9 Sinif Kimya 1 Donem 2 Sinav

9 Sinif Kimya 1 Donem 2 Sinav

 

KİMYA DERSİ  9.SINIFLAR  I.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI                                                                                 

Aşağıda verilen bilgileri inceleyerek DOĞRU veya YANLIŞ olarak işaretleyiniz ? ( Her soru 1  puan )

(-) yüklü iyonlarda proton sayısı elektron sayısından küçüktür.                                               (D) (Y)

Lewis nokta yapısı sadece iyonik bileşikler için kullanılır.                                                       (D) (Y)

Elektron alma metalik bir özelliktir.                                                                                         (D) (Y)

Ametaller hiçbir zaman pozitif değerlik almazlar.                                                                   (D) (Y)

Tüm atomlar oktede uymak için elektron alışverişi yapar.                                                     (D) (Y)

 Dalton atomların parçalanabileceğini söylemiştir.                                                                 (D) (Y)

7.   Kimyasal bir olayda yeni atomlar oluşabilir.                                                               (D) (Y)              

 8.   Metaller kendi aralarında iyonik bileşikleri oluştururlar.                                             (D) (Y)

9.   İyonik bileşikler moleküler yapıdadırlar.                                                                           (D) (Y)

10.  Aristo’ya göre madde,’’ateş.toprak,tahta,su’’olmak üzere dört ana elementten oluşmaktadır.         (D) (Y)                                           

Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz . ( Her soru 2 puan )

Elementlerin son katmanındaki elektronları ikiye tamamlamaya………………………….denir.

Kükürt atomunun SO4-2 iyonundaki yükseltgenme basamağı ……………..dir.

Elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağlara ………………………………….. denir

CaCl2 suda iyonlaşarak…………………ve……………………..iyonları oluşur.

Bir atomun elektron dağılımında son yörüngedeki elektronlara ……………………………………………………. denir.

III.      Aşağıda verilen test sorularını cevaplandırınız. ( Her soru 5 puan )

1.   Aşağıdakilerden hangisinde bileşik formülü ile adının eşlemesi yanlış verilmiştir?

                    Bileşik formülü             Bileşiğin adı

       A)               Al2S3                   Alüminyum sülfür

       B)               NaOH                 Sodyum hidroksit

       C)               CuO                   Bakır oksit

       D)               Fe2O3                 Demir(III)oksit

       E)               CaSO4                Kalsiyum sülfat

 

2.  Yukarıdaki tabloya bakarak, aşağıdaki olaylardan hangisinin yanlış olduğunu gösteriniz ? 

1- Düzensizlik artar                    B) 4-Kararlılık azalır

3-Düzenlilik artar                       D) 2-Kararlılık azalır                                                        

E)5-Düzensizlik artar

 

3.Aşağıda hangisi Na2O bileşiğinin Lewis nokta yapısıdır? (11Na , 😯 )

 A)    [:O:]+2            B)   [:O:]+2          C) [Na]+1 [:O:]-1

[Na]-1            [Na]-1     [:Na:]+         [:Na:]+

D)  :Na: :O:         E)      [:O:]-2

[Na]+1            [Na]+1          

 

N2 O5  Bileşikte azotun oksijenle kütlece  birleşen sabit oranı nedir?(N:14   O:16 )  

A) 2/7       B) 2/5        C) 7/8        D) 7/20        E) 5/2

 

5. FeSO4  bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Demir III Sülfat                    B) Demir III Sülfür         

   C) Demir Sülfür                         D) Demir III Sülfit                                    

                          E) Demir II Sülfat

 

6. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bir bileşik değildir?

A) CCl                  B)  NaCl             C) AlCl         D) MgCl             E) Na2 O

 

7. 18 elektronu bulunan Y+1 iyonunun nötron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre, Y atomunun  kütle numarasını bulunuz?

A) 35          B)   49         C) 19         D)   39          E)   20

 

8.  NH3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 14/3 dür. Buna göre 28 gr N ile 28gr H’ in oluşturacağı bileşikte hangi  elementten kaç gram artar?

A) 11 gr H               B) 22 gr H               C) 22 gr N                D) 14 gr H               E) 11 gr  N

 

9. Karbon  ve Hidrojen elementlerinden oluşan iki bileşikten birinci bileşikte 4 gram Karbon(C) ile  1 gram Hidrojen(H), İkinci bileşikte  ise 24 gram Karbon(C), 5 gram Hidrojen(H) ile birleşmiştir. Birinci bileşiğin formülü CH3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?

A) C3H5                           B)   C6H5                      C) C3H10          D) C4H12                         E) C5H6  

                                           
10. X ve Y arasında oluşan  XY2 bileşiğindeki sabit oran      dur.  Buna göre  65 gram bileşik elde etmek için eşit kütlede alınan X ve Y elementlerinin hangisinden kaç gram artar?                              

A) 20         B)   25         C) 30         D) 40          E)   45

 

11.  Cr2 O7-2 de Cr un değerliği kaçtır?

A) -7           B)   +7         C) +6         D)   -6          E) +5  

 

12.  Aşağıda verilen saf maddelerden hangisi yada  hangileri elementtir?

I. N2                  II. NO2            III. P4           IV. KMnO4                V.Ag              VI. MgCI2

A) I ve IV      B) I,III,V      C) V        D) I,III,IV            E) II,III,VI

 

13. Diazot trioksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) NO      B) NO2     C) N5O2       D) N2O5       E) N2O3

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde bileşik formülü ile adının eşlemesi yanlış verilmiştir?

                   Bileşik formülü        Bileşiğin adı

       A)               Cu2O              Bakır (II) oksit

       B)               NaOH             Sodyum hidroksit

       C)               CaSO4            Kalsiyum sülfat

       D)              Fe2O3             Demir(III)oksit

       E)               CO2                Karbondioksit          

 

15.    12X+2 ile 8Yb iyonu eşit sayıda elektron içerdiğine göre b’nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) –2            B) +2          C) 0            D) –1               E) +1

 

16.        52                   53              

24 X atomu ile 24X-5  iyonu için;

       I.  Proton sayıları eşittir

       II. Elektron sayıları eşittir

       III. Nötron sayıları eşittir.            İfadelerinden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                     B) Yalnız II                         C) I ve III               D) I ve II                              E) II ve III

 

17. I. Bileşiğin formülü XY2 ise II.bileşiğin formülü nedir?

A) XY3        B) X3Y2     C) X5Y2       D) X3Y       E) X2Y3

Aşağıdakilerden hangileri İslam simyacılarından biri değildir?

Cabir bin Hayyan

El-Razi

İbn-i Sina

BAŞARILAR

Başarılar

 

Amedeo Avagadro İbn-i Rüşd

I. Fe2O3 Fe3O4

II. N2H4     NH2

III. MnO2    Mn2O3

Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oranlar yasası uygulanmaz?

A) Yalnız I                  B) I ve III                    C) I ve II D) Yalnız II                E) II ve III

 

20. KI : Potasyum İyodürSO3 : Kükürt trioksitFe(OH)3 : Demir (III) Hidroksit(NH4)3PO4 : Amonyum FosfatYukarıda formülleri ve isimleri verilen bileşiklerin hangileri formülleri doğrudur?

a) II, III ve IV      b) I, II ve IV     c) I, III ve IV d) III ve IV          e) I, II, III ve IV

Bir Yorum Yazınız!

%d blogcu bunu beğendi: