Aof

genel muhasebe konu anlatimi

Okuma Süresi:41 Dakika, 47 Saniye

genel muhasebe konu anlatimi

genel muhasebe konu anlatimi

 

Ünite 1 (İşletme Ve Muhasebe)

1_ İşletmenin Tanımı Nedir? İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, işgücü gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi varlık veya birim şeklinde ifade edilebilir.

2_ İşletmenin Amaçları Nelerdir? Kar, likidite (Nakit gücü), Topluma hizmet, işletmenin devamlılığı, Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamlılığı, Çalışanların güvenliği

3_ İşletmeler Ne Şekilde Ayrıma Tabi Tutulurlar? İşletmeler faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle

·         Üretim işletmeleri

·      Hizmet işletmeleri

·      Turizm işletmeleri

·         Ticaret işletmeleri

·         Tarım işletmeleri

·      Madencilik işletmeleri

·      İnşaat işletmeleri

·      Eğitim işletmeleri

·         Sağlık işletmeleri

 

4_ İşletmeler Mülkiyet Bakımından Kaça Ayrılırlar?

·         Özel İşletmeler

·         Kamu İşletmeleri

·         Karma İşletmeler

5_ İşletmeler Büyüklüklerine Göre Kaça Ayrılırlar? Küçük, Orta, Büyük Ve Dev İşletmeler Diye Sınıflandırılır.

6_ İşletmenin Genel olarak İşlevleri Nelerdir?  Üretim İşlevi, Pazarlama İşlevi, Finansman İşlevi, İnsan Kaynakları İşlevi

7_ Üretim İşlevi Nedir? İş Gücü, Hammadde, Malzeme, Ve Teçhizat, Bilgi Kullanılmak Suretiyle Fiziksel Olarak Bir Mal Veya Hizmetin Ortaya Konulması Faaliyetidir.

8_ Pazarlama İşlevi Nedir? Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere hizmetlerin ve düşüncelerin ortaya çıkarılması bunların fiyatlandırılması tüketicilere ulaştırılması faaliyetleridir.

 9_ Finansman İşlevi Nedir? İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon, veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak faaliyetlere bütünüdür.

10_ İnsan Kaynakları İşlevi Nedir? İşletme için gerekli olan işgücünün sağlanması yasalara uygun şekilde çalıştırılması ve iş gücünün uygun olmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür.

11_ Yönetimin İşlevleri Nedir?  -Planlama, -Yöneltme, -Örgütleme, -Kontrol

12_ Varlıklar Nedir? İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir. Varlıklar para, binalar, makineler, taşıt araçları, mal malzeme gibi fiziki yapıdaki değerler olabileceği gibi işletmenin başka kişi ve kuruluşlardan tahsil edeceği bir alacak hakkı da olabilir.

13_ Sermaye Nedir? İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder.

14_ Borçlar Nedir? Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eder. Borçlanma işletme sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlardan daha sonra iade etmek veya geri ödemek üzere değişik nedenlerle farklı koşullarda ve şekillerde ekonomik değerler temin etmek şeklinde oluşur.

15_ İşletmeler Var Olabilmesi Neye İhtiyaç Duyar. Varlıklara sahip olması gerekir.

16_ Bütün İşletmeler Amaçlarını Gerçekleştirebilmek İçin Temel Olarak Üç Ana Çalışmayı Yaparlar.

·         Kaynak Bulmak Anlamında Finansman Faaliyetleri

·         Yatırım Faaliyetleri

·         Üretim Ve Satış Faaliyetleri

17_ Muhasebe Nedir? İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kayıt etmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumalara raporlar halinde sunmaktır.

18_ Muhasebenin Birinci İşlevi Nedir? _ Kaydetme _ Sınıflandırma, _ Özetleme

19_ Muhasebenin Birinci İşlevlerine Genel Ne Ad Verilir? Kayıt tutmaktır.

20_ Kaydetme Nedir? Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlamaya hazırlanması için belirli şekilde ve kurullara göre yazılması işlemidir.

21_ Sınıflandırma Nedir? Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.

22_ Özetleme Nedir? Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması işlemidir.

23_ Muhasebe Bilgi Akışı Nasıldır Ve Ne Şekilde Yazılır?

İşletme faaliyetleri mali işlemler

Girdi

Süreçleme

Çıktı

 

Alış,

Satış,

Ödeme vb.

Belgelendirme veri toplama

Toplam veri veya bilgilerin kayıt, sınıflandırma

Bilgileri kişilere raporlanması

Karar vericiler

24_ Muhasebenin İkinci İşlevi Nedir? Analiz ve yorumdur. Mali işlemlere ait bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması hesaplama işlemlerin yapılması ve özetlenmesi yalnız başına yeterli değildir. Bu bilgilerin işletmenin yönetimine ve işletmeyle ilgili olan kişi ve kurumlara yararlı olabilmesi için analiz edilmesi yorumlanması ve ilgililere verilmesi gerekir.

25_ Muhasebenin Türleri Nelerdir? –Genel muhasebesi ,  -maliyet muhasebesi

26_ Genel Muhasebenin Görevleri Nelerdir? İşletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek ve bunlara da işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen değişmeleri izlemek ve işletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymaktır. Genel muhasebe finansal muhasebe olarak da ifade edilmektedir.

27_ İşletmenin Faaliyet Konularına Göre Muhasebe Çeşitleri Nedir?

·  Genel muhasebe

·    Banka muhasebesi

·    Otel muhasebesi

·    Sigorta muhasebesi

·    Uzmanlık muhasebesi

 28_ Genel Muhasebe Nedir? Mali tabloların hazırlanabilmesi için gereksinim duyulan mali nitelikteki olay ve işlemlere ilişkin verileri toplayan bu verileri kabul edilmiş belirli kurallara uygun bir biçimde kaydeden sınıflayan ve sonuçta mali tablolar düzenleyerek ilgili kişilere bilgi sunulmasını sağlayan muhasebedir.

29_ Maliyet Muhasebesinin Görevleri Nelerdir? Üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetini ve bunların satış fiyatını saptamak maliyet kontrolü sağlamak başarı değerlemek ve elde edilen bilgiler ile planlamaya ve karar almaya yardımcı olmaktır.

30_ Muhasebe Öğretiminde İlk Aşama Hangisidir. Genel muhasebedir.

31_  Maliyet Muhasebesi Nedir? Mal ve hizmet üreten üretim işletmelerinde kullanılır.

32_ Muhasebe Bilgileri İle İlgili Taraflar Kimlerdir?

·      Yöneticiler

·      İşletme Sahipleri Veya Ortaklar

·      Borç Verenler

·      İşletmenin Çalışanları

·      Devlet

·      Toplum

33_ İşletmenin Dili Nedir? Muhasebe yöneticileri, işletme sahipleri veya ortaklar, borç verenler, işlenmenin çalışanları devlet, toplum sayılan bütün taraflara ilgilendikleri konular hakkında bilgiler sağlar. Bu bakımdan muhasebeye aynı zamanda işletmenin dili denilmektedir.

34_ Muhasebe Mesleği Kaç Gruba Ayrılır? 3568 sayılı yasaya göre

·         Serbest muhasebeci

·         Serbest muhasebeci mali müşavir

·         Yeminli mali müşavir

35_ Serbest Muhasebeciliğin Konusu Nedir? Gerçek ve tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak mali tabloları ve vergi beyannamelerini düzenlemek biçimde belirlenmiştir.

36_ Serbest Muhasebeci Mesleğini Kimler Yapabilir? Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dallarında ön lisans 2 seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile mesleği yapabilirler. Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl ticaret ve maliye liseleri 6 yıldır.

37_ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Konusu Nedir? Serbest muhasebecilere ait tüm faaliyetleri yapabilmenin yanın da işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek işletmecilik muhasebe finans ve mali mevzuat ile ilgili uygulamaları düzenlemek ve bu konularda danışmanlık yapmak ayrıca yukarıda bahsedilen konularda belgelere dayalı inceleme, analiz ve denetim yapmak mali tablolar ve beyannameler ilgili olarak yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak gibi konularda faaliyetlerde bulunabilirler.

38_ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmek İçin Neler Yapılması Gerekir? Hukuk, İktisat, İşletme, maliye, Muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından birinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayanların veya farklı konularında lisans eğitimi almış olmakla birlikte belirtilen konularda lisansüstü eğitini tamamlayanların 2 yıl süreli staj ile birlikte meslek sınavını sınavında başarmış olmaları zorunludur.

39_ Yeminli Mali Müşavir Konusu Nedir? Serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanın da, tastik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptirler. Tastik faaliyetini özellikle vergi beyannameleri ile bunların ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılmaktadır. Ancak yeminli mali müşavirler tastik işlemlerinin sonuçlarından müşteri ile birlikte ortak ve müteselsilen sorumludur.

40_ Yeminli Mali Müşavirler Neler Yapamazlar? ­­­

·         Muhasebe defteri tutamazlar

·         Muhasebe büroları açamazlar

·         Muhasebe bürolarına ortak olamazlar

41_ Yeminli Mali Müşavir Olabilmek İçin en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve yeminli mali müşavir sınavını başarmış olmak

42_ Yasaya Göre Kimler Mali Müşavir Olabilir? Meslek yasasına istisna hükümleri kapsamında belirtilen koşullara uygun olarak denetim ve vergi elamanları kamu bankaları müfettişleri ve belirli alanlardaki öğretim üyeleri yeminli mali müşavir unvanı alabilmektedir.

 

Ünite 2 (Mali Tablolar)

43_ Varlıklar Nelerdir? Bilanço eşitliğindeki varlıklar işletmenin sahip olduğu para, mal, makine, araç-gereç, alacaklar gibi iktisadi değerleri ifade eder.

44_ Sermaye Nedir? İşletme sahibi veya sahiplerinin kuruluşta sermaye olarak koydukları değer ile bunun yanında faaliyetlerden elde edilen fakat işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan karları içine alır.

45_ Borçlar Nelerdir? İşletmenin bankalara, satıcılara, personele ve diğer üçüncü kişilere olan kısa ve uzun vadeli senetli ve senetsiz borçlarının toplamından oluşur.

46_ Temel Muhasebe Eşitliği Nasıl Oluşur? Varlıklar=sermaye+borçlar

47_ İşletmenin Mali Yapısı Nedir? İşletmenin varlıklarını ve kaynaklarını oluşturan unsurlarını nitelik ve nicelik yönünden ortaya çıkardığı yapı işletmenin mali yapısını (mali durumunu) gösterir.

48_ Mali Tablolar Nelerdir? İşletmenin mali yapısını faaliyet sonucu ve bu sonucun oluşumunu genelde bu bilgilere dayalı diğer bazı amaçları karşılayacak bilgileri içeren bu özetlere mali tablolar denir.

49_ Muhasebede Özel Yeri Olan En Önemli Mali Tablolar Nelerdir? Bilanço ve gelir tablosudur.

50_ Diğer Muhasebe Tabloları Nelerdir? Satışları maliyet tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu, gibi değişik tablolar vardır.

51_ Mali Tabloların Genel Olarak Amaçları Nelerdir?

 • Yöneticiler, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar alma da yararlı bilgiler sağlamak.
 • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgiler sağlamak
 • Gelecekteki nakit akımlarını (para giriş-çıkışını) değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak.

52_ Dönem Nedir? Yönetimin başarısı için ileriye yönelik kararların alınmasında gerekli olduğundan faaliyetlerin sürekli alma özeliğine rağmen ara ara kesildiği var sayılarak ölçme, kontrol, planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelerdir.

