12 sinif cografya 2 donem 2 yazili sorulari

Okuma Süresi:5 Dakika, 58 Saniye

S-1. Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan olaya kuraklık denir. Kuraklık, yarı kurak bölgelerde kendini daha çok hissettirir.

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kuraklık daha fazla hissedilir?

A) Kanada B) Almanya C) Mısır

D) Japonya E) Norveç

S-2. .Manş Denizi’nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli, 38 km’lik su altında kalan bölümüyle yeryüzünün en uzun su altı tünelidir. Tünel denizin 91 metre altında inşa edilmiştir.

Manş Tüneli, aşağıdaki ülkelerden hangi ikisi arasındaki ulaşımı sağlamaktadır?

A) Meksika-ABD

B) İngiltere – Fransa

C) İspanya – Cezayir

D) İtalya – Hırvatistan

E)Norveç – Danimarka

S-3. Aşağıdakilerden hangisi, Çin Uygarlığı’nın özellikleri arasında gösterilemez?

A) Genellikle açık bir uygarlıktır.

B) Seramik ve porselen gibi toprak işçiliği gelişmiştir.

C) Sarı ırmak ve Gök ırmak çevresinde gelişme göstermiştir.

D) Günümüzde de kullanılan akupunktur tedavisi bu uygarlıktan gelmektedir.

E) İpek dokumacılığı, kâğıt, barut, matbaa ve pusula gibi buluşlar Çin Uygarlığı’na aittir.

S-4. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

A) Yeni iş sahalarının oluşturulması

B) Doğal kaynak tüketimini artırması

C) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması

D) İnsanların hayat standartlarını yükseltmesi

E) Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş miktarını azaltması

S-5. I. Sanayileşmenin arttığı yerlerde şehirleşme ve göçlerin artması

II. Şehirlerde ekonomik ve sosyal sorunların artış göstermesi

III. Şehirlerdeki doğum oranının kırsal kesimlere göre daha az olması

IV. Şehirlerde ekonomik faaliyetlerin daha çeşitli olması

Yukarıdakilerden hangileri sanayileşme, şehirleşme, göç faktörlerinin birbirleri ile sürekli etkileşim ve ilişki içinde olduğunu gösterir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

S-6.Aşağıdakilerden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’nden ayıran özellikler arasında gösterilemez?

A) Nüfus artış hızının fazla olması

B) Yer şekillerinin sade ve düz olması

C) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

D) Tarım ürünlerinin çeşidinin az olması

E) Anadolu’nun iç kısımlarında yer alması

S-7. Ulaşımla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişmiş ulaşım sistemlerine sahip ülkelerin Dünya ile bağlantısı güçlüdür.

B) İklim koşullarının elverişli olmadığı ülkelerde her türlü ulaşım olanakları gelişmemiştir.

C) Ulaşım; ortak kültür, bölgesel iş bölümü ve ülkelerin savunması açısından önemlidir.

D) Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini ulaşım sağlar.

E) Bir ülkenin başka ülkelerle ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulmasında ulaşımın rolü fazladır.

S-8. Aşağıdakilerden hangisi plansız büyüyen kentlerin bir özelliği değildir?

A) Hava, yer ve su kirliliği

B) Otopark sorunu

C) Yeşil alanların azlığı

D) Trafik (ulaşım) sorunu

E) Sanayide iş gücü sorunu

S-9. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?

A) Bebek ölüm oranı

B) Nüfus artış hızı

C) Sanayide çalışanların oranı

D) Nüfus yoğunluğu

E) Yaşam süresi

S-10. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde turizm etkinlikleri ve gelirleri daha çok çeşitlilik gösterir?

A) Marmara Bölgesi B) Doğu Anadolu

C) Ege Bölgesi D) Karadeniz Bölgesi

E) Güneydoğu Anadolu

S-11. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 1996-2001 yılları arasında ithalat ve ihracat miktarları milyar dolar olarak verilmiştir.

İhracat İthalat

1996…………..14,5 28,1

1997…………..16,7 30,5

1998…………..17,7 31,2

1999…………..16,9 25,2

2000…………..18,1 36,5

2001…………..20,3 27,1

Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) İhracat düzenli olarak artmıştır.

B) 1999 yılında hem ihracat hem ithalat değerleri azalmıştır.

C) En fazla ithalat değeri 2000 yılında yapılmıştır.

D) Bütün yıllardaki ithalat değeri ihracattan fazladır.

E) En fazla dış ticaret açığı 2000 yılındadır.

S-12. Aşağıda beş ayrı ülkenin ithal ve ihraç ettiği sanayi ürünlerinin oranları gösterilmiştir.

Bu ülkelerden hangisinde, doğum ve ölüm oranı ile nüfus artış hızı az, ortalama yaşam süresi daha fazladır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

S-13. Almanya’da endüstrinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Zengin kömür yataklarının varlığı

B) İkliminin müsait olması

C) Zengin demir yataklarına sahip olması

D) Sermaye birikiminin fazlalığı

E) Yük ve yolcu trafiğinde uluslar arası kavşak durumunda olması

S-14. Zonguldak ve çevresi 19. yüzyılda küçük bir yerleşim bölgesi iken, taş kömürünün işletmeye açılması ve demir çelik fabrikalarının kurulmasıyla birlikte değişimler geçirmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu değişimler arasında gösterilemez?

A) Zonguldak ve çevresinde nüfusun artması

B) İş olanaklarının artması ve çevreden göç alması

C) Şehirleşmenin hız kazanması ve şehir sayılarının artması

D) Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin meydana gelmesi

E) Ormancılık faaliyetlerinin ve orman köylerinin sayısının artması

S-15. “Afrika ülkelerinde yer altı zenginlikleri fazla olduğu halde sanayi gelişmemiştir.” Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

A) Yüzölçümünün geniş olması

B) Tarımsal üretime önem verilmesi

C) Sermaye birikiminin fazlalığı

D) Hammadde kaynaklarının yabancıların denetiminde olması

E) Üretim teknolojisinin gelişmiş olması

S-16. Almanya’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

A) Yüzölçümünün küçük olması

B) Yer şekillerinin engebesiz olması

C) Akarsu havzalarının geniş olması

D) Derin vadilerin geniş yer tutması

E) Akarsu boylarının uzun olması

S-17. Maden kömürü demir-çelik sanayinde kullanılan temel enerji kaynağıdır. Günümüzde bu enerji kaynağını kullanan işletmeler olan demir-çelik fabrikaları bulundukları yörede önemli bir ekonomi alanı oluşturmaktadır.

Bu duruma en iyi örnek olabilecek şehirler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Karabük-Batman-Ereğli

B)İskenderun-Ereğli-Hekimhan

C)Ereğli-Divriği-Hekimhan

D)Karabük-İskenderun-Ereğli

E)Aliağa-İzmit-İskenderun

S-18. I-GAP II-DOKAP III-Yeşilırmak HGP

IV-ZBK V-DAP

Yukarıda verilen ülkemizdeki bölgesel projelerden hangisi ülkemizdeki kırsal alanlar dikkate alındığında dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü yerleri içermektedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

S-19. Türkiye’de, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

A) Yüzey şekilleri sade olan

B) Nüfus yoğunluğu fazla olan

C) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olan

E) Ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş

S-20. Türkiye’de nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımda makineleşme

B) Ölüm oranlarının sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle azalması

C) Nüfus artış hızının ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkilemesini önlemek

D) Ülke savunmasında insan gücünden çok silah gücünün ön plana çıkması

E) Anne ve çocuk sağlığını koruma isteği

S-21. Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi göstergelerinden değildir?

A) Kişi başına düşen milli gelir

B) Yeraltı kaynaklarının zenginliği

C) Kişi başına düşen doktor

D) Enerji üretim miktarı

E) Okullaşma oranı

S-22.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biridir?

A) Filistin Sorunu B) Makedonya Sorunu

C) Kosova Sorunu D) Bosna Hersek Sorunu

E) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu

S-23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracatında daha az öneme sahiptir?

A) Tarım ürünleri B) Beyaz eşya C) Dokuma ürünleri

D) Çeşitli madenler E) Tıbbi cihaz ve ilaçlar

S-24. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?

A) Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması

B) Ortalama yükseltisinin fazla olması

C) İklim çeşitliliğinin fazla olması

D) Farklı denizlere kıyısı olması

E) Orta kuşakta yer alması

S-25. Bir ülkede, ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesi, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

A) Jeopolitik B) Özel konum C) Teknocoğrafya

D) Uluslararası Pakt E) Matematik konum

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: