Uzman Ogretmenlik Ölçme Dgerlendirme Testi 03

Uzman Ogretmenlik Ölçme Dğerlendirme Testi 03

Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir. Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar?
a) Yapı
b) Kapsam
c) Yordama
d) Görünüş
e) Uyum

Bir araştırmacı Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine uyguladığı ölçek ile öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre mesleki doyum düzeyleri arasındaki
farkı incelemiştir.
Buna göre bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçek
b) Öğretmenler
c) Öğrenciler
d) Okul Türleri
e) Mesleki Doyum Düzeyi

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir?
a) Zekâ düzeyi
b) Futbol yeteneği
c) Akademik başarı
d) Günlük çalışma süresi
e) Matematiğe karşı tutum doyum düzeyler

Aylin Öğretmen, yaptığı sınavın sonuçlarını okuduktan sonra birkaç öğrenci aşağıdaki itirazlarda bulunmuştur:

 • Sınavı günün son dersinde yapmanız nedeniyle yorgunluğumuz, yeterince odaklanmamızı engelledi.
 • Pencere kenarında oturmamız nedeniyle güneş ışınları doğrudan bize geliyordu. Soruları okurken çok
  zorlandık.
 • Çok fazla soru sormanız nedeniyle sınavdaki bazı soruları yetiştiremedik.
 • Bu sınavın puanının geçme notuna etkisi % 80 olduğu için çok fazla gerildik.
 • Kâğıtlarımızı incelediğimizde bazı cevaplarımızı puanlamadığınızı fark ettik.
  Buna göre Aylin Öğretmen’in yaptığı sınavı etkileyen hata kaynaklarından hangisine değinilmemiştir?
  a) Ölçülen özellikten
  b) Ölçme aracından
  c) Ölçmeyi yapan kişiden
  d) Ölçmenin yapıldığı gruptan
  e) Ölçmenin yapıldığı ortamdan
 1. Ahmet Öğretmen ders dönemi sonunda öğrencilerine bir sınav uygulamıştır. Sınav sonrası kâğıtları
  incelediğinde öğrencilerden bazılarının sınavda kopya çektiğini tespit etmiştir. Bu durumda öğretmen ceza olarak
  her bir öğrencinin sınav puanını 5 puan düşürmüştür.
  Sınav uygulama süreci ve sonrasında sırasıyla aşağıdaki hata türlerinden hangisi ortaya çıkmıştır?
  a) I. Hata: Tesadüfi II. Hata: Sabit
  b) I. Hata: Sistematik II. Hata: Tesadüfi
  c) I. Hata: Sabit II. Hata: Sistematik
  d) I. Hata: Tesadüfi II. Hata: Sistematik
  e) I. Hata: Sistematik II. Hata: Sabit
 2. Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek,
  sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.
  Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a) Portfolyo
  b) Kontrol Listesi
  c) Bütüncül Rubrik
  d) Dereceleme Ölçeği
  e) Yapılandırılmış Grid
 3. Yönetmeliğe göre ders geçme başarı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 45
  b) 50
  c) 55
  d) 60
  e) 65
 4. I. Ölçülmek istenen becerilere bağlı olarak belirtke tablosu hazırlamalı
  II. Hazırladığı testi, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarına incelettirmeli
  III. Daha önce aynı kapsamda hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırmalı
  Dönem sonunda hazırladığı çoktan seçmeli bir testin, kapsam geçerliğini belirlemek isteyen bir öğretmen,
  yukarıda verilen uygulamalardan hangilerini yapmalıdır?
  a) Yalnız I
  b) I-II
  c) I-III
  d) II-II
  e) I-II-III
 5. Aşağıdaki tabloda, bir sınavın alt testleri arasındaki korelasyon değerleri verilmiştir. Testler; I. II. III. IV. V.
  I. 1 0,40 0,30 0,80 0,10
  II. 0,40 1 – 0,50 0,60 0,40
  III. 0,30 – 0,50 1 -0,90 0,60
  IV. 0,80 0,60 -0,90 1 0,20 V. 0,10 0,40 0,60 0,20 1

Tabloya göre sınavın alt testleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
a) II. alt test, sınavın en kolay testidir
b) III.ve IV. alt testler arasındaki ilişki en düşüktür.
c) En düşük ilişki I. ve V. alt testler arasındadır.
d) IV. alt test, öğrencilerin en başarısız olduğu testtir.
e) Öğrenciler, en yüksek puanları I. alt testten almıştır

 1. Bir üniversite, öğretim üyesi alımı için gerçekleştirdiği mülakatta değerlendiricilere aşağıdaki formu vermiştir.
  *Yeterlik Puan Toplam Puan
  *Bir konuyu özetleme, ifade ve muhakeme yeteneği
  *İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti
  *Bilimsel, teknolojik gelişmelere açıklığı
  *Topluluk önünde temsil yeteneği
  *Alan bilgisi ve alanına hâkimiyeti
  *Değerlendiriciler her bir yeterlik için adaya en fazla 20 puan verecektir.
  *Mülakat sonunda adaylar toplam puanlarına göre sıralanıp en yüksek puana sahip ilk 3 aday öğretim üyesi
  olacaktır.
  Buna göre öğretim üyesi alımında yapılan bu değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Amaç: Düzey Belirleme
  Ölçüt: Mutlak
  b) Amaç: Düzey Belirleme
  Ölçüt: Bağıl
  c) Amaç: Biçimlendirme
  Ölçüt: Mutlak
  d) maç: Tanıma ve Yerleştirme
  Ölçüt: Bağıl
  e) Amaç: Tanıma ve Yerleştirme
  Ölçüt: Mutlak

———-Anahtar———-

 1. (b)
 2. (d)
 3. (d)
 4. (a)
 5. (e)
 6. (d)
 7. (b)
 8. (e)
 9. (c)
 10. (d)
 11. (c)
 12. (e)

Bir Cevap Yazın