53_ Faaliyet Döngüsü Nedir? Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların (paranın) stoklara (mala) stokların satılıp (satış kredili ise önce alacaklara) sonra yine serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine faaliyet döngüsü denir.

54_ Bilanço Eşitliği Nedir? Belli bir tarihe göre bir tablo şeklinde gösterilebilir. Bu tablo bilanço olarak adlandırılır. Muhasebede bilanço eşitliğinin sol tarafına aktif sağ tarafına pasif denir.  Varlıklar=sermaye+borçlar, aktif=pasif

55_ Bilanço Nedir? Bilanço işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir mali tablodur.

56_ Bilanço Değişik Kullanılış Amaçlarına Göre Değişik Şekiller De Düzenlenebilir.

 • Bilanço karşılıklı iki taraf şeklinde düzenlenmek yerine, önce aktifler sonra pasifler alt alta yazılarak düzenlenebilir.
 • Bilanço Aktifler-borçlar=öz sermaye eşitliğindeki sıraya göre ve alt alta olmak üzere düzenlenebilir.

57_ Muhasebe Uygulama Genel Tebliğinde Belirtilen Bilançoda Varlıklar Kaça Ayrılır? Dönen varlıklar, Duran varlıklar

58_ Varlıkların Sağlandığı Kaynaklar Nelerdir?

·         Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

·         Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

·         Öz Kaynaklar 3 Ayrılır.

59_ Mali Nitelikli İşlemler Nelerdir? İşletmeler mal ve hizmet üretmek için faaliyetlerde bulunurken bu faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlerin bazıları varlıklarda borçlarda ve sermayede değişmeler yaratır. Bazıları ise yaratmaz değişme yaratan işlemlere muhasebe mali nitelikli işlemler denir.

60_ Gelir Tablosunun Tanımı Nedir? İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tam gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karın veya dönem zararının brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir tablodur.

61_ Bilanço Eşitliğini Oluşturan Varlıklar Sermaye Ve Borçlarda Değişme Yaratan Mali Nitelikteki İşlemlerin Etkinlerinin Şu Şekilde Ortaya Çıktığını Göstermektedir.

 • Aktif (varlıklar) ve pasif(sermaye +borçlar) tarafların toplamları değişmeden aktif grubunu oluşturan unsurlardan birinin artması diğerinin azalması
 • Aktif ve pasif tarafların toplamları değişmeden pasif grubunu oluşturan unsurlardan birinin artması diğerinin azalması
 • Hem aktif hem de pasif oluşturan azalış olması ve buna bağlı olarak bilanço eşitliğindeki her iki tarafın toplamına Aynı büyüklükte azalması
 • Hem aktif hem de pasif oluşturan artış olması ve buna bağlı olarak bilanço eşitliğindeki her iki tarafın toplamına Aynı büyüklükte artmasıdır.

62_ Gelir Ve Giderler Gelir Tablosunda Kaynaklarına Göre Sınıflandırılmış Kaça Ayrılır.

·         Brüt satış karı (veya zarar) bölümü

·         Faaliyet karı (veya zarar) bölümü

·    Net karı (veya zarar) bölümü

 

Ünite 3 (Hesaplar)

63_ Hesap Nedir? Mali nitelikli olayların her bir bilanço unsurunda (varlıklar, sermaye ve borçlar içinde) ve faaliyet sonucunu oluşturan her bir unsurda yarattığı değişmelerin izlenmesine yarayan çizelgeye hesap denir.

64_ Hesaplar Hangi Harfle Gösterilir? (T) harfi ile gösterilir.

65_ Hesabın Borç Ve Alacak Tarafı Nasıl: hesabın (hesap çizelgesinin ) sol tarafına ‘’borç’’ sağ tarafına ‘’alacak’’

66_ Borçlandırmak – Alaçaklandırmak Nasıl Yazılır? Hesaplar arasında ayırım yapmaksızın her hangi bir hesabın sol tarafına ‘’ borç tarafına’’ kayıt yapmak işlemine ‘’hesabı borçlandırmak’’ sağ tarafına alacak tarafına kayıt yapma işlemine hesabı alaçaklandırmak denir.

67_ Hesap Açmak Nedir? Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç ya da alacak tarafına ilk kez yazılmasına denir.

68_ Hesap Kalanı Nedir? Bir hesabın borç ve alacak taraflarının toplamları arasındaki farka hesap kalanı denir.

69_ Aktif Hesap Nedir? Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren hesaplardır.

70_ Pasif Hesap Nedir? Sermaye ve borçların izlendiği alacak kalanı veren hesaplardır.

71_ Hesabın Niteliğini Ne Belirler? Varlıklar=sermaye+borçlar şeklinde bilanço eşitliği belirleyecektir.

72_ Hesabın Sınıflandırılması Kaça Ayrılır?  Bilanço hesapları, gelir tablosu (sonuç) hesaplar

73_ Bilanço Hesapları Kaça Ayrılır? Varlık hesapları, Borç hesapları aktif hesaplardır. İşletme sahibi hakları hesapları pasif hesaplardır.

74_ Gelir Tablosu Hesapları Nelerdir? Gelir (hasılat) hesapları, gider hesaplar

75_ Hesaplar Olayların Kaydı İçin Direk Olarak Temel Olup Olmama Durumlarına Göre Nasıl Sınıflandırılır?

·         Asli hesaplar

·         Düzenleyici hesaplar

·         Geçici hesaplar

·         Nazım hesaplar

76_ Asli Hesaplar Nedir? Varlılar, borçlar ve sermaye unsurlarını örn: kasa, mal, bina, alacaklar, borçlar gibi unsurlar ile gelir ve giderleri doğrudan doğruya ifade eden hesaplardır.

77_ Geçici Hesap Nedir? Tamamlanmayan işlemler ve belirli bir süre için veya bir konu için kullanılan hesaplardır. Bu hesaplar kısa bir süre için köprü vazifesi görürler. Asli hesaplara kapatılarak devredilirler.

78_  Düzenleyici Hesaplar Nelerdir? Meydana gelen bir olayın yarattığı değişmenin açık şekilde kayıtlarda görünebilmesi isteniyorsa bu değişmeye asil hesaba kaydı yerine onunla bir arada dikkate alınacak ayrı bir hesaba kayıt yoluna dilebilir. Bu düşünce ile yaratılan hesaplar düzenleyici hesaplardır. ( birikmiş amortismanlar…gibi)

79_ Nazım Hesaplar Nedir? Varlıklar, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplardır. Bu hesaplar bilançonun hem aktifinde hemde pasifinde aynı ad ile karşılıklı olarak yer alırlar.

80_ Hesap Planı Nedir? Bir işletmede kullanılacak hesapların muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri doğrultusunda sistemli bir şekilde ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir.

81_ Varlıkları Oluşturan Unsurlar Nelerdir? Dönen varlılar, maddi duran varlılar, maddi olmayan duran varlıklar, yatırımlar, diğer varlılar( aktifler)

82_ Pasifi Oluşturan Kaynakları Unsurları Gruplandırılır.

·         Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

·         Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

·         Öz Kaynaklar

 83_ Tek Düzen Hesap Planının Dayandığı Hesap Çerçevesine Göre Hesap Sınıflandırılmaları Nasıl Sıralanır.

·         Dönen varlıklar

·  Duran varlıklar

· Kısa vadeli yabancı kaynaklar

·  Uzun vadeli yabancı kaynaklar

·         Öz kaynaklar

·         Gelir tablosu hesapları

·  Maliyet hesapları

· Serbest hesaplar

·  Nazım hesaplar

·

 

 

Ünite 4 (Muhasebede Kayıt Belgeleri Ve Defterler)

84_ Belge Nedir? Mali nitelikli bir işlemin tarihini taraflarını konusunu miktarını ve tutarını belirleyen temel kayıt araçlarıdır.

85_ Ülkemizde Kullanılan Belli Başlı Belgeler Nelerdir?

·         Fatura, Sevk İrsaliyesi

·         Perakende Satış Fişi

·         Bonolar (Senetler)

·         Çekler

·         Gider Pusulası

·         Müstahsil Makbuzları

·         Taşıma Belgeleri

·         Bordolar Vb Belgeler

86_ Birinci Sınıf Tüccarların Tutmak Zorunlu Olduğu Defterler Şunlardır.

·         Yevmiye (Günlük) Defter

·         Büyük Defter (Defteri Kebir)

·         Envanter Defteri

·         Bilanço Defteri

87_ Muhasebe Bilgi Akış Şeması Nasıl Yazılır?

 Girdi,                                    Süreçleme,                                                                                                                  Çıktı

Belgeler

Yevmiye defteri

maddeler

Büyük defter

Hesaplar

Mizanlar

Mali tablolar

Dosyalar

88_ Büyük Defter – Defteri Kebir Nedir? İşletmeler tarafından her yapılan işlem sonucunda bilanço eşitliğinin unsurları arasında meydana gelen artış ve azalışların yazıldığı hesapların bulunduğu deftere büyük defter (defteri kebir) denir.

 

89_ İşlemlerin Doğrudan Doğruya Büyük Defterlerde Bulunan Hesaplara Kayıt Edilmesi Ne Gibi Hatalar Yapılabilir.

Bazı hatalar, unutmalar, mükerrer kayıtlar söz konusu olabilir.

90_ Yevmiye Defteri (Günlük Defter) Nedir? İşletmelerin yaptıkları bütün işlemler büyük defterlerdeki hesaplara geçilmeden önce tarih sırası ile başka bir deftere geçilir. Bu deftere yevmiye defteri denir.

91_ Piyasada Basılı Ve Aitli Olarak Satılan Yevmiye Defterinin Şekli Şu Şekildedir?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

92_ Yevmiye Defterinde Yer Alan Bölümlerin Adları Nelerdir?

1.    Sayfa Numarası

2.      Büyük Defter Bağlantı Numarası

3.    Madde Numarası

4.    Tarih, Borçlu Hesap Adı

5.    Borçlu Hesap Tutarı

6.    Alacaklı Hesap Tutarı

93_ Madde Nedir? Yevmiye defterinde bir işlemi bütünü ile kayda alan ve birbirine paralel çizgilerle sınırlanan kısma denir.

94_ Yevmiye Maddeleri Kaç Şekilde Oluşur. Basit madde, Bileşik madde, Karışık madde

95_ Basit Madde Nedir? Bir hesap borçlanırken, diğer bir hesabın alacaklandığı madde şeklidir.

96_ Birleşik Madde Nedir? Bir hesap borçlanırken birden fazla hesabın alacaklandığı veya birden fazla hesap borçlanırken bir hesabım alacaklandığı madde şeklidir.

97_ Karışık Madde Nedir? Aynı madde içinde birden çok hesabın borçlandığı ve birden çok hesabın alacaklandığı madde şeklidir.

98_ Yevmiye Defterinin Kayıtlarının Sağlayacağı Yararlar Şunlardır.

 • Yevmiye defteri, bir işlemi o işlemden etkilenen unsurları bir arada ele alacak bir bütün olarak gösterir.
 • Yevmiye defteri bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu toplu olarak gösterir.
 • Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı olmasına yardım eder.
 • Büyük defter hatalarının bulunmasına yardım eder.
 • İş bölümüne imkan verir.

99_ Büyük Defterin Şekli Şu Şekildedir?

(1)                                                                   (2)……………

                               (3)                                                                          

Hesap

                                                (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

                   

100_ Büyük Defterdeki Ayrılmış Bölümlerin Adları Nelerdir?

 • Sayfa numarası (karşılıklı iki sayfada da aynı numara)
 • Hesabın adı
 • Hesabın borç tarafın (karşılıklı iki sayfadan soldakilerin tamamı)
 • Hesabın alacak tarafı (karşılıklı iki sayfadan sağdakilerin tamamı)
 • Hesabım borçlandıran kaydın tarihi
 • Hesabı borçlandıran kaydın yevmiye maddesinin numarası
 • Hesabı borçlandıran işlem hakkındaki açıklama
 • Hesabı borçlandıran kayıttaki tutar.
 • Hesabın borç tarafı ara toplamı
 • Hesabın alacaklandıran kaydın tarihi
 • Hesabı alacaklandıran yevmiye maddesinin numarası
 • Hesabı alacaklandıran işlem hakkındaki açıklama
 • Hesabı alacaklandıran kayıttaki tutar
 • Hesabın alacak tarafı ara toplam

101_ Yardımcı Defter Nedir? Büyük defterdeki bir ana hesabın ayrıntılarını göstermek amacıyla tutulan deftere yardımcı(veya muavin ) defter ve bu defterde açılacak hesaplarda hesaplar da yardımcı hesap denir.

102_ Yardımcı Deftere Örnek Vermek Gerekirse Şunlardır.

Ø  Alıcı Defteri

Ø  Bankalar Defteri

Ø  Duran Varlıklar Defteri

Ø  Satıcılar Defteri

Ø  Mal Defteri

Ø  V B. Gösterilir

 

 

103_ Büyük Defterde Yer Alan Ana Hesap İle Yardımcı Defterde Yer Alan Onun Yardımcı Hesapları Arasındaki İlişkiler Şöyle Özetlenebilir.

 • Bir hesabın bütünlüğüyle ilgili bilgiler ana hesaptan bu hesabın unsurları hakkındaki bilgiler ise yardımcı hesaplarda sağlanır.
 • Bir ana hesabın borcuna yada alacağına yazılan tutarların toplamı ile bu hesabı oluşturan yardımcı hesapların borçlarına yada alacaklarına yazılan tutarların toplamı birbirine eşittir.

104_ Defterlerin Tasdik İşlemlerini Kimler Yapar? Vergi usul kanunun 220. Mad. Ve Türk Ticaret Kanun 69. Mad. Başta bilanço ve işletme hesabı esaslarını oluşturan defterler olmak üzere tasdiki zorunlu defterler belli edilmiştir. Bu defterler V.U.K 224, 225 Mad. Gereğince noterler tarafından tasdik olunur.

105_ Defterlerin Tasdik Zamanı Ne Zamandır?

 • Öteden beri işe devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defterleri aralık ayı içinde
 • Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce: vergi mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde
 • Defter dolması halinde veya diğer nedenlerle yıl içinde defter kullanmak zorunda kalanlar kullanmadan önce
 • Aynı defteri ertesi yılda kullanmak isteyenler kullanacağı yılın ocak ayı içinde tasdik işlemini yaptırmak zorundadırlar. (VUK. 222 Mad.)

106_ Kayıt Defterine Kayıtta Uygulanması Zorunlu Kurallar Şunlardır?

 • Defter ve kayıtlar Türkçe tutulurlar.
 • Defterler mürekkeple yazılırlar. Iskampa ve sair damga aletleri kullanılması maliye bakanlığının müsaadesi alınarak hareketli yapraklı kanuni defter kullanılıyorsa bunların makinede yazılması, kopya kağıdı kullanılması mümkündür toplamlar geçici olarak kurşun kalemle alınabilir.
 • Defterlerde usulen yazılmaya ayrılmış olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanılamaz satır aralarına yazılamaz.
 • Defterlerin sayfaları ciltten koparılmaz, yırtılmaz. Hareketli yapraklı defterler kullanılıyorsa bunların sırası bozulamaz yırtılamaz.
 • Defterlere geçirilen bir kaydı çizmek, silmek veya kazımak suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır.
 • Yevmiye defterinde yapılan yanlışlıklar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Yevmiye defteri dışında kalan defterlerdeki yanlışlar, yanlış yazılan rakam veya yazının okunacak şekilde çizilmesi, üst yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusunun yazılması yoluyla düzeltilir.
 • İşlemlerin defterlere günü gününe geçirilmesi esas olmakla birlikte işlemler en geç 10 gün içinde defterlere kayıt edilmelidir. Kayıtlarını sürekli olarak muhasebe fişleri, priminoto ve bordro gibi yetkilerin imzasını taşıyan belgelere dayanarak yürütülen işletmelerde işlemlerin sözü geçen belgelere kayıt edilmesi deftere işlenmesi yerine geçer ancak bu durumda en geç 45 gün içinde deftere yazılmasıdır.

107_ Mizan Nedir? Mizan (sağlama) yevmiye defterine kayıt edilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarsak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tablolardır.

108_  Geçici (Aylık) Mizan Nedir? Ocak kasım ayları içinde düzenlenen mizanlara geçici (aylık ) mizanlar denir.

109_ Genel Geçici Mizan Nedir? Yılsonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra hazırlanan mizana kesin mizan denir. Kati mizanda denir.

110_ Mizan Eşitliği Nedir?  Borç toplamı = alacak toplamı= yevmiye defteri toplamıdır. Borç kalanı toplamı = alacak toplamı

111_ Muhasebe Fişleri Hangileridir? Tahsil Fişi, Tediye fişi, Mahsup Fişi

112_ Muhasebe Fişleri Ne İşe Yararlar?

Ø  Kayıtlardaki Düzeni Sağlar

Ø  Yanlış Kayıt Olasılığını Azaltır.

Ø  Kayıtların Kontrolü Kolaylaştırır

Ø  Aynı Nitelikteki İşlemlerin Toplu Kaydına Olanak Sağlar

 

113_ Tahsil Fişi Nedir? İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara olacak kaydedileceğini gösteren bir belgedir.

114_ Tediye Fişi Nedir? İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu ödemelerin karşılığında hangi hesaba ve hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belgedir.

115_ Mahsup Fişi Nedir? Tahsil ve tediye dışında kalan diğer bir ifadeyle kasa hesabını ilgilendirmeyen işlemlerin kaydı için kullanılan bir belgedir.

 

Ünite 5 ( Muhasebe Süreci)

116_ Bir Muhasebe Döneminde Sırasıyla Hangi İşlemler Yapılır? Muhasebe Süreci

Muhasebe Dönemin Başında

İşine devam etmekte olan işletmede muhasebe döneminin başında

1-      Açılış Kaydı

Önceki dönemin bilançosuna göre yevmiye defterine hesapların açılış kaydının yapılması

İşe yeni başlayan işletmede

1-      a) Dönem başı envanterinin yapılması

b) Dönem başı envanterine dayanarak Dönem başı (açılış) bilançosunun düzenlenmesi

c) Envanter bilgilerinin envanter defterine geçirilmesi

d) Dönem başı bilançosunun yevmiye defterine hesapların açılış kaydının yapılması

Muhasebe döneminin süresince

2-      Açılış kaydının büyük defterlere aktarılması

3-      Günlük işletmelerin belgelendirilmesi

4-      Yevmiye defterine kayıt

5-      Büyük deftere kayıt

6-      Aylık mizanların düzenlenmesi

Muhasebe döneminin sonunda

7-      Genel geçici mizanların düzenlenmesi

8-      Dönem sonu envanterin yapılması

9-      Dönem sonu muhasebe işlemleri

10-   Kesin mizanın düzenlenmesi

11-   Mali tabloların düzenlenmesi

12-   Kapanış kayıtlarının yapılması

 

117_ Muhasebe Açılış Kaydı Nedir? Dönem başı veya açılış bilançosundaki durumun hesaplara geçilmesi işlemine hesapların açılışı adı verilir.  Hesapların açılışı hem yeni kurulan işletmeler. Hem de işine devam eden işletmeler içinde söz konusudur.

118_ İşe Yeni Başlayan İşletme İlk Önce Ne Yapar? İşletmelerin hukuki biçimi ne olursa olsun ilk kez faaliyete başlarken kuruluş tarihi itibaren mali durumları, yani varlıkları, borçları ve sermayesi saptanır.

119_ Envanter Çıkarmak Nedir? İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıkların ve borçların saptanması işlemine envanter çıkarmak denir.

120_ İşletmede Bilanço Günü Nedir? Bilanço günü yeni kurulan bir işletme için işe başladığı gündür.

121_ İşletmelerin Açılış Bilançosu Nasıl Düzenlenir? Varlıklar= sermaye+borçlar şeklinde düzenlenir.

122_ İşine Devam Etmekte Olan İşletmelerde Yeni Dönemde Muhasebe İşlemlerine Nereden Başlamaktadır? İşine devam etmekte olan işletmelerde hesapların açılışı 1 Ocakta başlar 31 Aralıkta sona ermektedir.

123_ İşine Devam Etmekte Olan İşletmelerin Dönem Başı Nereden Elde Edilir? İşine devam etmekte olan işletmelerin dönem başı durumları bir önceki dönem sonu bilançosundan elde edilir.

124_ İşine Devam Eden İşletmelerde Hesapların Açılışı Neye Dayanarak Ve Nasıl Yapılır? Belgelere dayanılarak yapılır bu belgeler fatura, makbuz, perakende satış fişi, bordro, senet, vb. dir. Çünkü bu belgeler işlemlerin konusunu, ne zaman kimler arasında, nerede yapıldığını ve tutarını gösterir.

125_ Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıtlar İle Ondan Sonraki Kayıtlar Nelerdir? Yevmiye defterine ilk kayıt açılış bilançosundan yada dönem başı bilançosunda yer alan varlıklar, borçlar ve sermaye unsurlarını hesaplara yansıtmak üzere yapılan hesapların açılır. Bu ilk kayıttan sonra günlük işlemler belgelere dayanarak yevmiye defterine tarih sırasıyla maddeler şeklinde kayda alınır.

126_ Büyük Deftere Kayıtlar Neye Göre Yapılmaktadır? Yevmiye defterine mad. Şeklinde yapılan muhasebe kayıtları daha sonra yevmiye defterinden büyük deftere aktarılır.

127_ Aylık Mizan Nedir? Neyi Kontrol Eder. Büyük defterlere yapılan kayıtların belli dönemler sonunda genellikle ay sonunda yevmiye defterinden doğru geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek amacıyla aylık mizanlar düzenlenir. Mizanda hesapların borç toplamları alacak toplamları ve yevmiye defterinin borç ve alacak toplamları arasında eşitlik aranır.

128_ Genel Geçici Mizanın Aylık Mizanlardan Farkı Var Mıdır? Hangi işlemlere temel oluşturur. Bu mizanın aslında her ayın sonunda hazırlan aylık mizanlardan farkı yoktur. Sadece dönemi bir bütün olarak kapsadığında bu ad verilmektedir. Dönem sonunda yapılacak envanter ve muhasebe işlemlerine temel oluşturmak için ve 31 Aralık itibariyle hesapları-borç-alacak eşitliğini yevmiye defterinden büyük deftere aktarılır.

129_  Dönem Sonu İtibaren Ne Gibi İşlemler Yapılabilir? Dönem sonu itibaren saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle işlenin varlıkları ve borçları kesin ve ayrıntılı olarak saptanır. Bu işleme muhasebe dışı envanter denir.

130_  Kesin Mizan Ne Zaman Çıkarılır? Dönem sonunda çıkarılır.

 

Ünite 6 (Muhasebenin Temel Kavramları Ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)

131_ Muhasebe Uygulamasının Dayanağını Oluşturan Temel Kavram Nelerdir?

·       Sosyal Sorumluk Kavramı

·       Kişilik Kavramı

·  İşletmenin Sürekliliği Kavramı

·       Dönemsellik Kavramı

·       Tarihi Maliyet Esası Kavramı

·       Parayla Ölçme Kavramı

·       İhtiyatlılık Kavramı

·       Tam Açıklama Kavramı

·       Tutarlılık Kavramı

·       Verilerin Güvenir Olması Kavramı

·       Önemsellik Kavramı

·       Özün Önceliği Kavramı

132_ Sosyal Sorumluluk Kavramı Nedir? Sosyal sorumluluk kavramı muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesinde ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun tarafsız ve dürüst davranılmasıdır.

133_ Muhasebe İşlerinin Yerine Getirilmesinde Sosyal Sorumluğun Temel Alınması Gereklimidir? Evet İse Neden  Gereklidir? İlgili tarafları yanıltmayacak onların gereksinimini karşılayarak tarafsız, doğru ve adil bilgiler vermesi ile olanaklıdır. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsemesi sosyal sorumluluğu kavramı gereğidir.

134_ Kişilik Kavramı Nedir? İşletmenin sahiplerinden ayrı, kendine ait bir kişiliği vardır. Muhasebenin işlevlerini yerine getirmesindeki etkinlik alanını belirleyen ve sınıflayan kavram kişilik kavramıdır.

135_ Kişilik Kavramı İle Varlıklar=Sermaye+Borçlar Eşitliği Arasındaki İlişkiyi Açıklayın. Kişilik kavramı işletmenin tanımından çıkarılan işletmenin varlıklara sahip olması gerçeği ile birlikte ele alınınca çift taraflı muhasebe esasına temel olur. Diğer bir değişle çift taraflı kayıt esasına olanak sağlar.

135_ İşletmenin Sürekliliği Kavramı Nedir? İşletmelerin ömürleri genellikle sınırlı değildir. Bir işletmenin yaşamına aksine kanıt olmadıkça sonsuz olduğu sonsuz olmasa bile en azından mevcut planlarını, taahhütlerini ve kontratlarını yerine getirmeye yetecek kadar bir süre varlığını sürdüreceği varsayılır.

137_ Dönemsellik Kavramı Nedir? Dönemsellik kavramı, gelir (hasılat) ve karların aynı döneme ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ifade eder.

138_ Parayla Ölçme Kavramı Nedir? Parayla ölçme kavramı işlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ifade eder.                                                                                                                                    

139_ Tarihi Maliyet Kavramı Neyi İfade Eder Bu Kavramı Haklı Kılan Gerekçeler Nelerdir? Para ve alacaklar dışındaki bütün varlıklar ve gider kalemleri elde edilme maliyetleri ile muhasebeleştirilir. Günümüzde varlıkların ve yükümlülüklerin değerlendirilmesinde maliyet değerleri esas alınır. Gerekçeler şunlardır?

 • Maliyet değeri belgelere dayandırılarak kolayca ve nesnel olarak elde edilir.
 • Maliyet bir tahmin veya yargı konusu değil kesin ve kanıtlanabilir bir değerdir.
 • Süreklilik kavramı işletmenin hemen likede edilmeye maliyetleri üzerinden ele alınması gerekir.

140_ İhtiyatlılık Kavramı Nedir? Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder.

141_ Tam Açıklama Kavramı Nedir? Mali tabloların bu tablolarda yararlanacak kişilerin ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli açık ve anlaşılır olması ifade eder.

142_ Tutarlılık Kavramı Nedir? Benzer olay ve işlemlerde kayıt ve düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür.

143_ Verilerin Güvenirli Olması Kavramı Nedir? Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılmasını ifade eder.

144_ Önemsellik Kavramı Nedir? Önemsellik kavramına göre bir hesap kalemi veya mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararların etkileyebilecek düzeydeyse o olay önemlidir.

145_ Önemselliği Etkileyen Faktörler Nedir?

 • Bir unsurun rapordaki önemli sayısal büyüklüklere oranla hacmi (büyüklüğü)
 • Ele alınan unsurun yapısı

146_ Özgün Önceliğin Kavramı Nedir? Özgün önceliği kavramı gereğince işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçek göz önünde tutulur. Genel olarak işlemlerin biçimleriyle özleri arasında bir paralellik olmakla birlikte bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkarır. Böyle durumlarda özgün önceliği esastır.

147_ Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Nelerdir?  Gelir tablosu ilkeleri, Bilanço ilkeleri

148_ gelir tablosu ilkelerinin amacı nedir? Satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

149_ Gelir Tablosu İlkeleri Nelerdir?

 • Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.
 • Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve gideri ile karşılaştırılmalıdır.
 • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
 • maliyetler maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
 • Arızi ve olağan üstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyetler sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
 • Bütün kar ve zararlardan önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklülük ve nitelikler dışında kalanlar dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
 • Karşılıklar işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulanan gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
 • Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden şarta bağlı olaylardan kaynaklanan makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar taakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır.

150_ Bilanço İlkeleri Nelerdir?

·    Varlıklara İlişkin İlkeler

·    Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler

·    Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

 

Ünite 7 (Stoklar)

151_ Stoklar Nedir? İşletmenin satmak, üretiminde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul ve ticari mal gibi varlıklardan oluşur.

152_ Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Ana Hesaplar Nelerdir?

·         İlk madde ve malzeme

·         Yarı mamuller-üretim

·         Mamuller

·         Ticari mallar

·         Diğer stoklar

·         Stok değer düşüklüğü karşılığı

·         Verilen sipariş avansları

153_ KDV İle İlgili Hesaplar Nelerdir?

·         İndirilecek KDV hesabı

·         Hesaplanan KDV hesabı

·         Ödenecek KDV hesabı

·         Devreden KDV hesabı

154_ İndirilecek KDV Hesabı Nereye Kayıt Edilir? Bu KDV her zaman hesabın borcuna kayıt edilir.

155_ Hesaplana KDV Hesabı Nereye Kayıt Edilir? Bu KDV her zaman hesabın alacağına kayıt edilir.

156_ Ödenecek Vergi Ve Fonlar Nereye Kayıt Edilir? İndirilecek KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın ödenecek tarafına yazılır. (indirimli KDV – hesaplanan KDV)

157_ Devreden KDV Hesabı Nereye Kayıt Edilir? Hesaplanan KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın borç tarafına yazılır. (indirimli KDV- hesaplan KDV)

158_ Mal Hareketlerindeki İzlenen Kayıt Yöntemleri Nelerdir? Aralıklı envanter yöntemi, Devamlı envanter yöntemi

159_ Satın Alınan Maliyetin Bedeli Nasıl Oluşur. Fatura bedeli ile alış giderlerinin toplamından oluşur.

160_ Alış Giderleri Nelerdir? Bir mala satılır duruma getirilinceye kadar yapılan harcamalardır.

161_ Birinci Ve İkinci Sınıf Tüccarlarla Defter Tutma Mecburiyetinde Olan Çiftçiler

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
 • Serbest meslek erbabına
 • Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara
 • Defter tutmak zorunda olan çiftçiler
 • Vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarda fatura istemek ve almak zorundadırlar.

 

Ünite 8 ( Menkul Değerler Ve Menkul Kıymetler)

162_ 10 HAZIR DEĞERLER nedir? Hazır değerler grubunda yer alan şu ana hesaplar kullanılır.

·     100 Kasa

·     101 Alınan çekler

·     102 Bankalar

·  103 Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)

·      108 Diğer hazır değerler

163_ 100 kasa nedir? Kasa işletmenin nakit parasını, nakit giriş ve çıkışlarını ifade eden bir terim olarak kullanılır. Kasaya değişik zamanlarda giren ve çıkan paralar bu hesaba kayıt edilir.

164_ 101 alınan çekler nedir? Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme emri niteliğinde olan özel belgedir.

165_ çekler türk ticaret kanununa göre neleri kapsar?

 • Çek kelimesi eğer çek Türkçe’den başka bir dilde yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime
 • Hem yazı hem de rakamla gösterilmiş ödenecek tutar (kayıtsız ve şartsız belli bir tutar bedelin ödenmesi için havale)
 • Ödeyecek kişinin (muhatap- banka adı)
 • Ödeme yeri
 • Keşide günü ve yeri
 • Çeki çeken kişinin imzası

166_ çekler kaç gün içinde tahsil edilir? Bir çekin çekilebilmesi için bankada çeki çeken kişinin (keşidecinin) emrine ayrılmış bir karşılığının bulunması gerekir. Çekte vade yoktur. İbraz edildiğinde ödenir. Çek keşide edilen yerde ödenecekse 10 gün, başka bir şehirde ödenecekse 1 ay, aynı kıtada bir yerde ödenecekse 1 ay, başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde tahsil edilir.

167_ ciro nedir? Çek üzerindeki hakkın devredilebilmesi için yapılan işleme ciro denir.

168_ işletmelerin hazır değerleri nelerdir? Hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar ) gibi değerler diğer hazır değerler olarak ifade edilir.

169_ menkul kıymetler nedir? Menkul kıymetler faiz geliri ve kârı elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırını fonu katlim belgesi, kâr Zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetleri kapsar.
170_ menkul kıymetler borsası nedir? Menkul kıymetlerin (hisse senetlerinin tahvil gibi) serbestçe alınıp satıldığı ve fiyatların arz ve talep koşullarına göre oluştuğu bir organize piyasasıdır.

171_ menkul kıymetler gruplarında yer alan ana hesaplar nelerdir.

·         110 Hisse Senetleri

·         111 Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları

·         112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları

·         118 Diğer Menkul Kıymetler

·         119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı

172_ anonim şirket nedir? Bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız sermaye paylarıyla mesul bulunan şirkete anonim şirket denir.

173_ hisse senedi veya aksiyon nedir? Türk ticaret kanunundaki tanımlardan anlaşılacağı gibi, anonim şirketin sermayesi belirli payları karşılığında çıkarılan ve şekilde kanunla belirlenmiş bulunan belgelere hisse senedi ve aksiyon denir.

174_ borsaya kote nedir? Bir menkul değeri  ( hisse senedi, tahvil, vb.) borsanın işlem listesine kaydettirilmesidir.

175_ tahvil nedir? Tahvil anonim şirketler kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve Kamu kuruluşlarının borç para bulmak amacı ile belirli bir faiz oranı üzerinden aldıkları borç para karşılığında verdikleri ve borç senetleri niteliğinde olan belgelerdir.

176_ menkul kıymet niteliğinde olan çeşitli senet ve bonolar vardır. Bunların başlıcalar şunlardır.

·  Gelir ortaklığı senetleri

·  Finansman bonosu

·  Kar ve zarar ortaklığı belgeleri

·  Hazine bonoları

·  Yatırım fonu katılım belgeleri

Yazar Hakkında

Erdem OVAT

1985-1988 Dörtler Köyü İlköğretim Okulu 1988- 1993 Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu 1993-1996 Orhan Çobanoğlu Lisesi 1997-2000 Almanya'da Turist 2001-2002 Vatani Görev Isparta Muş'ta yaptım 2002-2004 Açiköğretim Lisesinden Üstün Başarı 2005-2010 Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Öğretmenliğinde Mezun Oldum 2010-2011 Halk Eğitim Merkezinde Almanca Öğretmenliğine Başladım 2011-2013 Çeşitli Özel Dersane ve Okullarda çalıştım 2013- .... Milli Eğitimde Almanca Öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum
administrator
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: