zurückhalten  mit+(D): Sie hielt mit ihrer Meinung lange zurück.          

zurückhalten  von+(D) : birisini bir şeyden uzak tutmak, çekinmek     

zurückkommen auf+(A): -e geri dönmek

zurückreichen in+(A): geriye uzanmak        

zurückscheuen vor+(D): -den çekinmek      

zurückschrecken vor+(D): -den korkmak, korkutmak             

zurücktreten von+(D): – den el çekmek, feragat etmek, geri çekilmek  

zurückweichen vor+(D)     : -den geri çekilmek, geri kaçmak

zurückziehen sich  in+(A): – e çekilmek, sich in sein Schneckenhaus zurückziehen kabuğuna çekilmek     

zurückziehen sich  aus+(D): -den geri çekilmek aus der Politik

zurückziehen sich  von+(D): birisi ile ilişki kurmaktan kaçınmak, çekinmek Sie zog sich von ihrem Mitschülern zurück.      

zusammenfinden sich zu+(D): Bir yerde bir araya gelmek, buluşmak 

zusammenhängen mit+(D): ile bağıntılı olmak, birbirine bağlı olmak

zusammensetzen sich aus+(D): -den oluşmak, meydana gelmek
               
zusammenstoßen mit+(D) : -ile çarpışmak

zusammenwachsen zu+(D):- e kaynaşmak, iç içe girmek       

zusehen bei+(D): dikkat etmek, seyir amacıyla bakmak, tanık olmak Er sah den Kindern beim Spielen zu.            

zusteuern auf+(A): -e yönelmek    

zutreffen auf+(A): Bir şeye, birine uygun olmak

zweifeln  an+(D): Bir şeyden kuşu duymak, şüphe duymak Sie zweifelte an ihren Fähigkeiten.   

zwingen (sich) zu+(D): kendini bir şeye zorlamak

Adjektive mit Präpositionen

abhängig von + D: – e bağlı, bağımlı
angenehm für + A: – için hoş, iyi , uygun
angesehen bei + D: – de, da saygın, hatrı sayılır, itibarlı
angewiesen auf + A: – e bağlı, tabi, bağımlı
ärgerlich auf + A: Birine, bir şeye kızgın
ärgerlich über + A : -e hakkında kızgın
befreundet mit + D: -ile arkadaş, sıkı fıkı, iyi dost
begeistert von + D: – den hoşnut, çoşkulu
behilflich bei + D: -de, da yardımcı
bekannt für + A:  Die Schwaben sind bekannt für ihre Sparsamkeit
bekannt mit + D: Bir şey ile tanınır, ünlü
beliebt bei + D: -de,da popüler, sevilir
bereit zu + D: -e, a hazır
berühmt für + A: -ile meşhur, ünlü
beschäftigt mit + D: -ile meşgul, ilgili
besorgt über + A: hakkında, için endişeli, kaygılı
besorgt um + A: için endişeli
beteiligt an + D: e- karışmış, katılmış
beunruhigt über + A: – hakkında, -dan endişeli, rahatsız, sıkıntılı
böse auf + A: -e kızgın, sinirli
dankbar für + A: -için minnettar, müteşekkir
eifersüchtig auf + A: -e kıskanç
einverstanden mit + D: -e razı, – ile mutabık
entsetzt über + A: -hakkında dehşet, korkmuş
enttäuscht von + D: – den üzgün, hayal kırıklığına uğramış
erfreut über + A: – den ötürü mutlu, memnun
erstaunt über + A: -e hayran kalmış, şaşkın, afallamış
fertig mit + D: – ile işi bitmiş, bir şeyi bitirmiş
frei von + D : -den, dan yoksun, kurtarılmış, arınmış
freundlich zu + D : Birine, bir şeye nazik, arkadaşca, dostça
froh über + A: – için memnun,sevinçli
geeignet für + A:  – için uygun, hazır
gespannt auf + A: bir şey için, bir şeye heyecanlı, meraklı, gergin
gewöhnt an + A: -e alışmış
glücklich über + A: Bir şeyden ötürü şanslı
gut in + D: Bir şeyde, bir durumda iyi
gut zu + D: Birine nazik, iyi
interessiert an + D: -de, da ilgili
höflich zu + D: Birine nazik, kiba
leicht für + A: – için kolay
lieb zu + D: Birine, şeye aşık, sevgi dolu
misstrauisch gegenüber + D: -e karşı ehvamlı, güvensiz, işkilli
müde von + D: -den yorgun
neidisch auf + A: -e kıskançlık duyma
nett zu + D: Birine kibar, samimi
neugierig auf + A: Bir şeye meraklı olma
reich an + D: -de, da bol, fazla, dolu
schädlich für + A: – için zararlı
schuld an + D: -de, da suçlu
schwierig für + A: – için zor
sicher vor + D: Bir şeyden korunur olma, güvende olma Hier im Haus sind wir sicher vor dem Sturm.
stolz auf + A: Birine,bir şeye gururlu
traurig über + A: Bir şey hakkında, bir şeyden ötürü üzgün
typisch für + A: Biri, şey için tipik, alışılmış
überzeugt von + D: – den ikna olmuş
unabhängig von + D: -den bağımsız, bağımlı değil, bağlı olmayan
unangenehm für + D: – için garip, tuhaf, uygunsuz, hoş olmayan
unbeliebt bei + D:Arasında, içinde sevilen
unerfahren in + D: Bir şey de deneyimsiz, tecrübesiz
unfreundlich zu + D: – karşı düşmanca, hasmane, nahoş, kaba

ungeeignet für + A: – için uygunsuz, elverişsiz
unglücklich über + A: bir şeyden ötürü mutsuz
unzufrieden mit + D: Bir şeyden memnum olmama, hoşnutsuz
verantwortlich für + A: – için sorumlu, bir şeye neden
verärgert über + A: Bir şeye kızgın, öfkeli, üzgün
verheiratet mit + D: -ile evli
verliebt in + A: -e aşık
verlobt mit + D: -ile nişanlı
verrückt nach + D: Bir şeye, birine deli olma, çok düşkün
verwandt mit + D: -ile akraba, hısım, ilgili
wichtig für + A: -için önemli
wütend auf + A: Bir şeye, birine kızmış, öfkelenmiş
wütend über + A: Bir şeyden ötürü sinirli, öfkeli
zufrieden mit + D: Bir şeyden, birinden memnun, hoşnut
zuständig für + A: – için sorumlu, -den, dan sorumlu

Substantive nit Präpositionen

das Abkommen über + (A) : Bir şey üzerine anlaşma yapma

das Angebot an + (A) :  Bir şeye teklif, öneri, indirim yapma

das Angebot an+ (D) : Bir şeyde teklif, öneri, indirim olması

das Angebot von+(D) : Bire şeyden teklif, indirim olaması

das Attentat auf + (A): Suikastte , öldürme teşebüssünde bulunma

der Abschied von + (D): Birine veda etme, biriyle vedalaşma

der Abstand zu+ (D): Birine / bir şeye mesafe

der Abstand zwischen+(D): iki şey arasında ki mesafe

der Angriff auf+(A): Bir şeye / yere saldırı

der Anlass für + (A) : Bir şey için sebep , vesile

der Anlass zu + (D): Bir şey için / bir

der Anschlag auf +(A): Birine / bir şeye eylem düzenleme – suikast

der Anschluss an+(A): Katılma, girme, bağlatı

der Anspruch an+ (A):       Bir şeye talep istek

der Anspruch auf + (A):  Bir şeyde hakkı olma

der Anstieg um+ (A): Bir şeydeki artış, yükselme 

der Anteil an+(D) : Bir şey de payı , hissesi olma

der Antrag an+(A): Bir şeye istekte, talepte bulunma, dilekçe verme

der Antrag auf+(A): Bir şey için talep, istem

der Appetit auf+(A): Yemek yeme isteği, bir şeye iştah

der Ärger  mit+(D) : Biriyle başı beleda olma, sıkıntı yaşama

der Ärger über+(A): Bir kimseye / şeye kızgın olma

der Aufsatz über+(A) : – üzerine rapor, makale

der Aufstieg auf+(A): Bir şeyin üstündeki rampa, yükselti, yükseliş

der Aufstieg zu+(D): Der Aufstieg zum Geschäftsführer lag noch vor ihm.

der Auftrag für+(A): Aufträge für kleinere Unternehmen nehmen zu.

der Auftrag: zu+(D)            Er bekam den Auftrag zur Sanierung des Unternehmens.

der Ausbau zu+(D): Bir şey için yapılan genişleme, ekleme (bina)

der Ausbruch aus+(D): Bir şeyden kaçma , uzaklaşma

der Ausschluss     aus+(D): – den çıkarılma

der Ausschnitt      aus+(D): Bir şeyden bölüm

der Ausstieg aus+(D) : Bir yerden ayrılma, çıkma, bir şeyden inme

das Bedürfnis nach + (D): Bir şeye duyulan ihtiyaç, gereksinim

das Beispiel für + (A) : Bir şey için örnek

das Bekenntnis zu + (D): Bir şeyi tanıma, kabul etme, bir şeyi bildirme

das Interesse an + (D): Bir konuya ilgi duyma, alaka gösterme, eğilimli olma

das Interesse für +(A) : Bir şey için ilgi duyma

das Misstrauen gegen + (A): Bir kimseye / şeye karşı güvensizlik

das Misstrauen gegenüber + (D): Bir şeye karşı şüphe, kuşku

das Mittel gegen + (A): Bir şeye karşı çare, imkan , yol

das Monopol auf+(A): Bir şeyde tekellik

das Opfer an+(D) : Bir şey / kimse için / uğruna fedakarlık, feda

das Opfer für+(A) : Bir şey / kimse için / uğruna fedakarlık, feda

das Pech bei+(D) : Bir konuda / durumda talihsizlik, şansızlık

das Pech in+(D) : Bir konuda / durumda talihsizlik, şansızlık

das Pech mit+(D ) : Bir şeyle ilgili şansızlık  

das Produkt aus + (D): Bir şeyden üretilme, bir şeyden meydana gelen ürün

das Recht auf + (A): Bir konuda / alanda / durumda hak sahibi olma

das Recht zu + (D): Bir konuya / alana / duruma dair hak sahibi olma

das Ringen um + (A): Bir şey ile mücadele

das Schreiben an + (A) Birine yazılan yazı, birine yazı yazma (mektup vb.)

das Spiel mit + (D) : Bir şey / kimse ile oyun

das Spiel um+(A) : Bir şey için / uğruna oyun, mücadele

das Streben nach + (D):  Bir şeyi elde etmek için uğraşma, çalışma, çaba gösterme

das Talent zu + (D): Bir alanda / bir şey için yetekli olma / yetenek

das Urteil : über + (A) : Bir şey / konu hakkındaki düşünce, hüküm

das Verdienst um + (A) : Bir konu / alanda başarı , yararlılık, kazanç, kar

das Verhalten gegenüber + (D): Birine karşı davranış, tavır

das Verhältnis zu + (D): Bir kimseye/ şeye anlayışlı olma

das Verhältnis zwischen + (D): Kişiler arasındaki ilişki

das Verlangen      nach +( D): Bir şeye istek, talep, istem

das Verständnis  für + (A): Kişi / şey için anlayış

das Vertrauen in + (A): Birine / bir şeye itimat, güven              

das Vertrauen zu + (D): Birine / bir şeye itimat, güven             

das Wissen um + (A): Bir şey hakkında bilgili olma, bilgi sahibi olma

das Zusammentreffen mit+(D) : Biriyle karşılaşma, rastlaşma

der Bedarf an+(D): Bir şeye talep, gereksinim, ihtiyaç

der Befehl zu+(D): Bir şeye, bir şey için emir

der Beitrag zu+(D): Bir şeye katkıda bulunma           

der Bericht über + (A): Bir şey hakkında rapor , bilgi

der Beschluss über +(A) : Bir şey hakkında karar, hüküm

der Besuch bei + (D): Bir yeri, birini ziyaret etme

der Beweis für + (A) :Bir şey için kanıt, delil 

der Bezug auf+(A) : İle ilgili olma, hakkında, üzerine

der Blick auf+(A) : Bir şeye göz atma

der Dank  an+(A) : Bir şeye / kişiye teşekkür etme, sunma

der Dank für+(A) : Bir şey için teşekkür etme

der Druck auf+(A): Bir şey / kimse üzerindeki baskı

der Durst auf+(A): Bir şeye olan susuzluk Die Kinder hatten Durst auf eine Cola.

der Eid   auf+(A) : Bir şey üzerine yemin etme

der Einblick in+(A): Bir şeye bakış , görüş, — hakkında anlayış

der Eindruck auf+(A): Bir şeyde intiba, etki, izlenim …

der Einfluss auf+(A): Bir şey üzerinde etki

der Eingang in+(A) : Bir yere giriş

der Eingriff in+(A) : Bir şeye müdahale, bir şeyin ihlali

der Einspruch gegen+(A): Bir şeye itiraz etme

der Eintritt in+(A): Bir yere girme, giriş

der Eintrag in+(A) : Bir yere / şeye katılım, giriş

der Einwand gegen+(A): Bir şeye / kimseye itiraz

der Ekel vor+(D): Bir şeyden iğrenme, tiksinti duyma              

der Entschluss zu+(D): Bir şeye dair fikir, karar

der Ersatz für+(A) : bir şeyin / kimsenin yerine

der Gedanke an+(A) : Bir şey üzerine düşünme 

der Gegensatz zu+(D): Birinin / bir şeyin aksine, zıttına

der Gegensatz zwischen+(D): arsındaki zıtlık, tezatlık

der Gehalt an+(D): Bir şeyde miktar, tutar,

der Gestank nach+(D): Bir şeydeki koku

der Glaube an+(A): Bir şeye / kimseye inanma, inanç

der Griff zu+(D): Bir şeyi kontrol altına alma, düzenleme, tutma, kavrama

der Grund für+(A) : Bir şeyin sebebi, nedeni

der Gruß an+(A): birine sevgiler, selamlar    

der Hass auf+(A): bir şeye / karşı duyulan nefret, kin              

der Hinweis auf+(A): Bir şeye dair iz, kanıt, belirti

der Jubel über+(A) : Bir şeye gösterilen seviç gösterisi, alkışlama

der Kampf gegen+(A): Bir şeye / kimseye karşı savaşma, mücadele

der Kampf um+(A) : bir şey için savaşma, mücadele

der Konflikt zwischen+(D): arasındaki anlaşmazlık, çatışma,               

der Kontakt mit+(D): … ile temas, ilişki, arkadaşlık, iletişim

der Kontakt zu+(D) … ile temas, ilişki, arkadaşlık, iletişim     

der Kontakt zwischen+(D) arasındaki ilişki, temas, bağ           

der Lohn für+(A): bir şey için ödül, ücret, maaş, mükafat

 der Mangel an+(D): Bir şeyde eksiklik, noksanlık olması

der Mut zu+(D)   : – e cesaret

der Nutzen für+(A): bir şey için, çıkar , fayda

der Plan für+(A) : Bir şey için plan

der Preis für+(A): – için bedel , değer , eder , mükafat

der Rausschmiss aus+(D):  – den kovulma, atılma

der Reichtum an+(D): – de bolluk, servet, varlık olması

der Respekt vor+(D): Bir şeye duyulan saygı

der Ritt  auf+(D): – e binme

der Ruf  nach+(D): -e çağırma, davet, çağrı, haykırış

der Schluss aus+(D): – in bitmesi, sonu, sonucu, edim

der Schuss auf+(A): birine , bir şeye ateş etme

der Schutz vor+(D): – den koruma, korunma

der Sieg über+(A): – karşı zafer, galibiyet, yengi

der Stolz auf+(A): -e duyulan gurur, – ile duyulan gurur

der Streik gegen+(A): -e karşı grev

der Streik um+(A): -için grev

der Streit mit+(D): – ile tartışma, kavga        

der Streit über+(A): – üzerine tartışma

der Streit um+(A): bir şey için tartışma         

der Trieb zu+(D): Bir şeye eğilim, güdü

der Überblick über+(A): Bir şeye genel bakış

der Überfall auf+(A): -e saldırı, baskın, gasp

 der Übergang zu+(D): -e giriş          

der Umgang mit+(D): –ile yaşama, ilişki, münasebet

der Umstieg auf+(A): Bir şeye geçme, aktarma

der Untergang in+(D): Batma, batış 

der Unterricht in+(D): Bir alanda öğreti , ders

der Unterschied   zu+(D): Ayrımında, farkında

der Unterschied   zwischen+(D): – arsındaki fark, ayrım

der Vergleich mit+(D): – ile karşılaştırma, mukayesesinde

der Verkauf an+(A): -e satış, satım, satma

der Verlust an+(D): -de fire, zarar, hüstan

der Verrat an+(D): -e ifşa etme,

der Verstoß gegen+(A):      – e karşı ihlal

der Verweis auf+(A): –       e gönderme, itiraz

der Verzicht auf+(A): Vazgeçme, feragat etme

der Vorschlag zu+(D): -e öneri, önerge, öğüy

der Vorsprung      vor+(D): – den arayı açma, avantaj sağlama             

der Vortrag vor+(D): Önünde açıklama, bilgilendirme

der Widerspruch gegen+(A): – e karşı, itiraz

der Widerspruch zu+(D): bir şeye karşı olma, itiraz

der Widerspruch zwischen+(D): arasında çelişki

der Widerstand    gegen+(A): -e karşı direnme, isyan

der Wille zu+(D): -e istek, istenç, istem, onay

der Wunsch nach+(D): Bir şeye duyulan dilek, emel, heves

der Zorn über+(A): Bir şey duyulan öfke, sinir, kızgınlık

der Zugriff auf+(A): -e el koyma, girişme, atılma, yakalama

der Zusammenhang mit+(D): -ile ilişki, anlam ilişkisi, bağlam

der Zusammenhang zwischen+(D): – arasında anlam ilişkisi, bağlam, ilişki;

der Zusammenschluss von+(D)       – nın birleşmesi, çıkar birliği kurma

der Zuschuss        zu+(D)   Die Schule erhielt einen Zuschuss zu den Baukosten.

der Zutritt zu+(D): – e giriş

der Zuwachs an+(D): – de, – da artma,  büyüme

der Zweifel an+(D): Bir şeyde kuşku, şüphe, kaygı

die Abgabe an+(A): -e vergi, harç, ödeme

die Abhängigkeit von+(D): – e bağlı olma    

die Abhärtung      gegen+(A): -e karşı sertleşme

Ich bereite mich auf die Abhärtung gegen die Erkältung vor.

die Abnahme um+(A): Bir şeyi alma, kabul, indirme

die Abneigung      gegen+(A): Bir şeye karşı iğrenme, nefret

die Abweichung von+(D): -den ayrılma, sapma, fark

die Achtung vor+(D) : -e dikkat etme

die Ähnlichkeit    mit+(D): – ile benzeme

die Ähnlichkeit    zwischen+(D): – arsında benzerlik  

die Analogie zu+(D): -e benzeme

die Anforderung an+(A): Bir şeye istek, arzu, talep

die Anfrage an+(A): Bir şeye başvurma

die Anfrage bei+(D)- e başvurma

die Angleichung an+(A): -e benzeşme, ayarlama, dengeleme

die Angliederung an+(A) : Bir yere katma, ilhak, bağlama      

die Angst um+(A): Bir şey için endişe, korkma

die Angst vor+(D): birşeyden korkma

die Anhebung um+(A):      -de artış, yükselme

die Ansprache      an+(A): -e hitap etme

die Ansteckung    mit+(D): Bir şeyin bulaşması

die Anteilnahme an+(D): -e alaka, duygudaşlık, katılma, ilgi

die Anteilnahme bei+(D): – dekatılma, destek, alaka

die Antwort an+(A): -e cevap

die Antwort auf+(A): Bir şeyin yanıtı

die Anwendung  auf+(A):– deki uygulama

die Arbeit an+(D): Bir şey üzerine ,üstünde çalışma. Die Arbeit an dem Projekt war sehr mühselig

die Arbeit über+(A): Bir şey üzerine çalışma. Er schreibt an einer Arbeit über Goethe.

die Armut an+(D): – de yoksulluk, fakirlik   

die Aufforderung zu+(D): Bir şeye çağrı, bir şeyi emir etme, ihtar, talep

die Auflehnung    gegen+(A): Bir şeye karşı isyan, ayaklanma              

die Auseinandersetzung    mit+(D): -ile tartışma, çatışma, atışma, yüzleşme    

die Ausleihe an+(A): Alma, ödüç alma, bir süreliğine alma

die Auslieferung an+(A): Bir şeyin /kişinin teslim edilmesi       

die Ausnahme von+(D)     : -nin dışında, haricinde

die Ausrüstung     mit+(D): – ile donatma, sağlama

die Aussicht auf+(A): Bir şeyde ümit, şansı, fırsatı olma

die Aussprache    gegen+(A): Bir şeye karşı görüş, fikir belirtme

die Aussprache    über+(A): Bir şey hakkında görüş bildirme, müzakare etme

die Ausstattung   mit+(D): Bir şey ile donatma, dekor etme, bir şeyi sağlama    

die Bedingung      für+(A)  : için koşul, şart

die Befähigung    zu+(D): -e yeterliliğin olması, yeteneğin olması          

die Beförderung zu+(D): Bir şeye/ yere terfi

die Befreiung aus+(D): Bir şeyden kurtulma: Die Befreiung der Inhaftierten aus dem Lager geschah in letzter Minute.

die Befreiung von+(D): Bir şeyden kurtuluş: Die Befreiung von 100 Geiseln war geglückt.

die Begegnung     mit+(D): -ile karşılaşma, temas, tanışma, kesişme

die Begründung  für+(A): -için sebebi, gerekçesi, nedeni          

die Bekanntschaft mit+(D): ile tanışma, arkadaş olma           

die Beliebtheit      bei+(D)  : -de –da sevilme , rağbet görme

die Belohnung     für+(A)  : – için ödül, süpriz Er bekam eine Belohnung für seine Arbeit.

die Belohnung     mit+(D): ödül ile, ödüllü    Man kann Kinder mit einer Belohnung motivieren

die Bemerkung    über+(A): – hakkında eleştiri, yorum

die Bemühung um+(A): -e için çaba, uğraşı

die Benennung    nach+(D): Birinin adıyla adlandırma

Die Benennung der Schule nach einem Politiker wurde abgelehnt.

die Berechtigung für+(A): – için izin, hak

die Bereitschaft   zu+(D)  : Bir şeye hazır olma

die Berufung auf+(A): Bir yere / kimseye dayanma, başvurma, bir yere atanma

die Berufung gegen+(A): – karşı temyiz, karşı çıkma

die Berufung zu+(D):Bir yere görevlendirme, çağırma

die Beschäftigung mit+(D): bir şeyle ilgilenme , meşgul olma

die Beschränkung auf+(A): -e sınır koyma, sınırlandırma      

die Beschwerde   über+(A): hakkında , ilgili şikayet.

die Besinnung auf+(A): Bir konuda düşünüş, şuur

die Bestrebung     nach+(D): bir şeye uğraş, çaba

die Beteiligung     an+(D): Bir yere katılma, iştirak    

die Bewerbung     auf+(A): -e başvuru

die Bezeichnung für+(A): Bir şeye verilen ad , nişan, etiket     

die Beziehung zu+(D): – ile ilişki

die Beziehung zwischen+(D): -arasındaki ilişki

die Bindung an+(A):-e bağ,             

die Bitte  an+(A): Birine , bir şeye yakarış, rica

die Bitte um+(A): Bir şey için rica

die Differenz zwischen+(D): – arasındaki fark , ayrım             

die Diskussion      über+(A): -üzerine münazara , tartışma       

die Distanz zu+(D): – e uzaklık       

die Distanz zwischen+(D): – arasınzdaki uzaklık

die Eifersucht auf+(A): Bir şeye olan kıskançlık

die Eignung für+(A): Bir şey için uygun, elverişli , kabiliyetli olma

die Eignung zu+(D): Bir şeye meyili olma, bir şeye kabiliyeti olma

die Einbindung    in+(A): -de birleşme, bütünleşme, dahil

die Einführung in+(A): -e giriş

die Einladung in+(A): -e davet

die Einladung zu+(D): -e katılma , davet

die Einmündung in+(A)     : -yere giriş, ağız

die Einschreibung an+(D): -e kaydolma

die Einschreibung in+(A): Kaydolma

die Einsicht in+(A): Bir şeyi anlama, idrak…

die Einsparung     an+(D)  : -de tasarruf, biriktirme

die Einstellung     zu+(D): -e tutum, bakış açısı

die Einweisung     in+(A): -e gönderme, sevk etme

die Einwirkung     auf+(A): -e etki, tesir

die Empfindlichkeit gegen+(A)        : -e karşı duyarlılık, hassasiyet

die Entfernung     von+(D): bir yerden uzaklık, bir yerden kaçma, ayrılma

die Entfernung     zwischen+(D): – arasında uzaklık

die Entlassung     aus+(D):-den çıkma, ayrılma, terhis, tahliye, taburcu

die Entscheidung für+(A): – için karar verme

die Entscheidung gegen+(A): -e karşı karar alma

die Entscheidung über+(A): – hakkında karar veme 

die Entschlossenheit zu+(D): -e azimli olma, kararlılık            

die Entschuldigung für+(A): bir şey için özür, af , mazeret dileme

die Erhöhung um+(A): bir seviyeye artma

die Erinnerung     an+(A): bir şeyin , bir durumun anısına

die Erklärung für+(A): – için açıklama

die Erkrankung    an+(D): -den hastalanma

die Ermächtigung zu+(D): -e yetkisi olma

die Ernennung     zu+(D): Bir yere atanma, tayin

die Erwiderung     auf+(A) : Bir şeye cevap, yanıt, karşılık

die Erziehung       zu+(D): Bir şeye eğitme

die Fähigkeit zu+(D): Bir şeye yeteneği olma

die Fahndung nach+(D): – için arama

die Flucht aus+(D): – den kaçma

die Flucht in+(A): Bir yere kaçma

die Flucht vor+(D): -den kaçma

die Folgerung aus+(D) :– in sonucu

die Forderung an+(A): -den talep,

die Forderung nach+(D):  -e talep

die Frage an+(A): birine soru

die Frage nach+(D): Bir şeye dair sorusu, davası, meselesi olmadie Freilassung aus+(D): -den bırakılma, serbest kalma, ayrılma      

die Freilassung     gegen+(A): Kefaletle salıverilme

die Freude an+(D): Bir şeyden haz, neşe, mutluluk duyma

die Freude auf+(A): Bir şeyi iple çekme

die Freude über+(A)           Die Freude über eine bestandene Klausur ist noch größer.

die Furcht vor+(D): -den kaçma

die Garantie für+(A): – için garanti

die Geduld bei+(D): -de sabır

die Geduld mit+(D): bir şey /kişi ile sabırlı olma, bir şeye /kişiye karşı sabır       

die Geheimhaltung gegenüber+(D): -e karşı gizleme, gizlilik, saklı tutma

die Gelegenheit    zu+(D): Bir şeye olanağın, fırsatın , şansın olması

die Gemeinsamkeit mit+(D): ile ortaklık,benzerlik    

die Genehmigung zu+(D): bir şeye izni, lisansı, müsadesi olma

 die Gewandheit in+(D): Bir alanda beceriklilik, yetenek, ustalık

die Gewissheit      über+(A): bir şey hakkında garanti, kesinlik, eminlik

die Gewöhnung   an+(A): e alışma

die Grenze zwischen+(D): – arasında sınır

die Grundlage für+(A): – için temel,esas

die Haftung für+(A): – için sorumluluk

die Herkunft aus+(D):- den kökeni olma

die Herrschaft      über+(A): – üzerinde hüküm sürme, -e sahip olma, yönetme  

die Hilfe bei+(D): Bir konuda yardım etme, destek verme

die Hoffnung auf+(A): Bir şeye , konuya dair umut

die Information   über+(A): bir şey hakkında bilgi

die Kapitulation vor+(D): Teslim olma, savaşta yenilgiyi kabul etme

die Klage auf+(A): Bir şeye savunma sunma, dava

die Klage  gegen+(A): -e karşı dava açma, şikayet etme

die Klage über+(A): hakkında şikayet.

die Klarheit über+(A): – hakkında netlik      

die Konsequenz aus+(D): – den sonucu, bir şeyin sonucu         .

die Konsequenz   für+(A): – için sonuçları

die Konzentration auf+(A): Bir şeye odaklanma

die Korrelation     zwischen+(D): Arasındaki ilişki, orantı

die Kritik an+(D): Bir şeye / kişiye eleştiri

die Lehre aus+(D): Bir şeyden öğreti, öğrenme, edinim

die Lehre von+(D): -den öğreti, bir şeye dayanan öğreti

 die Lesung aus+(D): – den bir bölüm, okuma

die Liebe zu+(D): Bir şeye / kimseye sevgi, aşk

die Literatur über+(A): bir şeyin literatür, bir şeyle ilgi yazılar

die Lust auf+(A): Bir şeye istek, arzu , zevk duyma

die Lust zu+(D)    : bir şeye niyet, istek, arzu

die Meldung  an+(A): Bir şeye rapor, haber verme.

die Meldung über+(A): Bir şey hakkında rapori bildirme, haber

die Mischung aus+(D): den karışım

die Mithilfe bei+(D): -de , da yardımcı olma, destek verme

die Mitsprache bei+(D): Bir alanda söz söyleme, konuşma, fikir

die Mitteilung an+(A): Bir yere / kişiye not, haber, mesaj yollama

die Möglichkeit    zu+(D): Bir şey için imkan, olanak

die Nachfrage nach+(D): Bir şeye talep

die Nachricht an+(A): Birine ,yere haber, ileti

die Nachricht über+(A): Bir şey hakkında, haber, ihbar

die Nachricht von+(D): -den haber, mesaj, ileti

die Nähe zu+(D): Bir yerin yakını  

die Neigung zu+(D): Bir şeye eğilim

die Neugier auf+(A): Bie şeye / kişiye merak              

die Notwendigkeit zu+(D): Bir şeye zorunluluk

die Orientierung an+(D): Bir alanda durum belirleme, yöneltme

die Pflicht zu+(D): Bir şeye zorunluluk, görev

die Produktion     von+(D): ürünlerin — den üretimi

die Prüfung auf+(A): Bir alanda test, inceleme, kontrol, sınav

die Prüfung in+(D)- alanda sınav

die Qualifizierung zu+(D): – alanında kalitelendirme, vasıflandırma

die Rache an+(D) – den intikam alma

die Rache für+(A): Bir şey için öc alma

die Reaktion auf+(A):- e tepki

die Rechnung für+(A): Bir şey için hesap, fatura.

die Rechnung über+(A): – nın üzerinde gelen hesap, fatura

die Rede von+(D): -den bahsetme, hakkında konuşma

die Reduktion auf+(A): – de azalma , küçülme, indirgeme

die Reflexion über+(A): hakkında düşünme , düşünüş

die Relation zwischen+(D): arasındaki ilişki

die Rettung vor+(D): bir şeyden kurtulma , kurtuluş

die Reue über+(A): Bir şeye tövbe

die Rücksicht auf+(A)       Bir şeye saygı

die Scheu vor+(D): Bir şeyden mahcup olma, utangaçlık duyma

die Schlussfolgerung aus+(D: – den sonuç çıkarma, çıkarım

die Schuld an+(D) : -de sorumlu olma, suçlu olma,

die Sehnsucht      nach+(D): -e özlem duyma

die Senkung um+(A) : oranında azalma , seviyesinde azalma

die Sorge um+(A): için endişe

die Spaltung in+(A): bölünme

die Spannung zwischen+(D): – arasındaki gergilik

die Steigerung um+(A): – ında artış

die Suche nach+(D): Bir şeyi arama

die Synthese aus/von+(D) : -den birleşim , sentez

die Synthese zwischen+(D)- arasındaki sentezleme

die Teilnahme an+(D): Bir şeye katılma

die Teilung in+(A): -lara ayırma

die Tendenz zu+(D): -e eğilim

die Trauer über+(A): bir şeye üzülme, keder

die Trauer um+(A): – için yas, üzüntü

die Treue zu+(D): Bir şeye minnettarlık, sadakat

die Übergabe an+(A): Bir yere, kişiye teslim

die Übersetzung in+(A)      : Bir dile çeviri

die Übersicht über+(A): Hakkında genel bir fikir, görüş

die Übertragung auf+(A): Bir yere / şeye aktarma, gelme, çeviri

die Umfrage unter+(D): – arasında yapılan anket     

die Unterhaltung mit+(D): – ile konuşma, muhabbet

die Unterscheidung zwischen+(D): -arasındaki fark  

die Untersuchung über+(A): bir şey üzerine, hakkında araştırma

die Urkunde über+(A): Bir şeye dair belge, evrak, bilgi

die Ursache für+(A): -için nedenler etkenler, sebepler

die Verantwortung für+(A): için sorumluluk

die Verarbeitung von+(D): Bir şeyin işlenmesi            

die Verarbeitung zu+(D): Bir şeyden mutlu , hoşnut olma

die Verbindung    mit+(D): – ile bağlantı

die Verheimlichung vor+(D): Bir şeyden / birinden gizleme

die Verleihung an+(A): Birine verme, bahşetme

die Verlobung mit+(D): -ile nişanlanma

die Verschwörung gegen+(A): -e karşı komplo, suikast

die Vertrautheit   mit+(D) : -ile aşina olma, ilişkili olma

die Verurteilung zu+(D):  Bir şeye hüküm     Die Verurteilung des Angeklagten zu einer Haftsrafe stieß auf heftige Kritik.

die Verwandtschaft mit+(D): – ile akrabalık

die Verwendung zu+(D) : Bir amaç için kullanım

die Verwunderung über+(A): Bir şeye hayret etme

die Voraussetzung für+(A): Bir şey için ön koşul

die Vorbereitung auf+(A): Bir şeye hazırlanma

die Vorstellung     von+(D): Bir şeyin tanıtımı, anlatımı, takdim edilmesi

die Wahl zu+(D): Bir şey için seçim

die Warnung vor+(D): Bir şey için uyarı

die Werbung für+(A): Bir şeyin reklamı

die Werbung um+(A): – yönelik reklam

die Wirkung auf+(A): Bir şey üzerindeki etki

die Wissenschaft von+(D) : Bir şeyin bilimi

die Zahlung an+(A): Birine , bir şeye ödeme

die Zulassung zu+(D): – e kabul, onay

die Zunahme an+(D): – de attış

die Zunahme um+(A): – lık artış , … seviyesinde artış

die Zurückhaltung bei+(D):- de alçakgönüllük, çekingenklik, geri durmak

die Zuständigkeit für+(A): -için sorumluluk yetki

die Zustimmung zu+(D): Bir şeye onay , kabul          

Feste Wortgruppe

Abbitte f.

– Abbitte leisten: sich entschuldigen : af dilemek , özür dilemek

Abfuhr f.

– jdm. eine Abfuhr erteilen: jdn. Abweisen:  Birini baştan savmak, reddetmek

– sich eine Abfuhr holen: abgewiesen werden: Reddedilmek

Abgang m.

– einen Abgang machen: weggehen, abhauen: ortadan kaybolmak

Abhängigkeit f.

– in Abhängigkeit geraten: abhängig werden: bağlı, bağımlı olmak

– sich in Abhängigkeit befinden: abhängig sein: bağlı olmak

– zu (einer) Abhängigkeit führen:  abhängig machen: bağımlı, bağlı yapmak

Abhilfe f.

– Abhilfe schaffen / leisten: ein Problem beseitigen: Bir sorunu gidermek

– für Abhilfe sorgen:  dafür sorgen, dass ein Problem gelöst wird.

Abkommen n.

– ein Abkommen schließen/treffen:  anlaşma yapmak

Abmachung f.

– eine Abmachung treffen: etw. verabreden: bir şey kararlaştırmak

Ablehnung f.

– auf Ablehnung stoßen: abgelehnt werden: reddedilmek

Abrede f.

– etw. in Abrede stellen:etw. abstreiten, etw. leugnen: bir şeyi inkar etmek

Abreibung f.

– jdm. eine Abreibung verpassen: jdn. verprügeln, jdn. züchtigen: birini döverek cezalandırmak, dövmek

Absage f.

– jdm. eine Absage erteilen: jdm. absagen: daha önceden kararlaştırılmış bir ziyarete veya toplantıya gelemeyeceğini bildirmek

Abscheu m. (selten: f.)

– mit Abscheu erfüllen: ekeln, anwidern: tiksindirmek

Abschied m.

– Abschied nehmen von+D: sich verabschieden von+D: vedalaşmak

– seinen Abschied einreichen: kündigen, seinen Rücktritt

bekannt geben: ayrılacağını bildirmek

– seinen Abschied nehmen:zurücktreten, in Pension

gehen: vedalaşmak

Abschluss m.

vor dem Abschluss stehen: bald abgeschlossen werden: yakında karara varılacak olması

– etw. zum Abschluss bringen: bir şeyi bitirmek

– zum / zu einem Abschluss kommen: sona gelmek, -ile bitirmek

Abschuss m.

– jdn. zum Abschuss freigeben: jdn. nicht mehr beschützen,

sich nicht mehr schützend vor jdn. stellen: birini artık korumamak

Abschussliste f.

– auf der Abschussliste stehen: bedroht sein (mit Verlust seines Lebens, seiner Position etc.): ile tehdit etmek

Absicht f.

– die Absicht haben: etw. beabsichtigen: bir şeyi amaçlamak

– sich mit einer Absicht tragen: etw. beabsichtigen, vorhaben: aklından geçirmek, niyetinde olmak

IAbstand m.

– Abstand halten: nicht zu nahe kommen: yakına gelmemek, mesafe bırakmak

– Abstand gewinnen sich (emotional ) entfernen von+D: duygusal olarak uzaklaşmak

– Abstand nehmen von+D : einen gefassten Plan nicht ausführen, von einem Vorhaben ablassen: bir şeyi yapmaktan kaçınmak.

Abstimmung f.

– etw. zur Abstimmung bringen: abstimmen lassen über+A: Bir  şeyi oylamak

– zur Abstimmung kommen: abstimmen über+A: seçime gitmek

Abstriche Pl.

– Abstriche machen : (seine Erwartungen) reduzieren, sich beschränken: kısıtlamak, beklentileri düşürmek

Acht f.

– etw. außer Acht lassen: etw. nicht beachten, ignorieren: göz ardı etmek

– sich in Acht nehmen vor+D: sich hüten, vorsichtig sein: dikkatli olmak, korunmak

Achtung f.

– jdm. Achtung erweisen: jdn. hoch achten, jdn. respektieren, jdn. ehren: birne saygı duymak, hürmet etmek

Ader f.

– eine Ader haben für+A:Talent haben für+A: bir şey için kabliyeti olmak

– jdn. zur Ader lassen: jdn. bluten lassen, jdn. schröpfen, jdn. ausbeuten: faydalanmak, kanını emmek, para koparmak

Adresse f.

– an der richtigen Adresse sein  die zuständige/kompetente Person Ansprechen: yetkili kişi ile konuşmak

– an der falschen Adresse sein/an die falsche Adresse geraten: sich die falsche Person/Institution suchen: yanlış kişiyi, yeri kişide, yerde aramak

Affäre f.

– sich aus der Affäre ziehen: sich herausreden können, einer

Bestrafung/Schwierigkeit entgehen können:  zor bir durumdan kurtulmak, sorumluluktan uzaklaşmak

Affe m.

– sich zum Affen machen: sich lächerlich machen, überreagieren: dalga geçmek,

Ahnung f.

– keine Ahnung/nicht die leiseste Ahnung haben: (gar) nichts wissen, keine Information haben, nichts ahnen: bilgisi, fikri olmamak

– eine Ahnung haben von+D  etw. verstehen, etw. überblicken: hakkında bilgisi olmak

Aktion f.

– in Aktion treten: aktiv werden: aktif olmak

Akzent m.

– einen Akzent setzen: etw. Wichtigste hervorheben, das Augenmerk lenken auf+A: vurgulamak

– einen Akzent legen auf+A: etw. betonen, etw. hervorheben, etw. unterstreichen: vurgulamak, altını çizmek

Alarm m.

– Alarm schlagen/geben: alarmieren, zusammenrufen, um Hilfe rufen: alarm vermek,  yardım çağırmak

Amok m.

– Amok laufen: durchdrehen, den Kopf verlieren, toben: aklını oynatmak, öfkelenmek, kudurmak

Amt n.

– ein Amt ausüben/bekleiden/innehaben: amtieren (als): olarak görev başında bulunmak

Andeutung f.

– eine Andeutung machen: etw. andeuten, nicht genau sagen: belirtmek, çıtlatmak, tam olarak söylememek

Anerkennung f.

– jdm. Anerkennung zollen: jdm. anerkennen, achten: birine karşı takdir nişanesi göstermek, hürmet etmek

– Anerkennung finden: anerkannt werden: tanınmış olmak

Anfang m.

– den/einen Anfang machen: Bir şeye başlamak

– einen Anfang nehmen: anfangen: başlamak

Anforderungen Pl.

– Anforderungen stellen an+A: etw. verlangen/fordern von+D: Bir şeyi istemek, talep etmek

Angebot n.

– ein Angebot ausschlagen: eine Offerte ablehnen: teklifi reddetmek

– jdm. ein Angebot unterbreiten/machen: jdm. etw. offerieren, anbieten:  teklif etmek, sunmak

Angaben Pl.

– Angaben machen zu+D: etw. mitteilen, sagen, angeben: paylaşmak, söylemek

Angriff m.

– einen Angriff führen auf+A/gegen+A.:jdn./etw. angreifen: birine, bir şeye saldırmak

– etw. in Angriff nehmen: etw. anfangen, etw. beginnen: bir şeye başlamak

Angst f.

– Angst haben: sich fürchten, ängstigen: korkmak

– jdm. Angst einflößen/einjagen:jdn. ängstigen, jdn. erschrecken: birini korkutmak

– vor Angst umkommen:sich große Sorgen machen: büyük endişe duymak, çok endişelenmek

– in Angst (und Schrecken) versetzen: große Angst erzeugen: büyük korkuya sebep olmak

– es mit der Angst zu tun bekommen  den Mut verlieren, verzweifeln: cesaretini kaybetmek, ümitsizliğe düşmek

Anklage f.

– Anklage erheben gegen+A:jdn. anklagen: birini dava etmek, suçlamak

– unter Anklage stehen:angeklagt sein: sanık olmak

Anklagebank f.

– auf der Anklagebank sitzen: angeklagt sein, beschuldigt werden: suçlu olmak

Anklang m.

– (großen) Anklang finden  Zustimmung finden, beliebt sein: sevilmek, popüler olmak

Anlass m.

– Anlass geben zu+D: veranlassen, bewirken: etkilemek

– zum Anlass nehmen: als Grund nenen: neden olarak adlandırmak, görmek

Anmarsch m.

– im Anmarsch sein: bevorstehen, sich nähern: bir olayın arefesinde olmak, yaklaşmak

Anordnung f.

– eine Anordnung treffen: etw. anordnen, befehlen: emretmek, talimat vermek, tayin etmek

Anregung f.

– die/eine Anregung bekommen: inspiriert werden, ermutigt werden: esinlenmek, yüreklenmek

– eine Anregung geben: esinlenmek, teşvik etmek, gaz vermek

Anschauung f.

– zu einer Anschauung gelangen: sich eine Meinung bilden, zu einem Schluss kommen: sonuca varmak, bir fikri, oluşturmak

Anschein m.

– den Anschein haben: scheinen, aussehen, als ob …: – miş gibi görünmek

– den/einen Anschein erwecken: einen bestimmten Eindruck machen, scheinen: göstermek, belirtmek, görünmek

Anschlag m.

– einen Anschlag verüben: suikast düzenlemek, yapmak

Anschluss m.

– den Anschluss verlieren/verpassen: geride kalmak, başkalarının arkasında kalmak

– Anschluss bekommen: ilişki kurmak (sosyal )

Ansehen n.

– zu Ansehen gelangen/kommen: angesehen, renommiert werden: tanınmak, ünlenmek

Ansicht f.

– eine Ansicht haben zu+D: etw. meinen, Denken: demek, istemek, kastetmek, düşünmek

– zu einer Ansicht gelangen/kommen: sich eine Meinung bilden, zu einem Schluss kommen: fikir oluşturmak

Anspielung f.

– eine Anspielung machen auf+A: etw. indirekt ansprechen, anspielen auf+A: ima etmek, kinayel, konuşmak, dolaylı anlatmak

Anspruch m.

– den/einen Anspruch haben: berechtigt sein: hak sahibi, yetkili olmak

– etw. (für sich) in Anspruch nehmen: etw. beanspruchen, etw. für sich haben wollen: hak idda etmek, istemek

– etw. nimmt jdn. in Anspruch: jd. ist beschäftigt mit+D: ile ilgili, meşgul olmak.

– Anspruch erheben auf+A :etw. beanspruchen, etw. fordern: bir şeyi istemek, talep etmek

Ansprüche Pl.

– Ansprüche stellen an+A: verlangen/fordern von+D: -den talep etmek, istemek

Anstalten Pl.

– Anstalten machen zu+D: vorbereiten, sich anschicken: hazırlamak, bir şeyi yapmaya koyulmak

Anstoß m.

– den Anstoß geben zu+D: etw. anstoßen, initiieren: girişmek, önayak olmak

– Anstoß erregen: missfallen: hoşa gitmemek

– Anstoß nehmen an+D: sich durch etw. gestört fühlen: -e ağrına gitmek, -e küsmek, gücenmek

Anstrengung f.

– eine Anstrengung unternehmen: sich bemühen/anstrengen: zahmet etmek, çaba harcamak, gayret etmek

Anteil m.

– Anteil nehmen an+D: mitfühlen, etw. bedauern: duygularını paylaşmak, birisine üzülmek

Antrag m.

– einen Antrag stellen auf+A: etw. beantragen: dilekçe ile talep etmek

Antwort f.

– eine Antwort bekommen/erhalten auf+A: etw. beantwortet bekommen: cevap almak

– die/eine Antwort geben auf+A: antworten:  cevaplamak

– die Antwort schuldig bleiben: nicht antworten (können): cevaplayamamak, cevapsız kalmak

Anweisung f.

– eine Anweisung ausführen: nach Anweisung handeln: talimat yerine getirmek Wenn alle Anweisungen korrekt ausgeführt wurden, hören

Sie einen Signalton.

– eine Anweisung bekommen/erhalten: instruiert/angewiesen werden: talimat almak, direktif almak

– eine Anweisung geben: instruieren/anweisen: direktif vermek.

Anwendung f.

– Anwendung finden: angewendet werden: uygulanmak, uygulamak

zur Anwendung kommen: angewendet werden: kullanılmak, uygulamak

Anzahlung f.

– eine Anzahlung leisten: etw. anzahlen, einen ersten Anteil bezahlen: ön ödeme yapmak

Anzeige f.

– Anzeige erstatten: anzeigen, der Polizei melden: beyan etmek, ihbar etmek

eine Anzeige aufgeben: inserieren: ilan vermek

– etw. zur Anzeige bringen: anzeigen, der Polizei melden: beyan etmek, ihbar etmek

– zur Anzeige kommen: angezeigt werden

Nach umfangreichen Ermittlungsarbeiten kam der Fall zur

Anzeige.

Arbeit f.

– die Arbeit aufnehmen: die Arbeit beginnen: işe başlamak

Das Komitee will Ende der Woche die Arbeit aufnehmen.

– die Arbeit ausführen: die Arbeit machen: iş yapmak

– die Arbeit einstellen an+D: bir şeydeki çalışmayı durdurmak

– eine Arbeit leisten: arbeiten: çalışmak

– an die Arbeit gehen/sich an die Arbeit machen: mit der Arbeit anfangen: işe gitmek, işe /çalışmaya başlamak

– in Arbeit geben: machen lassen: iş vermek,  yaptırtmak.

– in Arbeit sein: noch nicht fertig sein, gerade bearbeitet werden: çalışıyor olmak

– sich in Arbeit befinden: noch nicht fertig sein, gerade bearbeitet werden: işte olmak, çalışıyor olmak, devam etmek

Der Gesetzesentwurf befindet sich noch in Arbeit.

– etw. in Arbeit haben: gerade etw. bearbeiten, beschäftigt sein: meşgul olmak

Ärger m.

– Ärger bekommen: in eine sehr unangenehme Situation kommen: sorun yaşamak

– jdm. Ärger bereiten/machen: jdn. ärgern: birini kızdırmak

– seinen Ärger auslassen an+D: sich abreagieren an+D: hırsı geçmek, siniri geçmek.

Arm m.

– jdn. auf den Arm nehmen: jdn. verhöhnen, jdn. narren, jdn. ärgern: birisini aşağılamak, dalga geçmek, kızdırmak.

– jdn. in den Arm fallen: jdn. behindern, jdn. sabotieren: birini engellemek , sabote etmek

Arme Pl.

– jdm. unter die Arme greifen: jdn. unterstützen, jdm. beistehen, jdm. helfen: birini desteklemek

– die Beine unter die Arme nehmen: schnell weglaufen: hızlıca kaçmak

Ärmel m.

– etw. aus dem Ärmel schütteln: improvisieren, ohne Vorbereitung/ sehr schnell etw. machen: doğaçlamak, hazılıksız hızlıca yapmak

Armutszeugnis n.

– ein Armutszeugnis sein: ein Beweis für jds. seine Unfähigkeit: aciz olmak

Die Behauptung, besser eine schlechtes Gesetz als keines, ist ein politisches Armutszeugnis, und sie ist falsch.

Art f.

– aus der Art schlagen: anders sein als der Rest ( der Familie): diğerlerinden farklı olmak, (aile)

– keine Art sein: falsch/unhöflich sein: kaba olmakDas ist einfach keine Art. So kannst du dich diesen Leutengegenüber nicht benehmen.

Atem m.

– Atem holen: einatmen: nefes almak

– Atem schöpfen: rasten, pausieren, verschnaufen: ara vermek, dinlenmek, mola vermek

– außer Atem sein: atemlos sein, erschöpft sein: nefessiz kalmak

– nach Atem ringen: aufgeregt sein, atemlos sein: nefessiz kalmak, telaşlı, heyecanlı olmak.

Attentat n.

– ein Attentat verüben/begehen: jdn. ermorden (oft politisch motiviert) Birini öldürmek (politik)

– ein Attentat vorhaben auf+A: jdn. um einen großen/schwierigen Gefallen bitten: Birini zor ya da büyük bir durum için çağırmak

Ich habe ein Attentat vor auf dich. Ich wollte dich nämlich bitten, mir am Wochenende beim Umzug zu helfen.

Aufbau m.

– sich im Aufbau befinden: organize olmak,  etmek.

Auffassung f.

– zur Auffassung gelangen/kommen: sich eine Meinung bilden: bir fikri oluşturmak

Aufführung f.

– zur Aufführung bringen: aufführen: sahneye koymak

– zur Aufführung gelangen/kommen: aufgeführt werden: tiyatro oyunu olarak oynanmak

Aufmerksamkeit f.

– Aufmerksamkeit erregen: auffallen, von sich reden machen: göze çarpmak

– jdm./etw. Aufmerksamkeit schenken: jdn./etw. beachten, sich konzentrieren auf+A: bir şeye konsantre olmak, dikkat etmek

Aufnahme f.

– Aufnahme finden: aufgenommen werden: kaydedilmek

Wir haben viel Material gesammelt, aber nicht alles wird Aufnahme

Aufregung f.

– in Aufregung geraten: aufgeregt/nervös werden: sinirli, gergin olmak.

– jdn. in Aufregung versetzen:jdn. aufgeregt/nervös machen: sinirlendirmek

Aufruhr m.

– in Aufruhr versetzen: aufwühlen, große Aufmerksamkeit erregen, protestieren/rebellieren lassen: birini heyecanlandırmak, isyan ettirmek, büyük dikkat uyandırmak

 Aufsehen n.

– Aufsehen erregen/erwecken: auffallen, beeindrucken: etkilemek

Aufsicht f.

– Aufsicht führen: beaufsichtigen: kontol etmek, dikkat etmek, gözetlemek

– unter Aufsicht stellen: beaufsichtigen lassen, beobachten: kontrol ettirmek, gözlemlemek

– unter Aufsicht stehen: beaufsichtigt werden: denetlenmek, gözetlenmek

Aufstellung f.

– Aufstellung nehmen: sich aufstellen: dikilmek, sıralanmak

Auftrag m.

– den/einen Auftrag ausführen: nach Auftrag handeln, die Arbeit erledigen:.işi bitirmek

– jdm. einen Auftrag geben/erteilen: jdn. beauftragen: birine bir şeyi havale etmek, görevlendirmek

– etw. in Auftrag geben: etw. machen lassen: Bir şeyi yaptırmak

Auftrieb

– jdm. (neuen) Auftrieb geben: jdn. (wieder) motivieren/bestärken: Birini motiv etmek, güçlendirmek

Aufwand m.

– (großen) Aufwand (be)treiben: sich anstrengen, sich sehr einsetzen, viel aufwenden: çaba harcamak, desteklemek

Aufwärtstrend m.

– sich im Aufwärtstrend befinden: im Trend liegen, gute Geschäfte machen: iyiye gitmek, işlerin düzelmesi

Aufwind m.

– sich im Aufwind befinden: sich in einer aufsteigenden Entwicklungsphase befinden: gelişme safhasında olmak

Auge n.

– ein Auge werfen auf+A: beobachten, sich interessieren für+A: gözlemlemek, ilgi duymak

– ein Auge haben für+A: etw. richtig beurteilen/einschätzen: bir şeyi doğru değerlendirmek, tahmin etmek

– ein Auge werfen auf+A eine Absicht haben mit+D, sich etw./jdn. genau ansehen: bir şeye amcı olmak, göz önünde tutmak

– ins Auge stechen/fallen: auffallen, auffällig sein: Göze çarpmak

– (noch einmal) ein Auge zudrücken: milde sein, nicht bestrafen: ılımlı olmak, cezalandırmamak

– ins Auge gehen: schief gehen, negative Konsequenzen: başarısız olmak

– kein Auge zumachen/schließen (können): nicht schlafen (können) : uyuyamamak

Augen Pl.

– jdm. die Augen öffnen: jdm. eine unliebsame Wahrheit mitteilen, jdn. desillusionieren: birini gerçeğe döndürmek, gözünü açmak.

– jdm. etw. vor Augen führen jdm. etw. zeigen, jdm. etw. beweisen: birini bir şeyi göstermek, kanıtlamak

– die Augen offen halten/aufmachen: wachsam sein, sich in Acht nehmen: uyanık olmak, tetikte olmak

– jdn. nicht aus den Augen lassen: jdn. ständig beobachten: sürekli gözlemlemek

– seine Augen vor+D verschließen: etw. nicht sehen wollen, etw. ignorieren: göz ardı etmek

sich etw. vor Augen führen: sich bewusst werden: bilinçli olmak

– die Augen verdrehen: wortlos sein Missfallen ausdrücken: hoşnutsuzluğunu konuşmadan belli etmek

Immer wenn Max über sein Hobby zu erzählen anfängt, verdreht

Julia die Augen, weil sie so genervt ist.

– feuchte Augen bekommen: gerührt, ergriffen, sentimental sein: duygulu, hisli olmak

Augenschein m.

– etw. in Augenschein nehmen: etw. ansehen, etw. mustern: anlamak, bakmak, gözden geçirmek

Ausdruck m.

– etw. zum Ausdruck bringen: etw. sagen, etw. ausdrücken,, etw. mitteilen: söylemek, vurgulamak, paylaşmak.

– einem Gefühl etc. Ausdruck verleihen: ein Gefühl etc. Ausdrücken: hislerini açıklamak

Ausflug m.

– einen Ausflug machen/unternehmen: kurz verreisen, wandern, kurz wegfahren: kısa seyahat etmek, dolaşmak

Ausführungen Pl.

– Ausführungen machen: etw. erklären/ausführen: bir şeyi açıklamak, ayrıntılı olarak anlatmak, icra etmek

Auskunft f.

– jdm. (eine) Auskunft geben/erteilen: jdn. informieren: birini bilgilendirmek

Aussage

– eine Aussage machen: aussagen, behaupten: açıklamak, beyan etmek, idda etmek

Ausschlag m.

– den Ausschlag geben: die letztendliche Entscheidung bringen: sonunda karar vermek

Aussicht f.

– etw. in Aussicht haben/Aussicht haben auf+A: die Chance haben auf+A

Stimmt es, dass du jetzt eine bessere Stelle in Aussicht

hast?

– jdm. etw. in Aussicht stellen: jdm. etw. ankündigen,  jdm. etw. versprechen: birine bir şey bildirmek, vaad etmek

Auswahl f.

– eine Auswahl treffen: etw. auswählen: bir şeyi beğenmek, seçmek tercih etmek

– zur Auswahl stehen: als Alternative existieren: alternativ olarak var olmak

– zur Auswahl stellen: auswählen lassen: seçim yaptırtmak, bu şansı vermek

Auswirkung f.

– eine Auswirkung haben auf+A: sich auswirken auf+A: etki yapmak, tesir yapmak.

Bad n.

– ein Bad nehmen:baden: banyo yapmak, denize girmek.

Bahn f.

– sich Bahn brechen: sich durchsetzen: başarılı olmak, başarmak

– auf die schiefe Bahn geraten: sich gesetzeswidrig verhalten, sich mit zweifelhaften Leuten einlassen: kanunlara aykırı hareket etmek

– freie Bahn haben: keine Hindernisse im Weg haben: engel olmamak

Bahnhof m.

– nur Bahnhof verstehen : nichts verstehen: hiçbir şey anlamamak

Ball m.

– am Ball bleiben: an einer Sache dranbleiben, moderne Entwicklungen nicht verpassen: modern gelişmeleri kaçırmamak, takip etmek

Bann m.

– einen Bann brechen: eine kritische Situation überstehen: kritik bir durumu atlatmak,  gçirmek

Bär m.

– jdm. einen Bären aufbinden: jdn. täuschen, narren: birini aldatmak, dalga geçmek

Bau m.

– im Bau sein/sich in Bau befinden: gebaut werden: inşa ediliyor olmak, etmek

Beachtung f.

– jdm./etw. Beachtung schenken: jdn. /etw. beachten: bir şeyi, birini hesaba katmak

Bearbeitung f.

– in Bearbeitung sein: gerade bearbeitet werden, noch nicht abgeschlossen sein: henüz bitirilmemiş, üzerinde çalışılıyor olmak.

Bedenken Pl.

– Bedenken haben:zögern, schwanken, unsicher sein: geciktirmek, bekletmek, emin olmamak

– Bedenken anmelden: zur Vorsicht raten: dikkatli olmayı öğüt etmek

Bedingung f.

– eine Bedingung/Bedingungen stellen: etw. verlangen, bestehen auf+D: talep etmek, istemek

Wenn du solche Bedingungen stellst, werden wir nie zu einer

Einigung kommen.

Bedrängnis f.

– in Bedrängnis geraten/kommen: Probleme bekommen: sorunlarla karşılaşmak, sorun çıkması.

– jdn. in (arge) Bedrängnis bringen: jdn. in Schwierigkeiten bringen: Birini zor duruma düşürmek

Befehl m.

– einen Befehl ausführen (für Computer): einen Programmbefehl geben / das Programm arbeitet nach Befehl: Bilgisayaralarda program emri vermek, programların komutlarla çalışması

– einen Befehl befolgen: gehorchen, nach Befehl handeln: itaat etmek

– jdm. einen Befehl erteilen: jdm. etw. befehlen: birine bir şey emretmek

– unter jds. Befehl stehen  jdm. Programmbefehl, kommandiert werden von+D: emrinde olmak, -dan emir almak.

Begeisterung f.

– in Begeisterung geraten: begeistert werden von+D, sich begeistern für+A: : -den etkilenmek, hoşlanmak,  için coşmak

– jdn. in Begeisterung versetzen: jdn. begeistern, begeistert machen. Birini etkilemek

– vor Begeisterung sprühen: sehr begeistert sein: çok hoşlamış olmak

Begriff m.

– (k)ein Begriff sein: (nicht) kennen, tanımak, tanımamak

Tut mir leid, aber dieser Name ist mir absolut kein Begriff.

– einen Begriff haben von+D :sich etw. vorstellen können: tanıtabilmek, takdim edebilmek, anlatabilmek

– im Begriff sein: gerade anfangen: -üzere olmak

Die Umwelttechnologien sind im Begriff, zur neuen Leitindustrie

in der Bundesrepublik zu werden.

Begriffe Pl.

– sich keine Begriffe machen (können) von einer Sache: sich etw. nicht vorstellen (können): bir şeyi tasavvur edememek

Behauptung f.

– eine Behauptung aufstellen: etw. behaupten: bir şeyi savunmak, idda etmek

Beifall m.

– Beifall ernten für: Lob/Beifall bekommen für+A: Övgü, alkış almak

– Beifall finden: Zustimmung bekommen, gelobt werden: onaylanmak

– jdm./etw. Beifall spenden: jdm./etw. applaudieren: birini bir şeyi alkışlamak.

– jdm. Beifall zollen: jdn. loben, jdn. bewundern: birini övmek, birini beğenmek

Beileid n.

– jdm. sein Beileid aussprechen/ausdrücken/bekunden: kondolieren, jdm. sein Mitgefühl ausdrücken: başsağlığı dilemek, duygularını paylaşmak

Bein n.

– jdm. ein Bein stellen: Schaden zufügen: zarar vermek.

– sich kein Bein ausreißen: çaba göstermemek

Beine Pl.

– etw. auf die Beine stellen: etw. organisieren, aufbauen: organize etmek

– wieder auf die Beine kommen: genesen:  atlatmak, iyilişmek

– auf den Beinen sein: nicht mehr im Bett liegen, unterwegs sein: yatakta olmamak, kalkmak, yollarda olmak,  ayakta olmak

Beispiel n.

– sich ein Beispiel nehmenan+D: jdn. zum Vorbild nehmen, jdm. nacheifern: izinden gitmek, örnek almak

Beistand m.

– jdm. Beistand leisten: jdm. helfen, jdm. beistehen: birine yardım etmek

Beitrag m.

– (s)einen Beitrag leisten: mithelfen, beitragen, sich beteiligen, spenden: katkıda bulunmak

Belohnung f.

– eine Belohnung aussetzen: eine Belohnung versprechen: ödül belirlemek, ödül sözü vermek

Bekenntnis n.

– ein Bekenntnis ablegen: sich bekennen zu+D itiraf etmek, kabullenmek, günah çıkarmak, itiraf etmek …

Bemerkung f.

– eine Bemerkung machen/fallen lassen: etw. sagen, etw. äußern, etw. bemerken: beyan etmek,  söylemek, vurgu yapmak

Beobachtung f.

– unter Beobachtung stehen: beobachtet werden: gözlemlenmek

– jdn. unter Beobachtung stellen: beobachten lassen, beobachtet werden: gözlem altında tutmak

Beobachtungen Pl.

– Beobachtungen anstellen: etw. beobachten: bir şeyi gözlemlemek

Berechnungen Pl.

– Berechnungen anstellen: etw. berechnen: bir şeyi hesaplamak, hesaba katmak

Bericht m.

– jdm. Bericht erstatten: jdm. etw. mitteilen, berichten: bir şeyi paylaşmak, bildirmek

Beruf m.

– einen Beruf ergreifen: einen Beruf erlernen: bir mesleği öğrenmek

– einen Beruf ausüben : in einem Beruf tätig sein: Bir mesleği yapmak

Berufung f.

– Berufung einlegen gegen+A: gegen ein Urteil (formell) protestieren : bir hükme karşı çıkmak

– in die Berufung gehen: nach einem Urteil in die nächste Instanz gehen: karardan sonra en yakın mahkemeye gitmek,

Berührung f.

– in Berührung kommen mit+D: etw. berühren, Kontakt haben: bir şeye dokunmak, bağı olmak,

Beschäftigung f.

– die/eine Beschäftigung aufnehmen: die Beschäftigung/Arbeit beginnen: Bir meşgaleye, işe başlamak

Bescheid m.

– Bescheid wissen über+A :etw./jdn. kenen: Bir şeyi , birini bilmek, tanımak, haberi olmak

– jdm. Bescheid geben/sagen: jdn. informieren: birini bilgilendirmek.

Bescheinigung f.

– jdm. eine Bescheinigung ausstellen: jdm. etw. bescheinigen. Birine bir şeyi yazılı belge olarak vermek, onaylamak

Beschlag m.

– jdn. mit Beschlag belegen: jdn. beschäftigen, jdn. vereinnahmen: çalıştırmak, birisini çıkarı için kullanmak

– etw. in Beschlag nehmen: sich etw. nehmen, etw. besetzen: Bir şeye sahip olmak, işgal etmek

Beschluss m.

– einen Beschluss fassen: beschließen: karar vermek

Beschuldigungen Pl.

– Beschuldigungen erheben gegen+A: jdn. beschuldigen: birini suçlamak

Beschwerde f.

– Beschwerde einlegen/führen gegen+A:sich beschweren über+A, etw. beanstanden: Bir şey hakkında şikayet etmek

Besinnung f.

– die Besinnung verlieren: bewusstlos werden: bilinçsiz olmak, bilinci kaybetmek

– jdn. zur Besinnung bringen: jdn veranlassen, sich zu besinnen, jdn. beruhigen.aklını başına getirmek, sakinleştirmek

– zur Besinnung kommen sich besinnen/beruhigen / aus der Bewusstlosigkeit erwachen: dinlenmek, düşünmek, bilinçsizlikten uyanmak, kendine gelmek.

Besitz m.

– etw. in Besitz haben: etw. besitzen, bei sich haben: bir şeye sahip olmak, işgal etmek.

– etw. in Besitz nehmen: etw. an sich nehmen, etw. einstecken: cebine atmak, almak

– Besitz ergreifen von+D: sich etw. aneignen: benimsemek, elde etmek, ele geçirmek.

– sich im Besitz befinden :etw. besitzen: sahip olmak

Besorgung f.

– eine Besorgung machen: etw. besorgen, etw. machen: bir şeyi tedarik etmek

Beste n.

– sein Bestes geben tun: alles tun, was man kann, sich bemühen: yapabileceği için çaba harcamak

– jdn. zum Besten halten: jdn. verspotten, jdn. ärgern: birini sinirlendirmek, alay etmek.

Besuch m.

jdn. einen Besuch abstatten: jdn. besuchen: birini ziyaret etmek

Betonung f.

– die Betonung auf etwas legen:etw. betonen, pointieren: bir şeyi vurgulamak.

Betracht m.

– etw. in Betracht ziehen:etw. überlegen, etw. erwägen: bir şeyi düşünmek, düşünüp taşınmak

– (nicht) in Betracht kommen: (k)eine Möglichkeit/Option sein. Herhangi bir olanak , seçenek olmaması, olması

Betrieb m.

– etw. außer Betrieb setzen: etw. abschalten, etw. lahm legen: bir şeyi kapatmak, aksatmak, engellemek

– etw. in Betrieb setzen: etw. einschalten, aktivieren: çalıştırmak, aktif hale getirmek

– in Betrieb sein: arbeiten, produzieren, funktionieren: çalışmak, üretmek

– den Betrieb einstellen: aufhören zu produzieren: üretimi durdurmak

Beute f.

– leichte Beute sein für jdn. : problemlos zu fangen/rauben sein, einfach eingenommen werden: sorunsuz bir şekilde soymak, yakalamak

– auf Beute ausgehen: jagen, auf die Jagd gehen: avlamak, ava gitmek

Bewegung f.

– in Bewegung sein: sich bewegen: hareket etmekDas Wasser war in ständiger Bewegung.

– sich in Bewegung setzen: eine Bewegung beginnen, loslaufen, losfahren: Bir harekete başmak, koşamaya başlamak, hareket etmek

Langsam setzte sich die alte Lokomotive in Bewegung.

Beweis m.

– den Beweis antreten/liefern für+A: etw. beweisen, nachweisen: bir şeyi kanıtlamak

– etw. unter Beweis stellen:etw. demonstrieren, zeigen, beweisen: belgelemek, kanıtlamak

Beziehung f.

– in Beziehung stehen mit+D: verbunden sein mit+D: bağlı olmak, ilişki içinde olmak

– in Beziehung setzen zu+D:verbinden, einen Bezug herstellen: bağlamak, ilişki kurmak

– in Beziehung treten mit+D: sich verbinden mit+D, Kontakt herstellen mit+D: bağ kurmak, ilişki kurmak

Bild n.

– sich ein Bild machen: sich etw. vorstellen, sich etw. bewusst machen: anlatmak, tasvir etmek

– ein falsches/schiefes Bild haben von+D: falsche Vorstellungen haben von+D: bir şey hakkında yanlış tasvirlerde, anlatılarda bulunmak

Du hast ein völlig falsches Bild von ihm. Er ist nämlich tatsächlich

sehr nett.

– im Bilde sein: informiert sein, wissen: bilgili olmak, bilmek

Blankoscheck m.

– jdm. einen Blankoscheck ausstellen: jdm. gewähren lassen, alles (ungestraft) zulassen: tam izin ya da özgürlük vermek

Blick m.

– einen Blick werfen auf +A: jdn./etw. kurz ansehen, jdn./etw. taxieren: birini, bir şeyi değerlendirmek

Wirf doch bitte mal einen Blick auf dieses Foto! Kennst du

diese Leute?

Blickfeld n.

– ins Blickfeld geraten: Aufmerksamkeit erregen, interessant werden: dikkat uyandırmak, ilginç olmak.

Blöße f.

– jdm. (k)eine Blöße bieten:jdm. gegenüber (k)eine Schwäche zeigen: birine karşı zayıflık göstermek ya da göstermem.

Blut n.

– ruhig Blut bewahren: sich zusammenreißen, ruhig bleiben, nicht nervös werden: sakin olmak, sinirli olmamak, serin kanlı olmak

– jds. Blut/das Blut vergießen: jdn. töten, jdn. opfern, jdn.töten lassen: birini öldürmek, kurban etmek, öldürtmek

Bockshorn n.

– jdn. ins Bockshorn jagen: jdn. erschrecken, jdn. ängstigen, jdn. einschüchtern: birini korkutmak

– sich nicht ins Bockshorn jagen lassen: sich nicht einschüchtern lassen: korkutmamak

Boden m.

– auf dem Boden/der Erde bleiben: realistisch bleiben, sich nicht zu viel einbilden, nicht abheben: gerçekçi olmak, ayakları yere basmak

– am Boden sein: kaputt/deprimiert sein: bozuk, umutsuz olmak

– jdn. zu Boden strecken/schlagen/werfen: jdn. niederschmettern, umhauen: yere düşürmek, indirmek

zu Boden.

– zu Boden gehen: fallen, stürzen, niedergeschlagen werden: düşmek, alaşağı etmek

– etw. aus dem Boden stampfen: etw. sehr schnell aufbauen/errichten: bir şeyi hızlıca inşa etmek, kurmak

Bogen m.

– einen Bogen machen um +A: jdm./einer Sache etc. Aus dem Weg gehen, jdm./einer Sache etc. Ausweichen: bir şeyden çekinmek, uzak durmak

. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert.

Bord m. (Schiffsrand)

– etw. über Bord werfen: etw. abschaffen/ablegen, sich lösen von+D: fesetmek, vazgeçmek, bir kenara bırakmak

– von Bord gehen: das Schiff verlassen, abdanken: gemiyi terk etmek, feragat etmek, bırakmak

Braten m.

– den Braten riechen:argwöhnen, misstrauisch werden, eine Falle erkennen: kuşkulanmak, işkillenmek, şüphelenmek

Bresche f.

– in die Bresche springen: aushelfen, vertreten: yardımına koşmak, savunmak, temsil etmek,

Brüche Pl.

– in die Brüche gehen: kaputtgehen, zerbrechen: bozulmak, parçalamak

Brücke f.

– eine Brücke schlagen: eine Verbindung herstellen, verknüpfen: Bağlantı kurmak, bağlamak

Durch diesen Staatsbesuch soll eine Brücke zwischen den

beiden Nationen geschlagen werden.
– jdm. eine goldene Brücke, jdm. goldene Brücken bauen: jdm. ein verlockendes Angebot machen, jdm. sehr weit entgegenkommen: Birine cazip teklifte bulunmak, çıkış yolu göstermek, kolaylık göstermek.

Brust f.

– sich in die Brust werfen: prahlen, sich brütsen: böbürlenmek, övünmek

– sich jdn. zur Brust nehmen: jdn. tadeln, jdn. ausschimpfen: birini azarlamak, küfür etmek

– einen zur Brust nehmen (ugs.): ein alkoholisches Getränk (meist Schnaps) zu sich nehmen: alkol almak, sert içkiler

Buch n.

– wie ein Buch reden: enorm viel reden: çok konuşmak

– zu Buch(e) schlagen: einen Nutzen haben, sich bezahlt machen, einen positiven Effekt haben: faydalı olmak, olumlu etkiye sahip olmak

Bühne f.

– etw. über die Bühne bringen: etw. durchführen, etw. vollenden: bir şeyi icra etmek, bitirmek,başarmak

– (gut, glatt) über die Bühne gehen: passieren, verlaufen, sich abspielen: olmak, cereyan etmek, oynamak

Bund m.

– im Bunde sein: dabei sein, kollaborieren, verbündet sein: birlikte olmak, beraber çalışmak,  bağlı olmak

– einen Bund schließen: sich verbünden, paktieren: birlik oluşturmak

Bündel n.

– ein Bündel tragen: etw. haben, was einen belastet, Sorgen haben. Endişe taşımak

Bündnis n.

– ein Bündnis schließen mir+D: sich verbünden mit+D: ile birlik oluşturmak, ittifak yapmak

Bürde f.

– eine Bürde tragen: etw. Schwieriges ertragen müssen, eine Belastung haben: sorumluluk sahibi olmak, zorluklara katlanmak zorunda olmak

Busch m.

– auf den Busch klopfen: etw. ausforschen, nachfragen: araştırmak,

– im Busch sein: es gibt ein verstecktes/latentes Problem: gizli bir problemin olması

Clinch m.

– im Clinch liegen mit+D: eine Kontroverse oder einen Streit haben mit+D: –ile tartışmak, zıtlık yaşamak

Dach n.

– etw. unter Dach und Fach bringen: etw. abschließen, etw.beenden: sonuçlandırmak

– jdm. aufs Dach steigen:jdn. tadeln, zurechtweisen, schimpfen: azarlamak, küfür etmek, haddini bildirmek

– eins/eine aufs Dach kriegen: zurechtgewiesen werden, bestraft werden: cezalandırmak

Dachschaden m.

– einen Dachschaden haben: verrückt sein, spinnen: delirmek, üşütmek

Damm m.

– auf dem Damm sein: gesund sein, fit sein: sağlık, canlı, diri olmak

Dampf m.

– jdm. Dampf machen: jdn. antreiben, jdn. drängen: birini sıkıştımak, ısrar etmek, sık boğaz etmek

– Dampf ablassen: sich abregen, abreagieren: sakinleşmek

Dampfer m.

– auf dem falschen Dampfer sein: sich irren, sich täuschen: aldanmak, yanılmak

Dank m.

– jdn. Dank aussprechen: birine bir şey için teşekkür etmek

– jdm. zu Dank verpflichtet sein: jdm. Dank schulden, jdm. danken müssen: birine teşekkür etmekte sorumlu hissetmek, zorunlu olmak

Däumchen n.

– Däumchen drehen: nichts tun, faulenzen: tembellik yapmak

Decke f.

-unter einer Decke stecken mit+D: konspirieren, sich verbündet haben mit+D

– an die Decke gehen: aufbrausen, wütend werden: hiddetlenmek, öfkelenmek

Denkzettel m.

– jdm. einen Denkzettel verpassen: jdn. bestrafen, jdn. zurechtweisen, jdn warnen, sich rächen an+D: uyarmak, cezalandırmak, öc almak

Detail n.

– ins Detail gehen: in allen Einzelheiten besprechen: bütün detayları konuşmak

Dienst m.

– jdm. (großen) einen Dienst erweisen: jdm. (sehr) behilflich sein, jdn. (sehr) unterstützen: yardımcı olmak, desteklemek

– den Dienst aufgeben/versagen: nicht mehr funktionieren: artık çalışmamak, işlememek

Dienste Pl.

– gute Dienste tun/leisten: nützlich sein, nützen, dienen, funktionieren: faydalı olmak, hizmet etmek, çalışmak

Differenzen Pl.

– Differenzen haben mit+D: nicht einig sein mit+D, sich streiten mit+D:ile tartışmak, uyumlu olmamak

Ding n.

– ein (krummes) Ding drehen (ugs.): eine listige (illegale) Aktion durchführen : illegal işler yapmak

Dinge Pl.

– den Dingen ihren Lauf lassen: sich nicht einmischen, abwarten, ruhig bleiben: bir şeye karışmamak,  beklemek, sakin kalmak

– über den Dingen stehen: kühl und besonnen sein, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen: ihtiyatlı . ölçülü olmak

– guter Dinge sein: optimistisch/fröhlich sein: iyimser, neşeli olmak

Diskussion f.

– etw. zur Diskussion stellen: etw. erörtern, etw. diskutieren: Bir şeyi görüşmek, tartışmak, diğer fikirkleri sormak

– zur Diskussion stehen:fragwürdig sein, diskutiert werden: şüphel, tartışmalı, su götüren olmak

Druck m.

– jdn. unter Druck setzen: jdn. zwingen, jdn. erpressen: birini zorlamak, baskı yapmak

– Druck ausüben auf+A: jdn. zwingen, jdn. erpressen: birini zorlamak, baskı yapmakDu wirst bei ihm nichts erreichen, wenn du keinen Druck ausübst.

Dummheit f.

– eine Dummheit begehen/anstellen/machen:akılsız, izansız, aptalca davranmak

Dunkeln

– im Dunkeln tappen: nichts erfahren, keine Information haben: bilgisi olmamak

– im Dunkeln bleiben: verborgen/unerkannt bleiben: gizli, saklı kalmak

Durst m.

– den Durst stillen/löschen: trinken: içmek, susuzluğu gidermek

– einen über den Durst trinken: zu viel trinken, sich betrinken: çok içmek, sarhoş olmak

Ecke f.

– jdn. um die Ecke bringen: jdn. umbringen, jdn. ermorden: birini öldürmek

– jdn. in eine (bestimmte) Ecke stellen: jdn. abqualifizieren, jdn. bezichtigen: diskalifiye etmek, birine suç atmak

– etw. in die Ecke stellen:etw. nicht mehr verwenden, etw. beiseite legen, etw. ignorieren: artık kullanmamak, göz ardı etmek

Ehre f.

– jdm. eine Ehre erweisen: jdn. ehren, auszeichnen, achten: birisine saygı göstermek,birisine değer vermek

– jdm. die letzte Ehre erweisen: jdn. bestatten, jdn. zu Grabe tragen: cesedi yakmak, gömmek

– jdn. die Ehre abschneiden: jdn. verleumden, jdn. demütigen: birisini lekelemek, birisini aşağılamak

Ehrenwort n.

jdm. sein Ehrenwort geben: jdm. etw. wahrhaftig versprechen, jdm. etw. versichern: birine gerçekten söz vermek

Eid m.

– einen Eid ablegen/leisten: schwören: ant içmek

Eile f.

– in Eile sein: keine Zeit haben, sich beeilen müssen: zamanı olmamak, acele etmek zorunda olmak

Eimer m.

– im Eimer sein: kaputt/zerstört sein: bozulmak, parçalanmak

Einbußen Pl.

– (herbe) Einbußen erleiden: (sehr viel) einbüßen/verlieren: hasara uğramak, kaybetmek

Eindruck m.

– einen Eindruck haben von+D: denken/meinen über+A: düşünmek, inanmak, kastetmek

– einen Eindruck gewinnen von+D: beginnen etw. zu verstehen, beginnen jdn. kennen zu lernen: Bir şeyi anlamaya, tanımaya başlamak

– Eindruck machen auf+A: jdn. beeindrucken, jdm. imponieren:  birisini etkilemek

Einfluss m.

– Einfluss nehmen auf+A: etw. beeinflussen: bir şeyi etkilemek

Einhalt m.

– jdm./etw. Einhalt gebieten:jdn. zurückhalten, jdn. hindern: birini engellemek

Einigung

– Einigung erreichen/erzielen: sich einigen: anlaşmaya varmak

Einklang m.

– in Einklang stehen mit+D: übereinstimmen mit+D, harmonisieren mit+D:mutabık kalmak, ile uyumlu olmak

Einsatz m.

– etw. zum Einsatz bringen: etw. benutzen, etw. einsetzen: Bir şeyi kullanmak, işe koşmak,

– zum Einsatz kommen: benutzt werden, eingesetzt werden: kullanılmakDie neuen Rettungsboote kamen bei der letzten Bergungzum Einsatz.

Einsehen n.

– ein Einsehen haben: etw. verstehen, etw. einsehen: anlamak, idrak etmek

Einsicht f.

– zur Einsicht kommen/gelangen: etw. verstehen, etw. einsehen: anlamak, idrak etmek

– Einsicht nehmen in+A: etw. durchlesen/einsehen: baştan sona okumak, göz gezdirmek

Einspruch m.

– Einspruch erheben/einlegen gegen+A: protestieren gegen+A, etw. anfechten: karşı çıkmak, reddetmek

Einwände Pl.

– Einwände erheben gegen+A: etw./jdn. beanstanden, etw. einwenden gegen+A: itiraz etmek

Eis n.

– etw. auf Eis legen: etw. zurückstellen, aufschieben: başka bir zamana bırakmak, tecil etmek

Eisen n.

ein heißes Eisen sein: ein heikles Thema sein, eine gefährliche Sache sein: zor, tehlikeli bir konu olmak.

– zum alten Eisen gehören: nicht mehr jung/modern sein: genç olmamak, modern olmamak

Ekel m.

– Ekel erregen: anwidern: birisini bıktırmak, usandırmak.

Element n.

– in seinem Element sein: sich in einer Situation wohl fühlen: her hangi bir durumda iyi hissetmek

Ellenbogen/Ellbogen m.

– die Ellbogen gebrauchen/einsetzen: sich grob/rücksichtslos benehmen: kaba, aldırmaz davranmak

Empfang m.

– etw. in Empfang nehmen: etw. empfangen, etw. entgegennehme: Bir şeyi teslim almak, kabul etmek

Empfehlung f.

– eine Empfehlung aussprechen: etw. empfehlen: Bir şey önermek

Ende n.

– etw. zu Ende bringen/führen: etw. beenden, etw. abschließen: sonlandırmak, sonuca varmak

– zu Ende gehen: aufhören, enden: kesmek, bitirmek, vazgeçmek

– ein Ende finden: zum Schluss kommen: sonuçlandırmak

– kein gutes/ein schlechtes etc. Ende nehmen: etw. geht nicht gut/schlecht etc. Aus: kçtü sonuçlanmak

Wenn du dich nicht änderst, dann nimmt das kein gutes Ende mit dir.

– am Ende sein: kaputt sein, nicht mehr weiter wissen: sona gelmek, bozulmak, devam etmemek.

Enge f.

– jdn. in die Enge treiben mit+D jdn. angreifen, jdn. bedrängen, jdm. kein Wahl lassen: birisine baskı yapmak, aman dedirtmemek Wenn man mich weiter in die Enge zu treiben versucht, werde

ich mich zu wehren wissen.

Entfaltung f.

– zur Entfaltung kommen/gelangen: sich entwickeln, entfalten: gelişmek

Entscheidung f.

– eine Entscheidung fällen/treffen: sich entscheiden: karar vermek

– vor einer wichtigen Entscheidung stehen: etw. Wichtiges entscheiden müssen: önemli bir şeye karar vermek zorunda olmak

Entschluss m.

– einen Entschluss fassen: sich entscheiden, sich entschließen: karar vermek

– zu einem Entschluss kommen sich entscheiden, sich entschließen: karar vermek

Erbe n.

– das Erbe antreten: etw. erben, jdn. beerben: miras kalmak, miras almak, soya çekmek.

Erde f.

– jdn. unter die Erde bringen: jdn. beerdigen: birini gömmek, toprağa vermek

Erfahrung f.

– etw. in Erfahrung bringen: etw. herausfinden, erfahren: arayıp bulmak, anlamak, bilgi sahibi olmak

Erfolg m.

– zum Erfolg führen: etw. bringt eine positives Resultat: başarıyla sonuçlanmak

Erfüllung f.

– in Erfüllung gehen: Wirklichkeit werden, sich erfüllen: yerine getirmek

Hoffentlich geht dein Wunsch in Erfüllung.

Ergebnis n.

– ein gutes Ergebnis erzielen: erfolgreich sein: başarılı olmak

Erkältung f.

– sich eine Erkältung zuziehen: sich erkälten: üşütmek

Erkenntnis f.

– zur Erkenntnis kommen/gelangen: erkennen, einsehen, begreifen: anlamak, kavramak, idrak etmek

Erklärung f.

– eine Erklärung abgeben: etw. erklären, etw. aufklären (meist offiziell): açıklama yapmak (genelde resmi)

Erkundigungen Pl.

– Erkundigungen einziehen über+A :sich erkundigen/informierenü über jdn./etw. : bir şey hakkında ya da biri hakkında bilgilenmek, bilgi sahibi olmak

Erliegen n.

– zum Erliegen kommen: halten, stocken: durmak, duralamak

Ersatz m.

– Ersatz leisten: wieder gut machen, ersetzen: telafi etmek, tekrar yerine koymak.

Erscheinung f.

– in Erscheinung treten: auffallen, erscheinen: dikaktini çekmek, gözükmek, görünmek

Erstaunen n.

– jdn. in Erstaunen setzen: jdn. überraschen, erstaunen: Birini şaşırmak, hayrete düşürmek

Erwägung f.

– etw. in Erwägung ziehen: etw. überdenken, etw. erwägen: bir şey üzerine kafa yormak.

Erwartungen Pl.

– alle Erwartungen übertreffen: besser sein als erwartet: beklediğinden daha iyi olmak

Esel m.

– ein Esel sein: ein Dummkopf sein, sich töricht benehmen: akılsız, aptalca davranmak

Faden m.

– den Faden verlieren: stammeln, vom Thema abkommen, die Konzentration verlieren: kem küm etmek, konudan ayrılmak, konsantrasyonu kaybetmek

Fadenkreuz n.

– ins Fadenkreuz geraten von+D: jds. Interesse wecken, jds. Aufmerksamkeit erregen: ilgiuyandırmak

Fahne f.

– eine Fahne haben: aus dem Mund nach Alkohol/Knoblauch/Rauch etc. riechen: ağzında alkol, sarımsak vb. kokmak

Fahrt f.

– freie Fahrt haben: kein Hindernis vor sich haben: herhangi bir engelin olmaması

Fall m.

– etw./jdn. zu Fall bringen: etw. verhindern, jdn. stoppen, jdn. stürzen: al aşağı etmek,engellemek, durdurmak

– zu Fall kommen: başarısız olmak

Durch die Revolution kam die Monarchie zu Fall.

Falle f.

– in der Falle sitzen: sich in einer ausweglosen Situation befinden, nicht mehr weiter wissen: ümİtsiz, çaresiz durumda olmak

– jdm. eine Falle stellen: jdn. hereinlegen, jdm. schaden: birini dolandırmak, birisine zarar vermek

Farbe f.

– Farbe bekennen: die Meinung offen sagen, ehrlich sein: fikrini açıkca sölemek, dürüst olmak

Fass n.

– ein Fass aufmachen: etw. feiern/(mit Sekt o. ä.) begießen: bir şey kutlamak (şarap ile vb.)

Fassung f.

– die Fassung verlieren: sich nicht mehr beherrschen/zurückhalten können

Sie verliert immer sehr leicht die Fassung und dann reagiert

sie hysterisch.kendini hakim olamamak

– jdn. aus der Fassung bringen: jdn. ärgerlich, jdn. nervös machen: Birinin canını sıkmak, sinirlendirmek.

– etw. mit Fassung tragen: trotz eines Unglücks o.ä. gefasst/ ruhig bleiben: Talihsizlik, şanssızlığa rağmen sakin kalmak

Faszination f.

– eine Faszination ausüben auf+A: jdn. faszinieren, beeindrucken: etkilemek, büyülemek

Faust m.

– jdm. die Faust zeigen: jdm. drohen: Birisini tehdit etmek

Feld n.

– das Feld räumen: kapitulieren, aufgeben, einlenken: pes etmek, vazgeçmek, sapmak

– zu Felde ziehen: angreifen, ankämpfen gegen: bir şeye karşı mücadele etmek

Fell n.

– jdm. das Fell geboren: jdn. bestrafen, jdn. schlagen, jdn. verhauen: birini cezalandırmak, birini dövmek

Fenster n.

– zum Fenster hinauswerfen: vergeuden, verschwenden: har vurup harman savurmak.

Fersengeld n.

– Fersengeld geben/zahlen: fliehen, weglaufen: kaçmak

Fettnäpfchen n.

– ins Fettnäpfchen treten: sich ungeschickt verhalten, sich unsensibel benehmen: duyarsız davranmak

Feuchtigkeit f.

– Feuchtigkeit spenden: befeuchten: nemlendirmek

Feuer n.

– Feuer fangen: zu brennen beginnen / sich ereifern, sich begeistern: yanmaya başlamak, heyecanlandırmak

– mit dem Feuer spielen: unvorsichtig sein, riskant handeln: riskli davranmak, ateşle oynamak

Film m.

– einen Film drehen: filmen: çekim yapmak, film çekmek

Finger m.

– jdm. auf die Finger klopfen: jdn. zurechtweisen, schimpfen: küfür etmek, paylamak

– jdm. auf die Finger schauen: jdn. kontrollieren, beobachten: birini denetlemek, gözlemlemek

– sich etw./alles aus den Fingern saugen: sich etw./alles ausdenken, etw. erdichten, lügen: uydurmak, kafadan atmak, yalan söylemnek

– die Finger lassen von+D: sich fern halten von+D, etw. unterlassen: uzak durmak, savsaklamak.

– sich die Finger verbrennen: Schaden erleiden, sich blamieren: pot kırmak, rezil olmak, küçük düşmek

Flasche f.

– zur Flasche greifen: zum Alkohol greifen (aufgrund von Problemen) alkol almak (sorunardan dolayı efkardan)

Fleisch n.

– sich ins eigene Fleisch schneiden: sich selbst schaden: kendine zarar vermek

Flinte f.

– die Flinte ins Korn werfen: aufgeben, kapitulieren: vazgeçmek, pes etmek

Fluch m.

– einen Fluch ausstoßen: fluchen: beddua etmek, lanetlemek, lanet okumak

– jdn. mit einem Fluch belegen: jdn. Verfluchen: Birine lanet okumak

Flucht f.

– die Flucht ergreifen: fliehen: kaçmak

– jdn. in die Flucht schlagen: jdn. vertreiben, jdn. verjagen: birini kovmak

Folge f.

– etw. zur Folge haben: etw. bewirken, etw. auslösen: Bir şeyi etkilemek, sebep olmak

– jdm./etw. Folge leisten: Anweisungen etc. befolgen: talimatları takip etmek, uymak

Folgen Pl.

– die Folgen tragen – Verantwortung übernehmen: sorumluluk almak

Folter f.

– jdn. auf die Folter spannen: jdn. neugierig machen, jdn. hinhalten: birini meraklandırmak, birini oyalamak

Form f.

– in Form sein bzw. Bleiben: fit sein bzw. Bleiben: formda kalmak

Frage f.

– etw. in Frage stellen: etw. bezweifeln, etw. anzweifeln: Bir şeyden kuşkulanmak

– jdm. eine Frage stellen: jdn. fragen: sormak

– in Frage kommen: sich eignen, taugen, gelegen kommen: bir işe yaramak, elverişli olmak,

– außer Frage stehen: klar sein, gewiss sein: kesin açık, net olmak

– nicht in Frage kommen: ausgeschlossen/untersagt sein: imkansız, yasak olmak

Freibrief m.

– jdm. einen Freibrief für+A ausstellen: jdm. erlauben, etw. zu tun: Birine bir şeyi yapması için izin vermek

Freiheit f.

– jdm. die Freiheit schenken: jdm. frei lassen, jdn. befreien: serbest bırakmak

– sich die Freiheit nehmen: sich etw. erlauben: cesaret vermek, cüret etmek

Freitod m.

– den Freitod wählen: Selbstmord begehen: intihar etmek

Freundschaft f.

– Freundschaft schließen mit+D: sich anfreunden mit+D: -ile arkadaş olmak

– jdm. die Freundschaft kündigen: eine Freundschaft für beendet erklären: arkadaşlığı bitirmek

Wenn du mich noch einmal so enttäuscht, muss ich dir die

Freundschaft kündigen.

Friede(n) m.

– Frieden stiften: schlichten, eine Verständigung herbeiführen: aralarını bulmak

– Frieden schließen mit+D: sich versöhnen mit+D: ile uzlaşmak.

Frist f.

– jdm. eine Frist setzen: festlegen, wie lange jemand (für eine Aufgabe) Zeit hat: ne kadar zamanı olduğunu belirlemek

– die Frist verstreichen lassen: sich nicht an eine festgelegte Zeitspanne halten: belirli bir sürede yapmamak,

Früchte Pl.

– Früchte tragen: Gewinn bringen: kar, yarar, verim getirmek

– die Früchte der Arbeit ernten: den Lohn für seine Arbeit erhalten: Bir iş için ücret, ödül almak

– jdn. um die Früchte der Arbeit bringen: jdn. nicht entlohnen, jdn. betrügen: ücretini ödememek, aldatmak

Fuchs m.

– ein Fuchs sein: schlau/clever/listig sein: kurnaz, akıllı olmak

Furcht f.

– jdm. Furcht einflößen: jdn. ängstigen: endişeye düşürmek, korkutmak

Fuß m.

– Fuß fassen: sich etablieren: iş kurmak, tesis etmek

Füße Pl.

– kalte Füße bekommen: Angst bekommen, unsicher werden: korkmak, emin olmamak

– mit Füßen treten: schlecht behandeln, missachten: kötü davranmak, aşağılamak

Gang m.

– etw. in Gang setzen/bringen: etw. anschalten, etw. veranlassen, etw. auslösen: harekete geçirmek, sebep olmak

– in Gang kommen: einsetzen, anfangen, starten: başlamak

Gänsehaut f.

– eine Gänsehaut bekommen: frösteln, sich fürchten: korku duymak

Garaus m.

– jdm. den Garaus machen: jdn. umbringen: birini öldürmek

Gas n.

– Gas geben: beschleunigen, das Tempo steigern: hızlandırmak, tempo arrtırmak

Gebet n.

– jdn. ins Gebet nehmen: jdn. tadeln, jdn. schimpfen: birini azarlamak, küfür etmek

Gebot n.

– ein Gebot verletzen: sich falsch benehmen, sündigen: yanlış davranmak, günah işlemek

Gedächtnis n.

– jdm. etw. ins Gedächtnis rufen: jdn. erinnern an+A: birisine bir şeyi hatırlatmak

– etw. im Gedächtnis behalten: sich etw. merken: bir şeyi aklında tutmak

Gedanke m.

– sich mit dem Gedanken tragen: erwägen, überdenken: düşünüp taşınmak

Gedanken Pl.

– sich (seine) Gedanken machen: überlegen, nachdenken: düşünüp taşınmak

Geduld f.

– sich in Geduld üben: geduldig sein, ausharren: sabırlı olmak, dayanmak katlanmak

– die Geduld verlieren: ungeduldig werden: sabırsız olmak, sabırsızlanmak

Gefahr f.

– Gefahr laufen: sich in Gefahr bringen, riskieren: tehlikeye atmak, riske girmek

– in Gefahr schweben: in Gefahr sein, sich in Gefahr befinden: tehlikede olmak

Gefallen m.

– Gefallen finden an+D: beginnen etw. zu mögen: bir şeyi sevmeye başlamak

– jdm. einen Gefallen tun: jdm. helfen: birine yardım etmek

Gefälligkeit f.

– jdm. eine Gefälligkeit erweisen:jdm. behilflich sein (oft, um später Nutzen daraus zu ziehen) birine yardımcı olmak

Gefangenschaft f.

– in Gefangenschaft geraten: gefangen werden (meist im Krieg) mahkum düşmek (çoğunlukla  savaşta)

Gefecht n.

– jdn. außer Gefecht setzen: jdn. erledigen, jdn. ausschalten, jdn. zum Aufhören zwingen: bitirmek, birini bir şeyi bırakması için zorlamak

Gefolgschaft f.

– jdm. Gefolgschaft leisten: jdm. gehorchen, folgen, jdm. ergeben sein: itaat etmek, sadakatli olmak

– jdm. die Gefolgschaft verweigern: sich jdm. widersetzen, jdn. nicht dienen wollen, meutern: itiraz etmek, birine hizmet etmeyi istememek, başkaldırmak

Gefühle Pl.

– Gefühle wecken: Emotionen verursachen: hisleri harekete geçirmek

– etw. im Gefühl haben: etw. instinktiv machen: içgüdüsel olarak yapmak

Gegenseitigkeit f.

– auf Gegenseitigkeit beruhen: etw. trifft wechselseitig zu: karşılıklı olmak

Er kann mich nicht leiden, aber das beruht auf Gegenseitigkeit.

Ich mag ihn auch nicht.

Geheimnis n.

– ein offenes Geheimnis sein: etw. ist allgemein bekannt (wird aber nicht angesprochen): genel oalrak bilinen ama dillendirilmemek

– ein Geheimnis (be)wahren: ein Geheimnis nicht preisgeben: Bir sırrı açığa vermemek

– ein Geheimnis machen aus+D: etw. verheimlichen: bir şeyi gizlemek

– das Geheimnis lüften: das Geheimnis aufdecken: sırrı açığa çıkarmak

Gehör n.

– sich Gehör verschaffen: auf sich aufmerksam machen: dikkat etmek, toplamakAlle redeten durcheinander. Um mir Gehör zu verschaffen,

klopfte ich mehrmals auf den Tisch.

– um Gehör bitten: bitten, dass man einem zuhört: dinlenmesi için rica etmek Bevor er seine Rede begann, bat er eindringlich um Ruhe.

– Gehör finden bei jdm. : einen interessierten Zuhörer finden: ilgili dinleyiciler bulmak

– etw. zu Gehör bringen: etw. vortragen (ein Lied, ein Gedicht): bir şeyi okumak, – önünde okumak (şarkı, şiir)

Geist m.

– den Geist aushauchen, seinen Geist aufgeben: sterben: ölmek, ruhunu teslim etmek

Geizkragen m.

– ein Geizkragen sein: geizig sein: cimri olmak

Gelächter n.

– Gelächter ernten: ausgelacht werden: gülmek, gülmekten kırılmak

Geld n.

– zu Geld kommen: reich werden: zengin olmak

– Geld machen: Geld verdienen: para kazanmak

– etw. zu Geld machen: etw. verkaufen, Geld verdienen mit+D: bir şeyi satmak, -ile parakazanmak

– mit Geld um sich werfen/schmeißen: verschwenderisch leben: müsrif yaşamak

Gelegenheit f.

– eine Gelegenheit ergreifen/wahrnehmen/beim Schopf packen: eine Chance nutzen: bir şansı kullanmak

– eine Gelegenheit verpassen/versäumen: ein Chance nicht nutzen: bir şansı kullanamamak, kaçırmak

Genehmigung f.

– jdm. eine Genehmigung erteilen: jdm. etw. genehmigen, jdm. etw. bewilligen: birine bir şey için izin vermek

Gerede n.

– ins Gerede kommen: über jdn. wird (meist schlecht) geredet: birinin hakkında konuşmak çoğunlukla kötü /konuşulması

Gericht n.

– jd. vor Gericht bringen/zerren/ziehen: jdn. anklagen, prozessieren gegen+A: şikayet etmek, karşı gelmek

– Gericht halten über+ A: urteilen über+A: Bir şey hakkında düşüncesini belirtmek, hüküm vermek

– vor Gericht stehen: angeklagt sein: sanık olmak, zanlı olmak

– hart) ins Gericht gehen mit+D: jdn. ausschimpfen, tadeln: birini azarlamak, çıkışmak

Geschäft n.

– ins Geschäft kommen mit+D: handelseinig werden mit+D, ein Geschäft abschließen mit+D: pazarlıkta uyuşmak

– sein Geschäft verstehen: ein Experte auf seinem Gebiet sein: alanında uzman olmak

Geschichte f.

– jdm. eine Geschichte auftischen/erzählen: jdn. belügen, jdn. beschwindeln: yalan söylemek, aldatmak

wieder einmal Geschichte geschrieben.

– eine (große) Geschichte machen aus+D: etw. aufbauschen: abartmak

– eine alte Geschichte aufwärmen: lange Vergangenes ansprechen, Vergangenes nicht vergessen können: geçmişi unutamamak, eskileri hatırlatmak, canlandırmak

Geschichten Pl.

– Geschichten machen: etw. Unvernünftiges tun, sich fahrlässig verhalten: dikkatsiz, ihmalkar davranmak

Geschmack m.

– Geschmack finden an+D: etw. mit der Zeit mehr und mehr mögen: zamanla daha da istemek

Gesellschaft f.

– jdm. Gesellschaft leisten: jdn. unterhalten, jdn. nicht allein lassen: birine bakmak, yalnız bırakmamak

– sich in Gesellschaft befinden: nicht allein (unterwegs) sein: yalnız olmamak

– in guter Gesellschaft sein, sich in guter Gesellschaft befinden: Teil einer Gruppe/Menge sein: bir grubun parçası olmak

– zur feinen Gesellschaft gehören: zur Oberschicht gehören, zu den oberen 10.000 gehören: üst sınıfa ait olmak

– in schlechte Gesellschaft geraten: mit zwielichtigen oder kriminellen Personen zusammenkommen: güvenilmez ya da suçlu insanlarla bir araya gelmek

Gesetz n.

– das Gesetz brechen: unrecht tun, gegen das Gesetz oder gegen das Recht verstoßen: kanunu, yasayı ihlal etmek

Gesicht n.

– das Gesicht verlieren: sich blamieren, sich lächerlich machen: gülünç duruma düşürmek

– das Gesicht wahren: sich nicht blamieren, ruhig bleiben: sakin kalmak

Auch wenn du nicht alles korrekt gemacht hast, so war doch deine Leistung ganz akzeptabel. Auf jeden Fall hast du damit dein Gesicht gewahrt.

– zu Gesicht bekommen/kriegen: sehen (können): görebilmek

– ein Gesicht schneiden: grimassieren, eine Grimasse machen: uyuşturucu etkisiyle yüzünü değişik şekillere sokmak

– jdm. etw. ins Gesicht sagen jdm. etw. direkt sagen: birine doğrudan söylemek, yüzüne söylemek

er sein wahres Gesicht.

– jdm. ins Gesicht lügen: jdn. respektlos anlügen: Birine yüzüne baka baka yalan söylemek

Gespräch n.

– ein Gespräch führen mit+: sich unterhalten mit+D: birisiyle sohbet etmek

– das Gespräch bringen/lenken auf+D: ein Thema ansprechen: Bir konuyu dile getirmeki konuyu açmak

Geständnis n.                                  

– ein Geständnis ablegen: etw. gestehen: bir şeyi onamak.

Gewahrsam m.

– jdn. in Gewahrsam nehmen: einsperren, internieren: göz altına almak

Gewalt f.

– jdn. in seiner Gewalt haben: jdn. gefangen halten, Macht haben über+A: esir tutmak , tutsak tutnak

– sich Gewalt antun: sich absichtlich verletzen, sich töten: kasti yaralamak, öldürmek

Gewicht n.

– (großes) Gewicht haben: viel bedeuten, wichtig sein: çok şey ifade etmek, önemli olmak

ins Gewicht fallen:wichtig sein: önemli olmak

– an Gewicht verlieren: unwichtiger/leichter werden: önemsizleşmek

Gewinn m.

– (einen) Gewinn machen/erzielen: verdienen, profitieren: kazanmak, faydalanmak.

– Gewinn abwerfen/bringen: profitabel sein: karlı olmak

Gewissen n.

– jdn. ins Gewissen reden: jdn. ermahnen, jdm. zureden: tembih etmek, ikaz etmek

– etw. auf dem Gewissen haben: ein schlechtes Gefühl mit sich herumtragen: kötü hislere sahip olmak

Wenn du etwas auf dem Gewissen hast, ist es besser, wenn

du mit jemandem darüber sprichst.

– ein schlechtes Gewissen haben: sich schuldig fühlen: suçlu hissetmek

– ein reines /gutes Gewissen haben: unschuldig sein: suçsuz olmak

Gift n.

– (das reinste) Gift sein: sehr ungesund sein: aşırı sağlıksız olmak

– sein Gift verspritzen: intrigant/zynisch sein: entrikacı, saygısız olmak

Gitter n.

– jdn. hinter Gitter bringen: jdn. einsperren, jdn. ins Gefängnis: birini hapsetmek

Glas

– das Glas erheben auf+A:trinken auf +A: Bir şeye içmek (şerefine)

Glatteis n.

– jdn. aufs Glatteis führen: jdn. narren, täuschen, ärgern, betrügen: alaya almak, aldatmak

Glaube m.

– jdm. Glauben schenken: jdm. glauben: birine inanmak

– den Glauben verlieren: die Hoffnung aufgeben, kein Vertrauen mehr haben: umudu kesmek, güveni kalmamak

Glocke f.

– etw. an die große Glocke hängen: öffentlich machen, weitererzählen: dikkat çeker bir şekilde, abartarak anlatmak, betimlemek

Glück n.

– jdm. Glück wünschen für+A/bei+D für jdn. Gutes erhoffen für+A/bei+D: Birine bir şeyde ya da bir şey için şans dilemek

– sein Glück versuchen: etw. riskieren: bir şeyi riske atmak

– dem Glück nachhelfen: (beim Spiel) schummeln, schwindeln: aldatmak, dolap çevirmek (oyunda)

Goldwaage f.

– etw. auf die Goldwaage legen: etw. sehr wichtig /ernst nehmen: Bir şeyi çok ciddiye almak

Gosse f.

– aus der Gosse kommen: sozial von ganz unten kommen: fakir, alt tabakadan gelmek

Grab n.

– jdn. zu Grabe tragen: jdn. bestatten, jdn. beerdigen: cesedi yakmak, gömmek

– ein nasses Grab finden: ertrinken: boğulmak

Gras n.

– ins Gras beißen: sterben: ölmek

Griff m.

etw. im Griff haben: etw. kontrollieren (können): bir şeyi kontrol edebilmek

etw. in den Griff bekommen: die Kontrolle erlangen über+A: Bir şey üzerinde kontrolü ele almak Mit viel Mühe haben wir die Sache in den Griff bekommen.

Grippe f.

– sich eine Grippe zuziehen: sich erkälten, eine Grippe bekommen: üşütmek, grip olmak.

Groll m.

– einen Groll hegengegen+A: ärgerlich sein auf+A: birini kızdırmak

Grund m.

– einer Sache auf den Grund gehen: eine Sache erforschen/ untersuchen: bir şeyi araştırmak

Gruß m.

– jdm. einen (schönen) Gruß ausrichten/bestellen von+D:  jdn. grüßen von+D: – dan birini selamlamak

Haar n.

– sich aufs Haar gleichen: völlig gleich aussehen: tamamen aynı görünmek

– (immer) ein Haar in der Suppe finden: (überall) einen Nachteil entdecken, pedantisch sein: kılı kırk yarmak

Haare Pl.

– sich in die Haare geraten/kriegen/bekommen mit+D: Streit anfangen mit+D: ile kavga, tartşma başlatmak

– graue Haare bekommen: altern, alt werden: yaşlanmak.

– sich keine grauen Haare wachsen lassen: sich keine Sorgen machen: endişelenmemek

– Haare auf den Zähnen haben: scharfzüngig sein, sarkastisch sein: sivri dilli, kırıcı, aşağılayıcı

– sich die Haare raufen: verzweifelt sein, wütend sein: çaresiz, sinirli, öfkeli olmak, öfkelenmek

Haarspalterei f.

– Haarspalterei betreiben: kleine Unterschiede lang und breit besprechen, pedantisch sein: aşırı titiz olmak, küçük ayrımları uzun uzadıya konuşmak

Hals m.

– den Hals riskieren: etw. sehr Riskantes unternehmen: risk almak

– einen trockenen Hals haben: durstig sein: susuz kalmak, susamak

– sich den Hals brechen: tödlich verunglücken: ölümcül kaza geçirmek, kaza da ölmek

– etw. in den falschen Hals bekommen/kriegen: etw. falsch verstehen/interpretieren: bir şeyi yanlış anlamak, yorumlamak

– zum Hals heraushängen: genug haben, anwidern, überdrüssig sein: bıktırmak, bıkmış olmak

Haltung f.

– Haltung annehmen: stramm/gerade stehen: dik, kuvvetli durmak

– die Haltung bewahren: seine Emotionen verbergen: Duygularını, hislerini gizlemek

Hand f.

– die Hand erheben gegen+A: jdn. angreifen, schlagen, bedrohen, rebellieren gegen+A:  – e karşı çıkmak, isyan etmek

– etw. in die Hand nehmen: etw. beginnen, etw. unternehmen, etw. organisieren: organize etmek, bir şey için olan sorumluluğu almak

 – auf der Hand liegen: offensichtlich sein: belli aşikar olmak

– jdm. an die Hand gehen, jdm. zur Hand gehen: jdm. helfen, jdn. unterstützen, jdm. beispringen: birine el uzatmak, yardım etmek

– jdn. in der Hand haben: jdn. zu einer Sache zu zwingen können, jdn. erpressen können: baskı yapabilecek durumda olmak, şantaj …

– Hand anlegen: anpacken, mithelfen: işe koyulmak, yardım etmek,

Vorbereitungen benden: bitirmek, tamamen hazılıkaları bitirmek

– unter der Hand kaufen/verkaufen: günstig/schwarz kaufen/ verkaufen: uygun fiyata satmak, satmak, el attından satmak

– auf der Hand liegen: offensichtlich/klar sein: açık, net olmak

– mit harter/eiserner Hand regieren: ohne Mitleid/streng regieren: gaddar bir şekilde yönetmek    

– jdm. (völlig) freie Hand lassen bei+D: jd. kann selbstständig entscheiden, wie etw. durchgeführt wird: kendi başına karar verebilmek

– jdm. die Hand drücken: jdn. begrüßen, jdm. gratulieren, sich verabschieden von+D, sich bedanken bei+D: birini kutlamak, selamlamak, birine müteşekkür olmak

– jdm. die Hand schütteln: jdm. gratulieren, sich bei jdm. bedanken, jdn. begrüßen: birini kutlamak, selamlamak, birine müteşekkür olmak

– jdm. die Hand (zur Versöhnung) reichen: jdm. Frieden/die Beendigung eines Streites anbieten:  barış sunmak

Händchen n.

– ein (glückliches) Händchen haben: sich (gut) verstehen auf+A: Bir şeyi iyice anlamak

Hände Pl.

– jdm. in die Hände arbeiten: jdn. begünstigen, jdn. fördern: birini himaye etmek, korumak

– etw. in Händen haben/halten: etw. besitzen: bir şeye sahip olmak, işgal etmek

– in falsche Hände geraten/kommen: in Besitz falscher Personen kommen: yanlış insanların eline geçmek

Handel m.

– Handel treiben mit+D: kaufen und verkaufen: alıp satmak

Handkuss m.

– etw. mit Handkuss nehmen: etw. gern/mit Freude nehmen: memnuniyetle, seve seve almak

Handtuch n.

– das Handtuch werfen: aufgeben, kapitulieren: vazgeçmek, pes etmek

Handwerk n.                                                                                                                  

– jdm. das Handwerk legen: jdn. an einer unerlaubten/ungesetzlichen Aktion hindern, jdn. überführen: kanun dışı bir durumda birini engellemek

Es gelang der Polizei endlich, diesen Banditen das Handwerk

zu legen.

– jdn. ins Handwerk pfuschen: jdm. auf seinem Fachgebiet dreinreden: Birinini uzmanlık alanına burnunu sokmak, akrışlmak

Hauptlast f.

– die Hauptlast tragen: den größten Teil des Gewichts tragen, den schwierigsten Teil machen müssen: işin zor kısmını, büyük kısmını yapmak zorunda olmak

Haus n.

– außer Haus sein: nicht im Haus sein: ev de olmamak

– jdm. ins Haus schneien/platzen: jdn. ohne Anmeldung besuchen: habersiz ziyaret etmek

– ins Haus stehen: bevorstehen: kapıya dayanmak: bir olayın arefesinde olmak

Häuschen n.

– (ganz) aus dem Häuschen sein: sehr aufgeregt sein: çok heyecanlı, sinirli, gergin olmak

Haut f.

– aus der Haut fahren: sich sehr aufregen, sich empören: heyecanlanmak, sinirlenmek.

– unter die Haut gehen: nahe gehen, ergreifen: duygulandırmak, dokunmak

– sich auf die faule Haut legen: nichts arbeiten, faulenzen: tembel tembel durmak, çalışmamak

– mit heiler Haut davonkommen: ohne Schaden entkommen, dem Tode entrinnen: zarar almamak, ölümden dönmek, kurtulmak

– sich seiner Haut wehren: sich verteidigen: kendini korumak

Hebel m.

– alle Hebel in Bewegung setzen: alles Möglichkeiten nutzen: her olanağı denemek, kullanmak

Heft n.

– das Heft in die Hand nehmen: die Initiative ergreifen:

– jdm. das Heft aus der Hand nehmen: jdm. die Initiative /Kontrolle nehmen: kontrol/ insiyatif almak

Hehl m.

– keinen Hehl machen aus+D: etw. nicht verheimlichen:  gizlemek

Der Konzern macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, eine

Art Monopolstellung zu erreichen.

Hemd n.

– sich ins Hemd machen: ängstlich/feige sein: korkmak, ürkmek

– sein letztes Hemd verschenken/hergeben: alles verschenken: her şeyi vermek, karşılıksız olarak vermek, birisi için her şeyi yapmaya hazır olmak

– jdn. bis aufs Hemd ausziehen: jdn. völlig ausplündern,jdm. alles wegnehmen, jdn. fast entkleiden: birinden nesi var nesi yok almak, istifade etmek, bir şeyden iyice faydalanmak

Herz n.

– ein Herz haben für+A: sich interessieren für+A, sich einsetzen für+A: duygularını paylaşmak,

– etw. auf dem Herzen haben: ein Problem/eine Sorge haben, nachdenklich sein wegen etw. isteği, arzusu, sorunu, endişesi olmak

– jdm. am Herzen liegen: jdm. wichtig sein, jdm. viel bedeuten: biri için çok önemli olmak

– jdm. das Herz brechen: jdn. zurückweisen, jdn. abweisen, jdn. verstoßen, jdn. sehr unglücklich machen birini reddetmek, birinin kalbini kırmak

– jdm. etw. ans Herz legen: jdm./etw. einschärfen, etw./jdn. dringend anraten:birene tavsiye etmek, sunmak,

– jdm. sein Herz ausschütten: jdm. seine Sorgen und Ängste anvertrauen: Birine açılmak, içini dökmek

– jdn./etw. ins Herz schließen: jdn./etw. lieb gewinnen, jdn. sehr mögen: birini , bir şeyi çok istemek, arzulamak ( cinsel anlamda değil).

– sich ein Herz fassen: etw. wagen, sich etw. trauen: cesaret etmek

– jdm. das Herz schwer machen: jdn. traurig machen, betrüben: birini üzmek

– ein Herz aus Stein haben: gefühllos sein: duygusuz olmak, kalbi taştan olmak

– das Herz auf der Zunge tragen: offen aussprechen, reden, ohne sich groß Gedanken zu machen: açık kalpli olmak, açıkça söylemek

– jdm. sein Herz schenken: sich in jdn. Verlieben: birine aşık olmak, kalbini vermek

Herzklopfen n.

– Herzklopfen haben: nervös sein: sinirlenmek

Hilfe f.

– Hilfe leisten: helfen: yardım etmek

– Hilfe annehmen: sich helfen lassen: yardım kabul etmek

Himmel m.

– jemandem den Himmel auf Erden versprechen:jemandem ein angenehmes Leben versprechen: birine iyi bir hayat için söz vermek

– Himmel und Hölle in Bewegung setzen: alles tun, was in seiner Macht steht: bir şeye ulaşmak için her şeyi yapmak, iktidarda kalmak için her şeyi yapmak

Sie setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um doch noch zur Prüfung zugelassen zu werden.

– im siebten Himmel schweben/sein: sehr glücklich, etw. verliebt sein: çok mutlu olmak, aşık olmak

Hinterbeine Pl.

– sich auf die Hinterbeine stellen: sich nicht alles gefallen lassen, sich anstrengen: gayret etmek, çaba sarf etmek

Hinterkopf m.

– etw. im Hinterkopf behalten: sich etw. merken, etw. im Gedächtnis behalten: bir şeyi aklında tutmak

Hintertreffen n.

– ins Hintertreffen geraten: zurückbleiben, nicht mehr wettbewerbsfähig sein: geri durmak, geri kalmak, artık rekabet edememek

Hiobsbotschaft n.

– jdm. eine Hiobsbotschaft bringen: jdm. eine sehr schlechte Nachricht bringen: birine kara haber getirmek

Hirn n.

– sich das Hirn zermartern: angestrengt nachdenken (meist erfolglos): kafa yormak, yoğun düşünmek ama sonucu genelde başarısız olur

Hof m.

– jdm. den Hof machen: um jds, Wohlwollen/Gunst/Liebe werben Birine aşkını, teveccühünü, lütfunu sunmak

Es ist teilweise beschämend, wie die Politiker den Ölkonzernen

den Hof machen.

Hoffnung f.

– jdm. die Hoffnung nehmen: jdn. deprimieren, jdn. ernüchtern: birini umutsuzluğa düşürmek, hayallerini yıkmak

– Hoffnung schöpfen: beginnen zu hoffen: umut etmeye başlamak, umutlanmak, umutları yeşermek

– jdm. Hoffnung machen: jdm. Grund zu hoffen geben, jdn. aufmuntern cesaretlendirmek

– Hoffnung haben/hegen: hoffen: ümit etmek, ummak.

– die Hoffnung aufgeben: resignieren: ümitsizliğe kapılmak

Hoffnungen Pl.

– sich Hoffnungen machen: sich Illusionen machen: ilerleme amaçlamak, umutlanmak

Hohn

– Hohn und Spott ernten – ausgelacht werden, nicht ernst genommen werden: birisiyle alay etmek.

Hölle f.

– jdm. die Hölle heiß machen: jdm. drohen, jdn. antreiben: birinin hayatını çekilmez hale getirmek, canından bezdirmek

Holzweg m.

– auf dem Holzweg sein: sich irren, im Irrtum sein: yanılmak, yolunu şaşırmak

Horn n.

– in dasselbe Horn blasen/stoßen: einer Meinung sein: aynı fikri temsil etmek, aynı şekilde ifade etmek.

Hose f.

– sich in die Hose machen/scheißen: große Angst haben: çok korkmak

– (voll) in die Hose gehen: (total) schief gehen: tamamen başarısız olmak.

Hosenboden m.

– sich auf den Hosenboden setzen: sich hinsetzen und lernen/ arbeiten: çaba göstermek, başarılı olmak, çalışmak. öğrenmek.

Hund m.

– auf den Hund kommen: bankrott machen, zugrundegehen: sağlıksal olarak ya da ekonomiksel olarak çökmek, iflas etmek

Hunde Pl.

– vor die Hunde gehen: umkommen, kaputtgehen, zerbrechen: bitmek, tükenmek, mahvolmak, ölmek

Hunger m.

Hunger leiden: hungern, ausgehungert sein: açlık çekmek

– den Hunger stillen: essen bzw. jdm. zu essen geben: açlığını gidermek

Hungertuch n.

– am Hungertuch nagen: hungern, darben: aç kalmak, sıkıntı çekmek

Hut m.

– seinen Hut nehmen (müssen): zurücktreten (müssen): geri adım atmak zorunda kalmak

– den Hut ziehen vor jdm. : jdn. grüßen, Respekt haben vor jdm.: Birine saygı duymak,

– viel/wenig am Hut haben mit+D: viel/wenig Interesse haben an+D: bir şeye çok az ilgisi olmak

Hut f.

– auf der Hut sein vor: sichtig sein, sich hüten: dikkatli olmak, sakınmak

Idee f.

– auf die Idee kommen: kreativ denken, einen Einfall haben: yaratıcı bir şekilde düşünmekAuf so eine Idee muss man erst einmal kommen.

Illusion f.

– sich einer Illusion hingeben: sich Illusionen machen: hayallere kapılmak, kendini kandırmak.

Initiative f.

– die Initiative ergreifen: handeln, aktiv werden: aktif olmak, etkin, çalışıyor olmak

Irre f.

– in die Irre gehen: sich irren: yanılmak

– jdn. in die Irre führen: jdn. täuschen: umutlarını boşa çıkarmak, birini aldatmak

Irrtum m.

– einen Irrtum begehen: hata yapmak

– im Irrtum sein: sich täuschen, sich iren: yanılmak

– sich im Irrtum befinden: falsch denken, sich iren: yanlış düşünmek, doğru yoldan ayrılmak

Interesse

– Interesse haben/zeigen an+D: sich interessieren für+A: bir şeye ilgi duymak

Jagd f.

– Jagd machen auf+A: jdn./etw. verfolgen, etw./jdn. jagen: Bir şeyin, birinin peşine düşmek

– auf die Jagd nach etw. sein: etw. jagen: bir şeyi avlamak

– zur Jagd gehen: jagen, ein Jäger sein: ava çıkmak.

Jahre Pl.

– in die Jahre kommen: älter werden: yaşlanmak

Jawort n.:

– jdm. das Jawort geben: jdn. heiraten: biri ile evlenmek, evet demek

Jordan m.

– über den Jordan gehen: sterben: ölmek

Kakao m.

– jdn./etw. durch den Kakao ziehen: jdn. verspotten, sich lustig machen über+A: biriyle dalga geçmek

Kamel n.

– ein Kamel sein:sich idiotisch benehmen, dumm sein: aptalca davranmak, salaklaşmak

Kamm m.

– alles über einen Kamm scheren: unterschiedliche Dinge gleich beurteilen/behandeln etc.: farklı şeylere aynı kararı vermek, ayrım yapmamak

Kandare f.

– jdn. an die Kandare nehmen: jdn. streng erziehen, jdn. zügeln: birini disipline etmek, dizginlemek

Kante f.

– sich die Kante geben: sich betrinken: sarhoş olmak

Kasse f.

– jdn. zur Kasse bitten: jdn. abkassieren, Geld eintreiben: birisinden para tahsil etmek

Katze f.

– die Katze im Sack kaufen: etw. kaufen, ohne es vorher zu kontrollieren: önceden denemeden almak

– die Katze aus dem Sack lassen: eine vorher verborgene Absicht enthüllen: gerçek amacı, sırrı ortaya çıkarmak

Kauf m.

– etw. in Kauf nehmen: etw. (meist Negatives) annehmen, etw. hinnehmen: bir şeye katlanmak

Keim m.

– etw. im Keim ersticken: etw. von vorneherein verhindern, unterbinden: bir şeyi önceden engellemek

Kenntnis f.

– etw./jdn. zur Kenntnis nehmen, Kenntnis nehmen von+D (form.):  etw./jdn. registrieren, etw./jdn. bemerken, etw./jdn. beachten: kayıt etmek, dikkate almak,

Ich nehme Ihre Anregung gerne zur Kenntnis und werde darüber

nachdenken.

– jdn. in Kenntnis setzen: jdn. informieren: birini bilgilendirme.

Kerbe f.

– in dieselbe (alte) Kerbe hauen/schlagen: denselben Missstand ansprechen, der von anderen schon angesprochen wurde: birisinin görüşünü uygun bulmak, onaylamak, benzer şekilde ifade etmek

Kerbholz n.

– auf dem Kerbholz haben: sich unrechtmäßig verhalten haben, Schuld haben: suçlu olmak, haksızlığa uğramak

Kette f.

– jdn. an die Kette legen: jdn. hindern, kontrollieren: birini engellemek, kontrol etmek.

Klinge f.

– über die Klinge springen lassen:  töten: öldürmek, gebertmek

Klingen Pl.

– die Klingen kreuzen mit+: kämpfen mit+D, zanken/streiten mit+D: ile mücadele etmek, tartışmak

Knie n.

– etw. übers Knie brechen: eine übereilte Entscheidung treffen, etw. überstürzen, unbedacht handeln: acele karar vermek, aceleye getirmek.

Knie Pl.

– in die Knie gehen: besiegt werden, sich einer Übermacht beugen: birisine boyun eğmek

– jdn. in die Knie zwingen: jdn. unterwerfen, jdn. besiegen: boyunduruk altına almak

– weiche Knie bekommen: Angst bekommen, Schwäche zeigen: korkuya kapılmak.

Komplott n.

– ein Komplott schmieden: intrigieren: plan yapmak, saman altında su yürütmek

Konsequenzen Pl.

– Konsequenzen tragen/ziehen: konsequent sein, die Verantwortung übernehmen, sich verantwortlich zeigen: mantıklı olmak, sorumlulum almak,

Kopf m.

– den Kopf einziehen: aufgeben, feige sein: vazgeçmek, korkmak

– den Kopf hinhalten für jdn.: für jdn./etw. bürgen, für jdn./etw. einstehen, für jdn. die Verantwortung übernehmen: sorumluluğunu üstlenmek, bir şey için birine kefil olmak, sonuçlarına katlanmak

– den Kopf verlieren: außer sich geraten, durchdrehen: gergin, sinirli, endişeli olmak

– jdm. den Kopf verdrehen: jdn. verwirren, bei jdm. Liebesgefühle erwecken: birini afallatmak, başka bir şey düşünemeyecek şekilde başkasını etkilemek, aşık etmek

– jdn. vor den Kopf stoßen: jdn. kränken, jdn. brüskieren: gücendiremek, kırmak, kaba davranmak.

– jdn. den Kopf zurechtsetzen: jdn. ermahnen, jdn. zur Vernunft bringen: ikaz etmek

– sich etw. durch den Kopf gehen lassen: nachdenken über+A: sonucunda karar verebilmek için bir şeyi düşünmek

– sich etw. in den Kopf setzen: auf einer Sache beharren: kafasına koymak,  fikrinden caymamak.

Kopferbrechen n.

– jdm. Kopfzerbrechen bereiten/machen: jdm. Sorgen/Probleme machen: birine sorun çıkarmak, çözümü zor olan bir sorunla karşı karsıya olmak, zor bir sorun üzerine düşünmek

Korb m.

– jdm. einen Korb geben: jdn. verschmähen, jdn. verschmähen: birini aşağılamak, baştan savmak

Korn n.

– jdn./etw. aufs Korn nehmen: sich lustig machen über+A: bir şeye güldürmek

Kosten Pl.

– jdm. die Kosten erstatten: jdm. die Kosten zurückzahlen, jds. Ausgaben übernehmen: gideerleri geri ödemek, harcamaları üstlenmek

– die Kosten tragen/übernehmen bezahlen: giderleri ödemek

Kraft f.

– etw. außer Kraft setzen: etw. aufheben, etw. abschaffen: geçersiz, hükümsüz kılmak

– in Kraft treten: gültig werden: geçerli olmak, yürürlüğe girmek

Kräfte Pl.

– zu Kräften kommen: sich erholen, gesunden: dinlenmek, kendine gelmek

Kredit m.:

– einen Kredit aufnehmen: sich Geld leihen: para ödünç almak, kredi çekmek

Kreuz n.

– jdn. aufs Kreuz legen: jdn. betrügen: birini aldatmak, dolandırmak

– zu Kreuze kriechen: sich demütigen, klein beigeben, sich unterwerfen, dienern: utanç verici duruma düşürmek, yağcılık yapmak

– sein Kreuz tragen: sein (schlimmes) Schicksal annehmen, Leiden erdulden: acıya katlanmak,

Krieg m.

– Krieg führen mit+D/gegen+A: kämpfen mit+D/gegen+A, jdn. angreifen, jdn. bekriegen: biriyle kavga etmek, mücadele etmek, birine saldırmak

Kritik f.

– auf Kritik stoßen bei+D: kritisiert werden von+D: eleştirilmek

– Kritik ernten: kritisiert werden: eleştirilmek

– Kritik üben an+D: jdn./etw. kritisieren: birini , bir şeyi eleştirmek

Lage f.

– sich in jds. Lage versetzen: sich in jdn. hineinversetzen /hineindenken:duygularını paylaşmak

– jdn. in die Lage versetzen: jdm. etw. ermöglichen: birine imkan vermek / tanımak

Länge f.

– sich in die Länge ziehen: andauern: sürüp gitmek

Last f.

jdm. etw. zur Last legen:jdn. einer Sache beschuldigen: birini suçlamak

– jdm. zur Last fallen: jdm. hinderlich sein, jdm. lästig sein: sıkıntıya sebep olmak

Lauer f.

– auf der Lauer liegen: beobachten, überwachen, eine Falle stellen: gözlemlemek,izlemek

Laufpass m.

– jdm. den Laufpass geben: jdn. wegschicken, jdn. verstoßen, eine Beziehung beenden: baştan savmak, ilişkiyi kesmek, sonlandırmak

Leben n.

– ein Leben führen: leben:  yaşam sürmek

– etw. ins Leben rufen: etw. gründen, etw. einrichten, etw. etablieren:  gerekçelendirmek, kırmak

– das Leben verlieren: sterben: hayatını kaybetmek

Leitung f.:

– die Leitung übernehmen: sich an die Spitze stellen: yönetimi almak

Nach dem Tode ihres Vaters übernahm sie die Leitung der

Firma.

– auf der Leitung stehen: nichts verstehen, sehr langsam verstehen: hiçbir şey anlamamak, çok yavaş anlamak

Lektion f.

– jdm. eine Lektion erteilen: jdn. zurechtweisen, bestrafen: haddini bildirmek, cezalandırmak

Licht n.

– jdn. hinters Licht führen: jdn. betrügen, jdn. hereinlegen: birini aldatmak, dolandırmak

– ans Licht kommen: sich herausstellen, offenbar werden: meydana çıkarmak

– grünes Licht bekommen/haben: etw. machen dürfen: bir şeyi yapmaya izin vermek ya da almak

Lob n.

– Lob ernten: gelobt werden: övgü almak

Löffel m.:

– den Löffel abgeben: sterben: ölmek

Lohn m.

– den Lohn ernten: belohnt werden: ücretini ödemek, ödülün verilmesi

Lorbeeren Pl.

– Lorbeeren ernten: gelobt/belohnt werden, Lob für eine Arbeit/Leistung erhalten: bir iş, hizmet için ücret vb almak

– sich auf den/seinen Lorbeeren ausruhen: nach einer guten Leistung keine weiteren Anstrengungen unternehmen: iyi bir hizmet / işten sonra başka bir iş istememek, uyuşuk olmak

Luft f.

– Luft bekommen: atmen können:  nefes alabilmek

– etw. aus der Luft greifen: sich etw. ausdenken, phantasieren: tasavvur etmek, fantezi kurmak,  hayallere dalmak

– etw. in die Luft jagen: etw. sprengen, etw. zerstören: dağıtmak, havaya uçurmak

– jdn. an die Luft setzen: jdn. hinauswerfen, wegschicken: dışarı atmak, baştan savmak

– in die Luft fliegen:  havaya uçurmak

Lügen Pl.

– jdn. Lügen strafen:jdn. widerlegen, jdm. das Gegenteil seiner Behauptungen beweisen: aksini ispat etmek

Lunte f.

– Lunte riechen: argwöhnen, eine Gefahr ahnen: kuşku duymak, şüphe duymak

Lupe f.

– jdn./etw. unter die Lupe nehmen: jdn./etw. prüfen,  jdn./etw. kontrollieren, jdn./etw. Untersuchen: denetlemek, kontrol etmek, araştırmak

Macht f.

– die Macht ergreifen: die Herrschaft übernehmen, an die Regierung kommen: yönetimi devralmak, yönetime gelmek

Machtwort n.

– ein Machtwort sprechen: eingreifen, intervenieren, befehlen: müdahale etmek, araya girmek, emretmek

Mangel m.

– Mangel herrschen an+D: zu wenig vorhanden sein:

In unserer Gesellschaft herrscht ein gewisser Mangel an Mitgefühl.

Mangel f.

– jdn. in die Mangel nehmen: jdn. einschüchtern, jdn. bedrohen: birini gözünü korkutmak

Maß n.

– Maß halten: sich mäßigen, sich einschränken: azaltmak, sınırlandırmak

Marsch m.

– jdm. den Marsch blasen: jdn. schimpfen, jdn. tadeln: birini azarlamak, küfür etmek

Maske f.

– die Maske fallen lassen: sein wahres Gesicht/seinen wahren Charakter zu erkennen geben: gerçek yüzünü göstermek, maskesi düşmek

Maßnahmen Pl.

– Maßnahmen ergreifen: etw. unternehmen, eingreifen: bir şeyi devralmak, el atmak, girişmek

Die Firma steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Jetzt muss

man geeignete Maßnahmen ergreifen, um sie zu retten.

Maul n.

– das Maul aufmachen: etw. aussprechen, sagen: fikrini söylemek

Warum hast du das gemacht mach endlich dein Maul auf.

– das Maul aufreißen: angeben, aufschneiden: yüksekten atmak

– das Maul halten: nichts sagen, schweigen: susmak

– dem Volk/den Leuten aufs Maul schauen: wissen, was/wie die Leute denken/sprechen: birilerinin ne düşündüşünü bilmek

– jdn. das Maul stopfen: jdn. zum Schweigen bringen, jdn. mundtot machen, jdn. (ins Gesicht) schlagen: birini susturmak, tehditle susturmak

Maulaffen Pl.

– Maulaffen feilhalten: gaffen, glotzen, nichts tun: ağzını açıp şaşkın şaşkın bakmak

Meinung f.

– von einer Meinung abrücken: eine Meinung/Ansicht aufgeben:

Meldung f.:

– Meldung erstatten:etw. melden: haber vermek, ihbar etmek, adını yazdırmak

Messer n.

– jdn. ans Messer liefern: jdn. verraten, jdn. ausliefern, jdm. schaden: ihbar etmek, ele vermek

Mond m.

– in den Mond gucken: leer ausgehen, übergangen werden: mağdur olmak, eli boş çıkmak / dönmek

– hinter dem Mond leben: nicht wissen, was los ist, naiv sein: ne oldğunu bilmemek, anlamamak, saf olmak

Mühe f.

– sich Mühe geben: sich bemühen: çabalamak

– Mühe verwenden auf+A: sich intensiv kümmern um+A: bir şeyle, biri  ile yoğun bir şekilde ilgilenmek

Mund m.

– den Mund (zu) voll nehmen: prahlen, angeben: atıp tutmak, yüksekten atmak

Mut m.

– (wieder neuen) Mut fassen/schöpfen: sich (wieder) etw. trauen: tekrar cesaretli, bilinçli olmak

– jdm. Mut zusprechen/machen:jdn. ermutigen, jdn. anspornen: cesaretlendirmek, özendirmek

-sich Mut antrinken: sich durch Alkohol ermutigen: alkol sayesinde cesaretlendirmek

Nachfolge f.

– die Nachfolge antreten: ein Amt übernehmen, nachfolgen: görevi devralmak, yerine geçmek

Nachsicht f.

– um Nachsicht bitten: um Milde/Verzeihung bitten: af dilemek vb

– Nachsicht üben: milde sein, nicht streng sein: hafif, mutedil olmak, gergin olmamak

Nagel m.

– etw. an den Nagel hängen: etw. aufgeben, etw. aufhören, etw. beenden: vazgeçmek, sonlandırmak

– sich etw. unter den Nagel reißen: sich etw. aneignen, sich einer Sache bemächtigen: bir şeyi zorla ele geçirmek,üstüne oturmak

Narr m.

– jdn. zum Narren halten: jdn. täuschen, jdn. irreführen: aldatmak, yanlış yola sevk etmek

Nase f.

– jdm. auf der Nase herumtanzen: jdn. nicht ernst nehmen, jdn. ärgern: birini ciddiye almamak

– jdn. an der Nase herumführen: jdn. narren, jdn. täuschen, jdn. ärgern, jdn. verspotten: alay etmek

– jdm. etw. auf die Nase binden: jdm. etw. weitererzählen, jdm. eine vertrauliche Information geben: birine gizli bilgiler vermek

Neige f.

– zur Neige gehen:dahinschwinden, weniger werden, enden: erimek, kaybolmak, bitmek, tükenmek

Nerven Pl.

– jdm. auf die Nerven gehen/fallen: jdn. aufregen, jdn. stören: birini telaşlandırmak, ragatsız etmek, sinir etmek

Neugierde f.

– Neugierde wecken: neugierig machen: meraklandırmak

– die Neugierde stillen: jdm. Informationen geben, die er haben will: birinin bilmek istediği bir şeyi anlatmak, merakını gidermek

Niederlage f.

– eine Niederlage erleiden: verlieren: kaybetmek

– eine Niederlage einstecken müssen : verlieren: kaybetmek

Die Mannschaft musste beim gestrigen Spiel eine herbe Niederlage

einstecken.

Nieren Pl.

– an die Nieren gehen: aufregen, belasten: birini sıkıntıya sokmak, sıkıntı vermek

Not f.

– Not leiden: darben, hungern, in Armut leben: kıt kanaat yaşamak, yokluk çekmek

Notiz f.

– Notiz nehmen von+D: jdn./etw. beachten, jdn./etw. bemerken: aldırış etmek, dikkat etmek, hesaba katmak

Nutzen m.

– Nutzen ziehen aus+D: profitieren von+D: bir şeyden faydalanmak

Oberfläche f.

– an die Oberfläche kommen: erscheinen, sich erweisen, sich zeigen: ortaya çıkmak, kanıtlanmak

Oberhand f.

– die Oberhand behalten über+A: sich behaupten/durchsetzen gegen+A: karşı dayanmak, tutunmak, kazanmak

– die Oberhand gewinnen über+A: siegen, sich als stärkerals andere erweisen: daha güçlü olmak, kazanmak

Oberwasser n.

– Oberwasser bekommen: in einer besseren Lage sein, im Vorteil sein: daha iyi bir yerde olmak, avantajlı olmak

Ohr n.

– jdm. sein Ohr leihen: jdm. zuhören: birini dinlemek

– jdn. übers Ohr hauen: jdn. betrügen, jdn. übervorteilen: aldatmak

– sich aufs Ohr hauen: schlafen gehen, sich hinlegen: uyumak, uzanmak

Ohren Pl.

– die Ohren spitzen: genau zuhören/lauschen: dikkatle dinlemek

Opfer n.

– ein Opfer bringen: sich aufopfern, etw. weggeben, sich zurückhalten: feda etmek

Ordnung f.

– etw. in Ordnung bringen: etw. ausbessern, etw. beheben, etw. bereinigen: düzene koymak

Orientierung f.:

– die Orientierung verlieren: keine Orientierung mehr haben: konumu, düzeni kaybetmek

Pakt m.

– einen Pakt schließen mit+D: paktieren mit+D: birlik oluşturmak

Palme f.

– jdn. auf die Palme bringen: jdn. verärgern, jdn. erzürnen: birini hiddetlendirmek

Panik f.

– in Panik geraten: überaus furchtsam reagieren: panik olmak.

Partei f.

– für jdn. Partei ergreifen: sich auf jds. Seite stellen: birini açıkca desteklemek, yanında yer almak

Pauke f.

– auf die Pauke hauen: sich amüsieren, feiern: eğlenmek, keyiflenmek

Persilschein m.

– jdm. einen Persilschein ausstellen: jdm. bescheinigen, dass er unschuldig ist (ursprünglich aus der Zeit der Entnazifizierung): birinin suçsuz olduğunu belgelemek

Pfanne f.

– jdn. in die Pfanne hauen: jdn. angreifen, jdn. diffamieren:karalamak, aleyhinde söz söylemek, iftira atmak

Pfeife f.

– nach jds. Pfeife tanzen: jdm. gehorchen, jdm. folgen: itiaat etmek, birinin peşinden gitmek

Plan m.

– einen Plan ausführen: nach einem Plan handeln: plana göre hareket etmek

– einen Plan machen: planen, sich etw. vornehmen: plan, hazırlık yapmak

Platz m.

– Platz haben: genügend Raum haben: yeterince yere sahip olmak

– Platz machen: ausweichen, aus dem Weg gehen: yol vermek Mach Platz! Ich muss hier durch.

– Platz nehmen: sich setzen: oturmak

Pranger m.

– jdn. an den Pranger stellen: jdn. (öffentlich) kritisieren, jdn. (öffentlich) verurteilen: birirni eleştirmek, yargılamak

Preis m.

– einen Preis entrichtenfür+A: bezahlen für+A: bir şey için ödeme yapmak

Probe f.

– jdn. auf die Probe stellen/jdn. auf eine harte Probe stellen: jdn. (hart ) prüfen, jdn. (eingehend) testen: birini denemek, test etmek ( zor bir şekilde)

– die Probe aufs Exempel mache: etw. ausprobieren, etw. testen: bir şeyi denemek

Produktion f.

– die Produktion aufnehmen: beginnen zu produzieren: üretime başlamak

– die Produktion einstellen: aufhören zu produzieren: üretimi kesmek

– die Produktion zurückfahren: weniger produzieren: daha az üretmek

Programm f.

– auf dem Programm stehen: geplant sein: planda olmak, planlanmış olmak

Weißt du, was heute noch auf dem Programm steht.

Protest m.

– Protest einlegen gegen+A: protestieren gegen+A: -e karşı çıkmak

Prozess m.

– kurzen Prozess machen mit+D: eine schnelle Entscheidung treffen, hart durchgreifen, töten: çok uzun düşünmeden birini cezalandırmak, öldürmek

Prüfung f.

– eine Prüfung ablegen: eine Prüfung schreiben/machen: sınav yapmak, hazırlamak

Prügel m.

– einen Prügel zwischen die Beine werfen: jdm. Probleme machen, jds. Arbeit sabotieren: birini bilerek engellemek

Prügel Pl.

– Prügel bekommen / einstecken (müssen): geschlagen werden, beschimpft werden: dövülmek, azarlanmak, sövülmek

Punkt m.

– etwas auf den Punkt bringen: das Wichtigste (in einem Satz) zusammenfassen: en önemlilerini özetlemek.

Quere f.

– jdn. in die Quere kommen: jdn. stören, jdn. behindern: birini rahatsız etmek, engellemek

Rache f.

– Rache nehmen für+A an+D: sich rächen für+A an+D: birinden birşey için intikam almak, acısını çıkarmak

Räder Pl.

– unter die Räder kommen: untergehen, verloren gehen: çökmek, batmak, ahlaki olarak çökmek

Rahmen m.

– aus dem (üblichen) Rahmen fallen: bemerkenswert/ungewöhnlich sein: alışılmışın dışında, dikakate değer

Räson f.

– jdn. zur Räson bringen: jdn. zurechtweisen, jdn. schimpfen, jdn. zur Einsicht bringen: paylamak, azarlamak, küfür etmek

Rat m

– einen Rat in den Wind schlagen: einen Rat ignorieren: bir öneriyi göz ardı etmek

– jdm. einen Rat/Ratschläge erteilen/geben: jdm. etw. empfehlen, jdn. beraten: birine bir şeyi tavsiye etmek, akıl hocalığı yapmak

– jdn. zu Rate ziehen: jdn. fragen, befragen: sormak, sorgulamak, fikrini sormak

Rechenschaft f.

– jdn. zur Rechenschaft ziehen: jdn. verantwortlich machen: birini cezalandırmak, sorumlu ilan etmek

– Rechenschaft ablegen: sich verantworten, sich rechtfertigen: kendini savunmak, mazeret göstermek.

Recht n.

– Recht haben: richtig meinen, richtig schlussfolgern: hakkı olmak        

– auf sein Recht pochen: auf seinem Recht bestehen, unnachgiebig sein: hakkını savunmak,

Rede f.

– eine Rede halten: öffentlich (vor Publikum) reden: halkın önünde konuşma yapmak

– jdn. zur Rede stellen: jdn. wegen eines Fehlverhaltens ansprechen birini sorguya çekmek, sorgulamak

Ich werde Max einmal zur Rede stellen, wenn er sich weiterhin

so schlecht benimmt.

Rennen n.

– das Rennen machen: gewinnen: kazanmak

Reihe f.

– aus der Reihe tanzen: sich unkonventionell verhalten, sich nicht um die Norm kümmern: kuralların dışında, geleneksel olmayan bir şekilde hareket etmek

Reise f.

– auf die Reise gehen: verreisen: geziye çıkmak

– eine Reise antreten: eine Reise beginnen: geziye başlamak
– die letzte Reise antreten: ölmek

Reißaus (nur: Reißaus nehmen)

– Reißaus nehmen: weglaufen, fliehen, flüchten:kaçıp kurtulmak

Rente f.

– in Rente gehen: pensioniert werden: emekli olmak

Reparatur f.

– etw. in Reparatur geben/bringen: etw. reparieren lassen: tamir ettirmek

Riegel m.:

– einen Riegel vorschieben: hindern, vereiteln: engel olmak, mani olmak

Rolle f.

– eine Rolle spielen: wichtig sein, eine Bedeutung haben: önemli olmak, anlamı olmak

Rücken m.

– jdm. den Rücken stärken: jdn. unterstützen: birini desteklemek

– jdn. in den Rücken fallen: jdn. verraten, hintergehen: aldatmak, kendini ele vermek

Rückgrat

– Rückgrat beweisen/zeigen.: seine Meinung vertreten, Charakter zeigen, sich nicht beugen: boyun eymemek, fikrini savunmak …

Rücksicht f.

– Rücksicht nehmen auf+A: jdn. beachten, rücksichtsvoll sein: saygılı olmak

Rückzug m.

– zum Rückzug blasen: das Signal zum Rückzug geben:

Als man erkannte, dass die Schlacht nicht zu gewinnen war,

wurde zum Rückzug geblasen.

– den Rückzug antreten: kapitulieren, sich zurückziehen: pes etmek

Ruder n.

– aus dem Ruder laufen: unkontrollierbar werden, fehlschlagen, nicht mehr funktionieren: kontrolden çıkmak

Ruhe f.

– die Ruhe verlieren: nervös oder ungeduldig werden: panik olmak, sabırsızlanmak

– Ruhe bewahren: ruhig bleiben: sakin kalmak

Runden Pl.

– über die Runden kommen: klarkommen, zurechtkommen: başa çıkmak, iyi geçinmek

Säbel m.

– mit dem Säbel rasseln: drohen (oft militärisch): birisini tehdit etmek ( genelde askeri bağlamda)

Sache f.

– gemeinsame Sache machen mit+D: sich verbünden mit+D: ile birleşmek

Sack m.

– jdn. in den Sack stecken :jdn. übertreffen, jdn. besiegen: birini aşmak, yenmek

Schach n.

– jdn. in Schach halten: jdn. zähmen, jdn. besiegen, jdn. beherrschen können, jdm. trotzen: birini dizginlemek, kontrol altına almak

Samthandschuhe Pl.

– jdn. mit Samthandschuhen anfassen: jdn. sehr vorsichtig behandeln: birine saygılı, dikkatli … davranmak

Man muss ihn mit Samthandschuhen anfassen, weil er immer

sofort beleidigt ist.

Schaden m.

– jdm. Schaden zufügen: schädigen: zarar vermek

Schatten m.

– jdn. in den Schatten stellen: jdn./etw. übertreffen: birine, bir şeye daha üstün olmak

– über seinen (eigenen) Schatten springen: sich überwinden zu+D: zorlukları aşmak, aşmak

Schau f.

– etw. zur Schau stellen/tragen: etw. offen zeigen, prahlen mit+D, sich in den Mittelpunkt stellen: merkezinde olmak, ile caka satmak

Schiffbruch m.

– Schiffbruch erleiden: scheitern: başarısızlığa uğramak

Schild m.

– etw. im Schilde führen: etw. vorhaben, einen Plan haben, etw. beabsichtigen: amaçlamak, planı olmak

Schimmer m.

– keinen Schimmer haben von+D: keine Ahnung haben von+D, nichts wissen von+D: hakkında fikri olmamak

Schindluder (nur: Schindluder treiben)

– Schindluder treiben: ausnutzen, Missbrauch treiben: istifade etmek, kendi çıkarı için kullanmak, suistimal etmek

Schippe f.

– jdn. auf die Schippe nehmen: jdn. narren, jdn. täuschen, jdn. ärgern: alay etmek, sinir etmek, kandırmak

Schlaf n.

– gegen den Schlaf (an)kämpfen: versuchen nicht einzuschlafen: uyumamak için mücadele etmek

– jdn. um den Schlaf bringen: jdn. aufregen, jdn. verstören, jdn. beunruhigen: rahatsız etmek, korkutmak, huzursuz etmek

Schleier m.

– den Schleier lütfen: etw. offen legen, etw. enträtseln: bir sırrı çözmek

Schlepptau n.

– jdn./etw. ins Schlepptau nehmen: jdm. helfen, jdn. mitziehen: birine yardım etmek, beraber gitmek.

Schliche f.

– jdm. auf die Schliche kommen: jdn. durchschauen, etw. herausfinden über jdn. birini deşifre etmek,

Schlips m.

– jdn. auf den Schlips treten: jdn. beleidigen, jdn. kränken: gücendirmek, sövmek, gözüne batmak

Schmerz m.

– den Schmerz stillen/lindern: den Schmerz stoppen/verkleinern: acısını hafifletmek, dindirmek

Schmutz m.

– jdn. in den Schmutz ziehen: jdn. schlecht machen, jdn. verleumden: birisini lekelemek, iftira atmak

Schnecke f.

– jdn. zur Schnecke machen: jdn. schelten, jdn. schimpfen, jdn. zurechtweisen: ayıplamak, azarlamak, paylamak

Schneider m.

– aus dem Schneider sein: die größten Probleme gelöst haben, außer Gefahr sein: önceden var olan sorunun çözülmesi

Schnippchen n.

– jdm. ein Schnippchen schlagen: jdn. austricksen, jdn. überlisten: hileyle çözmek, aldatmak, akndırmak

Schopf m.

– eine Gelegenheit beim Schopf packen: eine Chance nutzen: bir şansı, imkanı kullanmak

Schoß m.

– in den Schoß fallen: zufliegen, geschenkt bekommen: Çabasız bir şekilde elde etmek

Den meisten Leuten fällt nicht alles in den Schoß. Sie müssen

hart für ihren Erfolg arbeiten.

Schreck m.

– jdm. einen Schreck einjagen:jdn. erschrecken: birini korkutmak

Schritt m.

– Schritt halten mit+D: nicht zurückfallen, jdm. folgen können: geri kalmamak, takip edebilmek

Schritte Pl.

– Schritte einleiten gegen +A: juristisch etw. unternehmen gegen+A: –e karşı önlemler almak, önlem almak (hukuksal)

Schuhe Pl.

– jdm. etw. in die Schuhe schieben: die Schuld schieben auf+A, jdn. einer Sache bezichtigen.””: üstüne atmak, yüklemek

Schuld f.

– die Schuld tragen an+D: schuld sein an+D: bir şey de suçlu olmak

– jdm. die Schuld für+A geben: jdn. beschuldigen: birisini suçlamak

– die Schuld abwälzen/schieben auf+A: seine Schuld einer anderen Person anlasten: suçunu başkasına yüklemek

– jdm. die Schuld in die Schuhe schieben:seine Schuld einer anderen Person anlasten:  suçunu başkasına yüklemek.

– sich keiner Schuld bewusst sein: sich nicht schuldig fühlen: suçlu hissetmemek.

– seine Schuld eingestehen: zugeben, dass man Schuldhat: suçunu itiraf etmek

– eine Schuld auf sich laden: schuldig werden: suçlanmak, suçlamak

– die Schuld von sich weisen: sich für schuldlos erklären: kabul etmemek

Schulden Pl.

– die Schulden begleichen: Schulden zurückbezahlen: borcunu geri ödemek

Es wird höchste Zeit, dass du deine Schulden endlich begleichst.

– in Schulden geraten: mehr und mehr Schulden haben: borca girmek (devamlı).

– (bis über den Hals) in Schulden stecken: (hoch) verschuldet sein: gırtlağa kadar borca girmek.

Schulter f.

– etw. auf die leichte Schulter nehmen: sich nicht kümmern, nicht ernst genug nehmen: azımsamak, hafife almak

Schutz m.

– jdn. in Schutz nehmen gegen+A: jdn. verteidigen/beschützen vor+D: den korumak

– Schutz suchen vor+D: versuchen, sich zu schützen vor+D: bir şeyden korumaya çalışmak, yol aramak

– jdm. Schutz bieten/gewähren gegen+A: jdn. beschützen vor+D: bir şeye karşı koruma sunmak

Schweigen n.

– jdn. zum Schweigen bringen: jdn. den Mund verbieten, töten: susturmak, öldürmek

Schwierigkeiten Pl.

– in Schwierigkeiten stecken: Schwierigkeiten haben, in einer schwierigen Situation sein: zora girmek

Schwung m.

– etw. in Schwung bringen: etw. mobilisieren, etw. vorantreiben: girişmek, çabuklaştırmak

– in Schwung kommen: sich entwickeln, sich entfalten: gelişmek.

Schwur m.

– einen Schwur leisten/ablegen: beeiden, schwören: yemin etmek

Seele f.

– die Seele aushauchen: sterben: ölmek, ruhunu teslim etmek

Seite f.

– jdm. zur Seite stehen: jdn. unterstützen, jdm. beistehen, jdm. helfen: birini desteklemek.

– jdn. zur Seite nehmen :jdm. etw. im Vertrauen sagen: birini kenara çekmek

– etw. auf die Seite legen: etw. sparen: biriktirmek

– sich auf jds. Seite schlagen: sich verbünden/verbrüdern mit+D :birleşmek, ittifak oluşturmak

Sicherheit f.

– in Sicherheit bringen: retten: kurtarmak.

– jdn. in Sicherheit wiegen: jdm. vortäuschen, dass er in Sicherheit ist: güvende olduğuna dair numara yapmak, yanıltmak

Er ist viel gefährlicher als du denkst. Lass dich nicht von seiner

freundlichen Art in Sicherheit wiegen!

Sieg m.

– den Sieg erringen/davontragen: siegen, gewinnen: kazanmak

Sinn m.

– etw. im Sinn haben: etw. planen, etw. beabsichtigen: bir şeyi planlamak, amaçlamak.

– Sinn haben für+A: etw. mögen, etw. verstehen: bir şeyi sevmek, bir şeyi için anlayaışı olmak

Hast du Sinn für Humor oder bist du eher ein erster Typ?

Situation f.

– eine Situation meistern: Schwierigkeiten überwinden: zorlukları aşmak.

Spiel n.

– aufs Spiel setzen: riskieren: riske girmek

Spitze f.

– an der Spitze stehen: regieren, führen, an erster Stelle sein: yönetmek

Sport m.

– Sport treiben: sich sportlich betätigen: spor yapmak.

Sprache f.

– etw. zur Sprache bringen: sprechen über+A, etw. ansprechen: hakkında konuşmak.

Spur f.

– jdm./einer Sache auf die Spur kommen: etw. herausfinden: bir şeyi arayıp bulmak

Staub m.

– Staub aufwirbeln: bekannt werden, die Öffentlichkeit erregen, ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten: tanınmak

Mit dieser Aktion wirst du sicher viel Staub aufwirbeln.

– sich dem Staub machen: verschwinden, weglaufen: gözden kaybolmak, kaçıp gitmek

Stelle f.

– auf der Stelle treten: nicht vorwärts/voran kommen: gelişmemek, ilerlememe amaç edinememek

Stellung f.

– Stellung nehmen zu+D:sich äußern, offen heraus sagen: fikir beyan etmek

Stich m.

– jdn. im Stich lassen: jdn. verlassen, jdm. nicht helfen: birini terk etmek, yardım etmemek

Stillstand m.

– zum Stillstand kommen: stehen bleiben: durmak, hareket etmemekDer negative Trend kommt langsam zum Stillstand.

Stimme f.

– die Stimme erheben: lauter reden : konuşurken sesin yükselmesi, sesli konuşmak.

– seine Stimme abgeben: wählen: seçmek

Stirn f.

– jdm. die Stirn bieten: jdm. trotzen, sich jdm. entgegenstellen: cevap vermek, itiraz etmek, diklenmek .

Strafe f.

– seine Strafe verbüßen: bestraft werden, sühnen: cezalandırmak, ceza vermek

– seine Strafe absitzen: für ein Vergehen im Gefängnis sitzen, im Gefängnis sühnen; im Sport: auf der Strafbank:

(z. B. Eishockey) sitzen: cezasını çekmek, hapiste olmak

– eine Strafe abbrummen: im Gefängnis sitzen: hapiste olmak

– etw. unter Strafe stellen: etw. gesetzlich oder durch Vorschriften verbieten:  yasaklamak (hukuksal vb.)

Strang m.

– am gleichen Strang ziehen: zusammenarbeiten, die gleichen Ziele verfolgen: aynı amaç için çalışmak

Stränge Pl.

– über die Stränge schlagen: sich austoben, sich amüsieren: hayatın tadını çıkarmak, yaşamanın zevkine varmak

Strecke f.

– auf der Strecke bleiben: zurückbleiben, verlieren, nicht mehr können: geri durmak, kaybetmek

Streik m.

– in Streik treten: einen Streik beginnen: grev başlatmak

Streit m.

– einen Streit begraben: einen Streit beenden: tartışmayı sonlandırmak

Strich m.

– gegen den Strich gehen: ärgern, verdrießen, anwidern, missfallen: canını sıkmak, gözüne batmak, kızdırmak

Stroh n.

– leeres Stroh dreschen: Unwichtiges, Belangloses reden: önemsiz konuşmak

Strom m.

– gegen den Strom schwimmen: sich nicht unterordnen, sich nicht angleichen: eşit olmamak, uygunsuz davranmak, zıt olmak

Stuhl m.

– zwischen zwei Stühlen sitzen: in einem Dilemma stecken: ikilemde kalmak

Suche f.

– sich auf die Suche begeben: suchen, zu suchen beginnen: bir şeyi aramaya başlamak

Suppe f.

– die Suppe auslöffeln: etw. wieder in Ordnung bringen: tekrar düzene koymak

Szene f.

– etw. in Szene setzen: etw. inszenieren aufführen: sahnelemek, tertiplemek

– sich in Szene setzen: angeben, die eigene Person in den Vordergrund stellen: gösterişli bir şekilde sunmak, canlandırmak

Tag m.

– an den Tag kommen: offenbar werden: gün yüzüne çıkmak

– etw. an den Tag legen: etw. zeigen, darlegen, beweisen, offenbaren: kanıtlmak, açığa çıkarmak

Tageslicht n.

– ans Tageslicht kommen: entdeckt werden, bekannt werden: gün ışığına çıkmak, aşikar olmak

Tasche f.

– jdn. in die Tasche stecken: jdn. übertreffen, jdn. ausstechen: birini geçmek, alt etmek

– jdm. auf der Tasche liegen: kein eigenes Einkommen haben, vom Geld eines anderen leben: kendi geliri olmamak, başkasının parası ile geçinmek.

Tat f.

– etw. in die Tat umsetzen: etw. realisieren, etw. durchführen, etw. verwirklichen: bir şeyi gerçekleştirmek

Tätigkeit f.

– die Tätigkeit aufnehmen: die Arbeit beginnen: işe başlamak

Taufe f.

– etw. aus der Taufe heben: etw. eröffnen, konstituieren: açmak, kurmak

Tisch m.

– jdn. über den Tisch ziehen: jdn. übervorteilen, jdn. betrügen: birini aldatmak, kandırmak

– reinen Tisch machen: klarstellen, abrechnen: açıklama yaparak yanlış anlamayı önlemek

– etw. auf den Tisch legen: etw. präsentieren: sunmak

Ton m.

– den Ton angeben: anordnen, kommandieren: yönetmek, emir vermek

Töne Pl.

– große Töne spucken: prahlen, angeben: atıp tutmak, çalım satmak

Topf m.

– alles in einen Topf werfen/schmeißen: alles vermischen/durcheinander bringen: karışmak, birbirine girmek

Tränen Pl.

– in Tränen ausbrechen: zu weinen anfangen: ağlamaya başlamak.

Trost m.

– jdm. Trost spenden: jdn. trösten: avutmak, teselli vermek.

Trübsal f.

– Trübsal blasen: traurig sein, depressiv sein: üzün, karamsar, üzgün olmak

Tür f.

– jdn. vor die Tür setzen: jdn. hinauswerfen, jdn. fortjagen: dışarı atmak, işten atmak

Unfug m.

– Unfug treiben: Unsinn machen: abuk subuk işler yapmak, zırvalamak

Die Kinder sind so ruhig. Denkst du, dass sie wieder Unfug

treiben?

Unruhe f.

– Unruhe stiften: Streit suchen, stören: rahatsız etmek

Urteil n.

– ein Urteil abgeben über +A: etw./jdn. beurteilen: birini bir şeyi değerlendirmek, hüküm vermek

– ein Urteil fällen:beurteilen, richten: hüküm vermek, karar vermek, değerlendirmek

Verantwortung f.

– die Verantwortung übernehmen/tragen: sich verpflichten zu+D,  haften für+A: sorumlu olmak, bağlanmak, üstlenmek

– jdn. zur Verantwortung ziehen: jdn. bestrafen, jdn. verantwortlich machen: birini cezalandırmak, birini sorumlu ilan etmek

Verbrechen n.

– ein Verbrechen verüben: das Gesetz brechen: kanuna, karara uymamak

Verdacht m.

– einen Verdacht hegen gegen+A: jdn. verdächtigen, jdm. misstrauen: birini suçlamak

– Verdacht schöpfen: misstrauisch werden: evhamlanmak, şüphelenmek

– unter Verdacht geraten: verdächtigt werden: suçlanmak

Verderben n.

– jdn. ins Verderben stürzen: jdn. ruinieren: birini yıkmak, mahvetmek Dieser schlechte Rat hat ihn schließlich ins Verderben gestürzt.

Verfügung f.

– jdm. etw. zur Verfügung stellen: jdm. etw. geben, jdm. etw. leihen, jdm. etw. borgen:birisine veresiye vermek, borç vermek

– zur Verfügung stehen: verfügbar sein/vorhanden sein: hazır bulunmak, el atlında bulumak

– zur Verfügung haben: besitzen:  sahip olmak

Vergleich m.

– einen Vergleich anstellen/ziehen: vergleichen: kıyaslamak

Vergnügen n.

– jdm. Vergnügen bereiten: jdn. erheitern: çakır keyfi yapmak, şenlendirmek.

Verhandlungen Pl.

– Verhandlungen führen: verhandeln: fikir alışverişinde bulunmak

Vernunft f.

– jdn. zur Vernunft bringen: jdn. zurechtweisen, jdn. schimpfen, jdn beruhigen: sakinleştirmek, uzlaştırmak, haddini bildirmek

– Vernunft annehmen, zur Vernunft kommen: einen Fehler einsehen, vernünftig werden: bir hataya anlayış göstermek

Verruf m.

– jdn. in Verruf bringen: jdn. schlecht machen, den guten Ruf zerstören von+D: hakkında kötü sözler söylemek

Verstand m.

– den Verstand verlieren: verrückt werden, durchdrehen: çıldırmak, aklını kaybetmek

Verständnis m.

– Verständnis aufbringen für+A: etw. verstehen: bir şeyi anlamak.

Vertrag m.

– einen Vertrag (ab)schließen: sich vertraglich binden: anlaşmak

Vertrauen n.

– jdn. ins Vertrauen ziehen: jdn. einweihen, jdn. unterrichten, jdn. informieren: birini bilgilendirmek, ders vermek

Verwahrung f.

– etw. in Verwahrung nehmen: etw. einschließen, etw. aufbewahren: bir yere kaldırmak, emanet bırkmak

Verwendung f.

– Verwendung finden für jdn./etw. : jdn./etw. gebrauchen können: kullanabilmek,

Er wollte mir diesen Apparat verkaufen, aber ich konnte keine

Verwendung dafür finden.

Verzeihung f.

– jdm. um Verzeihung bitten: sich entschuldigen: özür dilemek

Verzicht m.

– Verzicht üben: verzichten (müssen) auf+A: bir şeyden vazgeçmek

Verzweiflung f.

– jdn. zur Verzweiflung bringen/treiben: jdn. verzweifeln lassen: ümitsizliğe düşürmek

Vollendung f.

– etw. zur Vollendung bringen:etw. fertig stellen, etw. vervollkommnen: bir şeyi tamamlamak, mükemmelleştirmek

Vollmacht f.

– jdm. eine Vollmacht erteilen: jdn. bevollmächtigen, jdn. autorisieren: birisine yetki vermek, birisini yetkili kılmak

Vorbereitung f.

– Vorbereitungen treffen für+A: etw. vorbereiten: bir şeyi hazırlamak

Vorbild n.

– jdn. zum Vorbild nehmen: jdn. nachahmen, jdn. imitieren: birini taklit etmek

Vorhaben n.

– ein Vorhaben ausführen: etw. verwirklichen, umsetzen: uygulamak, gerçekleştirmek

Vorkehrungen Pl.:

– Vorkehrungen treffen: sich vorbereiten, vorbeugen: hazırlanmak, tedbir almak

Vorschein m.

– zum Vorschein kommen: auftauchen, gefunden werden: ortaya çıkmak, bulunmak

Vorsorge f.

– Vorsorge treffen: vorsorgen, vorbeugen, sich schützen: gerekli önlemleri almak.

Vorwurf m.

– jdm. einen Vorwurf machen: jdm. etw. vorhalten, jdn. tadeln: ayıplamak, azarlamak

Vorwürfe Pl.

– Vorwürfe erheben gegen+A: jdm. etw. vorwerfen, jdn. beschuldigen: suçlamak

Vorzug m.

– jdm./etw. den Vorzug geben: jdn./etw. favorisieren, jdn./etw. vorziehen: tercih etmek, yeğlemek, kayırmak

Wache f.

– auf Wache stehen: beaufsichtigen, kontrollieren: denetlemek, gözetlemek

Wahrheit f.

– der Wahrheit die Ehre geben: ehrlich sein: gerçeği söylemek, onurlu, haysiyetli olmak

Wasser n.

– ins Wasser fallen: ausfallen, nicht stattfinden: yapılmamak, olmamakDurch die Erkrankung des Pianisten fiel das Konzert leiderins Wasser.

– jdm. das Wasser abgraben: jdm. schaden, jdn. sabotieren: zarar vermek, sabote etmek

Weg m.

– jdm. über den Weg laufen: jdm. begegnen: birine rastlamak

– jdn./etw. aus dem Weg gehen: jdn./etw. meiden, jdm./etw. ausweichen: kenara çekilmek, uzak durmak, kaçınmak

– jdn./etw. aus dem Weg räumen/schaffen: jdn./etw. entfernen, eliminieren (töten): birini uzaklaştırmak, elemek, öldürmek

– sich auf den Weg machen: aufbrechen: yola koyulmakWenn wir noch rechtzeitig kommen wollen, dann sollten wiruns jetzt auf den Weg machen.

– vom Weg abkommen: sich verlaufen, irregehen: yolunu yitirmek

Wege Pl.

– etw. in die Wege leiten: etw. arrangieren, etw. veranlassen: düzenlemek, tertip etmek, yönlendirmek Man hat bereits ein umfangreiches Hilfsprogramm in die

Wege geleitet.

Wein m.

– jdm. reinen Wein einschenken: jdm. die Wahrheit sagen: birine gerçeği anlatmak

Weite n.

– das Weite suchen: fliehen, weglaufen, sich, drücken: kaçmak

Welt f.

– etw. aus der Welt schaffen: etw. beseitigen, etw. tilgen:  bir şeyi açıklığa kavuşturmak, gidermek

– jdn. zur Welt bringen: jdn. gebären, jdn. entbinden: doğurmak

– zur Welt kommen: geboren werden: doğmak.

Werk n.

– ans Werk gehen/sich ans Werk machen: beginnen:  başlamak

Wette f.

– eine Wette abschließen: wetten: bahse girmek

– die Wette halten: dagegen wetten: karşılık bahse girmek

Widerstand m.

– Widerstand leisten: sich widersetzen: karşı durmak, itiraz etmek

Wille m.

– seinen Willen durchsetzen: bestehen auf+D: üstelemek

Wind m.

– einen Rat in den Wind schlagen: einen Rat ignorieren: bir öneriyi göz ardı etmek

– viel Wind machen um+A: etw. aufbauschen, etw. übertreiben: abartmak

– Wind bekommen: etw. (eine Gefahr) ahnen: hissetmek (tehlike).

Wink m.

– jdm. einen Wink geben: jdn. etw. signalisieren, jdn. warnen, jdm. etw. zu verstehen geben. Uyarmak, işaret etmek

Wolle f.

– sich in die Wolle geraten: streiten: tartışmak.

Wort n.

– ein gutes Wort einlegen für+A: sich für jdn. einsetzen/verwenden, jdn. verteidigen: desteklemek, himaye etmek.

– jdm. das Wort abschneiden: jdn. unterbrechen: birinin sözünü kesmek

– jdm. ins Wort fallen: jdn. unterbrechen

Du solltest sie auch einmal sprechen lassen. Fall ihr doch

nicht immer ins Wort!

– jdn. beim Wort nehmen: jdm. vertrauen, sich verlassen auf+A, ein Versprechen einfordern: birine güvenmek

Immer hast du gesagt, dass du mir helfen würdest, wenn ich

Probleme hätte. Jetzt nehme ich dich beim Wort.

– jdm. das Wort entziehen: jdn. (bei einer Diskussion etc.) nicht mehr sprechen lassen: birini konuşmadan men etmek, yasaklamak

– Wort halten: zuverlässig sein, ein Versprechen erfüllen: sözünü tutmak

– zu seinem Wort stehen: ein Versprechen halten: sözünde durmak

– das Wort ergreifen: reden, etw. sagen: konuşmak,

– sich zu Wort melden: etw. mitteilen, sich äußern: paylaşmak, ifade etmek, fikrini söylemek

– jdm. sein Wort geben/sein Wort verpfänden:jdm. etw. versprechen: söz vermek.

Worte Pl.

– etw. in Worte fassen/kleiden: etw. formulieren, etw. artikulieren, etw. erklären, etw. ausdrücken: sözlerle ifade etmek

Zahn m.

– jdm. auf den Zahn fühlen: jdn. ausfragen, jdn. prüfen: sorarak öğrenmek, denetlemek, souşturmak

Zähne Pl.

– die Zähne zusammenbeißen: durchhalten, nicht aufgeben: sonuna kadar sabretmek

– jdm. die Zähne zeigen: jdm. trotzen, sich jdm. entgegenstellen, sich verteidigen: kafa tutmak, savunmak, dişini göstermek

Zaum m.

– jdn./etw. im Zaum halten: jdn./etw. zügeln, jdn./etw. zurückhalten, jdn./etw. kontrollieren: dizginlemek, bastırmak, duygularını bastırmak

Zaunpfahl m.

– mit dem Zaunpfahl winken/einen Wink mit dem Zaunpfahl geben: deutlich bzw. überdeutlich zu verstehen geben : ipucu vermek (dolaylı, karmaşık)

Du brauchst nicht gleich mit dem Zaunpfahl zu winken, ich

verstehe dich auch so.

Zeichen n.

– jdm. ein Zeichen geben: jdn. etw. signalisieren, jdn. warnen: uyarmak, bildirmek

Zeilen Pl.

– zwischen den Zeilen lesen: etw. deuten, etw. interpretieren: açıklamak, anlam çıkarmak.

Zeit f.

– die Zeit totschlagen: sich langweilen, sich die Zeit vertreiben: sıkılmak,

– die Zeit verschwenden/vergeuden: die Zeit nicht nutzen, die Zeit falsch nutzen: vakti yanlış kullanmak

– sich Zeit lassen/nehmen: sich nicht beeilen, nicht hektisch handeln: acele etmemek, telaşlı olmamak

Zeitliche n.

– das Zeitliche segnen: sterben: ölmekGestern hat der Vater unseres Chefs das Zeitliche gesegnet.

Zepter n.

– das Zepter schwingen: kommandieren, befehlen: emir vermek yönetmek

Zeug n.

– sich ins Zeug legen: sich anstrengen: çaba sarf etmek

Ziel n.

– das Ziel verfehlen: erfolglos sein, scheitern: başarısız olmak

Zügel Pl.

– die Zügel in die Hand nehmen: die Leitung übernehmen: yönetimi devralmak

Zunge f.

– das Herz auf der Zunge tragen: offen aussprechen, reden ohne sich groß Gedanken zu machen: açıkça söylemek, düşünmeden konuşmak. Kalbi dilinde olmak

Zusammenhang m.

– einen Zusammenhang herstellen: verknüpfen, beziehen auf, miteinander in Verbindung bringen: bağlamak, birleştirmek, ilişki kurmak

Zustimmung f.

– Zustimmung finden: Zustimmung bekommen: onay almak

Zweifel m.

– etw. in Zweifel ziehen: etw. bezweifeln, etw. anzweifeln, zweifeln an+D: bir şeyden kuşku duymak

– Zweifel hegen: etw. bezweifeln: bir şeyden kuşku duymak, şüphelenmek

Bir Cevap Yazın