Aol Bap Maol

3 sinif iktisat bahar notlari

Okuma Süresi:13 Dakika, 40 Saniye

3 sinif iktisat bahar notlari

3 sinif iktisat bahar notlari

 

İKTİSAT 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

1.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(İNTERBANK İŞLEMLERİ:Bankalararası para piyasasının yönlendirilmesi para politikası bakımından merkez bankasına yeni bir araç sağlamıştır.İnterbank piyasasındaki arz ve talebe göre kısa vadeli fon ihtiyaçlarını giderebilmektedirler)

2.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(Merkez bankası doğrudan alım, doğrudan satım, repo ve ters repo yöntemlerinden birini kullanarak açık piyasa işlemlerini gerçekleştirmektedir)

3.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(Tiwanaya göre bilgi ve öğrenme sürecinde üç temel adım bilginin edinimi, paylaşımı ve kullanımıdır)

4.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Hizmet tanımını değişme kavramı esasına dayandıran kişi T.P.Hill)

5.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Talep cephesi hipotezi kişi başına gelirin artmasıyla hizmet sektörüne yönelik  harcamaların payı da artar)

6.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Uluslar arası para fonunun kurulduğu konferans 1944 Bretton Woods Konferansı)

7.İKTİSAT HİZMETLER EKONİMİSİ(Dünyasa serbest piyasa ve ticaret ilkelerini ilk uygulayan ülke İngiltere)

8.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Baumol hizmet sektöründeki istihdam artışının teorik temelini hizmet sektöründeki düşük verimlilik üzerine oturtmuştur)

9.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(TALEP ŞOKU:Bir ekonomide para ve maliye palitikası eylemleri uygulanmaksızın toplam talebin fiyatlar genel düzeyi dışındaki bir nedenden dolayı değişmesidir)

10.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(ARZ ŞOKU:Bir ekonomide toplam arzın fiyatlar genel düzeyi dışındaki bir nedenden dolayı değişmesidir)

11.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(PARA POLİTİKASI AMAÇLARI:Tam istihdam, arzulanır bir ekonomik büyüme, fiyat istikrarı, finansal istikrar)

12.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Serbestleştme Taahütleri ve Türkiye:Taahhüt listeleri GATS’ın ayrılmaz bir parçası olup taraf ülkelerin hizmet ticaretinin liberilizasyonuna ilişkin özel yükümlülükleri içerir.Türkiyenin GATS kapsamında sunmuş olduğu taahhüt listesi kapsamlı ve ileri düzeyde liberalizasyonu hedefleyen bir belgedir.)

13.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(Doğadaki en küçük parçacığın atom olduğunu söyleyen ilk düşünür Demokrit)

14.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(Katılımcı demokrasi bilgi toplumunun yönetim şeklidir)

15.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(ETKİN ÜCRET MODELLERİ:Etkin ücret teorisi açısından ücret artışlarının verimliliği hangi mekanizmalarla arttıracağını açıklayan beş farklı modeldir)

16.İKTİSAT  ÇALIŞMA EKONOMİSİ(BESLENME MODELLERİ:Ücret artışlarının işgücünün daha iyi beslenmesini sağlayacağını bunun ise işgücünü daha sağlıklı ve güçlü kılarak daha verimli çalışmasını sağlayacağını ileri süren modeldir)
17.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(İŞÇİ DEVRİ MODELİ:İşgücüne piyasa denge ücretinin üstünde ücret ödenmesinin işçi devrini düşürerek verimliliği arttıracağını savunan etkin ücret modelidir)
 

18.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(SENDİKASYON:Tek bir borçluya büyük miktarda kredi sağlamak üzere birden fazla finans kurumunun aralarında oluşturdukları geçici bir ortaklıktır)

19.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(KREDİ:Bankaların verdiği ödünç paralardır)

20.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(VADELİ MEVDUAT:Belirli bir vadeye ve faiz oranına tabi olan ve mevduat sahibinin belirli bir vade sonunda geri alabileceği mevduatlardır)

21.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(İngiltere merkez bankası gerçek anlamda ilk merkez bankası olaraj kabul edilir)

 

22.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(Dışsal para arzı yaklaşımına göre baz parada artış veya zorunlu rezerv oranındaki bir azalmanın para arzı eğrisine olan etkisi:para arzı eğrisi topyekün sağa kayar)

23.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(Ceteris paribus varsayımı altında merkez bankasının zorunlu karşılık oranlarında yaratacağı bir indirimin sonucu baz para ve para arzı artar)

24.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni doğum izinleri vardır.)

25.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(Kadın işçinin istemesi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verilir)

26.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(ORTAK PAZAR:Malların yanı sıra hizmetlerin işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı ekonomik entegrasyon aşamasıdır)

27.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(ADVALOREM TARİFE:Ticarete konu olan malın değerinin belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan tarifedir)

28.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(İKAME ETKİSİ:Ücret oranındaki bir değişmeye bağlı olarak sermayenin emek yerine kullanılması nedeniyle emek talebinde meydana gelen değişmedir)

29.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(EMEK TALEBİNİ ETKİLEYEN ÜCRET DIŞI UNSURLAR:Ürün talebindeki değişmeler, verimlilik değişmesi, işveren sayısı, diğer üretim faktörlerinin fiyatları)

30.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:İş sözleşmelerinin sona ermesi genel sebeplerle sona ermesi ve fesih yoluyla sona ermesi şeklinde iki başlık altında incelenir)

31.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(ÖLÜM:İş sözleşmesinde bağımlı iş görme edimini taahhüt eden işçinin ölümünün iş sözleşemesini sona erdireceği açıktır)

32.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(ÖLÇÜLE BİLİRLİK:Hedef olarak seçilen değişkenin gözlenebilir ve kolay bir şekilde ölçülebilir ölçülebilir olmasıdır)

33.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(PARA POLİTİKASI HEDEFLEME STRATEJİSİ:Para politikasının yürütülmesinde nihai amaca, faaliyet ve ara hedefler üzerinden ulaşma stratejisidir)

34.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Değişimin sürekli yada geçici olmasına göre hizmetler geçici-kalıcı hizmetler olarak sınıflandırılır)

35.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Uluslar arası hizmet ticareti önündeki engeller ancak 1970li yıllarda meydana gelen gelişmeler ile ortadan kalkmaya başlamıştır)

36.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Hizmetler sektöründe kamu mülkiyeti ile yasal düzenleme gerektiren sorunlar doğal tekeller ve asimetrik bilgi)

37.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Himzet piyasasında asimetrik bilgi olması durumunda hizmet tüketicileri hizmetin niteliği konusunda eksik bilgiye sahiptir)

38.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Dünya ticaretinde ülkelerin çoğunda korumacılık politikalarının başladığı ve serbest ticaret uygulamalarının azaldığı dönem 1870-1913)

39.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Kaynak etkinliği açısıdan firmaların daha etkin çalışması ticaret engellerinin azaltılması sonucu ortaya çıkar)

40.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Bir ülkede eski yeniliklerin özümsenmesi teknoloji başarı endeksinin bileşenlerinden biridir)

41.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(ÜCRETİN TUNÇ KANUNU:Ücret düzeyinin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkamayacağını savunan klasik ücret teorisidir)

42.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(ARTIK DEĞER TEORİSİ:Malın değerinin tek belirleyicisinin emek olduğunu ve işverenin işçiye ürettiği değerin altında ücret vererek artık değer sağladığını ileri süren Marksist ücret teorisidir)

43.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ(PARETO OPTİMUMU:Tam rekabet piyasası koşullarında ekonominin genel dengesini ifade etmektedir)

44.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(TEKNOLOJİK İLERLEME:Gümrük birliğine üye olan ülkelerde teknolojik ilerleme hızlanmaktadır)

45.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(Kişinin kendi hüner ve becerileri olarak kendine ait olan ve kodlanıp kaydedilemediği için aktarılamayan bilgi örtük bilgidir)

46.İKTİSAT HİZMETLER EKONOMİSİ(Bir ustanın mesleği ile ilgili bir bilgisini çırağıyla paylaşması sürecinde meydana gelen örtük biginin açık bilgiye dönüşmesi dışsallaşma ile açıklanabilir)

46.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(İş sözleşmesinin ikalesi fesih anlamına gelmediği için iş kanunlarında iş sözleşmesinin feshine ilişkin sonuçlar ikale bakımından uygulama alanı bulmaz)

47.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(SAPTANAN SÜRENİN DOLMASI:Belirli süreli iş sözleşmeleri ilke olarak saptanan sürenin bitimi ile son bulur.Bu süre ilerideki bir tarih olarak belirlenebileceği gibi gün, hafta, ay ve yıl gibi bir zaman dilimi olarak da kararlaştırılabilir)

48.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(BİLGİ ÜRETİM SÜRECİNİN KENDİ İÇİNDE AŞAMALARI:Örtük bilginin paylaşılması, yeni bilgi konseptinin üretilmesi, yeni bilgi konseptinin gerekçelendirilmesi veya doğrulanması, bir protopit oluşturulması, bilginin yayılması)

49.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(PARA ARZI ÇARPANI:Bir ekonomideki parasal taban MB ile para arzı M arasındaki ilişki aşağıdaki formül ile ifade edilir.

M:m.MB)Burada M para arzını, MB parasal tabaı ve m ise para çarpanını sembolize etmektedir)

50.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(BİLGİ ÜRETİMİNİ DESTEKLEME KOŞULLARI:Bilgi destekleme vizyonu, iletişim yönetimi, bilgi eylemcisini harekete geçirme, Doğru XXX oluşturma, yerel bilginin küreselleşmesi)

51.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(ULUSLARÜSTÜ KURULUŞ:Üye ülkeler arasında karar alma sürecinde yetki paylaşımının olduğu kuruluştur)

52.İKTİSAT BİLGİ EKONOMİSİ(BİLGİ EKONOMİSİNİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ:Bilgi ekonomisi için uygun ortam ve yapılanma yaratmak, bilgi ekonomisi için beşeri sermaye oluşturmak, ulusal bilişim enformasyon altyapısını oluşturmak, güçlü ve etkin aynı zamanda küresel bağlantılı ulusal yenilik sistemi oluşturmak)

53.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(MERKEZ BANKASININ LİKİDİTE YÖNETİMİ:Merkez bankasının ekonomideki likidite arzını yöneltmesidir)

54.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(PARA POLİTİKASI FAİZİ:Ekonomideki likidte arzı ve talebine göre belirlenmekte olan kısa vadeli faiz oranları para politikası yürütülmesinde temel araçların başında gelmektedir)

55.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(DENGE ÜCRETİ:Emek arz ve talebini eşitleyen ücrettir.İşsizliğin olmadığı bu ücret düzeyine piyasayı temizleyen ücrette denilir)

56.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(TAM REKABETÇİ EMEK PİYASASI:İşlerin  ve işgücünün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık ve emek hareketliliğinin tam olduğu sendikaların olmadığı bir emek piyasasıdır)

57.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(Mevduatların geri dönüş oranı ne kadar yüksek olursa yaratılan kaydi para o ölçüde yüksek olacağından para arzıda o kadar yüksek olacaktır)

58.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(Nakit tutma isteğini belirleyen çeşitli faktörler:finansal sistemin gelişmişliği,  vadesiz mevduat faiz oranlarının büyüklüğü, enflasyon oranı, finansal istikrarsızlık, kayıt dışı ekonominin büyüklüğü gibi faktörlerdir)

59.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞIIKLI BORÇ YÜKLEMESİ:İş sözleşmesi kira, satım, istisna sözleşmeleri gibi karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir)

60.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(İŞYERİNİN DEVRİ:İşyeri veya bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devradebildiğinde devir tarihinde mevcut iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer)

61.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(İŞBAŞINDA OLMAYANLAR:İşi ile bağlantısı devam ettiği halde referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına ve işverenler istihdamla kabul edilmektedir)

62.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI:İstihdam edilenlerle işsiz olup aktif olarak iş arayanların toplamının oluşturduğu işgücünün aktif nüfusa oranıdır)

63.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(BÜTÇE KISITI:Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresü kombinasyonlarını gösteren eğridir)

64.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(KISA DÖNEM EMEK TALEP EĞRİSİ:Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir)

65.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(Ücret oranının artması sonucu kişinin daha fazla boş zaman satın alarak çalışma süresini azaltması gelir etkisidir)

66.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(Bir ekonomide işgücünde olanlardan istihdam edilenleri çıkardığımızda işsizlere ulaşırız)

67.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(Emeğin fiyatı sabitken sermayenin fiyatı ucuzlarsa eş maliyet doğrusu daha dikleşir)

68.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(Çeşitli ücret düzeylerinde bireyin çalışmak istediği süreleri gösteren eğriye emek arz eğrisi denir)

69.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(Emek arz ve talebini eşitleyen ücrete piyasayı temizleyen ücret denir)

70.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ(OTARŞİ:Uluslararası ticaretin olmadığı kendi kendine yeten bir ekonomiyi tanımlamaktadır)

71.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEOİRİS(ÜRETİM SAPMA MALİYETİ:Üretim faktörlerinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olunan malların üretiminden karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olunmayan malların üretimine aktarılmasıyla ortaya çıkmaktadır)

72.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(SÜRELİ FESİH SEBEBİ:İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler, işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işyeri dışından kaynaklanan sebepler, işyeri içi sebepler)

73.İKTİSAT İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibareb on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmazsa işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır)

74.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET BÖLGESİ:Kuzey Amaerika Serbest Ticaret Bölgesi(Nafta) ekonomik entegrasyon aşamalarından serbest ticaret bölgesine verilebilecek bir örnektir.Nafta 1994 yılında Abd, Kanada ve Meksika tarafından oluşturulmuştur)

75.İKTİSAT ULUSLAR ARASI İKTİSAT POLİTİKASI(GÜNEY AMERİKA ORTAK PAZARI:Güney Amerika Ortak Pazarı arjantin brezilya uruguay ve paraguay tarafından 1991 yılında oluşturulmuştur.2006 yılında Venezüella Mercosure katılmıştır.Mercosur ülkeleri 1995 yılında gümrük birliğini tamamlamış ve ortak Pazar yaratmayı  hedefleyen entegrasyona dönüşmüştür)

76.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(FİNANSAL İSTİKRAR:İstikrarlı bir finansal ortam piyasa katılımcılarının istikrarlı hareket etmeleri ve istikrarlı bir ödeme sistemi demektir)

77.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(TAKAS FONKSİYONU:Merkez bankaları takas adaları oluşturmak suretiyle bankalar arasında para aktarımlarının hızlı ve güvenli şekilde yapılmasına hizmet etmektedir)

78.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(SOSYOLOJİK MODELLER:İşçi işveren ilişkisini karşılıklı hediye değişimi olarak açıklayan etkin ücret modelleridir.Buna göre işveren işçiye hediye olarak ücret verirse işçiden buna karşılık yüksek çalışma gayreti alır)

79.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(TEK ÜCRET KANUNU:Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kuraldır)

80.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(TAM REKABETÇİ EMEK PİYASASI:İşlerin ve işgücünün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık ve emek hareketliliğinin tam olduğu sendikaların olmadığı bir emek piyasasıdır)

81.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(REESKONT ORANI:Kelime anlamı yeniden iskonto olan reskont ticari bankaların iskonto ettikleri bir senedi merkez bankasına tekrar iskonto ettirerek merkez bankasından kısa vadeli kredi kullanımı anlamına gelir.)

82.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(ZORUNLU KARŞILIK TESİS DÖNEMİ:Bankaların merkez bankasına yatırmaları gereken zorunlu rezerv miktarını temin etmek için geçen dönemdir)

83.İKTİSAT PARA POLİTİKASI( TERS REPO GERİ ALIM VADİYLE GERİ SATIM:Merkez bankasının piyasadaki geçici bir likidite fazlası olduğunu düşünmesi durumunda bu likidit fazlasını piyasadan çekebilmek için kullandığı apidir)

84.İKTİSAT PARA POLİTİKASI(DOĞRUDAN KESİN ALIM:Piyasada kalıcı likidite ihtiyacı söz konusu olduğunda merkez bankasının bu likiditeyi kalıcı olarak sağlamak için piyasadan menkul kıymet satın almasıdır)

85.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(PAZARLIK GÜCÜ TEORİSİ:Ücretlerin bir alt sınır ve üst sınır arasında işçiler ile işverenlerin pazarlık güçlerine bağlı olarak belirleneceğini savunan çağdaş ücret teorisidir)

86.İKTİSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ(GREV SİGORTASI:İşverenlerin önceden kendi aralarında bir sigorta fonu oluşturarak grev esnasında sağlanılacak satış geliri kayıplarını azaltmak için birbirlerine deste sağladıkları uygulamadır)

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: