Türkisch

8 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

Okuma Süresi:20 Dakika, 54 Saniye

8 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

8 Sinif Turkce 1 Donem 3 Yazili Sorulari

1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR.

O halk şiirinden devşirdiği ses, imge, benzetme,

 somutlama gibi öğeleri kendi şiir tezgahında dokur.

 Bu tümcede altı çizili sözün yerine aşağıdakiler-

 den hangisi getirilemez ?

 a) şiir anlayışıyla                   b) şiir zevkiyle

 c) şiir diliyle                         d) şiir konularıyla

 

 2) ‘ köşe’ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde

 kendinden sonraki sözcükle bir deyim oluşturarak

 ‘ çabasız, emeksiz zengin olmak’ anlamında kullanıl-

 mıştır ?

 a) Adam ne yapıp edip köşeyi döndü.

 b) Bugünkü köşe yazısında konuyu iyice irdelemiş.

 c) Bu sonuç aklımın köşesinden bile geçmezdi.

 d) Aylardır kendi köşesine çekilmişti.

 

3) Havaya bile ateş etmeyin

    Olur a bir kuş geçiyordur üstünüzden

    Ya da Hazerfan Ahmet Çelebi

 Bu dizelerde, altı çizili sözün yerine aşağıdakiler-

 den hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişir?

 a) Belki de                                  b) Ola ki

 c) Belli ki                                   d) Bakarsınız

 

  4)  Dişimizi kıran, pirincin içinde pirinç gibi görünen taş-

  lardır.

  Bu tümceye anlamca en yakın atasözü, aşağıdaki-

  lerden hangisidir ?

  a) İyi dost kara günde belli olur.

  b) Dost, dostun eyerlenmiş atıdır.

  c) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.

  d) Güvenme dostuna saman doldurur postuna.

 

 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç

  ilişkisi vardır ?

 a) Arılar farklı çiçekten beslenirse farklı bal yapar.

 b) Güzel günlerin seni bir yerlerde beklediğini unutma.

 c) Hastaya verilen kan az geldiği için duyuru yapıldı.

 d) İnsanlara kırıcı davranırsan sonun  hep yalnızlık olur.

 

 6) ‘ Sanatçı topluma yararlı olmak istiyorsa, toplumun

   önünde gitmelidir.”    

  Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakiler-

  den    hangisidir ?

Sanatçının görevi topluma önderlik etmektir.

Sanatçı toplum yaşamıyla kendi yaşamını    bütünleştirendir.

Sanatçı toplumun geleneklerine sahip çıkmalıdır.

Sanatçı  yapıtlarında  toplumun sorunlarını  dile

getirmelidir.

 

7) ‘ Bazı insanlar sanırlar ki edebiyat gerçeklerle uğraşmaz.’Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır ?

 Edebiyat, bazılarının sandığının tersine gerçeklerle uğraşır.

Birçok kişi edebiyat-gerçek ilişkisini kavrayamamıştır.

Kimilerine göre, edebiyatın gerçekle doğrudan ilişkisi vardır ?

İnsanların çoğu edebiyatın gerçeklerle uğraşmadığını zanneder.

8). “Herkesin aklından geçen bir düşünce, etkili ve yeni

bir biçimde söylenirse  ancak değerli  bir  düşünce olur;

aksi takdirde silinip gider akıldan.”

Yukarıdaki parçaya göre bir düşüncenin değerli

olması neye bağlıdır ?

a) içeriğine

b) söyleyiş biçiminin güzelliğine

c) yeni olmasına

d) herkesçe benimsenmesine

 

9) ‘ Sevmek,  yaşadığımız  çağın  bize  yüklediği sorumluluğun bilincine varmaktır.’

Aşağıdakilerin  hangisi   anlam  bakımından  bu cümleye en yakındır ? 

Sevmek yarınlara umutla bakmaktır.

Sevmek, vazgeçilmez bir duygudur.

Sevmek, sevdiğinden çıkar beklememektir.

d)  Sevmek, çağın sorumluluğunu algılamaktır.

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı özneye

bağlanmayan yüklemlerin birlikte kullanılması

anlatım bozukluğuna neden olmuştur ?

a) Bu davranış üzmüştü onu, çok kırılmıştı.

b) Acımız büyük dağlıyor yürekleri

c) Onu sen de severdin ben de severdim. 

d) O kent hep böyle durgun, hüzünlü 

 

11) ‘ Sohbetini istiyor ; ama çok çabuk bıkıyorduk.’ cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir ?

a) ‘ çok ‘ sözcüğü cümleden çıkarılarak

b) ‘ istiyor ‘ sözcüğü ‘ istiyorduk’ yapılarak

c)  ‘ çok çabuk ‘ sözünden önce ‘ sohbetinden ‘ sözcüğü

      getirilerek    

d)  ‘ çok çabuk’ sözcüğü’ yerine ‘hemen’ getirilerek

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

anlamına uygun kullanılmıştır ?

a) Her şeye burun bükmesi beni sinirlendiriyor.

b) Bana sürekli ayak bağı oluyor, beni engelliyor.

c) Meydan o kadar kalabalık ki top atsan yere düşmez.

d) Suçlu olduğu anlaşılınca paçaları sıvadı.

 

13) Gelişmeler, onu  bize daha  çok mu yaklaştırır ;

daha çok mu uzaklaştırır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni

aşağıdakilerden hangisidir ?

 

a) Tamlayan eksikliği         b) Yüklem eksikliği

c) Tümleç eksikliği            d)  Nesne eksikliği

 

14)  Eser,  gerçeğin  ve  doğallığın sınırlarına  ulaşılınca

yok   olmaktan kurtulur.

  Parçada aşağıdakilerden hangisi bir eserde bulun-       ması gereken niteliklerden biri olarak belirtilme-

  miştir ?

  a) sadelik    b) gerçeklik    c) doğallık    d) akıcılık

 

15)   Erdemle  mutluluk. Birbirinden  ayrılmaz  şeylerdir aslında.’ Mutluluk erdemdir’ der Alain.Bir insanı erdemli

  mi yapmak istiyorsunuz, onu mutlu kılmakla başlayın işe.

 Hırsızların  ellerini  keserek  toplumda erdem  yaratmayı

 düşünen zihniyet ne kadar acınası bir kafadır.Asıl kesilesi    el, hırsızlığın nedenlerine eğilmeyen, onu ortadan kaldıra- rak, namuslu, haklı bir düzen  düşüncesine yanaşmayan- ların elidir.

  Yazıdan hangi düşünce çıkarılamaz ?

 a) Mutlu insanda erdem kendiliğinden gelişir.

 b) Erdemle mutluluk birbirinin tamamlayıcısıdır.

 c) Toplumların hedefi insanların mutluluğu olmalıdır.

 d) Bazı suçların oluşumu toplumdaki olumsuzlukların sonucudur.

 Her soru 4 puandır.Yanlışlarınız doğrularınızı    götürmez. ( 60 puan )

 16. Aşağıdaki cümlelerde bağlaçları bularak altını

   çizip cümleye kattığı anlamları yazınız. ( 15 puan)

 

   Bugüne kadar başarısı ne iyi ne kötü.(……………………….)

 

   Çalış ki başarasın.(……………………………….)

 

   Bunları konuşalım ; yalnız  burada değil.(……………………)

 

   Bir şey yaptın ki adam seni azarlamış.(………………………)

 

   Kağıtlarınızı çıkarın ve yazmaya başlayın.(…………………..)

 

   İşten erken çıkmış ; yalnız eve gitmemiş.(…………………..)

 

   Ya oturursun ya çeker gidersin.(…………………………….)

 

    Kardeşim hem çalışıyor hem okuyor.(……………………….)

 

    Ne baskı ne zulum bizi asla yıldırmaz.(……………………..)

 

    Onları özlemek belki senden güzeldi

    Çünkü ancak sen onlarla vardın.(……………………………..)

 

    Kardeşim çok ama çok çalışıyordu.(…………………………)

 

    Memleket isterim

    Ne başta dert ne gönülde hasret olsun(…………………….)

 

    Bir avuç toprağım olsun ama benim olsun(………………..)

    İster bir saksıda olsun ister dağda olsun(…………………..)

 

    Gelişiyle gidişi bir oldu, göremedik onu.(…………………..)

 

   17) Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız.( 5 puan)

       

         Düşünceler ,donmuş birtakım kalıplar değildir.

 

 1)  I. Hemen buradan uzaklaşalım ,bizi görecekler.

     II. Henüz kimse gelmedi.

    III. Çabucak giyin, seni aşağıda bekliyorum.

    IV. Biraz daha bekle, neredeyse gelir.

     V.  Ara sıra kitap oku da kültürün artsın.

 Altı çizili sözcüklerden hangi ikisi anlamca yakındır

   a)  I ve V     b) I ve III   c) II ve IV     d) III ve IV

 

  2) I. Yaz tatilimi Marmaris’te geçireceğim.

    II. Mantoyu sırtına geçirip dışarı çıktı.

   III. Hesabı deftere geçirmemişsin.

   IV. Spor ayakkabısıyla bir yıl geçirdi.

   V.  Geceyi köyde geçirmek istiyorum.

 ‘geçirmek ‘sözcüğü kaç farklı anlamda

  kullanılmıştır ?

   a) 1                   b) 2                   c) 3             d) 4

 

  3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ gibi ‘ sözcüğü      benzetme ilgisi kurmamıştır ?

 a) Neydi o deli gibi gidişiniz.

 b) Murat’la konuşurken beni süzüyor gibiydi.

 c) Bir kuş gibi özgürüm artık.

 d) Senin cennet gibi güzel bir vatanın var.

 

   4) ‘Bu kadar para nereye gitti.’ cümlesindeki ‘gitmek’        sözcüğünün anlamı hangisine  en yakındır ?

  a) Bu yol nereye gidiyor ?

  b) Bu yemeğe yarım kilo yağ gitmez.

  c) Aysel buradaydı, şimdi gitti.

  d) Derslerin nasıl gidiyor ?

 

5) ‘ İnsan yaşantısı arttıkça, insan değişik şeyleri değişik   açılardan tanımayı öğrendikçe, insanın dilinin de zengin- leşmesi gerekir.’

  Bu cümleye anlamca en yakın cümle hangisidir?

  a) Dil, her şeyi aklın terimleriyle anlatır.

  b) Dil, bir zaman sürecinde zenginleşir.

  c) İnsan yaşamı tanımaya başlayınca dil de zenginleşir.

 d) Yaşamsal başkalaşımla, farklılıkları tanımakla beraber    dil de zenginleşmelidir.

 

  6 ) ( I) Halk şiirinin kökeninde halk kültürü vardır.(II) Bu   kültür tükenmez bir hazinedir.(III) Halk, ne söyleyecekse açık  seçik  söyler. (IV)  Süslü  sözlere  ağır bir  anlatıma başvurmaz. (V) Türküleri  yüreğinin sesidir. Hangi  iki cümlenin anlamı en yakındır ?

 a) I ve IV    b) II ve III     c) III ve IV       d) II ve V

 

 

13)  Başka türlü bir şey benim istediğim

        Ne ağaca benzer, ne buluta

       Burası gibi değil

       Gideceğim memleket

       Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim

       Rengi başka, tadı başka

    Yukarıdaki şiirde şair aşağıdakilerden hangisini

   dile getirmemiştir ?

   a) Yaşadığı dünyadan bezginliğini

   b) Bazı beklentilerinin olduğunu

   c) Yeni arayışları olduğunu

   d) Umduğunu bulamadığını

 

   14) ‘Gençliğimde sanırdım ki hayat bir sevinçtir.Yetiştim

  ve gördüm ki hayat bir çalışmadır.Çalıştım ve gördüm ki

   çalışma bir sevinçtir.’diyen birinin söylemek istediği     aşağıdakilerden hangisidir ?

   a) zamanın geçiciliği          b) insanın yaratıcılığı

   c) gelişmenin sürekliliği     d) çalışmanın vazgeçilmezliği   

 

   15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  anlatım

  bozukluğu yoktur ?

  a) Yeni bir ev aldı, içini istediği gibi döşedi.

  b) Her sabah çay ve simit yerim.

  c) Öğretmenlerimizi tanıyor ve güveniyoruz.

  d) Bu yıl kardeşim liseye, ben üniversiteye başladım.

 

Her soru 4 puandır.Yanlışlarınız doğrularınızı       götürmez. ( 60 puan )

 

  16. Aşağıdaki cümlelerde bağlaçları bularak altını

   çizip cümleye kattığı anlamları yazınız. ( 15 puan)

 

   Çocuk korkmuş da oraya gitmiyor. ……………… 

 

   Açıklayacağım ; yalnız biraz zaman geçmeli………………….

 

   Çok ama çok akıllı bir çocuktu………………………………

 

   Yaşıtlarına göre boyu ne uzun ne kısa…………………….

 

  Pek çalışmadı,ama yine kazandı………………………….

 

  Onu gördüm,hatta onunla konuştum………………………..

 

  İster not tut,ister beni dinle……………………….

 

  Gitti de bir mektup bile yazmadı………………………..

 

  Gelirken çekiç veya keser getir………………………..

 

  Ne ders çalıştı ne not tuttu………………………………..

 

 Gazetedeki ilanı ben de gördüm……………………………

 

 Yardımcı olmak istedim,lakin izin vermedi…………………….

 

 Sebze ile et almamızı söyledi………………………………….

 

 Sevinçle üzüntüyü  aynı anda yaşadık………………………

 

 Ne şapkasını aldı ne şemsiyesini……………………………….

 

  18) Aşağıdaki eylemlerin çatı özelliğini yazınız.

        ( 5 puan )

       Canı sıkıldıkça beni arıyor

       

        Öznesine göre                Nesnesine Göre

 

        Bu sınava çok iyi hazırlanmıştım.

 

        Öznesine Göre                 Nesnesine Göre

   

 

19) Aşağıdaki cümlelerin anlam ilgilerini yanlarına yazınız.( 15 puan )

 

Keşke dün onunla gitseydim………………………………………

 

Buraya kadar gelmiş de bana uğramamış…………………….

 

Başkalarıyla uyum içinde ol ki işinde başarılı olabilesin

…………………………………..

Onunla çalışamayacağımızı davranışlarından çıkarmıştın.

……………………………………..                           

Olaylara farklı baktığı için nesnelliği iyice unuttu.

…………………………………………..

 Düşün ki sınavda birinci olmuşsun, neler olur neler.

……………………………………………………………………..

 Bu kitabın beğenilmeyeceğini daha şimdiden söyleyebilirim………………………………………….

  Balta yemiş bir çınar ağacı gibi olduğu yere yıkıldı adam.

……………………………………………………………

Aristo, çağının en zeki ve üretici düşünürüydü.

…………………………………………………..

Kirletirse eğer toprağı suyu

Göğsünden vururum kendi gölgemi………………………………

 

Yazık elimizden kaçırdık; oysa çok iyi bir elemandı.

………………………………………………

Gözüme gözükür canan illeri

Bu saat bu dakika orda olaydım…………………………………..

 

Açıklamak, değiştirmek için dünyayı

Birlik, umut, kavga gerek insanlara………………………………..

 

Bugünkü sınav daha kolaydı………………………………………..

 

Burada iş bulamadığı için köyüne döndü…………………………

 

7) “Ben dostluğun ve arkadaşlığın bu denli kıvanç verici

olduğunu daha  önceleri  bilmezdim. Kitaplarla, oradaki kahramanlarla yaşayarak  öğrendim hepsini. Kötülükle

savaşmayı, iyilikle bütünleşmeyi onlardan öğrendim.”

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıttır ?

a) Daha çok ne tür kitaplar okurdunuz ?

b) Kitaplar size neler kazandırdı ?

c) Okuduğunuz kitapların ortak özelliği neydi ?

d) İnsan, kitaplarla dostluk kurabilir mi ?

 

8) Sevgiyi. Kirlilikten, güzelliği  çirkinlikten arındırmanın

ve insanı yeniden canlandırmanın en köklü mücadelesini

sanatçı verir .Güzelliğin,  sevginin, insanın yozlaştığı  bir

ortamda sanatçı yaratıcı olamaz.Bu nedenle sanatçı, her-

ketsen daha aktif olmak zorundadır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-

miştir ?

a) Sevginin güzelliğine

b) Sanatçının sorumluluğuna

c) Yaratıcılığın koşullarına

d) Sanatçının amacına

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı özneye

bağlanmayan yüklemlerin birlikte kullanılması

anlatım bozukluğuna neden olmuştur ?

a) Bu davranış üzmüştü onu, çok kırılmıştı.

b) Acımız büyük dağlıyor yürekleri

c) Onu sen de severdin ben de severdim. 

d) O kent hep böyle durgun, hüzünlü 

 

10) ‘ Çağını yansıtan bir yazar, başarıya ulaşmış sayma- malı kendini.Çünkü, çağıyla birlikte yitip gidecektir.Çağı aşan bir yönü, geleceğe bildiriler gönderecek bir üstün- lüğü olmalı sanat yapıtının.’Paragrafta asıl vurgulan- mak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Çağının tanıklığı yanında geleceği de kucaklayan yazar kalıcı olacaktır.

b) Gerçeklerle yaratıcılığını birleştiren yazar başarılı olur.

c) Yalnız çağının gerçeklerini yazanlar kalıcı olurlar.

d) Bir yapıtta duygu ve düşüncelerin ağır basması eseri kalıcı kılar.

 

11) ‘ Deri  değiştirmeyen  yılan ölür.Düşünce değiştir-meyen kafalar da öyle ; kafa olmaktan çıkarlar.’ Asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

a) En büyük düşünceler ancak sonradan anlaşılır.

b) Her düşüncenin altında bir değerlendirme gizlidir.

c) Bir düşünceye  körü körüne bağlanıp, ondan başkasını düşünmeyenlere insan denmez.

d) Büyük bir düşünceyle karşı karşıya olmak dayanılır şey değildir.

 

12) ‘ Yaşamınız nerede biterse, orada tamam olmuştur.

yaşamın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanma- sındadır ; öyle uzun yaşamışlar  vardır  ki, pek az yaşa- mışlardır.’  Paragraftan  çıkarılacak  ana  düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Yaşamda herkes aynı akışın içinde sürüklenir.

b) Doya doya yaşamak yılların çokluğuna bağlı değildir.

c) Uzun yaşamak insana mutluluk verir.

d) Bir gün gelecek insan yaşamı sona erecektir.

 

 

17) Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız. ( 5 puan )

 

Bizi bekleyen bir sürü öğrenci var.

 

18) Aşağıdaki eylemlerin çatı özelliğini yazınız.

        ( 5 puan )

 

Uzun zamandır sizi aramadı mı ?

 

Öznesine göre                               nesnesine göre

 

 

Yalnız insanlar giderek çoğalıyor.

 

 Öznesine göre                               nesnesine göre

 

19) Aşağıdaki cümlelerin anlam ilgilerini yanlarına yazınız.( 15 puan )

 

Yanlışlar yerine doğruları konuşursak daha başarılı

oluruz.—————–

Arkadaşlarınla tartışırken daha kibar olsan yerinde olur.

—————————

Çıkar gözü en tatlı bir şekilde kör eden bir araçtır.

——————————-

Farz edelim ki buraya hiç gelmedin.————————–

 

Sınavı kazanarak ailemi sevindirecektim.——————

 

Uçak hemen hemen alana inmek üzeredir.——————

 

 Şairin son şiirleri hepimizi büyüledi.———————–

 

Yağmur yağdı sırılsıklam olduk.——————————–

 

Seninle buluşursak akşama kadar gezeriz.—————–

 

Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’sı ilginç bir

kitaptır.——————————————–

 

Nedense bizi davet etmek aklınıza gelmedi.—————

 

Geri gelmek üzere Mersin’e gitti.————————-

 

Erhan kadar yakışıklı olduğu söylenemez.—————–

 

Hava bulutlu yağmur yağabilir.——————————

 

 Bu takım bu sene şampiyon olamaz.———————-                                          

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: