Farklilasmis Ögretimde Kullanilan Yontem Teknik Online II

Farklılaşmış Öğretimde Kullanılan Yontem Teknik Online II

Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, bir konunun farklı alt bölümlerinin aynı ortamda farklı istasyonlarda hazırlandığı yöntem hangisidir?
a) İstasyonlar
b) Merkezler
c) Öğrenme ajandaları
d) Karmaşık öğretim
e) Yörünge çalışmaları

İstasyon yönteminde öğrencilerin hangi istasyona gideceklerini kim belirler?
a) Sadece öğretmen
b) Sadece öğrenci
c) Öğretmen veya öğrenci
d) Sıra ile gidilir.
e) İstasyon görevlisi öğrenci

İstasyon yönteminde farklı istasyonlar hangisine göre oluştu
a) Ders ortamının genişliği
b) Ders süresi
c) Öğretmen inisiyatifi
d) Öğrenci ve öğretmen kararı
e) Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları

Aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesini amaçlayan, kısmen istasyonlara benzeyen yöntem hangi
a) Yörünge çalışmaları
b) Karmaşık öğretim
c) Katlı öğretim
d) Giriş noktaları

Merkezler yönteminde pratikte hangi iki merkez türü kullanılmaktadır?
a) Bilgi ve beceri
b) İlgi ve öğrenme
c) İstek ve ihtiyaç
d) Süreç ve sonuç
e) Materyal ve zaman

Her öğrenci için farklı görevlerin verildiği, çoğunlukla iki haftada tamamlanacak görevlerin bulunduğu, görevlerin sınıfta ve verilen süre içerisinde yapıldığı yöntem hangisi
a) İstasyonlar
b) Katlı öğretim
c) Merkezler
d) Öğrenme ajandaları
e) Yörünge çalışmalar

Öğrenme ajandalarının amacı hangisidir?
a) Öğrencilere not alma alışkanlığı kazandırmak
b) Derse destek olmak
c) Çalışmaları kayıt altına almak
d) Değerlendirmeyi kolaylaştırmak
e) Bireysel farklılıkları belirlemek

Birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilen, küçük grup uygulaması hangisidir?
a) Karmaşık öğretim
b) Giriş noktaları
c) Katlı öğretim
d) İstasyonlar
e) Merkezler

Hangisi karmaşık öğretimin özelliklerinden biri değildir?
a) Küçük grup uygulamasıdır.
b) Öğrenciler birbirlerinin olumsuz
yönlerinin farkına varırlar.
c) Öğretmenler açık uçlu sorular
sorarlar
d) Öğrenciler kendi öğrenmelerinin
sorumluluğunu alırlar.
e) Öğrenciler çalışırken öğretmen
gruplar arasında dolaşır.

Hangisi proje yönteminin bireysel uygulama şekline benzemektedir?
a) İstasyonlar
b) Karmaşık öğretim
c) Merkezler
d) Yörünge çalışmaları
e) Giriş noktaları

Yörünge çalışmalarında hazırlanan projeler nereden seçili
a) İşlenen konunun yörüngesi etrafından
b) Öğrenci isteklerinden
c) Orta düzeydeki öğrencilerin yörüngesi etrafından
d) Öğretim programında yer almayan etkinliklerde
e) Günlük hayattan

Giriş noktaları hangi kuramlara dayanmaktadır?

a) Davranışsal öğrenme kuramlarına
b) Mantıksal öğrenme kuramlarına
c) Bilişsel öğrenme kuramlarına
d) Üstbilişsel öğrenme kuramları
e) Altbilişsel öğrenme kuramlarına

Giriş noktaları hangi zeka kuramına göre tasarlanmaktadır?
a) Bilişsel Gelişim Kuramı
b) Yakınsal Gelişim Kuramı
c) Temel Gelişim Kuramı
d) Bireysel Gelişim Kuramı
e) Çoklu Zeka Kuramı

Öğrencilerin eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını artırmak, onlara bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla kullanılan strateji hangisidir?
a) Karmaşık öğretim
b) Giriş noktaları
c) Öğrenme sözleşmesi
d) İstasyonlar
e) Yörünge çalışmaları

Öğrenme sözleşmesi hangileriarasında yapılan bir anlaşmadır?
a) Öğretmen – öğrenci
b) Öğretmen – öğrenci – veli
c) Müdür – öğretmen – veli
d) Veli – öğrenci
e) Öğrenci – öğretmen – veli – müdür

Öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla hangisi kullanılmaktadır?
a) İstasyonlar
b) Karmaşık öğretim
c) Merkezler
d) Yörünge çalışmaları
e) Katlı öğretim

Katlı öğretimde etkinlikler hangisi ile ilintilidir?
a) Edinilmesi gereken temel bilgi ve becerilerle
b) Öğretilmesi gereken konu ile
c) Ulaşılması gereken hedef ile
d) Öğrenci farklılıkları ile
e) Günlük hayat ile

Öğretmenin öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik edip ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırdığı yöntem hangisidir?
a) Katlı öğretim
b) Giriş noktaları
c) Yörünge çalışmaları
d) Grup araştırmaları
e) Merkezler

———-Key———-

 1. (a)
 2. (c)
 3. (e)
 4. (c)
 5. (b)
 6. (d)
 7. (b)
 8. (a)
 9. (b)
 10. (d)
 11. (a)
 12. (d)
 13. (e)
 14. (c)
 15. (a)
 16. (e)
 17. (a)
 18. (d)

Bir Cevap Yazın