Religion

11 sinif tefsir 2 donem 1 yazili

Okuma Süresi:5 Dakika, 11 Saniye

1. Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi süreci için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a. Kur’an ilimlerinin en belirgin nüvesi Hz. Peygamber (sav)’in tebliğ ve yaşayışıdır.

b. İrşat sürecinde Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri okuması kıraat ilminin temeli olmuştur.

c. Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri yaşaması ve izah etmesi tefsir ilmini doğurmuştur.

d. Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri izah ederken kendi yo-rumunu katması hadis ilmini oluşturmuştur.

e. Hz. Peygamber (sav)’in hüküm ayetlerinin içeriğini yaşa-yarak göstermesi kelam ilmini doğurmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş süreci ile ilgili bir kavram değildir?

a. Muhkem-müteşabih

b. Mekki

c. Medeni

d. Esbab-ı nüzul

e. Nasih-mensuh

3. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?

a. Müslümanların ehl-i kitap, müşrik ve diğer milletlerle olan ilişkileri medeni surelerde yer alır.

b. Bütün ibadetler medeni surelerde geçer.

c. Örnek bir İslam toplumu modeli medeni surelerde he-deflenmektedir.

d. Medeni sureler genelde uzundur.

e. Medeni sureler Kur’anın yaklaşık olarak dörtte biri ka-dardır.

4. “Ey ehli kitap neden doğruyu eğriyi karıştırıyor ve bile bi-le gerçeği gizliyorsunuz.” Ayeti için aşağıdakilerden han-gisi söylenebilir?

a. Hüküm ayetidir.

b. Uzun ve vecizdir.

c. Medeni bir suredendir

d. Mekki bir suredendir.

e. Mensuh bir ayettir.

5. “Esbab-ı nüzul” için verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a. Esbab-ı nüzul Kur’anda yer almaz.

b. Nüzul sebebi, olayı bizzat yaşayan veya şahit olan sahabe tarafından nakledilmiştir.

c. İlk dönem tefsirleri çoğunlukla esbab-ı nüzulden oluş-maktaydı.

d. Kur’anı Kerimin büyük bölümü esbab-ı nüzule bağlı ola-rak nazil olmuştur.

e. Esbab-ı nüzule daha çok medeni ayetlerde rastlanmak-tadır.

6. Kıraat ilmi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Kur’anın okunuşuyla ilgili farklılıklarıdır.

b. Kur’anı kıraat ilminin esaslarıyla okuyana kari denir.

c. Kıraat ilmini öğretene mukri denir.

d. Kur’an kureyş lehçesiyle nazil olmuştur.

e. Hazreti Osman çoğalttığı Mushaflarda tüm kıraatlere yer vermiştir.

7. Kur’an-ı kerimdeki bazı ayetlerde bazen bir ifade anlamı karışık gösterdiği gibi bazen de farklı iki ayette zıtlık var-mış gibi algılanır. Buna Müşkilu’l-Kur’an denir. Bu ilim bu sıkıntıyı gidermek için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmaz?

a. Dilin inceliklerine bakarak

b. Kur’anın bütünlüğünü dikkate alarak

c. Sünnete başvurarak

d. Sadece ayet mealiyle yetinerek

e. Ayetin hadise ve hadisin ayete arzını sağlayarak

8. “Kur’an-ı Kerim’de, aynı kelimenin değişik ayetlerde fark-lı anlamlarda kullanılmasına ……………… ve …………….. de-nir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

a. Mücmel – Mübeyyen

b. Muhkem ve müteşabih

c. Vücuh ve nezair

d. Mekki-medeni

e. Kasem-yemin

9. Kur’an, benzerini getirmede insanları aciz bırakmasına, Arap lisanının bütün üstün özelliklerini kullanmakla bir-likte, kendine özgü kullanımına ne denir?

a. Harika

b. İ’caz

c. Mücmel

d. Mutlak

e. Mübhem

LİSESİ 2013 – 2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TEFSİR DERSİ 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI: OKUL NO: SINIFI: 11.11.2013

10. Aşağıdakilerden hangisi İ’caz-ı Kur’an için söylenemez?

a. Hükümleri çağlar üstüdür. Zaman hiçbir hükmünü çürü-tememiştir.

b. İnsanın yalnız ibadet ihtiyacına bir cevaptır.

c. Beyanları ufuk açıcıdır.

d. İnsanın hayatını anlamlı kılan ilkeler demetidir.

e. İnsanın maddi ve manevi her türlü ihtiyacına eşsiz bir re-çetedir.

11. Kur’an-ı kerimdeki surelerin giriş ayetleri çok dikkat çeki-cidir. Muhataplarını ilginç kalıplarla karşılar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur’anın giriş ayetlerinde vurgu-lana unsurlardan biri değildir?

a. Hamd

b. Yemin

c. Nida

d. Dua

e. Heca harfleri

12. Kur’an-ı Kerim’de yeminler, kasem kelimesiyle ifade edi-lir. Buna “Aksamu’l- Kur’an” denir. Aşağıdakilerden han-gisi Allah’ın üzerine yemin ettiği bir unsur değildir?

a. Kıyamet gününe

b. Kâinattaki varlıklara

c. Güneşe ve aya

d. Namaza

e. Kâbe’ye

13. Kur’an’ın kendi benzerinin getirmede insanları aciz bı-rakması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisi-dir?

a. Aksâmu’l-Kur’an

b. İ’câzu’l-Kur’an

c. Îcâzu’l-Kur’an

d. Mecâzu’l-Kur’an

e. Garîbu’l-Kur’an

14. Kâbe kelimesinin Kureyş suresi 3. Ayette “beyt”, Hacc su-resi 3. Ayette “beytü’l-atik”, Mâide suresi 2. Ayette “bey-tü’l-mamur” anlamlarında kullanılmasına tefsir ilminde hangi kavramla açıklanır?

a. Nezâir

b. Vücuh

c. İ’câz

d. Mecâz

e. Beyân

15. “Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür.” ayetinde-ki mesele, halk dilinde en yakın atasözü hangisidir?

a. Gülme komşuna gelir başına

b. Ne ekersen onu biçersin

c. Sakla samanı gelir zamanı

d. Ak akçe kara gün içindir

e. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

16. Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar için verilen aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?

a. İman edenlere teselli verir.

b. Müminlerin imanda sebat etmeleri ve kendilerine gü-venleri sağlanmıştır.

c. Ceza ve mükâfat kavramlarına vurgu ile adaletin gerçek-leşeceği belirtilir.

d. Mekki surelerin kıssalarındaki ifade yumuşak ve anlatım uzundur.

e. Kıssalar, tarihi gerçeklerdir. Hayali değil hakikatlerdir.

17. Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar için verilen aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?

a. Kur’andaki her kıssanın tekrarı vardır.

b. Bu tekrarlara “Tekraru’l-Kur’an” denir.

c. Tekrarlar bazen lafız bazen de konu tekrarı şeklindedir.

d. Kur’an, Arapların tekrar etme âdetini üslubuna taşımış-tır.

e. Kur’an tekrarlarında harika bir ahenk vardır.

18. Kafirun suresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. “Ey Kâfirler!” diye yapılan hitap Hz. Peygamber (sav) bir kısım muhataplarını hedef alır.

b. Sure konu ve mana itibariyle medeni bir suredir.

c. Muhatap alınan kâfirlerin iman etmeyecek düzeyde küf-re battıkları vurgusu vardır.

d. İnkâr edenlerle en güzel şekilde mücadele edilmesi öne-rilmiştir.

e. Senin ilahına tapma karşılığında sen de bizim ilahımıza tap teklifine karşılık imanda sebat emredilmiştir.

19. “En yakınlarını uyar” ayeti gelince safa tepesine çıkıp oradaki Kureyş kabilesine hitap eden ve onları İslami-yet’e davet eden Hz. Peygamber (sav)’e hakaret eden amcasının ve eşinin tutumundan dolayı nazil olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

a. Leheb

b. Nasr

c. Maun

d. Kureyş

e. Kafirun

20. وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ (İsrâ, 54) ayetinde altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a. Gökler – yerler.

b. Gökler – yer.

c. Yerler – gökler.

d. Gök – yer.

e. Yer – gök.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın